on tap tieng anh thpt

kiến thức ôn tập tiếng anh và toán của chương trình THPT

kiến thức ôn tập tiếng anh và toán của chương trình THPT
... Each every neither either danh từ chia số + Of + danh từ số nhiều Every + danh từ and every + danh từ Each each Every Some No Any + (thing , one , body ) Chủ ngữ danh từ có “S” sẵn physics , ... ,enough , It ( take ) … ,who , what , how … + To V 4- Cách nhận dạng danh từ , tính từ , động từ , trạng từ a) Những từ tận danh từ : ion , ment , er , or , age , ship , ity , ness , ism , ence ... in the future, again * Cơng thức Khẳng Định : S + will + V Phủ Định : S + won’t + V Câu Hỏi : Will + S + V ? 7- Past perfect : before last night , before 1990 * Cơng thức Khẳng định : S + had +...
 • 9
 • 134
 • 0

on tap tieng anh (rất Hay)

on tap tieng anh (rất Hay)
... in + place The most of + Person Hơn Nhất không No other as as Ex: My lesson is longer than mine My lesson isn’t longer than this lesson/ this one Ex: No other man is as rich as ... water/ iol V số Trừu tượng Danh từ không đếm hình thức số ít, số nhiều Đại từ bất đònh: Everyone/ everything None/ nothing V số Nobody/ anybody Tính từ đònh/ bất đònh: One of Some of Two of Most ... khoảng cách/ tiền tệ V số Ex: Five year is too long for me Ten miles is too far for me One thousand dollars is spent every mounth V/-CONJUNCTION (liên từ) A/- Liên từ tập hợp Đơn and/ but/...
 • 9
 • 904
 • 98

CÂU HỎI ÔN TẬP TIẾNG ANH

CÂU HỎI ÔN TẬP TIẾNG ANH
... wait for minutes Ha said to Nhung Hiwatari Jun 77 Collection Hanh, take the man to the cells Ha said to Tung 78 Dont forget to...
 • 31
 • 584
 • 7

ON TAP TIENG ANH

ON TAP TIENG ANH
... / (-) S + Won t/ Shan t have V + . Eg: They wonIt have finished the work by then We won/t have done the homework by Monday (?) ( Wh) + Will/ Shall + S + have V+ ? Eg: Will he have gone when I ... Hai hay nhiều hành động song song thời điểm khứ, dùng với mệnh đề trạng ngữ thời gian với liên từ: while, at the time ( that ), as Eg: Eg: Linda and Ann were playing on the swings when it started ... là: I, We, They, You, danh từ, đại từ số nhiều Eg: Ten men have come Some haven/t been here before - Dùng has chủ ngữ là: She, He, It, danh từ, đại từ số Eg: Hoa has won three gold medals Quy...
 • 12
 • 210
 • 6

Ôn tập Tiếng Anh 12 Chuẩn

Ôn tập Tiếng Anh 12 Chuẩn
... will D would have been 11 The manager told me ………………… harder A work B working C to work D worked 12 They are trying to persuade the rich to… their money to the charities A provide B invest C finance ... day if they spend more than $100 on flowers My employees don’t particularly like working for a 12- year-old, but I pay their wages so they can’t complain!” With his high income, James could afford ... working with him because …………… A he pays their wages B he is too young C they can’t complain D he is 12 years older 35 Which of the following is NOT true about James? A He spends a lot of money on...
 • 11
 • 725
 • 32

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)
... film 4- wish Động từ mệnh đề chia simple past Động từ to be phải chia làm were tất Subject + wish + Subject* + verb in simple past năm hoc 2008-20 09 đề cơng ôn tập học kỳ I Ví dụ: I wish I had ... before/ the privious +thời gian - Nếu nói thuật lại xảy ngày không cần phải đổi thời gian năm hoc 2008-20 09 đề cơng ôn tập học kỳ I Ví dụ: At breakfast this morning he said I will be very busy ... him a prescription năm hoc 2008-20 09 đề cơng ôn tập học kỳ I 38 They said they were going to the drugstore 39 He said that the doctor had given...
 • 14
 • 1,954
 • 28

đề cương ôn tập tiếng anh 10

đề cương ôn tập tiếng anh 10
... because always tells lies  If We don’t see our grandma very often as she lives so far away  If 10 He can’t apply gor a job as he is old  If 11 She doesn’t have a map, so she gets lost  If 12 ... unlocked  20 What will happen if my parachute (not open)?  21 If he (wash) my car I’ll give him 10$  22 If she (need) a radio she can borrow mine  23 If you (not go) away I’ll send for the police ... didn’t invite Tom  The guest ate all the sandwiches and drank all the beer They left nothing  10 Has someone posted my parcel?  11 Why did one inform me of the change of plan?  12 Tom Smith...
 • 8
 • 2,391
 • 86

Ôn tập Tiếng Anh 6

Ôn tập Tiếng Anh 6
... city/going/tomorrow/family/is/my/to/visit 16 fish/like/doesn’t/he/it/because/is/his/ favorite/food/not 17 Hue / Mr Nam / tonight / arriving / in / is DÙNG TỪ GỢI Ý Ở ĐẦU CÂU ĐỂ VIẾT LẠI NHỮNG CÂU SAU SAO NGHĨA KHÔNG THAY ĐỔI ... swimming d go to swimming 35 are you going to stay in Hue ? a How b How long c How much d How old 36 I’m thirsty so I’d like a to have a cup of tea b to eat a cake c to sit down d to read a book ... takes food, water and a camping stove b a camping stove 45 Lan aerobics every day a goes b does 46 How is a kilo of beef ? a many b much money 47 There are on the feet a fingers b toes c a younger...
 • 7
 • 4,100
 • 367

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9
... câu) - That: thay cho danh từ ngời/ vật (không dùng mệnh đề không xác định_có dấu phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... tired Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay cho danh từ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: thay cho danh từ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: thay cho danh từ vật (S/O_ chủ ngữ ... theo sau S2 (to)be thờng chia WERE với tất chủ ngữ (xem công thức) + S1 S2 giống không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: Ba stayed...
 • 2
 • 5,704
 • 256

On tap tieng anh 12

On tap tieng anh 12
... (smoking, drinking, cooking , ) - noun = V + tion (invention, action, extinction, creation, prevention, pollution, explanation, production, attention, ) - noun = V + er/ or (inventor, visitor, ... top on Dơng Thảo Song Cong Upper-secondary School Saturday, July 06, 2013 to from in on the right into on the left out of out at the bottom under o Preposition: on/ at/ in can be prepositions ... 20th: Pronouns I Theory: o Definition: Pronouns are words that can be used in place of nouns or noun phrases o Kinds of pronouns: Personal pronouns (Đại từ nhân xng): - Subject pronouns: I,...
 • 14
 • 308
 • 4

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH SHK

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH SHK
... What is your name? B What is your family name, Thanh? C What is your middle name, Thanh? D What are your family name and your middle name, Thanh? Miss Lan is talking to her new friends A Who ... Oh, nice to meet you, Jill Oh, thats great This is Jill, David Hi, David Im from Newcastle Bài làm: Bài 10: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi Hi, Im John and I am from London My full name is John ... / still / in / live / Ha Noi / lives / but Bài 5: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân Our new classmates name is Tuan Yes, Miss Hang is from Nha Trang Thanh is also in Mai and Chis class I am now...
 • 5
 • 583
 • 6

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 ( BAI 2)

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 ( BAI 2)
... man at the (7 ) Can I (8 ) by cheque or credit card? I asked Yes, of course, he replied Would you like me to put your (9 ) in the bag? You should keep it in case you want to bring them (1 0) A to ... weekend I went (1 ) for a new pair of jeans There were so many different types, I didnt know which ones to to choose A (2 ) came ove and aske me if I need any help Why dont you (3 ) a few pairs? ... replied Then I can see if they (4 ) me. Theres a (5 ) just over there, she said After deciding which pair I liked best, I checked the label to see how much they (6 ) They were quite cheap, so...
 • 4
 • 1,163
 • 55

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 LẦN 5

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 LẦN 5
... house There is a vegetable garden (6) the house (7) the left of the house, there is (8) lake Here is the photo Write soon Love, Chi Bài làm: 1) 20 3) 4) 5) 6) 70 8) ... (be) a park near my housse 10.There (be) many trees and flowers in the garden Bài 5: Tìm sửa lỗi sai câu sau Thanh go to school by car Miss Lan walks to his office He wash his face every morning ... new Bài 7: Đổi câu sau sang thể phủ định nghi vấn Mai brushes her teeth every day There is a flower on the table I walk to school every morning They live in a small village I am a student Bài...
 • 4
 • 1,100
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiNhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênThực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu chỉ số non – HDL cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi có yếu tố nguy cơ tim mạchMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch maiĐánh giá kết quả thắt tĩnh mạch tâm vị thực quản ở bệnh nhân xơ gan tại khoa tiêu hóa bệnh viện bạch maiNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 110HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGNGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcCambridge practice tests for IELTS 2NGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập