LUẬT Di SẢN VĂN HÓA

Luật di sản văn hóa- 2001

Luật di sản văn hóa- 2001
... nhận di sản giới “ Tính đến ngày 1/1/1995 có 140 quốc gia tham gia công ước Cho đến có 440 di sản 99 nước nước công nhận di sản giới Trong số có 326 di sản văn hóa, 97 di sản thiên nhiên 17 di sản ... nấu ăn, bí sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, nghệ nhân, danh nhân văn hóa 1.1.2 Quan niệm di sản cổ vật gốm sứ Từ quan niệm chung di sản văn hóa cách phân chia di sản văn hóa UNESCO di sản cổ vật ... tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc xem nhiệm vụ trọng tâm Di sản cổ vật cổ vật gốm sứ phận cấu thành quan trọng di sản văn hóa Việt Nam Trong năm qua, việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích cổ vật...
 • 113
 • 257
 • 1

Báo cáo " Suy nghĩ về dự thảo luật di sản văn hoá" pdf

Báo cáo
... ng di sản văn hoá dân tộc Bên cạnh việc đa định nghĩa di sản văn hoá, Dự thảo đa số định nghĩa đối tợng cụ thể di sản văn hoá nh di sản văn hoá phi vật thể, di sản văn hoá vật thể, cổ vật, di ... định nghĩa Dự thảo di sản thiên nhiên v di sản văn hoá khoảng cách ngời v thiên nhiên tạo nên, có giá trị khoa học l di sản văn hoá Trong lúc đó, Công ớc UNESCO bảo vệ di sản văn hóa v di sản ... pháp khái quát định nghĩa chuẩn phơng pháp liệt kê Về cách tiếp cận Dự thảo Luật di sản văn hóa Việc xây dựng Luật di sản văn hoá xuất phát từ yêu cầu xúc, l tình trạng di sản văn hoá bị xâm hại,...
 • 8
 • 267
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA pps

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA pps
... Luật di sản văn hóa Thay cụm từ văn hóa - thông tin” cụm từ văn hóa, thể thao du lịch” khoản khoản Điều 33, khoản khoản Điều 36, khoản Điều 43, khoản Điều 46, Điều 53, Điều 66 Luật di sản văn hóa ... toàn dân” cụm từ “sở hữu nhà nước” Điều 5, Điều 6, Điều 7, khoản Điều 43 Luật di sản văn hoá 20 Điều Điều 65 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung sau: Điều 65 Danh hiệu “Nghệ nhân nhân ... công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cấp Giấy chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể...
 • 22
 • 127
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA potx

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA potx
... Luật di sản văn hóa 3 Thay cụm từ “sở hữu toàn dân” cụm từ “sở hữu nhà nước” Điều 5, Điều 6, Điều 7, khoản Điều 43 Luật di sản văn hoá Điều Điều 65 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung ... hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, ngăn ngừa nguy làm mai một, thất truyền di sản văn hóa phi vật thể.” Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 18 Chủ tịch Ủy ban nhân dân ... công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cấp Giấy chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể...
 • 14
 • 147
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
... quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật di sản văn hóa a) Sửa đổi, bổ sung số khái niệm liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa - Sửa đổi khái niệm Di sản văn hóa phi vật thể” (khoản Điều 4) ... trị di sản văn hóa, xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc cần thiết II MỤC TIÊU, YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật di sản văn hóa ... cao Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật di sản văn hóa IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Xây dựng số văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật di sản văn hóa - Nghị định Chính...
 • 8
 • 182
 • 0

LUẬT Di SẢN VĂN HÓA

LUẬT Di SẢN VĂN HÓA
... khác di sản văn hóa theo quy định pháp luật Quyền sở hữu, quyền tác giả di sản văn hóa xác định theo quy định Luật này, Bộ luật dân quy định khác pháp luật có liên quan Ðiều Mọi di sản văn hóa ... phát huy giá trị di sản văn hóa 2 Nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu di sản văn hóa Chủ sở hữu di sản văn hóa có trách nhiệm bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa Nhà nước đầu ... VỚI DI SẢN VĂN HÓA Ðiều 14 Tổ chức, cá nhân có quyền nghĩa vụ sau đây: Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa; Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa; Tôn trọng, bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa; ...
 • 22
 • 142
 • 0

SỬA ĐỔI LUẬT BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA

SỬA ĐỔI LUẬT BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
... cấp Giấy chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trong trường hợp di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc ... nghiệp vụ bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể; Đầu tư kinh phí cho hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi ... Luật di sản văn hóa Thay cụm từ văn hóa - thông tin” cụm từ văn hóa, thể thao du lịch” khoản khoản Điều 33, khoản khoản Điều 36, khoản Điều 43, khoản Điều 46, Điều 53, Điều 66 Luật di sản văn...
 • 11
 • 270
 • 1

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển cộng đồng ở Việt Nam

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển cộng đồng ở Việt Nam
... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn ... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn ... hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển cộng đồng Việt Nam Nhận thức vai trò việc phát huy giá trị văn hoá vai trò cộng đồng phát triển du lịch, Nhà...
 • 14
 • 893
 • 8

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển
... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn ... hiệu kinh doanh du lịch Phát triển du lịch văn hóa, đặc biệt du lịch di sản phải gắn với phát triển du lịch quốc gia khu vực Để phát huy có hiệu giá trị di sản văn hóa, đặc biệt di sản giới, hoạt ... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn...
 • 11
 • 365
 • 1

Tìm hiểu về di sản văn hóa

Tìm hiểu về di sản văn hóa
... chỉ đâu là di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể ? Tháp bà Ponagar Di tích Óc Eo II Giá trị về mặt khoa học, lịch sử, nghệ thuật… của các di sản văn hóa - ... thuật…của các di sản văn hóa phản ánh trình độ của đất nước, bản sắc, và chế độ chính trị mỗi giai đoạn III Quyền trẻ em được thừa hưởng các di sản văn hóa - Trẻ ... biết mình đã có gia đình II HÀNH TRÌNH VĂN HÓA Câu 5: II HÀNH TRÌNH VĂN HÓA Câu 6: II HÀNH TRÌNH VĂN HÓA Câu 7: II HÀNH TRÌNH VĂN HÓA Câu 8: Hãy cho biết tên gọi của bức...
 • 21
 • 1,405
 • 4

BAO TON DI SAN VAN HOA TRONG QUA TRINH PHAT TRIEN

BAO TON DI SAN VAN HOA TRONG QUA TRINH PHAT TRIEN
... lại di tích lâu trở lại thăm di tích thường xuyên hơn, tôn trọng cảnh quan khu di tích 2.5- Trong hệ thống di tích lịch sử văn hóa Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích quốc gia, đại phận công ... mối quan hệ bảo tồn phát triển Như biết, cảnh quan thiên nhiên coi phận quan trọng cấu không gian kiến trúc đô thị nói chung khu vực cư dân nói riêng Đối với quần thể di tích Cố đô Huế - khu di ... đơn rằng, di sản văn hóa tài sản riêng ngành văn hóa, quan văn hóa người hưởng lợi từ kết dự án họ chi tiết, Việc không coi trọng mức tầm quan trọng di sản văn hóa thái độ thờ họ khiến di sản văn...
 • 6
 • 529
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luật di sản văn hóa 2009luật di sản văn hóa năm 2009luật di sản văn hóa năm 2011luật di sản văn hoá sửa đổi bổ sungluật di sản văn hoá số 282001qh10luật di sản văn hóa 2001luật di sản văn hoá năm 2001luật di sản văn hoá sửa đổiluật di sản văn hóa đã sửa đổi bổ sungluật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009download luật di sản văn hoá 2009luật di sản văn hóa việt nam 2009luật di sản văn hóa số 32 2009 qh12luật di sản văn hóa sửa đổi 2009tìm hiểu về luật di sản văn hoáTính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Việt ÝTính toán hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn Eurocode 4Tính toán hệ kết cấu chống đỡ tường vây trong thi công tầng hầm theo phương pháp hỗn hợpTính toán khả năng chịu lực của tiết diện cột liên hợp thép bê tông chịu nén lệch tâm có xét đến ảnh hưởng của lực cắt theo tiêu chuẩn Eurocode 4Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vĩnh CửuVận dụng bảng cân bằng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Đức Trí Đà NẵngXây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn HộiBỘ đề đáp án vào 10 các TỈNH 2016 2017BỘ đề THI vào 10 TỈNH VĨNH PHÚC1997 2015SKKN ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNHCác quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm tập 4 nguyễn binLuận văn Thiết kế nhà máy sản xuất bánh hiện đại18 đề ôn KIỂM TRA GIỮA HK1 môn TOÁN lớp 3BAI KIEM TRA HINH HOC 8 DANH CHO GVKĨ THUẬT ĐỈNH CAO xử lí bài TOÁN KHOẢNG CÁCHPP giải toán đặc trưng về andehitTUYỆT ĐỈNH GIẢI NHANH bài TOÁN AXIT CACBOXYLICBài tập vật lý 11 khúc xạ phản xạĐề thi tiếng anh CUỐI kì chuẩn cấu trúc số 02GIẢI CHI TIẾT bài TOÁN TRỌNG tâm về KHOẢNG CÁCH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập