Phát hiện motif trên chuỗi thời gian dựa vào cấu trúc chỉ mục đa chiều và ý tưởng từ bỏ sớm việc tính khoảng cách euclid

khai phá dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa kỹ thuật xén

khai phá dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa và kỹ thuật xén
... khai phá liệu chuỗi thời gian Từ ưu điểm phương pháp xấp xỉ gộp đoạn (PAA), phương pháp dựa vào điểm quan trọng phương pháp xén, tiến hành kết hợp ý tưởng phương pháp để hình thành phương pháp ... tăng Thời gian qua, nhiều phương pháp đề xuất cho toán như: phương pháp dựa dự báo, phương pháp dựa độ đo có trọng số, phương pháp dựa cách tính gia tăng cập nhật mục trì hoãn 2.7 Phát motif chuỗi ... (3) ứng dụng phương pháp đề xuất vào toán gom cụm theo phương pháp gom cụm có thời gian thưc thi tùy chọn, (4) ứng dụng phương pháp đề xuất vào toán tìm kiếm tương tự chuỗi thời gian dạng luồng...
 • 32
 • 497
 • 0

Luận án tiến sĩ: khoa học máy tính khai phá dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa kỹ thuật xén

Luận án tiến sĩ: khoa học máy tính khai phá dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa và kỹ thuật xén
... vấn đề thời lĩnh vực khai phá liệu chuỗi thời gian Từ ưu điểm phương pháp xấp xỉ gộp đoạn (PAA), phương pháp dựa vào điểm quan trọng phương pháp xén, tiến hành kết hợp ý tưởng phương pháp để ... toán chi phí tính toán lại thu giảm số chiều cập nhật mục tăng Thời gian qua, nhiều phương pháp đề xuất cho toán như: phương pháp dựa dự báo, phương pháp dựa độ đo có trọng số, phương pháp dựa ... phương pháp xén liệu) 2.3 Rời rạc hóa chuỗi thời gian Rời rạc hóa (discretization) chuỗi thời gian trình biến đổi chuỗi thời gian thành chuỗi ký tự Phương pháp rời rạc hóa tiêu biểu phương pháp...
 • 32
 • 263
 • 1

Khai phá dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa kỹ thuật xén ( 167 trang )

Khai phá dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa và kỹ thuật xén ( 167 trang )
... thức ( [5 ]): DFTn (T )    W DFTn ( S )  S (0 )  T (W ) ei 2n / W , ≤ n ≤ W - W (2 . 7) Trong đó, S = (S( 0), S( 1), …, S(W- 1)) chuỗi thời gian dạng luồng có chiều dài W, DFT0(S), DFT1(S), …, ... toán khai phá liệu chuỗi thời gian thực chúng không gian đặc trưng (feature space) liệu Nhƣ điều trƣớc thực toán khai phá liệu chuỗi thời gian chuỗi thời gian cần đƣợc biểu diễn không gian đặc ... APCA) [39]; (3 ) phƣơng pháp dựa vào điểm quan trọng nhƣ mô hình điểm mốc (Landmark Model) [22], phương pháp điểm cực trị (Major Extrema) [25] [26], phương pháp PIP (Perceptually Important Points)...
 • 167
 • 447
 • 6

Khai thác dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa kỹ thuật xén = time series data mining based on feature extraction with middle points and clipping method

Khai thác dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trưng bằng phương pháp điểm giữa và kỹ thuật xén = time series data mining based on feature extraction with middle points and clipping method
... SƠN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN DỰA VÀO RÚT TRÍCH ĐẶC TRƢNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỂM GIỮA VÀ KỸ THUẬT XÉN (TIME SERIES DATA MINING BASED ON FEATURE EXTRACTION WITH MIDDLE POINTS AND CLIPPING METHOD) ... diễn chuỗi thời gian ( [1]) Một chuỗi thời gian dạng luồng (streaming time series) C chuỗi thời gian giá trị tới cách liên tục đƣợc nối vào cuối chuỗi C theo thứ tự thời gian chuỗi thời gian ... thời gian toán khai phá liệu liên quan Một chuỗi thời gian (time series) chuỗi điểm liệu đƣợc đo theo khoảng thời gian liền theo tần suất thời gian thống Hình 1.1 minh họa ví dụ chuỗi thời gian...
 • 168
 • 114
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " GIỚI THIỆU CẤU TRÚC CHỈ MỤC GR-TREE 4-R ĐỐI VỚI DỮ LIỆU THEO HAI LOẠI THỜI GIAN" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đầu vào cho cấu trúc GR-tree 3.1 Cấu trúc GR-tree Bằng cách sử dụng biến NOW UC, GR-tree mã hóa hình dạng xác vùng theo hai loại thời gian (phần 2) Với mở rộng này, đầu vào nút chứa nhãn thời ... mở rộng dài theo chiều thời gian giao tác;… Kết luận Bài báo trình bày hai mục hỗ trợ hiệu cho liệu theo hai loại thời gian động, GR-tree 4-R Có thể xem mục 4-R trường hợp đặc biệt GR-tree Thuật ... theo hai loại thời gian cách sử dụng vùng hai chiều Các mục GR-tree 4R trình bày phần Cuối phần kết luận Biểu diễn liệu theo hai loại thời gian Theo định dạng bốn nhãn thời gian TQuel,...
 • 13
 • 175
 • 0

Dự báo dựa trên chuỗi thời gian mờ

Dự báo dựa trên chuỗi thời gian mờ
... toán dự báo xử lí toán dựa ừên chuỗi thời gian mờ Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu toán dự báo phương pháp dự báo - Nghiên cứu chuỗi thời gian chuỗi thời gian mờ - Dự báo dựa chuỗi thời gian mờ ... 31 CHƯƠNG CHUỖI THỜI GIAN VÀ BÀI TOÁN D ự BÁO D ự A TRÊN CHUỖI THỜI GIAN M 32 2.1 Chuỗi thời gian chuỗi thời gian m 32 2.2 Mô hình dự báo dựa phân tích chuỗi thời gian m ... (1993a,b, 1994) [10,11,12] định nghĩa chuỗi thời gian mờ dựa phương pháp lập luận mờ để tìm kết dự báo Tiếp đó, hàng loạt công trình mô hình dự báo dựa chuỗi thời gian mờ đời Ví dụ, công trình Chen,...
 • 55
 • 84
 • 0

Tổng quan về tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian

Tổng quan về tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian
... quan cho thấy cách mà phương pháp hội tụ dạng thức chung rút trích đặc trưng (feature extraction) BÀI TOÁN TÌM KIẾM TƯƠNG TỰ TRÊN DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN Đối với toán tìm kiếm tương tự liệu chuỗi ... xoắn trục thời gian (time warping) Nhiều phương pháp tìm kiếm tương tự dựa vào độ đo tương tự mềm dẻo vững độ đo xoắn thời gian động, chuỗi chung dài Độ đo Euclid Cho hai chuỗi thời gian Q = q1…qn ... diễn PAA chuỗi thời gian thành chuỗi tự rời rạc Gọi a kích thước ký hiệu mà dùng để rời rạc hóa chuỗi thời gian Để ký hiệu hóa chuỗi thời gian phải tìm thấy trị (điểm ngắt) sau đây: ký tự lãnh...
 • 10
 • 483
 • 5

Nghiên cứu các thuật toán biclustering cho trường hợp dữ liệu biểu hiện gien theo chuỗi thời gian

Nghiên cứu các thuật toán biclustering cho trường hợp dữ liệu biểu hiện gien theo chuỗi thời gian
... tiêu nghiên cứu ứng dụng thuật toán việc khai phá bicluster liệu biểu gien theo chuỗi thời gian dựa hậu tố Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thuật toán biclustering cho trường hợp liệu biểu gien theo ... III THUẬT TOÁN DỰA TRÊN CÂY HẬU TỐ TỔNG QUÁT ĐỂ TÌM KIẾM CÁC BICLUSTER TRONG DỮ LIỆU BIỂU HIỆN GIEN THEO CHUỖI THỜI GIAN 3.1 Thuật toán CCC -Biclustering Trong phần xin trình bày thuật toán CCC -Biclustering, ... nghiên cứu lâm sàng Các mẫu liệu coi bicluster gồm hàng cột liên tục ma trận Với trường hợp liệu biểu gien theo chuỗi thời gian, người ta đề xuất thuật toán hiệu với thời gian chạy...
 • 71
 • 188
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG PHỤ THUỘC HÀM THEO THỜI GIAN DỰA VÀO CÁC QUAN HỆ HAI NGÔI" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 2.3 Phụ thuộc hàm theo thời gian Định nghĩa 2.9 Một phụ thuộc hàm theo thời gian (TFD) lược đồ (C, ρ) có dạng c: X →α Y với c ∈ C, α quan hệ thời gian X, Y ⊆ [ρ(c)]λ X ≠ ∅ Cho T thể theo thời gian ... Wijsen dựa quan hệ hai gọi quan hệ thời gian với nhân thời gian cho trước biểu diễn tập N số nguyên dương {1, 2, 3, …} Định nghĩa 2.1 (Quan hệ thời gian) Một tập N ⊗ N gọi quan hệ thời gian Trong ... phức theo cách tiếp cận J Wijsen, bao gồm định nghĩa quan hệ hai dựa nhân thời gian, mô hình liệu quy ước, phụ thuộc hàm theo thời gian, số kết đáng quan tâm liên quan đến tính đắn tính đầy đủ hệ...
 • 11
 • 185
 • 0

Báo cáo khoa học: " SỬ DỤNG LỌC KALMAN ĐỂ QUAN SÁT TỪ THÔNG ROTOR NHẬN DẠNG HẰNG SỐ THỜI GIAN ROTOR TRONG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH TRỰC TIẾP ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ" ppt

Báo cáo khoa học:
... đổi số thời gian Sau đó, mở rộng áp dụng lọc Kalman để nhận dạng số thời gian rotor Tr xét đến thay đổi trình vận hành động Cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp ĐCKĐB Động không đồng rotor ... Kalman cấu trúc điều khiển TKTT động KĐB, nhằm ước lượng từ thông rotor nhận dạng số thời gian rotor Hằng số thời gian rotor nhận dạng từ giá trị ban đầu khác nhau, sau thời gian độ hội tụ giá ... (EKF) nhận dạng số thời gian rotor Tr Để nhận dạng số thời gian rotor Tr sử dụng lọc Kalman mở rộng (Extended Kalman Filter), trước hết ta đặt :  = 1/Tr, xem  số ngẫu nhiên bị thay đổi dạng: ...
 • 8
 • 262
 • 1

thiết kế mã khối không gian thời gian sử dụng cấu trúc trực giao kết hợp điều chế không gian (tt)

thiết kế mã khối không gian thời gian sử dụng cấu trúc trực giao kết hợp điều chế không gian (tt)
... kờnh MIMO v mó khụng gian thi gian cu trỳc trc giao Chng 2: iu ch khụng gian v iu ch khụng gian mó khụng gian thi gian Chng 3: Mó khụng gian thi gian trc giao kt hp iu ch khụng gian Chng 1: TNG QUAN ... KHI KHễNG GIAN THI GIAN TRC GIAO KT HP IU CH KHễNG GIAN 3.1 Gii thiu Trong chng ny, lun ỏn xut hai loi mó khụng gian thi gian mi gi l mó khụng gian thi gian trc giao kt hp iu ch khụng gian (SM-OSTBC) ... khụng gian thi gian; cỏc h thng iu ch khụng gian; cỏc h thng kt hp gia mó khụng gian thi gian (STBC) v iu ch khụng gian/ khúa dch khụng gian (SM/SSK) Phm vi nghiờn cu Cỏc mó khụng gian thi gian, ...
 • 25
 • 154
 • 0

thiết kế mã khối không gian thời gian sử dụng cấu trúc trực giao kết hợp điều chế không gian

thiết kế mã khối không gian thời gian sử dụng cấu trúc trực giao kết hợp điều chế không gian
... kờnh MIMO v mó khụng gian thi gian cu trỳc trc giao Chng 2: iu ch khụng gian v iu ch khụng gian mó khụng gian thi gian Chng 3: Mó khụng gian thi gian trc giao kt hp iu ch khụng gian Chng 1: TNG QUAN ... KHI KHễNG GIAN THI GIAN TRC GIAO KT HP IU CH KHễNG GIAN 3.1 Gii thiu Trong chng ny, lun ỏn xut hai loi mó khụng gian thi gian mi gi l mó khụng gian thi gian trc giao kt hp iu ch khụng gian (SM-OSTBC) ... khụng gian thi gian; cỏc h thng iu ch khụng gian; cỏc h thng kt hp gia mó khụng gian thi gian (STBC) v iu ch khụng gian/ khúa dch khụng gian (SM/SSK) Phm vi nghiờn cu Cỏc mó khụng gian thi gian, ...
 • 25
 • 145
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: dựa vào mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào xem xét công cuộc đổi mới ở nước ta hiện naydua vao cac van ban chiue doi do va hich tuong si hay neu suy nghi cua em ve vai tro cua nhung nguoi lanh dao anh minh nhu li cong uan va tran quoc tuan doi voi van menh dat nuocdua vao cac van ban chiue doi do va hich tuong si hay neu suy nghi cua em ve vai tro cua nhug nguoi lanh dao anh minh nhu li cong uan va tran quoc tuan doi voi van menh dat nuocdựa vào cấu trúc vận động vốndựa vào cấu trúc tinh thể để giảidựa vào câu chuyện qua suối đã được nghe kể hãy viết câu trả lời cho từng câu hỏimã khối không gian thời gian dựa trên hai máy phátgt ngăn ngừa phát hiện sửa chữa kịp thời các gian lận và sai sót thông qua thiết kế và thực hiện một cách thýờng xuyên liên tục và có hiệu lực ics trong đõn vịgt ngăn ngừa phát hiện sửa chữa kịp thời các gian lận và sai sót thông qua thiết kế và thực hiện một cách thường xuyên liên tục và có hiệu lực ics trong đơn vịtrên cơ sở định hướng chung về phát triển của vietinbank trong thời gian sắp tớib1 kiểm định nhân quả theo cặp granger trên sai phân bậc 1 chuỗi thời gianmục tiêu phát triển hệ thống dịch vụ cskh trên website thời gian tớiphương pháp chuỗi thời gianchuỗi thời gian mởmô hình chuỗi thời gianCác yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt namPhát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiQuản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangBiện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngcác chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toán25 ĐỀ DẠNG ĐIỀN TỪ HAY CHO HỌC SINH LỚP 3, 4 LUYỆN HÈThuyết minh cầu thang (đồ án tốt nghiệp KSXD)trắc nghiệm vật lý 12 học kì 2Tài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựĐề thi nghề tin học THCS lớp 8Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayLuận văn Biệt thự Đông DươngBài tập elipÔn tập đại số lớp 10Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập