đánh giá tính hiệu quả khi kết hợp sử dụng ống nhiệt trọng trường vào ahu trong hệ thống điều hòa không khí

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KIỂU ỐNG NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KIỂU ỐNG NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
... thng c lp t thnh dn hoc thnh cm ng Trong quỏ trỡnh lm vic gi s cú mt vi ng nhit b hng thỡ h thng lm vic c Mt khỏc cú th thay th ng nhit b hng c h thng ang hot ng Trong h thng iu ho trung tõm, theo ... CHNG CC GII PHP TIT KIM NNG LNG TRONG H THNG IU HO KHễNG KH TRUNG TM 57 2.1 TIấU HAO NNG LNG CA H THNG HKK TRUNG TM 57 2.1.1 CC CHU TRèNH TRAO I NHIT IN HèNH TRONG H THNG HKK TRUNG TM ... CA NG NHIT 82 3.5 TIT KIM NNG LNG TRONG H THNG IU HO KHễNG KH TRUNG TM 86 3.5.1 S DNG NG NHIT GIM CễNG SUT DN LNH, GIM CễNG SUT SY TRONG H THNG IU HO KHễNG KH TRUNG TM ...
 • 119
 • 119
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
... lý sơ gió tươi trước cấp vào công trình nhằm mục đích tiết kiệm lượng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió Giải pháp thông gió thu hồi nhiệt thường sử dụng thiết bị thông gió thu hồi nhiệt ... trình [2] b Hiệu tiết kiệm lượng giải pháp thông gió thu hồi nhiệt Theo tài liệu kỹ thu t số hãng điều hòa không khí, hiệu suất tận dụng nhiệt trung bình thiết bị thông gió thu hồi nhiệt vào mùa ... toán thấy giải pháp thông gió thu hồi nhiệt giải pháp mang lại hiệu tiết kiệm lượng cao cho hệ thống điều hòa không khí gió tươi/thải chủ yếu cấp/thải nhờ hệ thống thông gió khí, đặc biệt với công...
 • 6
 • 405
 • 2

Chuong V - TÍCH TRỮ LẠNH TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Chuong V - TÍCH TRỮ LẠNH TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
... lượng tích trữ ngày: 21658,56kWh - Thể tích bình tích trữ STL: 400m3 - Số lượng bình tích trữ: Các đặc tính kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí viện nghiên cứu: - Hệ thống máy gồm bình tích trữ ... Malaysia: a Bệnh viện Serdang Malaysia Hệ thống điều hòa không khí bệnh viện kết hợp v i bình tích trữ lạnh STL – AC.00 – 400 Thông số kỹ thuật hệ thống điều hòa không khí bệnh viện Serdan: - Nhu cầu ... cho hệ thống công nghệ tích tích trữ lạnh dùng nước, số hệ thống công nghệ tích trữ lạnh dùng băng dạng tĩnh, dạng động,… Hệ thống Glycol Chiller: Thường ứng dụng cho hệ thống công nghệ tích trữ...
 • 35
 • 1,030
 • 3

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí water chiller

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí  water chiller
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: VŨ ð C DUY D NG C A H TH NG ðI U HÒA ... HVAC Water Chiller, ñ t ñó ñưa gi i pháp nh m ti t ki m lư ng ði u n ch s PMV c a h th ng HVAC Water Chiller b ng phương pháp ñi u n M b Ph m vi nghiên c u: H th ng ñi u hòa làm l nh b ng nư c water...
 • 26
 • 479
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... CHƯƠNG - T NG QUAN 1.1 KHÁI NI M H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: ... [0.35exp (-0 .042HM/AN) + 0.032] [ HM/AN( 1- ) – 0.35{43 - 0.061HM/AN( 1- η) – PW} –0.42{HM/AN( 1- ) – 58} – 1.4x1 0-3 HM/AN(34-Ta) – 0.0017HM/AN(44-PW) –0.71σFcl{T4cl - T4mrt} – Fclhc(Tcl-Ta)] Tcl...
 • 26
 • 552
 • 8

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng thông số của miệng thổi chỉnh đôi trong hệ thống điều hòa không khí p1 ppsx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng thông số của miệng thổi chỉnh đôi trong hệ thống điều hòa không khí p1 ppsx
... tám Vç váûy cáưn cọ äúng dáùn giọ måïi tảo ạp sút låïn Nọ cọ thãø tảo nãn lưng giọ cọ ạp sút låïn Trong mäüt säú mạy ÂHKK dảng Package thỉåìng sỉí dủng quảt ly tám - Theo cäüt ạp: + Quảt ạp : Hq...
 • 5
 • 182
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1 pdf

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1 pdf
... ÷ 60% v phủ ti khäng låïn Bưng làõng bủi cọ nhiãưu ngàn v loải cọ táúm chàõn hiãûu qu cao hån Trong cạc bưng làõng bủi ny khäng khê chuøn âäüng dêch dàõc hồûc xoạy trn nãn va âáûp vo cạc táúm ... xúng dỉåïi phêa dỉåïi, gàûp phãùu dng khäng khê bë âáøy ngỉåüc lãn chuøn âäüng xoạy äúng v ngoi Trong quạ trçnh chuøn âäüng xoạy äúc lãn v xúng cạc äúng cạc hảt bủi dỉåïi tạc dủng ca lỉûc ly tám ... cáưn lc cạc táúm âỉåüc ghẹp våïi trãn khung phàóng hồûc ghẹp nhiãưu táưng âãø tàng hiãûu qu lc Trong mäüt säú trỉåìng håüp váût liãûu âãûm âỉåüc táøm dáưu âãø náng cao hiãûu qu lc bủi Tuy nhiãn...
 • 10
 • 145
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2 pptx

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2 pptx
... môI chất Với khí O2, N2, không khí điều kiện bình thờng coi khí lý tởng thông số đợc xác định phơng trình trạng thái khí lý tởng nêu phần Với nớc, môi chất lạnh, không khí coi khí lý tởng ... 1.5.2 Quá trình đẳng tích Quá trình đẳng tích trình nhiệt động xẩy thể tích không đổi V = const số mũ đa biến n = , nhiệt dung riêng trình Cv Trong trình ta có quan hệ sau: - Quan hệ nhiệt độ ... 1.5.4 Quá trình đẳng nhiệt Quá trình đẳng nhiệt trình nhiệt động xẩy nhiệt độ không đổi T = const số mũ đa biến n = 1, nhiệt dung riêng trình CT = Trong trình ta có quan hệ sau: - Quan hệ áp suất...
 • 10
 • 88
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3 ppt

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3 ppt
... 8314/18 = 462 J/kg.0K 1.10.2 Các loại không khí ẩm Không khí ẩm cha bão hòa không khí ẩm mà nhận thêm lợng nớc từ vật khác bay vào Hơi nớc nhiệt Không khí ẩm bão hòa không khí ẩm mà nhận thêm lợng ... khác bay vào Hơi nớc bão hòa khô Không khí ẩm bão hòa không khí ẩm bão hoà chứa thêm lợng nớc định, ví dụ sơng mù không khí ẩm bão hòa 1.10.3 Các đại lợng đặc trng không khí ẩm q* Độ ẩm tuyệt đối: ... tuyệt đối không khí cha bão hòa h không khí ẩm bão hòa hmax nhiệt độ = h / h max (1-103) đó: ph- phân áp suất nớc không khí ẩm cha bão hòa; pmax- phân áp suất nớc không khí ẩm bão hòa; Giá...
 • 10
 • 91
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p4 pot

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p4 pot
... tích trình đốt nóng (coi không khí khí hai nguyên tử có kilôml = 29kg) 26 Lời giải: Không khí hỗn hợp nhiều khí nhng chủ yếu N2 O2 nên không khí khí hai nguyên tử tính toán có = 29kg Vì trình ... 1.20 không khí tích 2,48 m3 , nhiệt độ 15 0C, áp suất p = bar, bị nén đoạn nhiệt, không khí nhận công tahy đổi thể tích 471kJ Xác định nhiệt độ cuối, biến đổi nội entanpi Lời giải: Không khí đợc ... giải: Lực tác dụng lên mặt piston sau nhận nhiệt: F = p2.S.N p2 - áp suất không khí sau nhận nhiệt, N/m2; S - diện tích mặt piston; d 3,14.0, S= = = 0,1256 m2, 4 Không khí nhận nhiệt điều kiện piston...
 • 10
 • 93
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5 ppsx

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5 ppsx
... m3 chứa không khí áp suất đầu p1 = bar, nhiệt độ t1 = 30 0C Ngời ta cung cấp cho không khí bình lợng nhiệt 16 kJ Xác định nhiệt độ cuói, áp suất cuối trình lợng biến đổi entropi không khí (lấy ... sau nén công kỹ thuật trình nén với kg không khí, biết nhiệt độ không khí trớc nén t1 = 150C Trả lời t2 = 249 0C ; v2 = 0,1906 m3/kg; lkt = - 167 kJ/kg Bài tập 1.39 kg không khí đợc nén đa biến ... bàI tập hỗn hợp khí lu động Bài tập 1.40 Hỗn hợp khí gồm O2 H2 có thành phần thể tích rO2 = 30%, rH2 = 70% Xác định số chất khí hỗn hợp, thành phần khối lợng phân áp suất khí thành phần biết...
 • 10
 • 153
 • 0

Đồ án NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ NGOÀI XE TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Đồ án NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ NGOÀI XE TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
... ngày … tháng … năm 2015 Chữ ký giáo viên CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐO NHIỆT ĐỘ 1.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1.1 Tổng quan hệ thống thiết kế mạch đo hiển thị nhiệt độ xe Theo tài liệu nghiên ... tìm kiếm mạch hiển thị nhiệt độ thực xe hạn chế nên mạch e xin trình bày phương pháp thiết kế mạch hiển thị nhiệt độ phổ biến dùng xe gia đình, mạch không thiết kế nhỏ gọn đề tài thiết kế mạch hữu ... DỤNG TRONG MẠCH 2.1 Các linh kiện sử dụng mạch Sử dụng vi điều khiển họ 8051 phần điều khiển Đo nhiệt độ cảm biến nhiệt LM35 thông qua thiết kế mạch chuyển đổi ADC0804 Hiển thị led đo n Ngoài...
 • 32
 • 105
 • 0

đánh giá tính hiệu quả của các lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (ffs) trong việc thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi tại việt nam

đánh giá tính hiệu quả của các lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (ffs) trong việc thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi tại việt nam
... Thông tin quan nghiên cứu Tên dự án Đánh giá tính hiệu lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (FFS) việc thực quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam Cơ quan thực phía Việt Nam Cục Bảo vệ thực ... xuất, đầu ra, cáchoạt động đầu Tên dự án: Đánh giá tính hiệu lớp huấn luyện nông dân FFS việc thực quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam Cơ quan thực Việt Nam : Cục Bảo Vệ Thực Vật Tường ... 98 huấn luyện viên huấn luyện năm 2006 huấn luyện thêm 111 huấn luyện viên, tổng số 209 huấn luyện viên huấn luyện 25 II Trên 2000 nông dân kinh nghiệm đươc nâng cao trình độ IPM múi huấn...
 • 27
 • 780
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cau tao cac bo phan trong he thong dieu hoa khong khiđánh giá tính hiệu quả của các lớp huấn lcác tiêu chí đánh giá tính hiệu quả và công bằng của chương trìnhcũng có thể nhóm các phương pháp đánh giá vào trong 03 phương pháp sau mẫu đánh giá tính hiệu quả effectiveness model mẫu đánh giá về kinh tế economic model và mẫu đánh giá chun ngành professional modelsđánh giá tính hiệu quả của joo frameworkđánh giá tính hiệu quả kinh tế của dự áncác phương thức đánh giá tính hiệu quả của mô hình đối tác chiến lượcđánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng khi sử dụng vật liệu xây không nung trong tòa nhà thương mại có dùng hệ thống điều hòa không khíđánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đấtđánh giá hệ thống điều hoà không khíphương pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đấtnâng cao hiệu quả của hệ thống điều hoà không khítính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khíđồ án tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khígiáo trình tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khíQUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT LUẬNmau phieu giao viec, nhac viec finalNghiên cứu kỹ thuật LSB và kết hợp thuật toán RSA để giấu tin trong ảnhĐánh giá một số dòng giống chè shan tại phú thọNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hoa lily lake carey tại huyện tân uyên, tỉnh lai châuNghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyênNhững khó khăn cản trở hoạt động thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam và giải pháp hoàn thiệnCông ty cổ phần vật tư, thiết bị dầu khí Việt Namgiáo án dạy học tích hợp môn toán năm 2012017 : bài ỨNG DỤNG THỰC tế các tỉ số LƯỢNG GIÁC của góc NHONHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Nông sản Tân LâmBáo cáo thực tập Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmĐánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan25 câu trắc nghiệm tin học thi công chức 2017100 câu trắc nghiệm chọn lọc thi tin học- ôn thi Công chức 2017 có đáp ánTổng hợp Đề thi Công chức Thuế năm 2016 (full) 4 cụm thiKhung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản trị văn phòng ĐHQGHNNâng cao chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhớt dầu bôi trơn của công ty CP petrolimexĐồ án cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệpNâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty THHH đầu tư săn xuất và nhập khẩu Đại ThànhPhiếu điều tra công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập