Đánh giá sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống sầu riêng và nghiên cứu nồng độ thuốc agri fos 400 trị bệnh thối vỏ xì mủ trên cây sầu riêng tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk

đánh giá sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống sầu riêng nghiên cứu nồng độ thuốc agiri-fos 400 trị bệnh thối vỏ mủ trên cây sầu riêng tại thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắc lắc

đánh giá sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống sầu riêng và nghiên cứu nồng độ thuốc agiri-fos 400 trị bệnh thối vỏ xì mủ trên cây sầu riêng tại thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắc lắc
... c t trên, ch n nghiên c u tài: “ ánh giá sinh trư ng, su t, ch t lư ng c a m t s gi ng s u riêng nghiên c u n ng thu c Agri-fos 400 tr b nh th i v Buôn Ma Thu t, t nh m s u riêng t i thành ... V XÌ M TRÊN CÂY S U RIÊNG T I THÀNH PH BUÔN MA THU T, T NH KL K Chuyên ngành: TR NG TR T Mã s : 60 62 01 LU N VĂN TH C S KHOA H C NÔNG NGHI P Ngư i hư ng d n khoa h c: TS LÂM TH BÍCH L BUÔN MA ... t i thành ph Buôn Ma Thu t t tháng 9/2009-8/2010 B ng 3.3 M t s ch tiêu hóa tính t khu v c nghiên c u B ng 3.4 Di n tích s u riêng c a t nh B ng 3.5 Di n tích s u riêng t i thành ph Buôn Ma Thu...
 • 122
 • 344
 • 0

Luận văn đặc điểm sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng của một số giống lúa mới nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến giống lúa HT1 vụ xuân 2011 tạitĩnh

Luận văn đặc điểm sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng của một số giống lúa mới và nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến giống lúa HT1 vụ xuân 2011 tại hà tĩnh
... - Tĩnh 4.8 55 63 Các y u t c u thành su t c a gi ng lúa v Xuân 2011 t i Can L c - Tĩnh 4.11 65 Năng su t c a gi ng lúa v Xuân 2011 t i Can L c - Tĩnh 68 Trư ng ð i h c Nông Nghi p ... t phát t s ñã ti n hành nghiên c u ñ tài "ð c ñi m sinh trư ng phát tri n, su t, ch t lư ng c a m t s gi ng lúa m i nghiên c u nh hư ng c a phân bón ñ n gi ng lúa HT1 v Xuân 2011 t i Tĩnh ... ñưa vào Tĩnh) * Phân bón ð u Trâu: Là phân bón c a công ty phân bón Bình ði n s n xu t theo tiêu chu n: TC 01 - 2003/PBBð Tr ng thái phân bón: b t, g m lo i sau: - Phân bón ð u Trâu 502: Thành...
 • 127
 • 385
 • 1

Đánh giá sinh trưởng, năng suất, chất lượng nhiễm bệnh virus trên đồng ruộng của các tổ hợp lai cà chua có triển vọng trong vụ xuân hè thu đông tại gia lộc hải dương

Đánh giá sinh trưởng, năng suất, chất lượng và nhiễm bệnh virus trên đồng ruộng của các tổ hợp lai cà chua có triển vọng trong vụ xuân hè và thu đông tại gia lộc  hải dương
... hình nhiễm bệnh đồng ruộng tổ hợp lai chua vụ Xuân Thu Đông năm 2011 4.5.1 97 Tình hình nhiễm bệnh virus đồng ruộng tổ hợp lai chua 97 4.5.2 Tình hình nhiễm số bệnh hại khác tổ hợp lai ... nở hoa tổ hợp lai chua vụ Xuân Thu Đông 4.2 60 Một số đặc điểm cấu trúc tổ hợp lai chua vụ Xuân Thu Đông 4.1.3 60 72 Năng suất yếu tố cấu thành suất tổ hợp lai vụ Xuân Thu Đông 2011 ... xuất chua nước ta Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá sinh trưởng, suất, chất lượng nhiễm bệnh virus đồng ruộng tổ hợp lai chua triển vọng vụ Xuân Thu Đông Gia...
 • 151
 • 89
 • 0

Đánh giá đặc tính nông sinh học biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng của một số giống hoa đồng tiền trồng tại xã thuỵ hương huyện chương mỹ thành phố hà nội

Đánh giá đặc tính nông sinh học và biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng của một số giống hoa đồng tiền trồng tại xã thuỵ hương huyện chương mỹ  thành phố hà nội
... nông sinh học biện pháp nâng cao suất , chất lượng số giống hoa ñồng tiền trồng Thụy Hương- huyện Chương Mỹ Nội" vụ ñông xuân vụ xuân hè ñể phục vụ sản xuất hoa Thụy Hương cung cấp hoa ... tập ñoàn giống hoa ñồng tiền phục vụ sản xuất hoa Chương Mỹ - Nội - Góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất thâm canh hoa ñồng tiền Chương Mỹ - Nội Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận ... hại giống hoa ñồng tiền 52 4.5 Năng suất hoa giống hoa ñồng tiền theo dõi 53 4.6 Các tiêu chất lượng hoa giống ñồng tiền nghiên cứu 54 Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học...
 • 130
 • 83
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh
... hoa lily có kh sinh trư ng, phát tri n t t cho hi u qu kinh t cao ñi u ki n sinh thái B c Ninh - ð xu t m t s bi n pháp k thu t nâng cao su t, ch t lư ng, hi u qu kinh t c a hoa lily t i B c Ninh ... u 42 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 43 4.1 Nghiên c u s sinh trư ng phát tri n, su t ch t lư ng c a m t s gi ng hoa lily nh p n i t i B c Ninh 43 4.1.1 Sinh trư ng, phát tri ... nh B c Ninh nhi u nghiên c u ñã ñ i Nh ng nghiên c u b n then ch t góp ph n vào s phát tri n c a ngành tr ng hoa lily th i gian t i ñ góp ph n hoàn thi n quy trình k thu t tr ng hoa lily nhà...
 • 113
 • 357
 • 1

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội tại mộc châu sơn la

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội tại mộc châu sơn la
... Châu nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng ñến sinh trưởng phát triển, suất, chất lượng hoa lily ñể ñề xuất số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu kinh tế việc sản xuất hoa ... biện pháp kỹ thuật ñể nâng cao suất, chất lượng hoa giảm tỷ lệ hao hụt ðể giải vấn ñề trên, tiến hành thực ñề tài: "Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng số biện pháp thuật ñể nâng cao suất, chất lượng ... ðộng thái sinh trưởng, phát triển số giống hoa lily 55 4.1.3 Năng suất, chất lượng số giống hoa lily vụ Hè-Thu 2008 57 4.2 Ảnh hưởng thời vụ ñến sinh trưởng phát triển, suất chất lượng hoa lily 60...
 • 144
 • 149
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kĩ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội tại mộc châu sơn la

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kĩ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội tại mộc châu sơn la
... tài: "Nghiên cứu đặc điếm sinh trưởng sổ biện pháp thuật đế nâng cao suất, chất lượng sổ giống Hoa Lily nhập nội Mộc Châu - Sơn La " 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Trên sở nghiên cứu lựa ... Sơn La 41 2.4.2 Một số đặc điểm tụ’ nhiên khí hậu Cao nguyên Mộc Châu 42 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúư 43 3.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 43 3.2 Nội dung nghiên cứu ... Ket nghiên cứu tài liệu tham khảo nghiên cứu hoa nói chung hoa lily nói riêng, công tác nghiên cứu nhập nội giống xây dựng hệ thống kỹ thuật canh tác trồng hoa lily nhằm nâng cao suất chất lượng...
 • 100
 • 74
 • 0

Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh mô hình khai thác thức ăn cho gia súc

Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc
... THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG XÃ CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH VÀ MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 ... Những nghiên cứu suất đồng cỏ tự nhiên 1.1.2 Tình hình nghiên cứu thức ăn gia súc giới 1.1.3 Những kết nghiên cứu nâng cao suất thức ăn gia súc giới 1.1.4 Tình hình nghiên cứu thức ... [33] nghiên cứu đánh giá trạng nguồn thức ăn cho gia súc ăn cỏ bước đầu xây dựng hình trồng thức ăn gia súc huyện Đồng Văn – Hà Giang Qua nghiên cứu điều kiện Sinh thái nơi đây, tác giả đưa vào...
 • 116
 • 596
 • 1

luận văn: NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG Ở XÃ CẢNH HƯNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÚC docx

luận văn: NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG Ở XÃ CẢNH HƯNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH VÀ MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÚC docx
... THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG XÃ CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH VÀ MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 ... [33] nghiên cứu đánh giá trạng nguồn thức ăn cho gia súc ăn cỏ bước đầu xây dựng hình trồng thức ăn gia súc huyện Đồng Văn – Hà Giang Qua nghiên cứu điều kiện Sinh thái nơi đây, tác giả đưa vào ... Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh hình khai thác thức ăn cho gia súc Mục đích nghiên cứu - Trên sở điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế hội Cảnh Hưng để tính toán thực trạng kinh tế vùng - Nghiên...
 • 116
 • 343
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG Ở XÃ CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG Ở XÃ CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH VÀ MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC docx
... THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG XÃ CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH VÀ MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 ... Tiên Du, Bắc Ninh hình khai thác thức ăn cho gia súc” Mục đích nghiên cứu - Trên sở điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế hội Cảnh Hưng để tính toán thực trạng kinh tế vùng - Nghiên cứu ... suất, chất lượng số giống cỏ trồng địa phương ảnh hưởng chế độ bón phân, thu hái - Đánh giá hình khai thác thức ăn địa phương hiệu kinh tế - Đưa kết luận suất chất lượng giống cỏ đề xuất mô...
 • 116
 • 172
 • 0

Năng suất, chất lượng của một số giống lúa lai trong vụ xuân 2009 ở huyện hưng nguyên

Năng suất, chất lượng của một số giống lúa lai trong vụ xuân 2009 ở huyện hưng nguyên
... 2002 với đối tợng sản xuất giống chủ yếu cá Giò cá Song Các công đoạn sản xuất từ cá bột lên hơng lên giống gần đợc hoàn thiện dần nhằm nâng cao tỷ lệ sống Mùa vụ sản xuất giống thờng tháng đến tháng ... Đợt sản xuất (TT) Thời gian (2008) Số lợng (triệu trứng) Tỷ lệ nở (%) 7/5 3/6 18/6 2,5 2,5 80 70 85 4/7 2,2 80 Giai đoạn cá Cá hơng (số mẫu nhiễm) Cá giống (số mẫu nhiễm) Tổng (mẫu nhiễm) 77 81 ... xuất bệnh lở loét, xuất huyết làm cá chết rải rác Theo báo cáo chủ bè nuôi cá cho biết tỷ lệ hao hụt cá Song giống đa vào nuôi cao (trên 50%) Những nguyên 12 nhân gây hao hụt chất lợng cá giống không...
 • 48
 • 198
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng của một số dòng con lai thuốctại cao bằng

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng của một số dòng và con lai thuốc lá tại cao bằng
... thuật Thuốc lá, ban lãnh đạo tập thể CBCNV Chi nhánh Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc Hà Tây, tập thể cán Phòng Sinh thuật học - Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá, Chi nhánh Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc Bằng, ... kh nng sinh tr ng, phỏt tri n, ch ng ch u sõu b nh, nng su t ch t l ng c a lai thu c lỏ 66 4.2.1 c ủi m hỡnh thỏi c a cỏc lai thu c lỏ 66 4.2.2 c ủi m sinh tr ng, phỏt tri n c a cỏc lai thu ... ủi m hỡnh thỏi v ủ thu n c a cỏc lai thu c lỏ thớ nghi m 67 4.13 Th i gian sinh tr ng, phỏt tri n c a cỏc lai thu c lỏ 68 4.14 T c ủ tng tr ng chi u cao c a cỏc lai thu c lỏ 69 Tr ng i h c Nụng...
 • 118
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ annghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênluận vănnghiên cứu ảnh hưởng của việc bón các chất dinh dưỡng ca mg s si đến sinh trưởng năng suất chất lượng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở vĩnh phúcnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào caiphân tích và đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng áo t shirt trong xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty tnhh namsung vinaáp dụng cba đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng nước hồ tâynghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến năng suất chất lượng rau xà lách trồng chậunghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè ldp2 tuổi 4những chỉ tiêu cơ bản đánh giá quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sungảnh hưởng của các mức phân đạm đến năng suất chất lượng của cỏ panicummaximum cv hamil brachiria mulato 2 và sử dụng chúng trong chăn nuôi ngựa bạch giai đoạn 7 12 tháng tuổi tại thái nguyênảnh hưởng của dinh dưỡng đến sinh trưởng quần thể chất lượng của ba loài vi tảo nannochloropsis oculata isochrysis galbana và tetraselmis chui và luân trùng brachionus plicatilisphương pháp đo kiểm đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của một số dịch vụ 3g có thể áp dụng tại việt namdanh gia chat luong cua mot he thong dieu khien va tong hop he thong dieu khien theo tieu chuan chat luongđánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng của công ty năm 20075 đánh giá chất lượng của một hệ thống điều khiển và tổng hợp hệ thống điều khiển theo tiêu chuẩn chất lượngtiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Khối đa diện, Đa diện lồi, đa diện đềuKhoá luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải hầm lò mỏ than tại công ty TNHH MTV 790Từ điển hội chứng 2007Bộ đề minh họa và đề thi thử theo cụm THPTQG Hóa họcBÁO cáo mẫu NV2 đối với quản trị kinh doanhQuản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (LV thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An (LV thạc sĩ)SKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập