Ứng dụng kỹ thuật tải cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình c

ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nguồn để triển khai tìm cải tiến các đoạn

ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn
... đánh giá 80 IV.2 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# 81 IV.2.1 Thực kỹ thuật tái cấu trúc nguồn chƣơng trình thực ... phát triển phần mềm Đề tài Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nguồn để triển khai tìm cải tiến đoạn xấu chƣơng trình C#” đƣợc thực với mục đích nghiên cứu sở lý thuyết kỹ thuật tái cấu trúc ... CHƢƠNG I: KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN (REFACTORING) I.1 ĐỊNH NGHĨA KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN I.1.1 Ví dụ minh họa I.1.2 Định nghĩa kỹ thuật tái cấu trúc nguồn ...
 • 99
 • 293
 • 0

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC NGUỒN ĐỂ TRIỂN KHAI TÌM CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C#

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ TRIỂN KHAI DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C#
... 80 IV.2 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# 81 IV.2.1 Thực kỹ thuật tái cấu trúc nguồn chƣơng trình thực tế 82 ... thuật tái cấu trúc nguồn áp dụng để triển khai việc tìm cải tiến xấu (lỗi cấu trúc) chƣơng trình đại phổ biến (C#) Toàn nội dung luận văn bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: Kỹ thuật tái cấu trúc ... TRƢỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VISUAL STUDIO NET 48 CHƢƠNG IV: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# 49 IV.1 GIẢI PHÁP VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ...
 • 99
 • 229
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nguồn để triển khai tìm cải tiến các đoạn xấu trong chương trình C#

Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C#
... 80 IV.2 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# 81 IV.2.1 Thực kỹ thuật tái cấu trúc nguồn chƣơng trình thực tế 82 ... TRƢỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VISUAL STUDIO NET 48 CHƢƠNG IV: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# 49 IV.1 GIẢI PHÁP VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ ... thiết trình thực phát triển phần mềm Đề tài Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nguồn để triển khai tìm cải tiến đoạn xấu chƣơng trình C# đƣợc thực với mục đích nghiên cứu sở lý thuyết kỹ thuật...
 • 99
 • 300
 • 0

Tài liệu Luận văn thạc sỹ - Ứng dụng kỹ thuật tải cấu trúc nguồn để triển khai tìm cải tiến các đoạn xấu trong chương trình C# docx

Tài liệu Luận văn thạc sỹ - Ứng dụng kỹ thuật tải cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C# docx
... 80 IV.2 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# 81 IV.2.1 Thực kỹ thuật tái cấu trúc nguồn chƣơng trình thực tế 82 ... tái cấu trúc nguồn áp dụng để triển khai việc tìm cải tiến xấu (lỗi cấu trúc) chƣơng trình đại phổ biến (C#) Toàn nội dung luận văn bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: Kỹ thuật tái cấu trúc nguồn ... thiết trình thực phát triển phần mềm Đề tài Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nguồn để triển khai tìm cải tiến đoạn xấu chƣơng trình C# đƣợc thực với mục đích nghiên cứu sở lý thuyết kỹ thuật...
 • 99
 • 264
 • 0

Một số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm

Một số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm
... số giả thuyết khó khăn áp dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi cho trẻ vị thành niên rối loạn trầm cảm sau: + Từ phía trẻ vị thành niên rối loạn trầm cảm vi c tiếp nhận ... hóa vấn đề lý luận Nhận thức hành vi liệu pháp kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi 5.2 Xác định khó khăn vi c sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành cho trẻ vị thành ... Vi t Nam rối loạn trầm cảm Đề tài nghiên cứu Những khó khăn sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi trẻ em vị thành niên rối loạn trầm cảm góp phần xác định khó khăn, cản...
 • 22
 • 250
 • 0

ột số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm

ột số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm
... số giả thuyết khó khăn áp dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi cho trẻ vị thành niên rối loạn trầm cảm sau: + Từ phía trẻ vị thành niên rối loạn trầm cảm vi c tiếp nhận ... hành vi kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi 8.2 Đóng góp mặt thực tiễn Tìm khó khăn vi c sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi cho trẻ vị thành niên rối loạn trầm ... hóa vấn đề lý luận Nhận thức hành vi liệu pháp kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành vi 5.2 Xác định khó khăn vi c sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức hoạt hóa hành cho trẻ vị niên...
 • 142
 • 388
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu
... qu Nghiên c u k thu t tái c u trúc tái c u trúc s d li u D a vào k t qu nghiên c u ñư c, áp d ng k thu t ñã nghiên c u ñ th c hi n tái c u trúc m t s d li u ñã t n t i Vi t báo công b k t qu nghiên ... HI N TÁI C U TRÚC MÃ NGU N 1.3.1 Tái c u trúc mã ngu n thêm ch c 1.3.2 Tái c u trúc mã ngu n c n s a l i 1.3.3 Tái c u trúc mã ngu n th c hi n t chương trình 1.4 ÁP D NG K THU T TÁI C U TRÚC ... bao g m c c u trúc, ñ nh nghĩa b ng khung nhìn, th t c lưu tr trigger 12 Tái c u trúc s d li u khó tái c u trúc mã ngu n b i tái c u trúc mã ngu n ch gi l i ng nghĩa hành vi tái c u trúc s d li...
 • 22
 • 409
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám để đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tại quảng ngãi

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám để đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tại quảng ngãi
... X LÝ NH VI N THÁM Đ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN R NG T NH 4.2.2 Đ c nh hi n th thu c tính 4.2.3 X hình h c Lưu ñ thu t toán : QU NG NGÃI 4.1 THU TH P NH V TINH 4.2 PH N M M X LÝ NH VI N THÁM Đ ĐÁNH ... thám ñ ñánh giá tài nguyên r ng t nh Qu ng Ngãi ñ a + Chương : M t s thu t toán chương trình x nh vi n Trên th c ñ a tác gi ñã ti n hành thu th p thông tin liên thám ñ ñánh giá tài nguyên r ng ... c p s thuy t v nh vi n thám, v phương th c b c x c a thành ph n , ñ c trưng ph ph n x c a th c v t 11 Chương NG D NG K THU T X LÝ NH VI N THÁM Đ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN R NG T NH QU NG NGÃI Thu...
 • 13
 • 480
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc dữ liệu doc

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật tái cấu trúc dữ liệu doc
... HI N TÁI C U TRÚC MÃ NGU N 1.3.1 Tái c u trúc mã ngu n thêm ch c 1.3.2 Tái c u trúc mã ngu n c n s a l i 1.3.3 Tái c u trúc mã ngu n th c hi n t chương trình 1.4 ÁP D NG K THU T TÁI C U TRÚC ... bao g m c c u trúc, ñ nh nghĩa b ng khung nhìn, th t c lưu tr trigger 12 Tái c u trúc s d li u khó tái c u trúc mã ngu n b i tái c u trúc mã ngu n ch gi l i ng nghĩa hành vi tái c u trúc s d li ... nghiên c u lý thuy t v tái c u trúc mã ngu n tái c u trúc s d li u, ñ tài có th m r ng ti p t c xây d ng ñư c công c ng d ng k thu t tái c u trúc s d li u áp d ng công c tái c u trúc mã ngu n ñ t...
 • 22
 • 238
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao độ chính xác chế tạo khuôn mẫu trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật tái tạo ngược bù sai số gia công

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao độ chính xác chế tạo khuôn mẫu trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật tái tạo ngược và bù sai số gia công
... Bảng 3.4 Bảng 3.5 Chế độ gia công Kết gia công Tính toán sai số Sai số sau Kết đo sai số gia công 58 77 80 85 87 Luận văn thạc sỹ kỹ thuật máy Chuyên ngành Công nghệ chế tạo LỜI CAM ĐOAN ... Hệ thống sai số cho trung tâm gia công ứng sai số phần mềm cho máy công cụ nhiều trục CNC sai số chương trình NC Độ xác gia công Sai số tổng hợp máy công cụ Các thành phần sai số tổng ... khoa học, chuyển giao công nghệ khai thác ứng dụng vào trình sản xuất, gia công sản phẩm có độ phức tạp độ xác gia công cao việc thực đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ xác gia công chi tiết hình...
 • 90
 • 148
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật multiplex ligation dependent probe amplification để phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật multiplex ligation  dependent probe amplification để phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21
... bị lệch bội nhiễm sắc thể, có khoảng 3-4% số ca mắc hội chứng Down tượng chuyển vị nhiễm sắc thể Hiện tượng thường xảy nhiễm sắc thể 14 21 Nhiễm sắc thể 14 mang phần nhiễm sắc thể 21 phân ly nhiễm ... nhiễm sắc thể giao tử mang 22 nhiễm sắc thể Giao tử mang 24 nhiễm sắc thể kết hợp với giao tử bình thường tạo hợp tử bị lệch bội nhiễm sắc thể Trong hội chứng Down, 95% số ca có nguyên nhân lệch ... tiêu nhiễm sắc thể với phân bố băng tiêu chuẩn cho nhiễm sắc thể, người kỹ thuật viên phát bất thường mặt cấu trúc nhiễm sắc thể chuyển đoạn, đảo đoạn, đoạn v.v… 1.3.2.3 Kỹ thuật FISH [21] : Vào...
 • 111
 • 522
 • 4

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỤP HÌNH MÀU VÕNG MẠC ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỪ XA doc

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỤP HÌNH MÀU VÕNG MẠC ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỪ XA doc
... ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỤP HÌNH MÀU VÕNG MẠC ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỪ XA TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá tính giá trị việc chụp hình màu võng mạc kỹ thuật số việc phát bệnh võng ... giá tính phù hợp - Độ nhạy: Khả kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh người bị BLVMĐTĐ (dương thật) - Độ đặc hiệu: Khả kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh người không bị BLVMĐTĐ (âm ... tiên đoán dương: Khả bị BLVMĐTĐ kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh (PV+) - Giá trị tiên đoán âm: Khả không bị BLVMĐTĐ kỹ thuật chụp hình màu võng mạc phát bệnh (PV-) -Tính phù hợp Kappa...
 • 45
 • 344
 • 3

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kỹ thuật phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p1 pdf

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kỹ thuật phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p1 pdf
... dựa nguồn thu từ dự án để tính toán giá trò thời gian khoản trả nợ Các khoản vay kỳ hạn có lãi suất thả cố đònh bảo đảm tài sản cố đònh người vay Lãi suất vay kỳ hạn cao lãi suất vay ngắn hạn ngân ... hệ thống ngân hàng thông qua tổ chức chuyên cung cấp thông tin tài công ty 2.2.3.2 Kỹ thuật chiết khấu - Tiền lãi chiết khấu: số tiền lãi khấu trừ mà ngân hàng thu đáo hạn Gọi LCK : lãi chiết ... nợ ngân hàng thực vào cuối thời hạn hợp đồng tín dụng với mục đích chủ yếu thu nợ gốc thu nợ lãi Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào cách thức giải ngân ngân hàng có phương pháp thu nợ cụ thể • Với giải...
 • 8
 • 205
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kỹ thuật phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p2 potx

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kỹ thuật phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p2 potx
... lic c 2.3 Kỹ thuật cho vay: Cũng giống cho vay theo tài khoản vãng lai, cho vay tuần hoàn thường áp dụng kỹ thuật giải ngân linh hoạt theo nhu cầu khách hàng Với kỹ thuật này, khách hàng ngân hàng ... nhiều nguyên nhân từ phía khách hàng 2.2 Phân tích khách hàng: Việc phân tích khách hàng vay tuần hoàn cần thiết khách hàng trì khả tài trợ mỏng manh dựa chủ yếu vào ngân hàng để đáp ứng nhu cầu tăng ... (thể dạng hợp đồng) cho khách hàng vay tối đa số tiền với lãi suất cố đònh lãi suất điều chỉnh theo lãi suất ví dụ LIBOR Với cam kết này, ngân hàng không thực cho vay tình hình tài khách hàng có...
 • 8
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật ipm của nông dân sản xuất lúa tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bìnhứng dụng kỹ thuật pcr polymerase chain reaction để chẩn đoán bệnh cầu trùng gàđề tài ứng dụng kỹ thuật di truyền trong y họckỹ thuật tái cấu trúcđề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định typ vi rut lở mồm long móng lmlmnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longthử nghiệm ứng dụng kỹ thuật 137cs đánh giá tình trạng xói mòn đất tại lâm trường sông đà2 demo ứng dụng kỹ thuật mã hóa pki trong gửi email có chữ ký số và mã hóa nội dungứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào phân tích tài chínhứng dụng kỹ thuật sốứng dụng kỹ thuậtứng dụng kỹ thuật lạnhứng dụng kỹ thuật chuyển genứng dụng kỹ thuật điện tửứng dụng kỹ thuật công nghệ gsmPhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dĐồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiNghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông pptCAC BIEN DANG CUA MAY TURING upÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8Các kỹ thuật cầm máu cơ bảnlý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.Các yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhChế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Pháp luật thi hành án dân sự trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập