ảnh hưởng của một số dưỡng chất đa – vi lượng, naa và số lần xử lý trước thu hoạch đến phẩm chất và hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco cv hong)

ảnh hưởng của một số dưỡng chất đa vi lượng, naa số lần xử trước thu hoạch đến phẩm chất hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco cv hong)

ảnh hưởng của một số dưỡng chất đa – vi lượng, naa và số lần xử lý trước thu hoạch đến phẩm chất và hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco cv hong)
... nghiệm 1: Ảnh hưởng số dưỡng chất đa vi lượng số lần xử trước thu hoạch đến phẩm chất tượng khô đầu múi trái quýt Hồng 15 2.2.2 Ảnh hưởng số loại dưỡng chất đa vi lượng kết ... tài: ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ DƢỠNG CHẤT ĐA VI LƢỢNG, NAA VÀ SỐ LẦN XỬ LÝ TRƢỚC THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ HIỆN TƢỢNG KHÔ MÚI TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulata Blanco cv Hong) Cán hướng dẫn: Sinh vi n ... HOÀNG SƠN, 2015 ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ DƢỠNG CHẤT ĐA VI LƢỢNG, NAA VÀ SỐ LẦN XỬ LÝ TRƢỚC THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT VÀ HIỆN TƢỢNG KHÔ ĐẦU MÚI TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulata Blanco cv Hong) Luận...
 • 70
 • 10
 • 0

ảnh hưởng của một số dưỡng chất calcium vi lượng với số lần xử trước thu hoạch lên chất lượng hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco)

ảnh hưởng của một số dưỡng chất calcium và vi lượng với số lần xử lý trước thu hoạch lên chất lượng và hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco)
... -Xử Xử Xử Xử Xử Xử tuần -Xử Xử Xử Xử Xử Xử tuần -Xử Xử Xử Xử Xử Xử Hai lần xử (tuần trước thu hoạch) tuần - tuần -Xử Xử Xử Xử ... lần xử (tuần trước thu hoạch) tuần -Xử Xử Xử Xử tuần -Xử Xử Xử Xử tuần -Xử Xử Xử Xử tuần tuần -Xử Xử Xử Xử tuần -Xử Xử Xử Xử Xử ... trước thu hoạch lên chất lượng tượng khô đầu múi trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco) thực với mục tiêu: (i) tìm hiểu ảnh hưởng số dưỡng chất xử trước thu hoạch lên chất lượng tượng khô đầu...
 • 87
 • 72
 • 0

ảnh hưởng của mật độ trồng vị trí trái trên cây lên hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco) tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp

ảnh hưởng của mật độ trồng và vị trí trái trên cây lên hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco) tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
... tỉnh Đồng Tháp 43 3.10 Đường kính trái mật độ trồng vị trí trái quýt Hồng trồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 44 3.11 Chiều cao trái quýt Hồng mật độ trồng vị trí trái khác huyện Lai Vung, tỉnh ... Vung, tỉnh Đồng Tháp 41 3.8 Khối lượng vỏ trái quýt Hồng mật độ trồng vị trí trái khác huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 42 3.9 Khối lượng trái quýt Hồng mật độ trồng vị trí trái khác huyện Lai Vung, ... kính trái quýt Hồng mật độ trồng vị trí trái khác thời điểm 285 ngày sau đậu trái huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 35 3.7 Độ dày vỏ trái mật độ trồng vị trí trái khác quýt Hồng trồng huyện Lai Vung, ...
 • 67
 • 99
 • 0

điều tra kỹ thuật canh tác khảo sát hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco) tại huyện lai vung, tỉnh đồng tháp

điều tra kỹ thuật canh tác và khảo sát hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (citrus reticulata blanco) tại huyện lai vung, tỉnh đồng tháp
... Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG KHÔ ĐẦU MÚI TRÁI QUÝT HỒNG (Citrus reticulata Blanco) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Giáo viên hướng dẫn: PGS ... 51 Trang 38 42 43 3.5 3.6 khác LaiVung, tỉnh Đồng Tháp tháng 10/2009 Hiện tượng quýt khô đầu múi huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tháng 11/2009 So sánh trái quýt trái quýt khô đầu múi không khô ... 11 47 thu Lai Vung, Đồng Tháp tháng 12/2008 48 Phan Yến Sơn, 2010 Điều tra kỹ thuật canh tác khảo sát tượng khô đầu múi trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco) huyện Lai Vung, Đồng Tháp Luận...
 • 65
 • 395
 • 3

ẢNH HƯỞNG CỦA CACL2, ETHEPHON, KNO3 SỐ LẦN XỬ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI MẬN AN PHƯỚC (SYZYGIUM SAMARANGENSE (BLUME) MERR & PERRY) pptx

ẢNH HƯỞNG CỦA CACL2, ETHEPHON, KNO3 VÀ SỐ LẦN XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN PHẨM CHẤT TRÁI MẬN AN PHƯỚC (SYZYGIUM SAMARANGENSE (BLUME) MERR & PERRY) pptx
... điểm số lần xử hóa chất (Hình 1) TT Tên nghiệm thức (B) Ba lần xử Hai lần xử Một lần xử (a) Thời điểm xử (ngày trước thu hoạch) 30 ngày 20 ngày 10 ngày Xử Xử Xử Xử Xử ... phẩm chất trái kéo dài thời gian tồn trữ sau thu hoạch nhằm bán giá cao Vì thế, đề tài Ảnh hưởng CaCl2, Ethephon, KNO3 số lần xử trước thu hoạch đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái mận An Phước ... dụng KNO3 lần phun Về nhân tố số lần xử lý, nghiệm thức xử hóa chất hai lần xử cho kết tỷ lệ nhiễm bệnh thấp xử ba lần Ngoài ra, ảnh hưởng tương tác nồng độ hóa chất với số lần xử cho...
 • 10
 • 369
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến sinh trưởng,năng suất,chất lượng của hai giống chè PH8 PH9 trồng tại viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến sinh trưởng,năng suất,chất lượng của hai giống chè PH8 và PH9 trồng tại viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc
... c u nh hư ng c a m t s v t li u che ph h u ñ n sinh trư ng, su t, ch t lư ng c a hai gi ng chè PH8 PH9 tr ng t i Vi n Khoa h c k thu t Nông lâm nghi p mi n núi phía B c” 1.2 M c tiêu, yêu c a ... nghiên c u - ð i tư ng nghiên c u: Chúng ch n ñ i tư ng nghiên c u gi ng chè PH8 PH9 – nương chè tu i Hai gi ng chè lai c a gi ng Kim Tuyên gi ng IRI777 Hai gi ng chè m i B Nông nghi p PTNT công ... n t i Vi n Khoa h c k thu t Nông lâm nghi p mi n núi phía b c Các k t qu nghiên c u c a ñ tài s b sung thêm nh ng tài li u khoa h c nghiên c u v chè ph c v cho công tác gi ng d y, nghiên c u...
 • 126
 • 310
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt đến năng suất chất lượng dược liệu cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) tại tam đảo vĩnh phúc

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt đến năng suất và chất lượng dược liệu cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) tại tam đảo vĩnh phúc
... ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s bi n pháp k thu t tr ng tr t ñ n su t ch t lư ng dư c li u b ch tru t (Atractylodes macrocephala Koidz) t i Tam ð o -Vĩnh Phúc Trư ng ... y, th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s bi n pháp k thu t tr ng tr t ñ n su t ch t lư ng dư c li u b ch tru t (Atractylodes macrocephala Koidz) t i Tam ð o -Vĩnh Phúc hoàn toàn có s ... I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 V t li u, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 3.1.1 V t li u Ngu n v t li u h t gi ng b ch tru t (Atractylodes macrocephala Koidz) ñư c nhân gi ng t Tr m nghiên...
 • 130
 • 452
 • 4

Báo cáo " Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâm Panax ginseng C.A. Meyer: ảnh hưởng của một số nhân tố hóa lên sự tăng trưởng sinh khối sản phẩm trao đổi chất ginsenosides" potx

Báo cáo
... kích thích s trao ñ i ch t th c p nuôi c y t bào th c v t [8] Trong báo mu n gi i thi u m t s k t qu nghiên c u v s nh hư ng c a m t s nhân t hóa lên s tăng trư ng sinh kh i s n ph m trao ñ i ... jasmonic lên s tăng trư ng c a r b t ñ nh s n ph m ginsenosides Tr ng lư ng khô t s tăng trư ng c a sinh kh i gi m tăng d n n ng ñ axít jasmonic M t khác, thành ph n ginsenosides tăng có ý nghĩa tăng ... ban ñ u ñã nh hư ng ñ n s tăng trư ng sinh kh i t bào s n ph m saponin P ginseng H ñã nh n ñư c s tăng trư ng sinh kh i l n nh t n ng ñ ñư ng 30 g/L s tích lũy s n ph m trao ñ i ch t l n nh t n...
 • 6
 • 258
 • 2

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU CHE PHỦ HỮU CƠ ðẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA HAI GIỐNG CHÈ PH8 PH9

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU CHE PHỦ HỮU CƠ ðẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA HAI GIỐNG CHÈ PH8 VÀ PH9
... t li u t ñ n sinh trư ng c a gi ng chè PH8, PH9 4.1.1.1 nh hư ng c a v t li u t ñ n m t s ch tiêu sinh trư ng thân cành c a gi ng chè PH8, PH9 Trong giai ño n chè ki n thi t b n, sinh trư ng thân ... t c a gi ng chè PH8, PH9 40 4.1.4 nh hư ng c v t li u t ñ n ch t lư ng c a gi ng chè PH8, PH9 43 4.1.4.1 nh hư ng c a v t li u t ñ n ch t lư ng búp tươi c a gi ng chè PH8, PH9 ... ð i tư ng nghiên c u: Chúng ch n ñ i tư ng nghiên c u gi ng chè PH8 PH9 – nương chè tu i Hai gi ng chè lai c a gi ng Kim Tuyên gi ng IRI777 Hai gi ng chè m i B Nông nghi p PTNT công nh n gi ng...
 • 126
 • 137
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhà máy sản xuất công nghiệp đến chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhà máy sản xuất công nghiệp đến chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
... Nghiên cứu ảnh hưởng số nhà máy sản xuất công nghiệp đến chất lượng nước địa bàn tỉnh Phú Thọ , từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môi trường nước thải nhà máy sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh ... tỉnh Phú Thọ Với mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu thực trạng nước thải số nhà máy sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ - Nghiên cứu đặc điểm, thành phần nước thải số nhà máy sản xuất công nghiệp ... bàn tỉnh Phú Thọ 3.3.3 Chất lượng nước xung quanh khu vực đơn vị, nhà máy 59 sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ 3.3.4 Nước thải công nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng môi 67 trường nước...
 • 93
 • 78
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng xuất chất lượng giống lúa J02 trong vụ xuân năm 2013 tại huyện Hoàng Su Phì

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng xuất và chất lượng giống lúa J02 trong vụ xuân năm 2013 tại huyện Hoàng Su Phì
... 1.1 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng su t giống lúa J02, vụ xuân 2013 huyện Hoàng Su Phì 60 1.2 Ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng su t giống lúa J02, vụ xuân 2013 huyện Hoàng Su ... nhánh giống lúa J02, vụ xuân 2013 huyện Hoàng Su Phì 49 Bảng 3.12 Ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến khả đẻ nhánh giống lúa J02, vụ xuân 2013 huyện Hoàng Su Phì 51 Bảng 3.13 Ảnh hưởng số tổ ... độ đến động thái đẻ nhánh giống lúa J02, vụ xuân 2013 huyện Hoàng Su Phì 35 Bảng 3.4 Ảnh hưởng mật độ cấy đến khả đẻ nhánh giống J02, vụ xuân 2013 huyện Hoàng Su Phì 37 Bảng 3.5 Ảnh hưởng...
 • 90
 • 195
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng 2 giống sắn km414 hl28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng 2 giống sắn km414 và hl28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... (lỏ) KM414 HL28 KM414 HL28 KM414 HL28 KM414 HL28 15. 625 (c) 2, 03 2, 43 21 4,6 25 4,4 27 9,6 316,7 116,7 126 ,0 16.667 1,85 12. 500 2, 16 2, 55* 22 7,9 27 7,1* 29 0,7 339,1* 119,0 130,3 10.000 2, 35* 2, 47 26 9,1* ... (cõy/ha) KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 15. 625 (c) 22 ,22 27 ,48 4 ,2 4,18 8,8 9,47 2, 48 2, 15 1,38 1,85 16.667 23 , 42 25,18 4 ,26 4,06 7,4 8,6ns 2, 25 1,91 1 ,24 1,63 12. 500 24 ,33 ... on 20 08 -20 12 Nm 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Din tớch (triu ha) 18,861 19,094 19 ,29 3 20 ,060 19,991 Nng sut (tn/ha) 12, 27 12, 32 12, 47 12, 78 12, 83 25 6,404 25 6, 529 Sn lng (triu tn) 23 1,540 23 5 ,28 9 24 0,659...
 • 110
 • 173
 • 0

ảnh hưởng của một số biện pháp xử sau thu hoạch đến phẩm chất thời gian tồn trữ trái cam soàn

ảnh hưởng của một số biện pháp xử lý sau thu hoạch đến phẩm chất và thời gian tồn trữ trái cam soàn
... nh hư ng c a m t s bi n pháp x sau thu n ph m ch t th i gian t n tr trái cam Soàn tài c th c hi n nh m m c ích: Tìm quy trình b o qu n sau thu ho ch c a trái cam Soàn giúp nâng cao giá tr ... N PHÁP B O QU N L NH LÊN TH I GIAN T N TR B o qu n trái TRÁI CAM SOÀN i u ki n nhi t th p m t nh ng bi n pháp kéo dài th i gian t n tr Các ti n trình sinh – sinh hóa c a trái thay sau thu ... thay i brix c a trái th i gian t n tr Tương t hàm lư ng ng t ng s , d n theo th i gian t n tr brix c a trái cam Soàn tăng brix c a trái cam Soàn t thu ho ch t n tr nghi m th c x v i nư c nóng...
 • 90
 • 88
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng giống khoai lang shan thàng i tại xã shan thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng giống khoai lang shan thàng i tại xã shan thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu
... Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƯỜNG Đ I HỌC NÔNG LÂM SÙNG A HỒ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG KHOAI LANG SHAN THÀNG I T I SHAN THÀNG, THÀNH ... suất, chất lượng giống khoai Khoai lang Shan thàng I vụ Hè Thu 2014 Shan Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Xác định ảnh hưởng số tổ hợp phân khoáng đến suất, chất lượng giống khoai Khoai ... định ảnh hưởng th i i m trồng đến suất, chất lượng giống khoai Khoai lang Shan thàng I vụ Hè Thu 2014 Shan Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Xác định ảnh hưởng mật độ trồng đến suất,...
 • 79
 • 16
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Nhà Máy Sản Xuất Công Nghiệp Đến Chất Lượng Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Nhà Máy Sản Xuất Công Nghiệp Đến Chất Lượng Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số nhà máy sản xuất công nghiệp đến chất lượng nước địa bàn tỉnh Phú Thọ , từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môi trường nước thải nhà máy sản xuất công nghiệp địa ... địa bàn tỉnh Phú Thọ Với mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu thực trạng nước thải số nhà máy sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ - Nghiên cứu đặc điểm, thành phần nước thải số nhà máy sản xuất ... vị, nhà máy 59 sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ 3.3.4 Nước thải công nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng môi 67 trường nước sinh hoạt người dân xung quanh khu vực nhà máy sản xuất công nghiệp...
 • 93
 • 5
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái tới các loài bọ xít bắt mồi trên cây đậu rauảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đến bọ xít bắt mồiảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật thâm canh đến sinh trưởng rừng trồng keo lai ở vùng đông nam bộảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lýnghiên xứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài tròn ngoàinghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênảnh hưởng của một số chất khí một số ion và kim loại đến con người và môi trườngảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khỏe con ngườiảnh hưởng của một số loại hình canh tác và chế độ bón phân đến tính chất lý hóa học đất bazan ở tây nguyênảnh hưởng của một sô apos chất cơ clo đến xác định dioxinbước đầu thăm dò ảnh hưởng của một số phức chất của tnđh với l phenylalanin đến sự phát triển của mầm hạt đỗ xanh chủng nấm mốc asp flavus và một số vi khuẩnTÀI LIỆU THAM KHẢO một số vấn đề CHUNG về tôn GIÁO và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu tôn GIÁO ở VIỆT NAM HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO tập hợp các NGHIÊN cứu về NHÀ nước PHÁP QUYỀN xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM từ báo CHÍ và các bài VIẾTKỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢmau so yeu ly lichIntroduction to polymer science and chemistry a problem solving approach, second edition chanda, manasBảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hànhĐánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ba Vì thành phố Hà NộiTăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúcBảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật việt nam hiện hành (TT) copyBài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễnGIÁO án điện tử môn tội PHẠM học CHƯƠNG II LỊCH sử RA đời và PHÁT TRIỂN của tội PHẠM họcSlide bài giảng pháp luật chương 5 khách thể của tội phạmSlide bài giảng pháp luật chương 17 các tội xâm phạm an ninh quốc giaSlide bài giảng pháp luật chương 18 các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con ngườiSlide bài giảng pháp luật chương 25 các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộngbài tập về oxit sắt và hợp chất của sắtĐịnh hướng xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô hà nộiResearch Commons At The University Of WaikatoA dissertation thesis submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Departmentof History.The Need For Ethics In Accounting An Honors Thesis
Đăng ký
Đăng nhập