BÀI THI môn KINH tế CHÍNH TRỊ

BÀI THI môn KINH tế CHÍNH TRỊ

BÀI THI môn KINH tế CHÍNH TRỊ
... kte sau đây: - Kinh tế nhà nước - Kinh tế tập thể - Kinh tế cá thể, tiểu chủ - Kinh tế tư tư nhân - Kinh tế tư nhà nước - Kinh tế có vốn đầu tư nước Tính tất yếu khách quan cấu kinh tế nhiều thành ... nhân.) số thành phần kinh tế xuất trình cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhà nước Các thành phần kinh tế cũ thành phần kinh tế tồn khách quan có ... phần kinh tế, tồn hình thức tổ chức kinh tế với qui mô trình độ công nghệ định,chịu chi phối quy luật kinh tế, cơ chế quản lí kinh tế định Các thành phần kinh tế đc thể hình thức tổ chức kinh doanh...
 • 6
 • 140
 • 0

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị
... KTCT nghiên cứu phạm trù quy luật kinh tế + Phạm trù K /tế khái niệm phản ánh chất tợng K /tế, VD: Hàng hoá, tiền tệ, giá trị giá b/ Quy lut kinh t - Khỏi nim: Quy lut kinh t l nhng mi quan h nhõn qu, ... trởng K /tế, phát triển K /tế tiến XH Quan hệ tăng trởng K /tế, phát triển K /tế tiến XH Phát triển K /tế d nội dung thảo luận: 1.Mối quan hệ khâu trình tái Sx XH? 2.Phân biệt tăng trởng K /tế phát ... chin lc phỏt trin kinh t - xó hi, lm cho nn kinh t tng trng nhanh ỳng hng Phỏt trin kinh t a/ Khái nim v biu hin phát triển kinh tế - Khỏi nim: 11 Ti liu hng dn hc KTCT Phỏt trin kinh t cú th hiu...
 • 114
 • 1,893
 • 22

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác LêNin

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác LêNin
... môn hûäu hònh vâ hao môn vư hònh Hao môn hûäu hònh lâ hao môn vïì giấ trõ sûã dng, quấ trònh sûã dng vâ tấc àưång ca tûå nhiïn mâ bõ hao môn Côn hao môn vư hònh lâ hao môn vïì giấ trõ quấ trònh ... xûúãng, thi ët bõ, mốc) tham gia toân bưå vâo quấ trònh sẫn xët, nhûng giấ trõ ca nố àûúåc chuín dêìn dêìn vâo sẫn phêím Tû bẫn cưë àõnh sûã dng dâi vâ bõ hao môn dêìn Cố hai loẩi hao môn: hao môn ... tâi ngun, v.v Thïë nâo lâ tùng trûúãng kinh tïë vâ hiïåu quẫ kinh tïë? Hiïåu quẫ kinh tïë xết vïì mùåt kinh tïë - k thåt vâ kinh tïë - xậ hưåi? Tùng trûúãng kinh tïë lâ sûå tùng lïn cấc ëu tưë ca...
 • 94
 • 358
 • 0

TỔNG HỢP BÀI TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

TỔNG HỢP BÀI TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... hàng hóa (giá trị thị trường = giá trị) Loại Xí nghiệp A B C Tổng Số lượng sphẩm 100 150 200 450 Giá trị cá biệt 1,5 Tổng giá trị cá biệt 300 300 300 900 Giá trị thị trường 2 Tổng giá trị thị trường ... cung cầu hàng hóa (giá trị thị trường = giá trị) Loại Xí nghiệp Số lượng Giá trị Tổng giá trị Giá trị sphẩm cá biệt cá biệt A 100 B 150 C 200 Tổng 450 thị trường Tổng giá trị thị trường Lợi nhuận ... USD c Giá trị tư TLSX (c) : c = 9v → c = x triệu USD = 720 triệu USD Lợi nhuận siêu ngạch tư cá biệt trường hợp cung cầu hàng hóa Loại Số lượng Giá trị Tổng giá trị Giá trị Tổng giá trị Lợi nhuận...
 • 66
 • 509
 • 2

tài liệu ôn thi môn kinh tế chính trị lớp cao cấp chính trị hành chính

tài liệu ôn thi môn kinh tế chính trị lớp cao cấp chính trị hành chính
... 2 TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ LỚP CAO CẤP CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH thi t để làm sản phẩm giảm xuống, tức giá trị đơn vị hàng hoá giảm xuống Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng ... việc gì, nghề tạo lượng giá trị nhau? TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ LỚP CAO CẤP CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Thực tế Trong lao động, chuyuên viên máy tính tạo nhiều giá trị người rửa bát Bởi lao ... phải biến phần giá trị thặng dư thành tư phụ thêm 11 TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ LỚP CAO CẤP CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Thí dụ: nhà tư ứng 1.000 đôla, sản xuất 200 đôla giá trị thặng dư tiêu...
 • 19
 • 290
 • 4

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI
... Xuất Kinh tế Mục tiêu Gián tiếp (ODA) 05/03/2010 nqdung1968@gmail.com Chính trị 18 C NHỮNG HÌNH THỨC CỦA XUẤT KHẨU TƯ BẢN (2/3) Căn vào chủ thể XKTB Xuất nhà nước Chính trị Quân Xuất Xuất ... CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI TS Nguyễn Quốc Dũng nqdung1968@gmail.com 05/03/2010 nqdung1968@gmail.com Kết cấu giảng I Luận điểm V.I Lenin đặc điểm của CNTB độc quyền (CNTB đại) II Chủ nghĩa ... nhà nước Doanh nghiệp nhà nước sản sở hữu khác nhà nước sản nqdung1968@gmail.com Sự điều tiết KT nhà nước sản Chính sách kinh tế xã hội kế hoạch hóa kinh tế P.Sammuelson: “Lý thuyết quản...
 • 42
 • 842
 • 0

Bài giảng môn kinh tế chính trị CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

Bài giảng môn kinh tế chính trị CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM
... thành kinh tế tri thức Tiền đề để chuyển kinh tế CN sang kinh tế tri thức phát tri n mạnh mẽ KH, CN cao tri thức từ nhng nm 70 th k XX 12 Ni dung ca kinh t tri thc Cụng ngh thụng tin Ni dung KT tri ... Vit Nam xp hng 104 vi s im 3,4, tng bc so vi nm 2000 48 Nhng khác biệt chủ yếu kinh tế tri thức so với kinh tế công nghiệp Nn kinh t tri thc Nn KT cụng nghip Công nghệ Cơ khí hóa, hóa học hóa, ... dân c 14 Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát tri n kinh tế tri thức APEC đa tiêu: Về cấu kinh tế: đầu t trực tiếp nớc ngoài, tổng chi phí R&D, giá trị ngành kinh tế tri thức (tính theo % GDP); xuất sản...
 • 121
 • 1,290
 • 9

Bài giảng môn KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Bài giảng môn KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
... Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng củng cố phát triển KTNN kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân động lực kinh tế Kinh tế có ... 41 Kinh tế nhà nước Kinh tế tập thể Cơ cấu TPKT nước ta Kinh tế có vốn ĐTNN Kinh tế tư nhân 42 Cơ cấu, đặc trưng phương hướng phát triển TPKT nước ta a Kinh tế nhà nước  Khái niệm: Kinh tế nhà ... Thành phần kinh tế khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa sở chế độ sở hữu tư liệu sản xuất - Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần TKQĐ lên CNXH tổng thể thành phần kinh tế tồn môi trường hợp tác cạnh...
 • 86
 • 963
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trị

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trị
... trò thống trị, kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, kinh tế tư bản, kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo sở hữu công cộng TLSX, tức công hữu bao gồm : kinh tế nhà nước, kinh tế tập ... nghĩa : kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư tư nhân, kinh tế tư nhà nước ,kinh tế có vốn đầu tư nước Sự tồn thành phần kinh tế nước ta tất yếu, sau giai cấp công nhân ... hội,nền kinh tế nhiều thành phần dựa sở hữu khác tư liệu sản xuất Trong kinh tế đó, kinh tế quốc doanh chủ đạo với kinh tế tập thể làm tảng cho kinh tế quốc gia, kinh tế tư nhân kinh tế cá thể...
 • 26
 • 196
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
... TT BÀI NỘI DUNG Phần Bài NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đối tượng, chức phương pháp kinh tế trị Sơ lược lịch sử hình thành phát triển kinh tế trị Nền sản xuất xã hội Bài Bài Bài TSố ... nghiên cứu kinh tế trị - Phân tích vị trí, chức cần thiết nghiên cứu kinh tế trị - Trình bày phương pháp cơng cụ nghiên cứu kinh tế trị * Nội dung bản: I Đối tượng kinh tế trị - Kinh tế trị xuất ... quy luật sản xuất hàng hố Bài 2 Tái sản xuất xã hội Bài Bài Phần Bài Bài Bài 10 Bài 11 Bài 12 NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KỲ QÚA ĐỘ Ở VIỆT NAM Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN...
 • 120
 • 785
 • 20

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế chính trị
... nghiên cứu môn học QHSX môn học không ngừng lại việc nghiên cứu tượng bên mà sâu vào nghiên cứu chất, phạm trù kinh tế, quy luật kinh tế Phạm trù kinh tế khái niệm phản ánh chất tượng kinh tế như: ... thành phần kinh tế, làm cho tiềm kinh tế công dân, vùng kinh tế, ngành kinh tế, thành phần kinh tế phát huy mạnh mẽ có hiệu Đại hội X khẳng định, nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị ... hướng gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọng kinh tế CNH – HĐH ? Trả lời : NGHIÊM CẤM IN SAO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Tài liệu Kinh Tế Chính Trị PX 35 ...
 • 52
 • 249
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... nghĩa Mác- Lênin, NXB trị quốc gia, Hà Nội 2009 GS, PTS Trần Ngọc Hiên: Giáo trình kinh tế trị Mác - Lênin, NXB trị quốc gia, Hà Nội 2002 GS, TS Chu Văn Cấp: Giáo trình kinh tế trị Mác - Lênin phương ... giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư siêu ngạch, đích hướng tới nhà tư Giá trị thặng dư siêu ngạch giá trị thặng dư thu áp dụng công nghệ làm cho giá trị cá biệt hàng hoá thấp giá trị ... hoá có giá trị sử dụng, giá trị sử dụng nội dung vật chất hàng hoá, vật mang giá trị giá trị thặng dư Đây trình nhà tư tiêu dùng hàng hoá sức lao động tư liệu sản xuất để sản xuất giá trị thặng...
 • 15
 • 97
 • 0

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2

59 câu hỏi đáp thi môn kinh tế chính trị phần thứ 2
... Giàu – Chính Trị 3A – Trường Đại học Sư phạm Huế 32 HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN + Xét góc độ cấu thành phần kinh tế, có lợi ích kinh tế tương ứng với thành phần kinh tế + Xét góc ... – Chính Trị 3A – Trường Đại học Sư phạm Huế 23 HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN - Thứ nhất, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh ... Nguyễn Quang Giàu – Chính Trị 3A – Trường Đại học Sư phạm Huế 26 HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊ NIN Tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh tế chủ thể kinh tế kinh tế thị trường Việc...
 • 44
 • 2,280
 • 2

Hướng dẫn giải bài tập môn kinh tế chính trị cho học viên cao học

Hướng dẫn giải bài tập môn kinh tế chính trị cho học viên cao học
... 0.2.100% = 20 % Tham khảo [1] Cách giải tập kinh tế trị mác - lenin phần II posted Sep 13, 2011, 11:47 PM by tuan [ updated Sep 19, 2011, 11:35 AM ] Bài 1: BÀI SẢN XUẤT HÀNG HÓA a) DẠNG có yếu ... địa tô tuyệt đối Bài tập môn Kinh tế trị 1) Nền sản xuất xã hội có ba ngành sản xuất, tư ứng trước ngành I: 800c+200v; ngành II: 900c+100v; ngành III: 670c+330v Tỷ suất giá trị thặng dư ngành ... 250% > tập thầy giao cho lớp làm tập nhà ngày thứ mang lên lớp sữa tập thầy chấm điểm lấy vào điểm chuyên cần, anh chị cố gắng làm để chấm điểm Cách giải 1) a) NS tăng lần => Tổng giá trị: 80...
 • 17
 • 350
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập