16171 full term test 1 8th formers

16171 full term test 1 8th formers

16171 full term test 1 8th formers
... d-What places teachers and pupils visit when they go to London?(1pt) 3)Complete with information from the text:(1pt) Classes start at _ and finish at _ Language: (8 pts) Fill in ... in B: (2.5 pts) A B 1- When was this tower built? 2-Where you have your lunch? 3-Do you have breaks? 4-What you before coming to class? 5-John is going to marry next month 1+ 2+ 3+ a-One in ... won’t / don’t )be able to watch the match Ken:Yes, you will it starts at 7:00 p.m Writing: (6 pts) 1) Reorder the conversation: ( 3pts) ( )Hello,who is it? ( )Where will we meet Carl? ( )Hi,Dora.It’s...
 • 3
 • 88
 • 0

REVIEW THE FIRST TERM TEST 1 ppt

REVIEW THE FIRST TERM TEST 1 ppt
... depending on how they are said a Ø / Ø b A / the c Ø / the d the / a 12 I recognized my grandmother as soon as she got _ the plane although we had not seen each other for more than 10 years a over ... time in their lives a Ø / the b the / a c Ø / Ø d the / Ø 24 _ colleges and _ universities are the main institutions that provide tertiary education a The / Ø b Ø / the c The / the d Ø ... traditions a The / Ø b An / the c Ø / a d The / the 22 _ schooling is compulsory in Australia between _ ages of six and seventeen a The I Ø b A / an c Ø / the d The / ah 23 The functional...
 • 16
 • 270
 • 1

The final Test of the 1st term grade 1

The final Test of the 1st term grade 1
... reach the bookshelf 5-What color are they? They’re II- Write the sentences or give the answers: 1- Who is she ? She 2- I can _ 3- Are they toes ? No, they aren’t They’re ... B- WRITING: (10 pts) I- Complete and match up:(5 pts) 1- I can’t _ grandfather 2- Who is he? thin He’s my _ 3- Is she fat? giraffe No...
 • 2
 • 248
 • 0

Big Step TOEIC 3 Actual Test 1 with key,scripts FULL

Big Step TOEIC 3 Actual Test 1 with key,scripts FULL
... 14 (A) 15 ( O '16 .'(B) 17 (A) 18 ¡¡§ 19 (A) 20 (C) ' 21 (B) 22 (B) 23 (B) 24 (A) 25 (C) 26 © )' 27 (B) 28 (C) 29 (A) 30 (B) 31 (A) 32 (A) 33 (B) 34 (C) 35 (B) 36 (A) 37 (C) 38 !B) 39 (C) 40 (B) ... 1 23 Questions 15 5 ~ 15 7 refer to the following notice Spring Art Exhibition: Work of Tampa Artists with Disabilities USC College of Public Health 2007-07 -14 at 13 3 01 Bruce B Downs Blvd, MHG 11 29, ... TOEIC Questions 16 4 ~ 16 5 refer to the following fax E*Com Easy Communications Company 810 7th Avenue, New York Tel: 917 -286 - 31 00 Fax: 917 -286 - 31 02 FAX Mike Holland Fax: 502 -32 7-4400 Total: page...
 • 52
 • 1,506
 • 3

2nd term practise test 1

2nd term practise test 1
... going out (Rewrite the sentence with IF) → THE END OF TEST ...
 • 3
 • 290
 • 4

English Basic Program First term test – No.1 Paper code: 02 pot

English Basic Program First term test – No.1 Paper code: 02 pot
... During my English lesson, the Head Master came A While we were learning English, the Head Master came B While we had been learning English, the Head Master came C While we were learning English, ... Head Master came C While we were learning English, the Head Master was coming D While we learnt English, the Head Master came 43 The train left before we arrived at the station A When we arrived...
 • 2
 • 144
 • 0

SYLLABUS FOR THE FIRST TERM TEST ENGLISH 12 – Test 1 pot

SYLLABUS FOR THE FIRST TERM TEST ENGLISH 12 – Test 1 pot
... summary a attractiveness 10 a certain 11 a social 12 a whistle 13 a discuss 14 a sentence 15 a problem 16 a conference 17 a powerful 18 a memory 19 a requirement 20 a library 21 a veterinary 22 a ... romantically d romanticize 16 They started, as _ gatherings but they have become increasingly formalized in the last few years a informal b informally c informalize d informality 17 Children who are ... discuss that subject the next day C The teacher said the class they would discuss that subject the next day D The teacher told the class they discuss that subject the next day 17 The woman said to...
 • 28
 • 303
 • 0

Test 1 Second term - grade 10 (45 minutes) pptx

Test 1 Second term - grade 10 (45 minutes) pptx
... developed C visited D found 15 Without plants, water would run off and take away…………soil A poisonous B bad C forest D valuable Answer: 10 11 12 13 14 15 III Grammar structure 16 we don’t have time…………….to ... Class: Mark: I Pronunciation Hung Yen specialized high school Test No Second term - grade 10 (45 minutes) Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the ... develop 10 What should we to protect wildlife from……………? A protection B improvement C extinct D extinction 11 To reduce environment pollution, we should use more………… products A good B environmental-friendly...
 • 4
 • 305
 • 2

Test 1 of second term-11

Test 1 of second term-11
... ANSWER SHEET 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Name: ……………………………… Class : ……………………… …… TEST 45 MINUTES SUBJECT: ENGLISH CLASS : 11 * Circle ... C delivery D distribution THE END ANSWER SHEET 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... because of heavy smoke For many people living in rural areas in developing countries of the world, biogas is the large energy resources available and costs almost nothing The main use of biogas...
 • 4
 • 206
 • 0

The 2nd Term Test( Book 1)

The 2nd Term Test( Book 1)
... complete the sentences ( points ) ( §äc vµ hoµn thµnh c©u ) many weather There City clouds And now is the (1) _ today It is sunny in Ha Noi There are no (2) In Hue, it is cloudy There ... are no clouds Reorder the words to make sentences ( points ) ( S¾p xÕp l¹i tõ ®Ó t¹o thµnh c©u ) three/ the table/ are/ on/ there/ books …………………………………………………………… the/ how/ weather/ today/ is? …………………………………………………………… ... what/ her? …………………………………………………………… living room/ is/ the/ this …………………………………………………………… years/ she/ nine/ is/ old …………………………………………………………… The end ...
 • 2
 • 51
 • 0

E test 1

E test 1
... (more than one answer is possible) 11 What advertisements say whether they want men or women for the job? 12 What advertisements say what times people are needed to work? 13 What advertisements ... wanted for evening work (six evenings per week) in busy bar B Lady wanted for cleaning Three morning per week Must be able to work alone C Driver, male or female, needed for evening work No weekends ... weekends F Gardener needed one morning per week Phone 42356 after 6.00 p.m Tel: 54328 G Keen young person with driving license needed for pizza delivery Six evenings per week H Assistant wanted...
 • 7
 • 1,671
 • 46

Test 1

Test 1
... Purchase: mua Advertise: quảng cáo Deadline: hạn chót, thời hạn Interest: quan tâm 17 4 C 17 5 D 17 6 B 17 7 D 17 8 B 17 9 C 18 0 D TỪ VỰNG Community center : (n) trung tâm cộng đồng Spaces: không gian ... for information on our offers. (17 3) *Restrictions: Tickets must be purchased by November 1, 2006 (17 2) All tickets are valid for travel until January 31, 2007 17 1 what is being advertised? ( quảng ... pronunciation 16 4 WHEN is the deadline for the position? ( nào thời hạn cuối cùng cho vị trí này) a july b july 10 ( ngày 10 tháng ) c august d august 10 questions 16 5 -16 7 Free Price...
 • 16
 • 429
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Sông Châu (LV tốt nghiệp)Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học chương Dòng điện trong các môi trường” Vật lí 11 Trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)happy street student book (dạy thêm tiểu học)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌCTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ê ĐÊ - VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨAGrammar book starterVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢN240 vocabulary words g1Nghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam