Nghiên cứu chữ ký số trong ứng dụng quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia

Nghiên cứu chữ số trong ứng dụng quản tài liệu lưu trữ quốc gia

Nghiên cứu chữ ký số trong ứng dụng quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia
... liệu số lưu trữ 24 Trung tâm Lưu trữ quốc gia tổng hợp số liệu lưu trữ số lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia 25 Chƣơng 2: Nghiên cứu cở sở thuyết chữ số ứng dụng quản tài liệu lƣu trữ quốc ... Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV Tài liệu lưu trữ hện lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu có giá trị trị, kinh tế, quốc phòng, ... Băm, chữ số, chữ số RSA Kết chương phần nghiên cứu hạ tầng khóa công khai chứng thư số Chƣơng 3: Xây dựng ứng dụng chữ số cho tài liệu lưu trữ quốc gia Trong chương đưa xây dựng ứng dụng...
 • 61
 • 149
 • 0

Nghiên cứu chữ số trong ứng dụng quản tài liệu lưu trữ quốc gia

Nghiên cứu chữ ký số trong ứng dụng quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia
... Lưu trữ quốc gia 12 1.3.3 Tổng hợp sở liệu Trung tâm Lưu trữ quốc gia 16 1.3.4 Tổng hợp tài liệu số hóa Trung tâm Lưu trữ quốc gia 22 Chương 2: Nghiên cứu cở sở thuyết chữ số ứng dụng ... trạng tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ quốc gia Chƣơng 2: Nghiên cứu cở sở thuyết chữ số ứng dụng quản tài liệu lưu trữ quốc gia Trong chương trình bày kiến thức sở thuyết liên ... Băm, chữ số, chữ số RSA Kết chương phần nghiên cứu hạ tầng khóa công khai chứng thư số Chƣơng 3: Xây dựng ứng dụng chữ số cho tài liệu lưu trữ quốc gia Trong chương đưa xây dựng ứng dụng...
 • 11
 • 34
 • 0

Nghiên cứu chữ sốứng dụng trong hóa đơn điện tử tại VNPT hà nội

Nghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại VNPT hà nội
... kiếm hóa đơn sử dụng giảm chi phí phát hành chứng từ thu cước: hóa đơn in, thông báo cước, bảng kê chi tiết Đề tài luận văn Nghiên cứu chữ số ứng dụng hóa đơn điện tử VNPT Nội tập trung nghiên ... với chữ số Chương 3: Áp dụng chữ số cho toán in hóa đơn VT01 Viễn thông Nội Chương xây dựng ứng dụng cụ thể, cài đặt ứng dụng chữ số cho tài liệu PDF hóa đơn VT01 Viễn thông Nội 2 ... CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO BÀI TOÁN IN HÓA ĐƠN VT01 TẠI VIỄN THÔNG HÀ NỘI Chương xây dựng ứng dụng cụ thể, cài đặt ứng dụng chữ số cho tài liệu PDF hóa đơn VT01 Viễn thông Nội 3.1 Yêu...
 • 23
 • 466
 • 1

Nghiên cứu chữ bội và ứng dụng

Nghiên cứu chữ ký bội và ứng dụng
... triển mạnh mẽ nhu cầu ứng dụng chữ bội dịch vụ chứng thực điện tử cần thiết Trong khoá luận này, em tập trung vào sơ đồ chữ bội RSA , chữ bội đƣờng cong Elliptic ứng dụng chúng, sau phần ... CHỮ KÝ BỘI TRÊN HỆ MẬT RSA 2.3.1 Lƣợc đồ chữ bội nối tiếp Lƣợc đồ chữ bội nối tiếp - RSA.2 [2] hình thành chữ bội từ chữ cá nhân tập gồm k ngƣời Ui với i = 1, 2, …, k chữ CA ... qua chữ bội, ta sâu chƣơng sau Chữ bội đƣợc xây dựng hình thành dựa chữ số đơn ta phân loại [7] chúng nhƣ phần dƣới 1.4.2.1 Chữ nối tiếp Đây trƣờng hợp lên chữ , ngƣời thứ ký...
 • 82
 • 252
 • 3

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay
... 1.2 Quản tài liệu điện tử 1.2.1 Quan niệm quản tài liệu điện tử Trong đề tài này, nghiên cứu việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lưu trữ điện tử, có nghĩa nghiên cứu ... áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lƣu trữ điện tử Thứ nhất, áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu điện tử đòi hỏi khách quan, tất yếu Thứ hai, áp dụng tiêu chuẩn ISO ... pháp *Cơ sở vật chất *Cơ sở nguồn nhân lực CHƢƠNG 2: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 VÀO QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC LƢU TRỮ LỊCH SỬ Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 2.1 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489...
 • 20
 • 447
 • 0

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay
... kiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lưu trữ 58 điện tử Lưu trữ lịch sử CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 VÀO QUẢN LÝ 63 TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC LƯU TRỮ LỊCH SỬ ... phải áp dụng ISO 15489 vào quản tài liệu điện tử đưa nội dung áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ lưu trữ quản lưu trữ tài liệu điện tử Chương 3: Đề xuất giải pháp áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào ... lưu trữ tài 75 liệu lưu trữ điện tử 2.2 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào xây dựng quy trình quản tài liệu 97 lưu trữ điện tử Lưu trữ lịch sử 2.2.1 Báo cáo trình quản tài liệu điện tử 97 2.2.2...
 • 111
 • 262
 • 0

Xây dựng quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV)” làm đề tài luận văn cao học với sau: Một là, công tác lưu trữ ... quan hệ thống TLLT hình thành từ hoạt động BIDV 1.2 Vai trò công tác quản TLLT hình thành hoạt động doanh nghiệp 1.3 Sự cần thiết việc xây dựng quy trình quản TLLT hình thành hoạt động hệ thống ... cứu xây dựng danh mục hồ sơ xác định Danh mục tài liệu số hồ sơ ngân hàng nhà nước Việt Nam, LV.55 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2012): Lịch sử Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam...
 • 12
 • 206
 • 0

Xây dựng quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
... TẮT BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam TMCP: Thương mại cổ phần TLLT: Tài liệu lưu trữ PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Sự đời phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam bước ... lƣợng, thành phần nội dung TLLT hình thành hoạt động hệ thống BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng lớn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, với bề dày lịch sử hoạt động, ... sử hình thành phát triển BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) mà tiền thân Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam ngân hàng thành lập sớm Việt Nam (24/06/1957) Từ thành...
 • 108
 • 105
 • 0

Tổ chức quản tài liệu lưu trữ ở công ty trách nhiệm hữu hạn không có vốn sở hữu nhà nước

Tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ ở công ty trách nhiệm hữu hạn không có vốn sở hữu nhà nước
... hạn chế nguyên nhân công tác tổ chức quản tài liệu công ty TNHH vốn sở hữu nhà nước - Trên sở luận chung, sở khoa học sở thực tiễn tổ chức quản tài liệu lưu trữ Công ty TNHH vốn sở hữu ... CHỨC QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ CÁC CÔNG TY TNHH KHÔNG CÓ VỐN SỞ HỮU NHÀ NƢỚC Error! Bookmark not defined 2.1 Tổ chức quản tài liệu lưu trữ Công ty trách nhiệm hữu hạn vốn sở hữu nhà ... nhân dẫn tới hạn chế việc tổ chức quản tài liệu lưu trữ Công ty trách nhiệm hữu hạn vốn sở hữu nhà nước Error! Bookmark not defined 2.4.1 Nguyên nhân từ phía công ty trách nhiệm hữu hạn Error!...
 • 15
 • 172
 • 0

Nghiên cứu, tìm hiểu chữ sốứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử

Nghiên cứu, tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử
... dạn nghiên cứu bảo mât thông tin hộ chiếu điện tử phát triển thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Nghiên cứu, tìm hiểu chữ số ứng dụng để kiểm soát, xác thực bảo vệ thông tin hộ chiếu điện ... CIAO 33 Chƣơng 3: ỨNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ VÀO VIỆC KIỂM SOÁT, XÁC THỰC VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ 3.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC BẢO MẬT HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ Vấn đề bảo mật HCĐT quy ... băm chữ số Trong em sâu vào hệ mã hóa công khai RSA chữ kí sử dụng thuật toán RSA để ứng dụng bảo vệ thông tin chip hộ chiếu điện tử Chƣơng em vào trình bày quy định ICAO hộ chiếu điện tử cách...
 • 58
 • 740
 • 6

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu, tìm hiểu chữ sốứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử pdf

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu, tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử pdf
... dạn nghiên cứu bảo mât thông tin hộ chiếu điện tử phát triển thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu, tìm hiểu chữ số ứng dụng để kiểm soát, xác thực bảo vệ thông tin hộ chiếu điện ... mật hộ chiếu điện tử sở khuyến cáo CIAO 33 Chƣơng 3: ỨNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ VÀO VIỆC KIỂM SOÁT, XÁC THỰC VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN TRONG HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ 3.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC BẢO MẬT HỘ CHIẾU ... ngƣời Trung Quốc thông qua phƣơng pháp tính phân bổ 1.2 CHỮ KÍ SỐ 1.2.1 Giới thiệu chữ số Để hiểu chữ số trƣớc tiên ta tìm hiểu chữ điện tử? Chữ điện tử thông tin kèm liệu (văn bản,...
 • 59
 • 580
 • 1

Nghiên cứu chữ số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử

Nghiên cứu chữ ký số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử
... 2.2.3 Lược đồ chữ bội 39 Chương ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ BỘI TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 43 3.1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 43 3.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 43 ... cậy Chữ số bội phương pháp tạo chữ số có độ dài không đổi, không phụ thuộc vào số lượng người tham gia vào văn D, mà không làm giảm độ tin cậy chữ số Chữ số bội tương tự chữ ... Chương 2: Chữ số bội đường cong Elliptic – nội dung chương giới thiệu tổng quan chữ số bội, đề xu t hai lược đồ chữ số bội ngang hàng đường cong Elliptic Chương 3: Ứng dụng chữ số bội TMĐT...
 • 68
 • 696
 • 1

Nghiên cứu chữ số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử

Nghiên cứu chữ ký số bội và ứng dụng trong thương mại điện tử
... Chương 2: Chữ số bội đường cong Elliptic – nội dung chương giới thiệu tổng quan chữ số bội, đề xuất hai lược đồ chữ số bội ngang hàng đường cong Elliptic Chương 3: Ứng dụng chữ số bội TMĐT ... cong Elliptic Ngày chữ số [14,15,16] phân loại thành hai lớp chính: chữ đơn chữ bội Chữ số đơn sử dụng trường hợp người có thẩm quyền xác nhận vào văn bản, chữ bội trường hợp nhóm ... tác vào văn Để thực chữ bội đối tượng sử dụng n chữ cá nhân người (giả sử nhóm gồm n người sử dụng chữ đại diện cho nhóm người Việc sử dụng n chữ cá nhân cho đối tượng làm cho chữ...
 • 5
 • 186
 • 2

Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ

Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử lý một số kim loại nặng trong nước thải nhà máy mạ
... đến việc Nghiên cứu điều chế than tre ứng dụng xử số kim loại nặng nước thải mạ Mục đích luận văn là: - Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ tre - Đánh giá tính chất đặc trưng than tre hoạt ... hạt than giảm làm tăng khả hấp phụ dung dịch than dung dịch kim loại nghiên cứu 3.3.6 Khảo sát khả hấp phụ than điều chế số kim loại nặng( Cu, Zn, Ni) nước thải mạ Nước thải mạ lấy xưởng mạ nhà máy ... độ kim loại giảm nhiều thoả mãn QCVN 24/2009 BTNMT Như hiệu sử dụng than để xử kim loại Cu, Zn, Ni nước thải mạ tốt, hiệu suất xử cao Kết thu cho thấy than điều chế ứng dụng thực tế để xử...
 • 18
 • 419
 • 3

Chữ sốứng dụng trong giao dịch hành chính điện tử

Chữ ký số và ứng dụng trong giao dịch hành chính điện tử
... TRÌNH ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ 3.1 Hành điện tử Lợi ích giao dịch hành điện tử: Lợi ích lớn mà giao dịch hành điện tử đem lại tiết kiệm chi phí tạo thuận lợi cho bên giao ... hoạ cho lược đồ chữ số như: lược đồ chữ ELGamal, lược đồ chữ DSA, lược đồ chữ RSA Trong lược đồ chữ RSA cài đặt thành chương trình Ứng dụng giao dịch hành điện tử chương *********************** ... đồ chữ số, trình bày chi tiết nêu ví dụ minh họa lược đồ chữ RSA, DSA, ELGamal  Cài đặt chương trình ứng dụng Chữ số ứng dụng giao dịch hành điện tử để thực trình: xác thực chữ ký, ...
 • 19
 • 474
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nhận dạng chữ ký số trong ứng dụngsự cần thiết của việc áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tửđiều kiện áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sửáp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử ở nước ta hiện nayáp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sửđề xuất các giải pháp áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tửnghiên cứu chữ ký sốchữ ký số và ứng dụng của nóluận văn tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nóchu ky so va ung dungphần ii tổng quan về chữ ký số 4 ứng dụng cks trên thế giới và vnphần ii tổng quan về chữ ký số 5 ứng dụng cks trên thế giới và vnchữ ký số trong khai hải quannghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vật lýphương pháp nghiên cứu và kỹ thuật đã sử dụng cho đề tàiLê bích vântai lieu khoa luanNhan xet phan bien khoa luan tot nghiepnang cao hieu qua su dung von co dinhBC CHUYÊN đề KVT lan 108_Sơ Đồ Tư Duy Hóa 9 pdfTRUYEN DONG CO KHI VU THI HANH 2014 1 (1)Đề thi thử lần 5 chương 1 vật lí 12 thầy Vũ Ngọc Anh01 DANG TOAN BIEN LUAN VE KIM LOAI02 NHAN BIET KIM LOAI VA HOP CHAT CUA KIM LOAI07 LY THUYET VA BAI TAP CHUONG 1 CAC LOAI HOP CHAT VO COvan cuongPhân tích tình hình tổng chi phí copyBùi thị trangLê thị anh KTD06 CDD2 chương 1Trần thị cúcLý thuyết kiểm toánMôn lý thuyết kế toáncHUYEN dềLỜI mở đầ1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập