NGUYÊN lý kế TOÁN đh đà NẴNG

Giao trinh nguyen ly ke toan (ĐH Thái Nguyên)

Giao trinh nguyen ly ke toan (ĐH Thái Nguyên)
... Ngược lại, có trường hợp thu tiền diễn trước giao hàng hay cung cấp dịch vụ chưa ghi nhận doanh thu Trong trường hợp kế toán phải coi nợ phải trả việc giao hàng hay cung cấp dịch vụ thực 2.5 Nguyên ... vận động, biến đổi hình thái lượng giá trị Nghiên cứu vận động tư sản xuất, C Mác nêu công thức chung tuần hoàn tư sản xuất qua giai đoạn: T-H SX H’-T Sự biến đổi hình thái tồn loại tài sản chủ ... sản đơn vị thay đổi hình thái qua giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu: cung cấp, sản xuất tiêu thụ Xét trình liên tục, tương ứng với giai đoạn tài sản thay đổi hình thái từ tiền mặt hay tiền...
 • 242
 • 231
 • 2

bài giảng nguyên kế toán - đh công nghệ vạn xuân

bài giảng nguyên lý kế toán - đh công nghệ vạn xuân
... quản giám đốc trình chặt chẽ nhằm quản giám đốc trình chặt chẽ 10/30/14 Khái niệm hạch toán kế toán Kế toán thực Kế toán thực công việc công việc Thứ nhất: kế toán đo Thứ nhất: kế toán ... nguyên tắc kế toán chung thừa nhận Đơn vị kế toán Thước đo tiền tệ Kỳ kế toán Các định đề/giả thuyết kế toán 10/30/14 Các định đề, nguyên tắc kế toán chung thừa nhận 10/30/14 Các nguyên tắc kế ... tố: -Tài khoản kế toán -Các quan hệ đối ứng tài khoản 46 Tài khoản kế toán Khái niệm 10/30/14 - Tài khoản kế toán công cụ, phương tiện để kế toán phản ánh, theo dõi biến động đối tượng kế toán...
 • 86
 • 119
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 1 ppt

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 1 ppt
... trán trng cạm ån Biãn soản : Ths Bi Nỉỵ Thanh H CHỈÅNG GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ KÃÚ TOẠN 1. 1 SỈÛ HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN CA HẢCH TOẠN KÃÚ TOẠN 1. 1 .1 Hảch toạn - nghéa v vai tr ca nãưn kinh tãú Ngay ... kãú toạn chung säú 01 ca Viãût Nam âỉåüc Bäü Ti chênh ban hnh ngy 31/ 12/2002 1. 3.2. 1- Khại niãûm thỉûc thãø kinh doanh (hay cn gi l âån vë kãú toạn) Âáy l khại niãûm cå bn nhàòm âãư cho kãú toạn ... tỉåüng cho vay khạc - Nåü di hản âãún hản tr - Phi tr cho ngỉåìi bạn - Phi tr phi näüp cho ngán Nh nỉåïc - Phi tr cho cäng nhán viãn - Cạc chi phê phi tr - Phi tr näüi bäü - Phi tr khạc + Nåü...
 • 24
 • 49
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 3 doc

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 3 doc
... - Ng.liãûu, váût liãûu chênh - Váût liãûu phủ CP nhán cäng TT - Lỉång, - BHXH, BHYT, KPCÂ CP sn xút chung - CP nhán viãn phán xỉåíng - CP váût liãûu - CP dủng củ sn xút - CP kháúu hao TSCÂ - ... (911) Nåü - Cọ Giạ väún hng bạn k - Chi phê ti chênh - Doanh thu thưn bạn hng &cung cáúp d.vủ - Doanh thu hoảt âäüng ti chênh - Chi phê bạn hng - Chi phê qun l doanh nghiãûp -Thu nháûp khạc - Chi ... phê qun l doanh nghiãûp -Thu nháûp khạc - Chi phê khạc - Cäüng phạt sinh Nåü - Kãút chuøn li (2) - Cäüng phạt sinh Cọ - Kãút chuøn läù (3) Lỉu : (1) : Cäng dủng ca ti khon ny cho phẹp doanh nghiãûp...
 • 24
 • 66
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 4 potx

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 4 potx
... 155A : 9.056.000 -6 22B : 570.000 - 155B : 13.5 84. 000 627 : 190.000 : 22. 640 .000 Cọ TK 338 : 1. 140 .000 - 154A : 9.056.000 -3 382 : 120.000 - 154B : 13.5 84. 000 -3 383 : 900.000 -3 3 84 : 120.000 Nåü ... 100.000.000 - 155B : 60.000.000 Cọ TK 1 54 : 160.000.000 - 154A : 100.000.000 - 1 54 B : 60.000.000 3/ Nghiãûp vủ Nåü TK 157 : 12.000.000 Cọ TK 155 B : 12.000.000 5/ Nghiãûp vủ Nåü TK 641 Cọ TK 3 34 Cọ ... vủ 4a Nåü TK 632 Cọ TK 157 Nghiãûp vủ 4b Nåü TK 112 Cọ TK 511 Cọ TK 3331 6/ Nghiãûp vủ Nåü TK 642 Cọ TK 3 34 Cọ TK 338 Cọ TK 2 14 Cọ TK 153 Cọ TK 111 : : 25.000.000 25.000.000 : : : 44 .000.000 40 .000.000...
 • 24
 • 65
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 5 potx

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 5 potx
... tỉìng âäúi tỉåüng ti sn Chàóng hản: cán âäúi giỉỵa tçnh hçnh nháûp - xút - täưn ngun váût liãûu, cán âäúi giỉỵa tçnh hçnh nháûp - xút - täưn thnh pháøm, hng họa 1 15 - Cán âäúi giỉỵa mäüt bãn ... biãøu hiãûn thnh: - Cán âäúi giỉỵa nhiãưu âäúi tỉåüng chi ph - thu nháûp - kãút qu hồûc cán âäúi giỉỵa lưng tiãưn vo v lưng tiãưn mäüt thåìi k - Cán âäúi giỉỵa tçnh hçnh nháûp - xút - täưn tỉìng âäúi ... säø kãú toạn: - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Nháût k chung - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Nháût k - Säø cại - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Chỉïng tỉì ghi säø - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Nháût k - Chỉïng tỉì 99...
 • 24
 • 85
 • 0

bài giảng nguyên kế toán chương 2 - Phương pháp Chứng từ kế toán ĐH lạc hồng

bài giảng nguyên lý kế toán chương 2 - Phương pháp Chứng từ kế toán ĐH lạc hồng
... Mẫu số 02 VT (Ban hành theo QĐ số: 15 /20 06/QĐ-BTC) ngày 20 /3 /20 06của Bộ trởng BTC) phiếu xuất kho Nợ: Ngày tháng năm Có: - Họ tên người nhận hàng: - xuất kho: - Xuất ... - Chng t mnh lnh - Chng t chp hnh - Chng t th tc k toỏn - Chng t liờn hp Phõn loi theo a im lp chng t: - Chng t bờn - Chng t bờn ngoi Phõn loi theo s ln ghi cỏc nghip v: - Chng t ghi ln - ... số: 15 /20 06/QĐ-BTC) ngày 20 /3 /20 06của Bộ trởng BTC) biên lai thu tiền Ngày tháng năm Quyển số: Số: - Họ tên người nộp: - Địa chỉ: - Nội dung thu: - Số tiền...
 • 23
 • 549
 • 0

Bài giải chi tiết sách bài tập nguyên kế toán (NLKT) đh kinh tế TP HCm

Bài giải chi tiết sách bài tập nguyên lý kế toán (NLKT) đh kinh tế TP HCm
... tài 7 .Chi tài 8 .Chi phí bán hàng 9 .Chi phí quản lí doanh nghiệp 10.Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 11.Thu nhập khác 12 .Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 .Chi ... 500 1.400 Sổ kế toán chi tiết Tài khoản : Phải trả người bán (331) Tên người bán A Ngày ghi Chứng từ Diễn giải sổ Số ngày Số dư đầu tháng 1/2008 Thanh toán bù trừ (đã trả) Thanh toán nợ tiền ... 600000 nguồn vốn kinh doanh nhà xưởng máy móc, thiết bị Tổng tài sản 889000 Tổng nguồn vốn 889000 Bài : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản Nguyên vật liệu Tiền gửi ngân hàng Dụng cụ quản Tiền mặt Thành...
 • 89
 • 1,329
 • 1

Nguyên kế toán (đã cập nhật theo TT 200 và luật kế toán 2015) võ thị thùy trang

Nguyên lý kế toán (đã cập nhật theo TT 200 và luật kế toán 2015) võ thị thùy trang
... giao dịch, kiện điều kiện  Kỳ kế toán (theo Điều 12, Luật kế toán 2015) - Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng quy định sau: a) Kỳ kế toán năm 12 tháng, tính từ đầu ngày ... vị kế toán có hiệu lực - Trường hợp kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm cuối có thời gian ngắn 90 ngày phép cộng với kỳ kế toán năm cộng với kỳ kế toán năm trước để tính thành kỳ kế toán năm; kỳ kế toán ... TÁC KẾ TOÁN Nhiệm vụ kế toán (Điều – Luật kế toán 2015) Với chức phản ánh giám đốc toàn hoạt động kinh tế doanh nghiệp, kế toán có nhiệm vụ sau: - Thu thập, xử thông tin, số liệu kế toán theo...
 • 86
 • 96
 • 0

Bài giảng nguyên kế toán chương 1 tổng quan về kế toán (đh hoa sen)

Bài giảng nguyên lý kế toán  chương 1 tổng quan về kế toán (đh hoa sen)
... khác 10 /16 /2 011 Quy trình k toán Dữ liệu kinh t Thu thập, Ghi chép Phân tích, tổng h p Cung cấp thông tin Thông tin Tài 10 /16 /2 011 1. 3 Các lĩnh vực k toán • • • • K toán tài K toán qu n trị K toán ... dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị 39 10 /16 /2 011 Kỳ k toán (Đi u 13 – Luật k toán) Kỳ k toán gồm kỳ k toán năm, kỳ k toán quý, kỳ k toán tháng 40 10 /16 /2 011 Nghiệp v kinh t , tài chính: Là ho ... 24 10 /16 /2 011 Tình DN mua máy photocopy vào ngày 01. 01 30tr • Ngày 31. 12, giá bán máy photocopy 35tr DN ghi nhận giá trị tài s n: + Vào ngày 01. 01 bao nhiêu? + Vào ngày 31. 12 bao nhiêu? 25 10 /16 /2 011 ...
 • 49
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại NH BIDV lạng sơnThực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh hà nội ngân hàng phương đôngTình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh hai bà trưngGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh ngô quyềnGiải pháp nâng cao hiệu quả nâng cao sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dược an khangNghiên cứu xây dựng quy trình chiết, tách sản phẩm và các đặc tính của kháng sinh do xạ khuẩn streptomyces 40 16 tổng hợp lênGiải pháp phát triển tín dụng đối với học sinh sinh viên của phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện hạ langMỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH CHUNG (TỈNH bắc NINH)Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH vận tải – thương mại – du lịch sài gòn hà nộiMột số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty tnhh dịch vụ vận tải trung việt đến năm 2020NHỮNG GIẢI PHÁP QUẢN lý NGUỒN vốn tín DỤNG ưu đãi của CHÍNH PHỦ THÔNG QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội TỈNH THANH hóaPhân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty than mông dương năm 2005Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP cuộc sống đẳng cấp việt namMODULE THPT 23: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGcác yếu tố ảnh hưởng đến ý định thay đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của khách hàngGiải pháp gia tăng quyết định kê đơn của bác sĩ cho thuốc điều trị dọa sẩy thai, dọa sinh non của besins healthcare tại việt namĐẨY MẠNH NHẬP KHẨU THIẾT bị nội THẤT từ ITALIA của CÔNG TY TNHH SMART GROUP GIAI đoạn 2010 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Năng lực cạnh tranh tại công ty XNK vật tư mỏ quảng ninhMỘT số dấu HIỆU HIỆN SINH TRONG SÁNG tác NGUYỄN QUỲNH TRANGNGHỆ THUẬT SO SÁNH TRONG TIỂU THUYẾT đoạn TUYỆT của NHẤT LINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập