LAB ANDROID NGUYEN HA GIANG 2012

LAB ANDROID NGUYEN HA GIANG 2012

LAB ANDROID NGUYEN HA GIANG 2012
... gravity center shadowColor #e6b121 shadowRadius 1.5 shadowDx shadowDy Nguyễn Hà Giang – (nguyenha .giang@ yahoo.com) Lập trình tảng Android Khoa CNTT - Hutech Kết activity sau (trong demo thay đổi text ... Nguyễn Hà Giang – (nguyenha .giang@ yahoo.com) 49 Lập trình tảng Android Khoa CNTT - Hutech Hình 4.9: Phần test ứng dụng =oOo= Nguyễn Hà Giang – (nguyenha .giang@ yahoo.com) 50 Lập trình tảng Android ... Hà Giang – (nguyenha .giang@ yahoo.com) 39 Lập trình tảng Android Khoa CNTT - Hutech Lab 4: Lunch List Application Version (*) (*): Tham khảo từ AndroidTM Programming Tutorials, version 3.2 for Android...
 • 82
 • 83
 • 1

Tài liệu GDI+ - ThS. Nguyễn Giang doc

Tài liệu GDI+ - ThS. Nguyễn Hà Giang doc
... File media Nguyen Ha Giang - 2008 37 Multimedia n Bư c 4: vi t trình x Nguyen Ha Giang - 2008 lý cho Menuitem Open 38 Multimedia n Demo Nguyen Ha Giang - 2008 39 Nguyen Ha Giang - 2008 40 ... ToolBox Nguyen Ha Giang - 2008 dư i c a 35 Multimedia n Bư c 2: kéo Windows Media Player th vào Form q Thi t l p Dock = Fill Dock = Fill Đổi tên control thành WMPlayer Nguyen Ha Giang - 2008 36 Multimedia ... hình ch nh t kích thư c 100x100 Nguyen Ha Giang - 2008 23 Image Nguyen Ha Giang - 2008 24 Image Ellipse vẽ lên ảnh, sau với vẽ ảnh lên Form Nguyen Ha Giang - 2008 25 Minh h a n Custom l i n n c a...
 • 40
 • 183
 • 1

TỔNG QUAN .NET NGÔN NGỮ C# - ThS. Nguyễn Giang pdf

TỔNG QUAN .NET NGÔN NGỮ C# - ThS. Nguyễn Hà Giang pdf
... collection Namespace Tổng quan ngôn ngữ C# Đặc điểm ngôn ngữ Quá trình biên dịch CT C# Các loại CT C# Cấu trúc chương trình C# Chương trình C# đơn giản Nguyen Ha Giang - 2009 .NET Framework ¤ ¤ ... NET máy client Nguyen Ha Giang - 2009 Đặc điểm ứng dụng NET CT C #.NET C# Compiler CT VB.NET VB NET Compiler Programmer MS IL CLR CT J #.NET CT C+ +.NET Nguyen Ha Giang - 2009 J# NET Compiler C++ ... Namespace giúp tổ chức tốt mã nguồn Nguyen Ha Giang - 2009 27 Nguyen Ha Giang - 2009 Ngôn ngữ C# 28 ¤ Ngôn ngữ đời với NET Kết hợp C++ Java Hướng đối tượng Hướng thành phần Mạnh mẽ (robust) bền vững (durable)...
 • 52
 • 217
 • 0

NGÔN NGỮ C# - ThS. Nguyễn Giang potx

NGÔN NGỮ C# - ThS. Nguyễn Hà Giang potx
... Built-in Nguyen Ha Giang - 2009 User defined The built-in value type Name CTS Type Size Range sbyte System.SByte -1 28 127 short System.Int16 16 (-3 2768 32767) int Sytem Int32 32 -2 31 23 1-1 long ... class: tối thiểu có lớp chứa hàm entry point Main chương trình public static void Main(): hàm entry point chương trình C# Nguyen Ha Giang - 2009 Cấu trúc chương trình C# ¤ ¤ ¤ Nếu ko có namespace ... Nguyen Ha Giang - 2009 Console I/O 30 ¤ Console.WriteLine() \n: ký t xu ng dòng Nguyen Ha Giang - 2009 Console I/O 31 / F5 Đ c chu i Xu t chu i Ch đ c dòng, m c đích d ng hình Nguyen Ha Giang - 2009...
 • 78
 • 191
 • 1

Xử lý ngoại lệ - ThS Nguyễn Giang doc

Xử lý ngoại lệ - ThS Nguyễn Hà Giang doc
... kh i try Cú pháp kh i catch sau catch (Exception-class [var1]) { // xử ngoại lệ } catch (Exception-class [var2]) { // xử ngoại lệ } Ví d try-catch Chương trình bị terminate Chương trình kết ... Close File v // ngoại lệ phát sinh // đoạn code bị bỏ qua, dù file chưa đóng Kh i try-catch có ph n option finally v Luôn đư c g i v S d ng đ d n d p tài nguyên n m gi VD có try-catch-finally ... VD có try-catch-finally Luôn thực thi dù có hay ngoại lệ! L nh throw u Cho phép ném m t ngo i l v Cú pháp: throw exception-object Phát sinh ngoại lệ L p Exception u Có lo i ngo i l v Ngo i l phát...
 • 20
 • 168
 • 1

CLASS, STRUCT, INTERFACE - ThS. Nguyễn Giang pdf

CLASS, STRUCT, INTERFACE - ThS. Nguyễn Hà Giang pdf
... [modifers] { set { } } Write-only property Nguyen Ha Giang - 2009 [modifers] { get { } } Read-only property 24 Property ... name - GetName() - SetName(…) Nguyen Ha Giang - 2009 Property: NAME 23 Property • Properties as “smart” fields [modifers] { [ set { } ] [ get { ...
 • 61
 • 147
 • 0

Delegate & Event - Nguyen Ha Giang potx

Delegate & Event - Nguyen Ha Giang potx
... sinh event Tham số kiểu EventArgs 09/09/2012 Nguyen Ha Giang - 2009 29 Minh h a • Khai báo event có hàm xử lý mô tả Kiểu delegate event SecondChangeHandler OnSecondChange; Tên event Từ khóa event: ... static Sort method 09/09/2012 Nguyen Ha Giang - 2009 18 09/09/2012 Nguyen Ha Giang - 2009 19 09/09/2012 Nguyen Ha Giang - 2009 20 Event • Cơ chế thông điệp lớp hay đối tượng • Có thể thông báo ... kiện OnSecondChange lớp Clock 09/09/2012 Nguyen Ha Giang - 2009 28 Minh h a • Khai báo delegate xử lý event Tên delegate xử lý kiện delegate void SecondChangeHandler(object clock, EventArgs info);...
 • 52
 • 149
 • 0

Windows Form - ThS. Nguyễn Giang docx

Windows Form - ThS. Nguyễn Hà Giang docx
... Nguyen Ha Giang - 2009 Danh sách event cho Form 12 Windows Forms Application Nguyen Ha Giang - 2009 13 Windows Form App n n n S d ng GUI làm n n t ng Event-driven programming cho đ i tư ng form ng ... 2005 Nguyen Ha Giang - 2009 17 UD WinForm n gi n Lớp Form sở Form1 .cs Control kiểu Label Thiết kế form & control Add control vào form Chạy ứng dụng với Form1 làm form Nguyen Ha Giang - 2009 18 Các ... Nguyen Ha Giang - 2009 23 T o WinForm App t VS 2005 (2) Tạo project: Windows App Nguyen Ha Giang - 2009 24 T o WinForm App t VS 2005 (3) Windows App VS.2005 khởi tạo Nguyen Ha Giang - 2009 1: form...
 • 49
 • 126
 • 0

Windows Controls - ThS. Nguyễn Giang pdf

Windows Controls - ThS. Nguyễn Hà Giang pdf
... Ha Giang - 2008 Control Layout - Anchor Neo theo bốn phía Nguyen Ha Giang - 2008 10 Control Layout - Docking n Các control có th g n (dock) v i m t c nh c a form, ho c container c a control Windows ... Nguyen Ha Giang - 2008 t tab c a control d ng tab đ select control Control Layout - Anchor None Sizable FormBorderStyle Fixed3D Nguyen Ha Giang - 2008 FixedDialog FixedSingle Control Layout - Anchor ... Nguyen Ha Giang - 2008 Control Layout - Anchor Button neo biên trái Vị trí tương biên trái không đổi Button tự Nguyen Ha Giang - 2008 Di chuyển tương ứng theo kích thước Control Layout - Anchor...
 • 144
 • 158
 • 3

SDI & MDI - ThS. Nguyễn Giang pdf

SDI & MDI - ThS. Nguyễn Hà Giang pdf
... lý cho menu item n G i hàm LayoutMdi v i tham s tương ng Nguyen Ha Giang - 2008 24 Multiple Document Interface Nguyen Ha Giang - 2008 25 Menu - MenuStrip Nguyen Ha Giang - 2008 26 Menu n Menu ... image… Nguyen Ha Giang - 2008 Multiple Document Interface Ứng dụng MDI – MS PowerPoint Document Nguyen Ha Giang - 2008 Multiple Document Interface n MDI Parent Window – MDI Child Window MDI Application ... tính c a MDI child IsMdiChild Cho bi t form child hay không MdiParent Xác đ nh form cha c a form Thu c tính c a MDi parent ActiveMdiChild Tr v form active IsMdiContainer Xác đ nh form MDI parent...
 • 61
 • 187
 • 0

Common Dialog & User Control - ThS. Nguyễn Giang ppt

Common Dialog & User Control - ThS. Nguyễn Hà Giang ppt
... Gi i thi u Common Dialog OpenFileDialog SaveFileDialog FontDialog ColorDialog MessageBox User Control Nguyen Ha Giang - 2008 Common Dialog n Các dialog thư ng đư c s q d ng Đư c warp thành l p ... OpenFileDialog oFile = new OpenFileDialog(); Common Dialog n Nguyen Ha Giang - 2008 N i Dung q q q q q q q Gi i thi u Common Dialog OpenFileDialog SaveFileDialog FontDialog ColorDialog MessageBox User ... Nguyen Ha Giang - 2008 18 N i Dung q q q q q q q Gi i thi u Common Dialog OpenFileDialog SaveFileDialog FontDialog ColorDialog MessageBox User Control Nguyen Ha Giang - 2008 19 FontDialog n Ch...
 • 46
 • 145
 • 0

ADO.NET - ThS. Nguyễn Giang ppt

ADO.NET - ThS. Nguyễn Hà Giang ppt
... Nguyen Ha Giang - 2009 N i Dung q q q q q q ADO.NET Quá trình phát tri n Đ c m ADO.NET NET Data Provider DataSet Data Source Configuration Wizard Nguyen Ha Giang - 2009 ADO.NET n ADO.NET m t ph ... q q q q q ADO.NET Quá trình phát tri n Đ c m ADO.NET NET Data Provider DataSet Data Source Configuration Wizard Nguyen Ha Giang - 2009 Gi i thi u ADO.NET n ActiveX Data Object NET (ADO.NET) q ... dùng chuẩn COM ADO.NET trao đổi liệu qua Internet dễ dàng ADO.NET thiết kế theo chuẩn XML, chuẩn liệu sử dụng để trao đổi Internet Nguyen Ha Giang - 2009 14 ADO.NET n n Ki n trúc c a ADO.NET g m...
 • 58
 • 164
 • 0

NGHIÊN cứu sự BIẾN ĐỘNG và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG tới GIÁ đất ở TRÊN địa bàn PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, THÀNH PHỐ GIANG, TỈNH GIANG GIAI đoạn 2012 2014

NGHIÊN cứu sự BIẾN ĐỘNG và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG tới GIÁ đất ở TRÊN địa bàn PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, THÀNH PHỐ hà GIANG, TỈNH hà GIANG GIAI đoạn 2012 2014
... hiểu giá đất thực tế giá đất Nhà nước quy định địabàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Giang - Nghiên cứu biến động giá đất địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Giang - Nghiên cứu số yếu tố ảnh ... giáo TS Nguyễn Thanh Hải em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biến động số yếu tố ảnh hưởng tới giá đất địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Giang, tỉnh Giang giai đoạn 2012 2014 ... cứu biến động giá đất phường Nguyễn Trãi, thành phố Giang giai đoạn 2012 2014 3.3.4.1 Tình hình biến động giá đất phường 31 3.3.4.2 Nguyên nhân biến động 3.3.5 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng...
 • 74
 • 217
 • 0

Đói nghèo tại huyện Đồng Văn - tỉnh Giang Nguyên nhân và giải pháp.doc

Đói nghèo tại huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang Nguyên nhân và giải pháp.doc
... 200.00 0-2 60.000 đồng mà cần rà sát ban hành chuẩn nghèo cho năm 2011 3.1.2 Nguyên nhân nghèo Việt Nam Có nhiều quan điểm nguyên nhân gây nghèo đói Việt Nam nói chung nghèo đói Việt Nam có nhiều nguyên ... nghèo tại huyện Đồng Văn - tỉnh Giang: Nguyên nhân và giải pháp” Qua tìm hiểu thực trạng đói nghèo, nhu cầu xóa đói giảm nghèo người dân hiệu sách xóa đói giảm nghèo địa bàn  Mục đích ... giải pháp xóa đói giảm nghèo huyện Đồng Văn - tỉnh Giang Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành phạm vi địa bàn huyện Đồng Văn - tỉnh Giang  Phương pháp nghiên cứu: Thông qua các...
 • 30
 • 1,003
 • 2

94 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Điện lực giang

94 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Điện lực Hà giang
... chc cụng tỏc k toỏn Nguyờn vt liu cụng c dng c ti in lc H Giang Phn II: C s lý lun chung v thc trng v k toỏn Nguyờn vt liu cụng c dng c ti in lc H giang Phn III : Mt s ý kin nhm hon thin cụng ... - cụng c dng c ti in lc H giang PHN I TèNH HèNH THC T T CHC K TON TI SN C NH CA IN LC H GIANG I C IM TèNH HèNH CHUNG V IN LC H GIANG KHI QUT LCH S HèNH THNH V PHT TRIN CA IN LC H GIANG H Giang ... T gia cụng c khớ : a, Chc nng : Tham mu cho Ban giỏm c cụng tỏc t chc thc hin gia cụng cỏc thit b in phc v cho cụng tỏc xõy dng , sa cha ln , sa cha thng xuyờn cỏc cụng trỡnh in v cỏc cụng trỡnh...
 • 87
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cao nguyên đá hà giangsở tài nguyên và môi trường hà giangsở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giangdu lịch cao nguyên đá đồng văn hà giangđặc sản của cao nguyên đá hà giangđặc sản cao nguyên đá hà giangđường đi cao nguyên đá hà giangxây casino trên cao nguyên đá hà giangkhách sạn cao nguyên đá đồng văn hà giangdu lịch cao nguyên đá hà giangkhám phá cao nguyên đá hà giangcao nguyên đá ở hà giangkhách sạn cao nguyên đá hà giangcao nguyên đồng văn hà giangsở tài nguyên môi trường hà giangGiao an KHTN 6 (Sinh)NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNĐề toán THPT Chu Văn An Hà NộiCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUAMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤNTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập