Lý thuyết và tuyển tập đề kiểm tra môn hóa học lớp 9 học kỳ 1 năm học 2016 thăng long thăng tiến

Tuyển tập đề kiểm tra môn vật lớp 12 ppt

Tuyển tập đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 ppt
... - Tự - Hạnh phúc ———————– ————–—————- song co Khối Lớp 12 Đề kiểm tra: Đề số môn: Vật Lí Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: Số báo danh: Câu Thực ... Người kiểm tra: Thái Ngọc Ánh - 0983472314 24 Sở GD & ĐT Quảng Trị Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường thpt QUảng Trị Độc lập - Tự - Hạnh phúc ———————– ————–———— Đề kiểm tra: Đề số môn: Vật ... Người kiểm tra: Thái Ngọc Ánh - 0983472314 34 Sở GD & ĐT Quảng Trị Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường thpt QUảng Trị Độc lập - Tự - Hạnh phúc ———————– ————–—————- Đề số Đề kiểm tra: môn: Vật...
 • 30
 • 193
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Hóa học THPT 2010

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Hóa học THPT 2010
... lại việc biên soạn đề kiểm tra 38 Ví dụ biên soạn đề kiểm tra theo ma trận thiết kế 39 III Một số đề kiểm tra có ma trận kèm theo Đề kiểm tra tiết chương + Hoá học 10 THPT 46 Đề kiểm tra học kì ... kế ma trận đề kiểm tra Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra Khung ma trận đề kiểm tra Ví dụ khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra tiết lớp 11 THPT 25 29 30 II Biên soạn đề kiểm tra Biên soạn câu ... KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra 1.1 Xác định mục đích đề kiểm tra Đề kiểm tra công cụ dùng để đánh giá kết học tập học sinh sau học xong chủ đề, chương, học kì, lớp...
 • 121
 • 302
 • 1

Tài liệu tập huấn giáo viên biên soạn Ma trận, đề kiểm tra môn Hóa học cấp THCS.

Tài liệu tập huấn giáo viên biên soạn Ma trận, đề kiểm tra môn Hóa học cấp THCS.
... kim tra ỏnh giỏ 11 13 Mt s nhim v ch o v i mi kim tra ỏnh giỏ 15 Phn th hai Thit k ma trn v biờn son kim tra nh kỡ I Thit k ma trn kim tra Quy trỡnh thit k ma trn kim tra Khung ma trn kim tra ... quc t 23 Phn th hai THIT K MA TRN V BIấN SON KIM TRA NH K Ni dung 2.1: THIT K MA TRN KIM TRA Quy trỡnh thit k ma trn kim tra 1.1 Xỏc nh mc ớch ca kim tra kim tra l mt cụng c dựng ỏnh giỏ ... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l...
 • 110
 • 522
 • 3

Tổng hợp thuyết bài tập cơ bản nâng cao hóa học 11

Tổng hợp lý thuyết và bài tập cơ bản nâng cao hóa học 11
... dịch Y Bài 8.Cho m gam hỗn hợp Mg , Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M thu 5,32 lít khí H2 đktc dung dịch Y Tính PH dung dịch Y ( Coi dung dịch tích ban đầu ) Bài ... Tập hợp ion sau thể tính bazơ: A Al3+, HS- , SO32-, HPO42- B CO32-, S2- , PO43- , OH- C HSO4- , Cl - , CH3COO - , PO43- D SO42-, HSO-4 , NO-3 , NH+4 Câu 21 Cho 11, 15 gam hỗn hợp X gồm Na Al vào ... 2Cl[Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)2]+ + Cl[Ag(NH3)2]+ Ag+ + 2NH3 Kết luận: Thuyết axit-bazơ Bron-stêt tổng quát thuyết axit-bazơ Areniut có tính định lượng (dựa vào Ka, Kb ta biết lực axit lực bazơ) Khái niệm pH -...
 • 142
 • 609
 • 3

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... HO-CH2[CHOH]4CHO Số lượng chất hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ phòng A B C D Trang 2/3 - Mã đề thi 357 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 357 ... ezim sinh mantozơ Các mệnh đề A (1), (3) B (1), (2), (3) C (1), (3), (4) D (2), (4) Câu 26: Xà phòng hóa hoàn toàn 11,8 g hỗn hợp este đơn chức dãy đồng đẳng NaOH thu 12, 3 g muối 5,5 g hỗn hợp ... ; C3H3O2Na 9,2 gam ancol X E có công thức phân tử phân tử : A C8H10O4 B C9H12O6 C C10H12O6 D C9H14O6 Câu 25: Cho mệnh đề sau: (1) Có thể dùng iot để phân biệt dung dịch hồ tinh bột dung dịch glixerol...
 • 3
 • 393
 • 5

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... este hố 50%) Khối lượng este tạo thành là: A 4,4 gam B .8,8 gam C 6,0 gam D 5,2 gam − o Mã đề: 322 Kiểm tra tiết Họ tên học sinh: Lớp: 12A 10 11 12 13 14 15 16 ... Mã đề: 409 Kiểm tra tiết Họ tên học sinh: Lớp: 12A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Câu Khi lên men 720 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối ... Thủ ph©n chÊt bÐo m«i trưêng kiỊm − o kiĨm tra tiÕt Trêng THPT TÜnh Gia Mã đề: Họ tên học sinh: Lớp: 12C §¸p ¸n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...
 • 8
 • 314
 • 4

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... Câu 17: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A B C D Câu 18: Để chứng minh (X) ... 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen C buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en D 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua Câu 25: Các dung dịch phản ứng được ... H2NCH2CH2COOH B H2NCH2COOH C CH3CH(NH2)COOH D CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 27: Thuỷ phân 125 0 gam protein X thu 425 gam alanin Nếu phân tử khối X 100.000 đvC số mắt xích alanin có phân tử X A 328 B 453 C 479 D...
 • 2
 • 230
 • 8

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... trinitrat l cht d chỏy v n mnh, c iu ch t xenluloz v axit nitric Th tớch axit nitric 63% cú d = 1,52g/ml cn sn xut 148,5 g xenluloz trinitrat nu hiu sut t 70% l kim tra cht lng u nm 2 012 - ... 25 D 02 B 10.A 18 C 26.A 03 D 11 B 19.A 27.A 04.A 12 C 20 B 28.A 05.A 13 B 21.A 29 C 06 C 14 D 22 B 30 B kim tra cht lng u nm 2 012 - mó 201 Trang / 07 B 15 C 23 C 31 D 08.A 16 C 1/ PHN RIấNG ... tớch dung dch NaOH ti thiu cn dựng l: A 150 ml B 400 ml C 200 ml D 200 ml kim tra cht lng u nm 2 012 - mó 201 Trang / 30 Phõn t trung bỡnh ca xenluloz l 240 000 Giỏ tr n cụng thc (C6H10O5)n...
 • 5
 • 298
 • 3

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 NaOH nguyên chất Khối lợng NaOH phản ứng : A 16 gam B 20 gam C gam D 12 gam Cõu 35: Trong quỏ trỡnh in phõn, nhng ion õm di chuyn v: A Cc dng, ... 0,1mol axit Glutamic tỏc dng vi 120 ml dd HCl 1M thu c ddA Cho dd A tỏc dng vi dd NaOH va ,cụ cn cn thn dd sau phn ng thu c mg cht rn.Giỏ tr ca m l: A 23,92g B 26,12g C 24,95g D 23,95g Cõu 45: ... Cho 2,06g hn hp gm Fe, Al, Cu tỏc dng vi dd HNO loóng d thu c 0,896 lớt NO nht (kc) Khi lng mui nitrat sinh l: A 9,5g B 4,54g C 7,44g D 7,02g Cõu 18: phõn bit saccaroz, tinh bt v xenluloz dng...
 • 4
 • 228
 • 3

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... tr ca m l A 8,2 B 10,8 C 9,4 D 9,6 S GIO DC V O TO KLK TRNG THPT DTNT NTRANG LNG NM HC: 2009-2010 KIM TRA MễN HểA - LP12-kỡ I-Bi Thi gian 45 phỳt-Mó 201 H v tờn hc sinh: Lp: Em hóy chn mt ... hin mu nõu D.Xut hin mu tớm c trng S GIO DC V O TO KLK TRNG THPT DTNT NTRANG LNG NM HC: 2009-2010 KIM TRA MễN HểA - LP12-kỡ I-Bi Thi gian 45 phỳt-Mó 301 H v tờn hc sinh: Lp: Em hóy chn mt ... 100ml B 150 ml C 200 ml D Kt qu khỏc S GIO DC V O TO KLK TRNG THPT DTNT NTRANG LNG NM HC: 2009-2010 KIM TRA MễN HểA - LP12-kỡ I-Bi Thi gian 45 phỳt-Mó 401 H v tờn hc sinh: Lp: Em hóy chn mt...
 • 14
 • 237
 • 1

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... THPT SỐ ĐỨC PHỔ Họ tên : Lớp : BÀI KIỂM TRA SỐ : NĂM 2011-2 012 MÔN : HOÁ KHỐI : 12 NÂNG CAO THỜI GIAN :45’ PHÚT (Không kể giao đề) Hãybơi đen vào đáp án theo u cầu câu hỏi! A О ... THPT SỐ ĐỨC PHỔ Họ tên : Lớp : BÀI KIỂM TRA SỐ : NĂM 2011-2 012 MÔN : HOÁ KHỐI : 12 NÂNG CAO THỜI GIAN :45’ PHÚT (Không kể giao đề) Hãybơi đen vào đáp án theo u cầu câu hỏi! A О ... THPT SỐ ĐỨC PHỔ Họ tên : Lớp : BÀI KIỂM TRA SỐ : NĂM 2011-2 012 MÔN : HOÁ KHỐI : 12 NÂNG CAO THỜI GIAN :45’ PHÚT (Không kể giao đề) Hãybơi đen vào đáp án theo u cầu câu hỏi! A О...
 • 16
 • 346
 • 7

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12

Đề kiểm tra môn hóa học khối 12
... KIM TRA LP 12 LN KI1 2 012- 2013 Mó 108 Phn lm bi ( Hc sinh ghi ỏp ỏn ó chn vo cỏc ụ bng ch cỏi IN HOA ) Cõu .ỏn C Cõu 19 .ỏn B C A 20 B A 21 A C 22 B C B 23 B 24 A A A 25 C 10 A 26 B 11 D 27 A 12 ... X, Y, Z B Y, Z, T C X, Y, Z, T D X, Y, T Trng THPT Ngụ Gia T KIM TRA 45 PHT BI HC K NM HC 2 012- 2013 T : Húa hc MễN : HểA HC LP 12 BAN T NHIấN H V Tờn Lp S bỏo danh: Phũng thi Mó 306 Phn lm ... 36,5) gam mui Giỏ tr ca m l A 112, 2 B 165,6 C 123 ,8 D 171,0 Cõu 16: Khi t chỏy hon ton mt amin n chc X, thu c 8,4 lớt khớ CO 2, 1,4 lớt khớ N2 (khớ ktc) v 10 ,125 gam H2O Cụng thc phõn t ca X...
 • 9
 • 329
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra môn mỹ thuật lớp 9đề kiểm tra môn hóa học kì 2 lớp 9đề kiểm tra môn anh văn lớp 9đề kiểm tra môn hóa học lớp 11ma trận đề kiểm tra môn hóa học lớp 8đề kiểm tra môn hóa học lớp 8đề kiểm tra môn hóa học kì 2 lớp 11đề kiểm tra môn hóa học lớp 10đề kiểm tra môn hóa học kì 2 lớp 12ma trận đề kiểm tra môn hóa học 12ma tran đề kiểm tra mon hóa học 11 ki 1đề kiểm tra môn công nghệ lớp 9đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 9đề kiểm tra môn hóa học kì 2 lớp 10ma trận đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 9Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCskkn Giáo dục truyền thống và chăm lo cho học sinh nghèo thông qua Mô hình “Đội chúng em tình nguyện”Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhNgôn ngữ thơ nôm nguyễn khuyến từ góc nhìn văn hóaSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởGuide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10installation technology picture handbookQuy Chuẩn Việt Nam 25 2009OMQ000001 GPRS fundamentals ISSUE1 0
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập