Đề thi thử môn hóa trường đại học vinh lần 2

đề thi thử môn hóa trường đại học vinh

đề thi thử môn hóa trường đại học vinh
... A Độ âm điện tăng dần C Tính oxi hóa giảm dần B Bán kính nguyên tử giảm dần D Tính khử giảm dần  → Câu 13: Cho cân bẳng hóa học ( bình kín) sau: N2(khí) + 3H2(khí) 2NH3 H= -92kJ/mol ... 25: Trong hợp kim sau đây, hợp kim tiếp xúc với dung dịch chất điện li sắt không bị ăn mòn điện hóa học? A Cu-Fe B Zn-Fe C Fe-C D Ni-Fe Câu 26: Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm amin no, đơn chức, mạch hở ... Có phát biểu sau: 1) Hợp chất hữu thi t phải có cacbon hidro ( n ≥ 6) 2) Các hidrocacbon thơm có công thức chung CnH2n+6 với 3) Penta-1,3-đien có đồng phân hình học cis-trans TRANG 4) Isobutan...
 • 5
 • 463
 • 0

đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 4

đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 4
... 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 ... 14 B 15 A 16 C 17 C 18 A 19 D 20 B 21 C 22 B 23 D 24 D 25 A 26 B 27 D 28 D 29 D 30 A 31 C 32 B 33 B 34 A 35 C 36 D 37 C 38 D 39 D 40 C 41 B 42 C 43 D 44 B 45 B 46 A 47 C 48 C 49 A 50 C Mã đề 48 5 ... 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN -...
 • 5
 • 217
 • 2

Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015

Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015
... 0 ,4. 40 0,125.18 0,025.92 24, 75 gam 24, 75 gam T De M KOH H2 O C 3H5 (OH)3 Cõu 16: Chn B Cõu 17: Chn C Cõu 18: Chn B HOOC COOH NaHCO3 CO2 : 0 ,4 mol CH COOH 0,25 mol H O : 0 ,4 mol 0 ,4 ... mol y 0,0625 mol x y z 2x 4z 0 ,4 mol z 0,0625 mol x 2y n CO2 n H2O/sinh từ HC (x 2y 4z) 0 ,4 hiT a 0,075 2.0,0625 4. 0,065 0 ,45 mol Cõu 49 : Chn B Cỏc ng phõn tha gm : CH3-CH2-COOH ... chuyn dch thoe chim gim nng Cl2 ngha l chiu nghch (3) thờm mt lng khớ PCl5 cõn bng chuyn dch theo chiu gim nng PCl5, ngha l chiu thun (4) tng ỏp sut chung ca h cõn bng chuyn dch theo chiu lm gim...
 • 9
 • 315
 • 3

Đề thi thử môn hóa trường đại học đà lạt lâm đồng lần 4 năm 2015

Đề thi thử môn hóa trường đại học đà lạt lâm đồng lần 4 năm 2015
... dung dch Br2 2M Giỏ tr ca m l A 40 ,1 B 44 C 32 D 39,9 Nhng thnh tu v i khụng c gt hỏi bng sc mnh m bng s kiờn trỡ! TRNG I HC LT KHOA S PHM THI TH I HC NM 2015 (LN 4) Thi gian: 90 phỳt Su tm & biờn ... chua Cõu 44 : Cht X tha s phn ng sau: X + 2NaOH X1 + X2 + X3 (1) X1 + H2SO4 Y1 (2) X2 + H2SO4 Y2 (3) O2 , xt ,t H ,t Cumen Y2 + Z1 (4) Z1 + HCN Z2 (5) Z2 + X3 Y1 (6) H SO4 X cú phõn ... Cụng thc Kem đánh Mr.Cool chứa đietylenglicol phõn t ca DEG l với hàm l-ợng cao A C4H10O3 B C4H8O3 C C4H10O4 D C4H8O4 Cõu 19: Ruộng lúa nhà bạn An cấy đ-ợc tháng Lúa cứng trổ giò cần đ-ợc bón thúc...
 • 8
 • 50
 • 0

Đề thi thử môn ANH chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015 và đáp án

Đề thi thử môn ANH chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015 và đáp án
... Mã đề 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 ... ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan Page DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ... 132 132 132 132 132 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D D A A C A C D B A A D B B D D B C...
 • 8
 • 115
 • 1

Đề thi thử môn VĂN chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015

Đề thi thử môn VĂN chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2015
... Thi Th Đ i H c - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật m i ngày! TR NGăĐ I H C VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN CÂU I Ý a b c d a b c d II ĐÁPăÁNă- THANGăĐI M Đ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN CUỐIăNĔM 2015 ... 3,0 0,5 Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t m i ngày! III Xác nhận ... nói Năm không? Hãy phát biểu cảm nhận hai nhân vật Chiến Việt tác phẩm -Hết Tham gia ngay! Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net...
 • 4
 • 125
 • 1

đề thi thử môn hóa trường trung học phổ thông đông đồ năm 2008 pptx

đề thi thử môn hóa trường trung học phổ thông đông đồ năm 2008 pptx
... đơn chức, mạch hở, có nối đôi C=C D không no, chức Câu30 Số đồng phân aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N là: A B C D Câu31 Xà phòng hóa 8,6 gam este (C4H6O2) 200 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ... A.HCOOCH2CH2Cl B CH3OOCCH2Cl C CH3COOCH2Cl D CH3CH(Cl)COOH Câu18 Cho 13 gam X gồm axit cacboxylic đơn chức đồng đẳng tác dụng hết với 5,75 gam Na, sau phản ứng hoàn toàn thu đợc 18,55 gam chất rắn khí H2 ... mạch thuỷ tinh hữu tơ nilon- 6,6 nêu lần lợt A 100 113 B 100 121 C 114 113 D 114 121 Câu27 Cho sơ đồ phản ứng: o o Cl2,as ddAgNO3/NH3 Toluen X NaOH,t Y CuO,t T Z 1:1 Cho biết X, Y, Z, T hợp chất...
 • 5
 • 160
 • 0

đề thi thử môn tiếng anh đại học vinh

đề thi thử môn tiếng anh đại học vinh
... reckon C job C effort C turn out www.DeThiThuDaiHoc.com D aware D idea D destination D change D interested D remember D work D money D bring out Trang 2/6 - Mã đề thi 135 www.MATHVN.com Mark the letter ... of playing the violin has remained essentially the same since the 1600's www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 3/6 - Mã đề thi 135 www.MATHVN.com Question 47: The author mentions Vivaldi and Tartini in ... possession of favorable weather conditions D need to import food supplies www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 4/6 - Mã đề thi 135 www.MATHVN.com Question 58: The author mentions each of the following...
 • 6
 • 417
 • 10

đề thi thử môn toán chuyên đại học vinh từ năm 2007 2014

đề thi thử môn toán chuyên đại học vinh từ năm 2007 2014
... 2007 Đăng ký dự thi văn phòng khối THPT chuyên - Đại học Vinh từ ngày 28 tháng năm 2007 Page 43 Thu Lờ Trờng đại học Vinh Khối THPT chuyên Đáp án môn Toán - lần Câu I Nội dung Điểm Với m = ta ... học Vinh từ ngày 19 tháng năm 2008 Page 48 Thu Lờ Trờng Đại học vinh Khối thpT chuyên Đáp án môn Toán lần 2008 Nội dung Câu Điểm *) TXĐ: x R I *) CBT: y' = x x + y' ' = x Bảng biến thi n ... Page 47 Thu Lờ 0.25 đề thi khảo sát chất lợng lớp 12 Lần - 2008 Môn: Toán - Thời gian làm bài: 180 phút Trờng đại học Vinh Khối THPT chuyên Câu I (2 điểm) 1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C)...
 • 176
 • 1,584
 • 7

Đề thi thử anh văn chuyên đại học vinh lần 1 năm 2016

Đề thi thử anh văn chuyên đại học vinh lần 1 năm 2016
... www.dethithudaihoc.com Trang 6/9 - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN FB.com/ThiThuDaiHoc ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2 016 MÔN TIẾNG ANH (Thời ... QUESTION ĐẾN QUESTION 64 (0 ,12 5 x 64 câu = điểm ) Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Mã đề 13 2 D D C D C D A D B C ... www.dethithudaihoc.com Trang 8/9 - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com Part II Writing a paragraph of about www.dethithudaihoc.com FB.com/ThiThuDaiHoc Trang 9/9 - Mã đề thi 13 2 ...
 • 9
 • 186
 • 0

Đề thi thử sinh 2016 chuyên đại học vinh lần 1

Đề thi thử sinh 2016 chuyên đại học vinh lần 1
... MãÿӅWKL 13 2 Mã ÿӅ Câu hӓi Ĉáp án 13 2 C 13 2 C 13 2 B 13 2 D 13 2 A 13 2 D 13 2 B 13 2 C 13 2 A 13 2 10 B 13 2 11 D 13 2 12 A 13 2 13 D 13 2 14 A 13 2 15 B 13 2 16 A 13 2 17 C 13 2 18 B 13 2 19 B 13 2 20 D 13 2 21 D 13 2 ... C 13 2 23 D 13 2 24 C 13 2 25 A 13 2 26 B 13 2 27 C 13 2 28 A 13 2 29 C 13 2 30 D 13 2 31 C 13 2 32 C 13 2 33 D 13 2 34 B 13 2 35 D 13 2 36 B 13 2 37 A 13 2 38 A 13 2 39 D 13 2 40 C 13 2 41 B 13 2 42 A 13 2 43 D 13 2 ... D D D A D A D B B 10 A 11 A 12 B 13 D 14 C 15 B 16 D 17 D 18 C 19 B 20 C 21 B 22 C 23 C 24 A 25 C 26 A 27 D 28 A 29 B 30 B 31 C 32 B 33 A 34 B 35 B 36 C 37 A 38 D 39 D 40 A 41 A 42 C 43 C 44 D...
 • 7
 • 157
 • 0

đề thi thử môn hóa trường ngô gia tự potx

đề thi thử môn hóa trường ngô gia tự potx
... dùng làm xà phòng A Natri oleat B Natri panmitat TRƯ NG THPT NGÔ GIA T Đ THI TH o0o Đ I H C - 2009 Môn Hoá H c Th i gian : 90 phút H , tên thí sinh: Nguy n Đ c Sơn S ... stearat D Natri axetat 50 Mu i sau không dùng làm xà phòng A Natri oleat B Natri panmitat MÔN HÓA H C Đ thi môn Hóa h c g m 50 câu tr c nghi m chia làm hai ph n: ph n chung 40 câu dành cho t t c thí ... (40 câu) N i dung S câu Nguyên t , b ng tu n hoàn nguyên t hóa h c, liên k t hóa h c Ph n ng oxi hóa – kh , t c đ ph n ng cân b ng hóa h c 2+1 S n li Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi,...
 • 10
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiquản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayThực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiQUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013giai toan olimpic lop 4lý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )VAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGNGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập