Chương 6: Cảm biến Hall và pH

TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI -CHƯƠNG 6 MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI -CHƯƠNG 6 MÁY BIẾN ÁP 1 PHA
... 9/7/2 015 2/33 9/7/2 015 3/33 9/7/2 015 4/33 9/7/2 015 5/33 9/7/2 015 6/ 33 9/7/2 015 7/33 9/7/2 015 8/33 9/7/2 015 9/33 9/7/2 015 10 /33 9/7/2 015 11 /33 9/7/2 015 12 /33 9/7/2 015 13 /33 9/7/2 015 14 /33 9/7/2 015 15 /33 ... 9/7/2 015 16 / 33 9/7/2 015 17 /33 9/7/2 015 18 /33 9/7/2 015 19 /33 9/7/2 015 20/33 9/7/2 015 21/ 33 9/7/2 015 22/33 9/7/2 015 BÀI TẬP CHƯƠNG 06 23/33 9/7/2 015 24/33 9/7/2 015 25/33 9/7/2 015 26/ 33 9/7/2 015 27/33 ... 9/7/2 015 24/33 9/7/2 015 25/33 9/7/2 015 26/ 33 9/7/2 015 27/33 9/7/2 015 28/33 9/7/2 015 29/33 9/7/2 015 30/33 9/7/2 015 31/ 33 9/7/2 015 32/33 9/7/2 015 33/33 ...
 • 33
 • 276
 • 0

Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo Lớp cơ sở trừu tượng

Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo Lớp cơ sở trừu tượng
... cách thức sử dụng, lớp CON_VAT lớp sở trừu tượng Tuy nhiên theo quan điểm C++ lớp chưa phải lớp sở trừu tượng, lớp phương thức tuý ảo Phương thức xung_ten: virtual void xung_ten() { } phương thức ... quát mà nói lớp mà dùng làm sở cho lớp khác gọi lớp trừu tượng Một cách dễ dàng để nhận biết lớp trừu tượng xem có dùng lớp để khai báo đối tượng hay không? Nếu không lớp sở trừu tượng 5.2 Ví ... CON_VAT lớp sở ảo Lớp có thuộc tính tên vật phương thức ảo dùng để xưng tên + Hai lớp CON_MEO CON_CHO dẫn xuất từ lớp CON_VAT + Cuối lớp DS_CON_VAT (Danh sách vật) dùng để quản lý chung mèo chó Lớp...
 • 6
 • 166
 • 2

Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo Phương thức tĩnh

Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo Phương thức tĩnh
... r có kiểu A Như tóm lược cách thức gọi phương thức tĩnh sau: Quy tắc gọi phương thức tĩnh: Lời gọi tới phương thức tĩnh xác định rõ phương thức (trong số phương thức trùng tên lớp có quan hệ ... lời gọi phương thức từ trỏ p, q, r: p->xuat(); q->xuat(); r->xuat(); lý giải xem phương thức (trong phương thức A::xuat, B::xuat C::xuat) gọi Câu trả lời sau: Cả câu lệnh gọi tới phương thức A::xuat() ... phương thức lớp gọi Nếu lời gọi xuất phát từ trỏ kiểu lớp nào, phương thức lớp gọi trỏ chứa địa đối tượng 1.2 Ví dụ Xét lớp A, B, C D Lớp B C có chung lớp sở A Lớp D dẫn xuất từ C Cả lớp có phương...
 • 5
 • 76
 • 0

Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo Phương thức ảo tương ứng bội

Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo Phương thức ảo và tương ứng bội
... tắc gọi phương thức ảo Phương thức ảo khác phương thức tĩnh gọi từ trỏ (trường hợp nêu mục 3.2.1) Lời gọi tới phương thức ảo từ trỏ chưa cho biết rõ phương thức (trong số phương thức ảo trùng ... tắc gọi phương thức ảo Để có so sánh với phương thức tĩnh, ta nhắc lại quy tắc gọi phương thức tĩnh nêu § 3.2.1 Quy tắc gọi phương thức tĩnh Lời gọi tới phương thức tĩnh xác định rõ phương thức ... hien(&d); getch(); } 3.5 Sự thừa kế phương thức ảo Cũng giống phương thức thông thường khác, phương thức ảo có tính thừa kế Chẳng hạn chương trình (mục 3.4) ta bỏ phương thức xuat() lớp D, câu lệnh:...
 • 8
 • 89
 • 0

Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo Sử dụng tương ứng bội phương thức ảo

Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo Sử dụng tương ứng bội và phương thức ảo
... k[0]=i1;k[1]=i2; k[2]=i3;k[3]=i4; paint(k); getch(); cleardevice(); } } DTHANG dt(120,14); HTRON ht (60 ,RED); CHUNHAT cn(120,100,MAGENTA); VUONG v(120,CYAN); }; void main() { int mh=0,mode=0; initgraph(&mh,&mode,""); ... initgraph(&mh,&mode,""); picture pic(&dt,&ht,&cn,&v); pic.listpaint(); getch(); closegraph(); 355 3 56 } ...
 • 5
 • 207
 • 0

Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo Sự hạn chế của phương thức tĩnh

Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo Sự hạn chế của phương thức tĩnh
... in() phương thức tĩnh Kết không in địa thí sinh Như việc sử dụng phương thức tĩnh in() (trong lớp TS TS2) không đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình Có giải pháp đơn giản là: Định nghĩa phương ... chi: %s", dc); } }; Trong lớp TS2 không xây dựng lại phương thức xem_in, mà dùng phương thức xem_in lớp TS Chương trình sau: 325 3 26 //CT6-03 // Han che phuong thuc tinh // Lop TS TS2 #include ... (vì t[i] đối tượng lớp TS2) Nhưng lớp TS2 không định nghĩa phương thức xem_in, nên phương thức TS::xem_in() gọi tới Hãy theo rõi phương thức này: void xem_in() { int ch; cout ...
 • 5
 • 155
 • 0

Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo Sự linh hoạt của phương thức ảo trong phát triển nâng cấp chương trình

Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo Sự linh hoạt của phương thức ảo trong phát triển nâng cấp chương trình
... (của lớp sở TS) Vì in() phương thức ảo this trỏ tới đối tượng t[i] lớp TS2, nên câu lệnh gọi tới phương thức TS2::in() Trong phương thức TS2::in() có in địa thí sinh Như việc sử dụng phương thức ... dụng phương thức tĩnh in() (trong lớp TS TS2) không đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình Có giải pháp đơn giản là: Định nghĩa phương thức in() lớp TS TS2 phương thức ảo (virtual) ... (vì t[i] đối tượng lớp TS2) Nhưng lớp TS2 không định nghĩa phương thức xem_in, nên phương thức TS::xem_in() gọi tới Hãy theo rõi phương thức này: void xem_in() { int ch; cout ...
 • 3
 • 140
 • 0

Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo Xử lý các thuật toán khác nhau

Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo Xử lý các thuật toán khác nhau
... shift(1,i-1); } } void main() { long i,n; struct time t1,t2; int *a, k, tg, sec, hund; n=30000; 361 362 a=(int*) malloc((n+1)*sizeof(int)); if (a==NULL) { puts("\nLoi BN"); getch(); exit(0); } sort ... public: virtual void sapxep(int *a1, long n) ; }; void heap_sort::shift(long i, long n) { 359 360 long l,r,k; l = 2*i; r = l+1; if (l>n) return; if (l==n) { if (a[i]...
 • 5
 • 165
 • 0

Tài liệu Chương 6 Tương ứng bội phương thức ảo ppt

Tài liệu Chương 6 Tương ứng bội và phương thức ảo ppt
... tắc gọi phương thức ảo Phương thức ảo khác phương thức tĩnh gọi từ trỏ (trường hợp nêu mục 3.2.1) Lời gọi tới phương thức ảo từ trỏ chưa cho biết rõ phương thức (trong số phương thức ảo trùng ... biệt áp dụng cho lớp có chứa phương thức ảo tuý Phương thức ảo tuý phương thức ảo mà nội dung Cách thức định nghĩa phương thức ảo tuý sau: virtual void tên _phương_ thức( ) = ; Ví dụ: class A { public: ... thức in() lớp TS TS2 phương thức ảo (virtual) § Phương thức ảo tương ứng bội 3.1 Cách định nghĩa phương thức ảo Giả sử A lớp sở, lớp B, C, D dẫn xuất (trực tiếp dán tiếp) từ A Giả sử lớp có phương...
 • 25
 • 160
 • 0

Tài liệu Chương 6: Cảm biến đo lực pdf

Tài liệu Chương 6: Cảm biến đo lực pdf
... Hình 6.10 Cảm biến từ giảo có từ thẩm biến thiên 6.3.3 Cảm biến từ d biến thiên Phần tử cảm biến từ d biến thiên lõi từ làm Ni tinh khiết cao, có từ d Br Dới tác dụng lực cần đo, thí dụ lực nén ... vòng dây 6.4 Cảm biến đo lực dựa phép đo dịch chuyển Trong cảm biến loại này, lực cần đo tác dụng lên vật trung gian gây nên thay đổi kích thớc l Sự thay đổi kích thớc đợc đo cảm biến dịch chuyển ... kiện sử dụng sử dụng nhiều loại cảm biến dịch chuyển khác nh: - Điện kế điện trở - Cảm biến từ trở biến thiên - Cảm biến tụ điện 6.5 Cảm biến xúc giác Phần cảm biến đế cách điện có lới dẫn điện...
 • 9
 • 600
 • 17

Tài liệu Chương 6: Cảm biến đo lực pptx

Tài liệu Chương 6: Cảm biến đo lực pptx
... Hình 6.10 Cảm biến từ giảo có từ thẩm biến thiên 6.3.3 Cảm biến từ d biến thiên Phần tử cảm biến từ d biến thiên lõi từ làm Ni tinh khiết cao, có từ d Br Dới tác dụng lực cần đo, thí dụ lực nén ... vòng dây 6.4 Cảm biến đo lực dựa phép đo dịch chuyển Trong cảm biến loại này, lực cần đo tác dụng lên vật trung gian gây nên thay đổi kích thớc l Sự thay đổi kích thớc đợc đo cảm biến dịch chuyển ... kiện sử dụng sử dụng nhiều loại cảm biến dịch chuyển khác nh: - Điện kế điện trở - Cảm biến từ trở biến thiên - Cảm biến tụ điện 6.5 Cảm biến xúc giác Phần cảm biến đế cách điện có lới dẫn điện...
 • 9
 • 443
 • 11

CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 6 CẢM BIẾN ĐO LỰC docx

CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 6 CẢM BIẾN ĐO LỰC docx
... ∆l F Cảm biến đo lực dựa phép đo dịch chuyển 4.2 Cấu tạo: Vật trung gian: v Vòng đo lực; v Các dầm dạng console; v Lò xo Cảm biến đo dịch chuyển: v Điện kế điện trở; v Cảm biến từ trở biến ... làm xuất hai cực điện tích trái dấu Hiệu điện xuất hai cực (V) tỉ lệ với lực tác dụng (F) ++++++++++ - - - - - - - - - - 2.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động • Các dạng biến dạng bản: a) Theo ... 1 Nguyên lý đo lực 1.1 Nguyên tắc đo lực: làm cân lực cần đo với lực đối kháng cho lực tổng hợp momen tổng chúng không • Lực cần đo F → tác động lên vật trung gian...
 • 23
 • 97
 • 2

Chuong 08: Cảm biến quang bức xạ ppt

Chuong 08: Cảm biến quang và bức xạ ppt
... lựa chọn ứng dụng cho cảm biến  Ngõ cảm biến tiếp cận: công tắc thường mở, đóng; cực thu hở NPN hay PNP VD: phát thu CB Omron 8.2 Cảm biến thành phần khí, báo cháy Cảm biến thành phần khí * ... hưởng Cảm biến báo cháy Để báo cháy ta dùng CB phát khói CB phát cháy hay kết hợp CB phát nhiệt (thermal detector) a Cảm biến phát khói (smoke sensor)  Cảm biến phát khói dùng phương pháp quang ... wire detector circuit b Cảm biến phát cháy (Flame sensor)  UV Flame Detectors: CB phát dựa vào phát xạ tia tử ngoại từ lửa  IR Flame Detectors: CB phát dựa vào phát xạ tia hồng ngoại từ lửa...
 • 6
 • 712
 • 5

Chương 6. Các thiết bị phương tiện dạy học Địa lí ở trường phổ thông

Chương 6. Các thiết bị và phương tiện dạy học Địa lí ở trường phổ thông
... vật địa phương, giống lúa, loại công nghiệp, đất đá, sản vật địa phương III MỘT SỐ THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ĐỊA LÍ CHỦ YẾU TRƯƠNG PHỔ THÔNG Các thiết bị phương tiện dạy học địa truyền ... thiết bị phương tiện dạy học Sự phối hợp phương pháp dạy học Địa với thiết bị phương tiện dạy học Việc sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học, không phối hợp với phương pháp dạy học môn Chính ... cầu đặt Các trang thiết bị phương tiện kĩ thuật dạy học địa Trong năm gần đây, với xu phát triển khoa học kĩ thuật, nhà trường phổ thông bước đầu trang bị phương tiện thiết bị dạy học máy...
 • 27
 • 559
 • 7

Cảm biến đo phát hiện mức chất lưu

Cảm biến đo và phát hiện mức chất lưu
... tiếp biến thiên mức chất lỏng thành tín hiệu điện dựa vào tính chất điện chất lưu Các cảm biến thường dùng cảm biến dộ dẫn cảm biến điện dung Phương pháp xạ Cảm biến xạ cho phép đo mức chất lưu ... nguồn phát (1) phát chùm tia với góc mở rộng quét lên toàn chiều cao mức chất lưu cần kiểm tra thu Hình 20.21: Cảm biến đo mức tia xạ a) Cảm biến phát ngưỡng b) Cảm biến đo mức liên tục 3/5 Cảm biến ... Mức độ suy giảm chùm tia xạ tỉ lệ với mức chất lưu bình chứa Một số loại cảm biến đo mức chất lưu * Cảm biến độ dẫn Các cảm biến loại dùng để đo mức chất lưu có tính dẫn điện (độ dẫn điện ~ 50μScm-1)...
 • 5
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cảm biến đo và phát hiện mức chất lưubài giảng chương 6 tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặtchương vii cảm biến vận tốc gia tốc và rungchương iii cảm biến vị trí và dịch chuyển potcảm biến g và ne của hệ thống phun xăng trực tiếpphân loại cảm biến g và neii tổng quan về cảm biến hall phẳngcảm biến hall phẳng với cấu trúc khác nhaucảm biến hall phẳng với cấu trúc spin valecảm biến hall phẳng với cấu trúc gmrma trận và hệ các phương trình tuyến tính chương 2 định thức chương 3 không gian vectơ chương 4 không gian vec tơ euclide chương 5 ánh xạ tuyến tính chương 6 giá trị riêng và vectơ riêngphụ lục 6 các biến số và nguồn số liệumạch phân cực cảm biến lm35 và đo điện áp nguồn pin4 16 cảm biến gia tốc phần treo và không treocảm biến rung và gia tốcGiải pháp phát triển tín dụng đối với học sinh sinh viên của phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện hạ langGiải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đồ gỗ sơn hòaMột số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty tnhh dịch vụ vận tải trung việt đến năm 2020Giá trị tiên đoán tiền sản giật của sFlt-1 và PlGF, tỷ số sFlt-1-PlGF ở thai phụ 24-28Một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng đối với học sinh, sinh viên của phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện hạ langNHỮNG GIẢI PHÁP QUẢN lý NGUỒN vốn tín DỤNG ưu đãi của CHÍNH PHỦ THÔNG QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội TỈNH THANH hóaPhân tích tình hình tài chính tại công ty CP cuộc sống đẳng cấp việt namĐầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh thanh hóa giai đoạn 2011 2015 và định hướng đến năm 2020ĐẨY MẠNH NHẬP KHẨU THIẾT bị nội THẤT từ ITALIA của CÔNG TY TNHH SMART GROUP GIAI đoạn 2010 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại xí nghiệp tổng kho xăng dầu đình vũThực trạng và giải pháp tăng năng suất lao động tại công ty TNHH thiên phú“ một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại an thái“Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty nghiên cứu và tư vấnMột số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại công ty cổ phần HPEC VIỆT NAMMột số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty cổ phần cơ điện – xây dựng trường thànhĐề cương chi tiết học phần Phụ gia thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Bọc composite chống tham và chống ăn mòn cho bê tôngĐề luyện Thi THPT QG 2017434 Câu trắc nghiệm Cơ sở Văn hóa Việt nam Mới Nhất 2017Đề cương chi tiết học phần Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập