Cấu trúc quần xã động vật phù du trong vịnh bình cang nha trang và sự vận chuyển cacbon và nitơ từ thực vật phù du sang động vật phù du (TT)

Bước đầu nghiên cứu cấu trúc quần động vật chân khớp bé (microathropoda) ở sinh cảnh đất canh tác cây ngắn ngày vườn quốc gia xuân sơn tỉnh phú thọ

Bước đầu nghiên cứu cấu trúc quần xã động vật chân khớp bé (microathropoda) ở sinh cảnh đất canh tác cây ngắn ngày  vườn quốc gia xuân sơn  tỉnh phú thọ
... …17 Bảng 2: Cấu trúc quần chân khớp (Microathropoda) sinh cảnh đất canh tác ngắn ngày ………………………………………… 23 Bảng 3: Cấu trúc quần Ve bét (Acari) sinh cảnh đất canh tác ngắn ngày …………………………………………………………… ... khớp (Microathropoda) theo tầng thẳng đứng đất Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Tỉnh Phú Thọ b Nghiên cứu cấu trúc quần Ve bét (Acari) theo tầng thẳng đứng đất Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Tỉnh Phú Thọ ... đích bước đầu tìm hiểu cấu trúc quần động vật chân khớp (Microathropoda) theo tầng thẳng đứng đất sinh cảnh đất canh tác ngắn ngày thuộc Vườn Quốc gia Xuân Sơn Tỉnh Phú Thọ, để từ biết vai...
 • 44
 • 67
 • 0

Cấu trúc quần ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất trảng cỏ cây bụi ven rừng, thuộc rừng quốc gia cúc phương, tỉnh ninh bình (LV01298)

Cấu trúc quần xã ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất trảng cỏ cây bụi ven rừng, thuộc rừng quốc gia cúc phương, tỉnh ninh bình (LV01298)
... 3.2 Cấu trúc quần Oribatida hệ sinh thái trảng cỏ bụi, thuộc 33 vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 3.2.1 Biến đổi cấu trúc quần Oribatida theo tầng thẳng đứng 33 hệ sinh thái đất ... tính đất, để đánh giá vai trò tác động người nên hệ sinh thái Vì lí chọn đề tài nghiên cứu Cấu trúc quần Ve giáp (Acari: Oribatida) hệ sinh thái đất Trảng cỏ bụi ven rừng, thuộc Vườn Quốc gia ... mẫu 3.2 Cấu trúc quần Oribatida hệ sinh thái trảng cỏ bụi, thuộc vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng, tỉnh Ninh Bình 3.2.1 Biến đổi cấu trúc quần Oribatida theo tầng thẳng đứng hệ sinh thái đất khu...
 • 78
 • 122
 • 0

Cấu trúc quần ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất trảng cỏ cây bụi ven rừng, thuộc rừng quốc gia cúc phương, tỉnh ninh bình

Cấu trúc quần xã ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất trảng cỏ cây bụi ven rừng, thuộc rừng quốc gia cúc phương, tỉnh ninh bình
... trò tác động người nên hệ sinh thái Vì lí chọn đề tài nghiên cứu Cấu trúc quần Ve giáp (Acari: Oribatida) hệ sinh thái đắt Trảng cỏ bụi ven rừng, thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương” Ý nghĩa khoa ... mẫu 3.2 Cấu trúc quần Oribatida hệ sinh thái trảng cỏ bụi, thuộc vườn quốc gia Cúc Phưong, tỉnh Ninh Bình 3.2.1 Biến đổi cẩu trúc quần Oribatỉda theo tầng thẳng đứng hệ sinh thái đất khu ... địa vói thời gian hạn chế Để đánh giá, nhận xét xác, mang tính tổng quát khách quan cấu trúc quần Oribatida hệ sinh thái đất trảng cỏ bụi ven rừng thuộc VQG Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình với thay...
 • 71
 • 128
 • 0

CẤU TRÚC QUẦN CHÂN KHỚP BÉ (MICROARTHROPODA: ORIBATIDA, COLLEMBOLA) Ở ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC ĐIỂM THẢM CÂY TRỒNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, VIỆT NAM doc

CẤU TRÚC QUẦN XÃ CHÂN KHỚP BÉ (MICROARTHROPODA: ORIBATIDA, COLLEMBOLA) Ở ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC ĐIỂM THẢM CÂY TRỒNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, VIỆT NAM doc
... và trồng vùng đồng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong năm 2006 - 2007, Microarthropoda đất thu từ 11 điểm, tỉnh vùng đồng sông Hồng: Hà Tây, ... liên quan đến đặc điểm thảm thực vật trồng (Bảng 1) Phân tích từ Bảng cho thấy, nhìn chung quần động vật đất Microarthropoda mhóm sinh cảnh chịu ảnh hưởng canh tác đất mức trung bình, vườn quanh ... Krivolutsky (1975), Vũ Quang Mạnh (2007) tài liệu liên quan III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Cấu trúc quần Microarthropoda loại sinh cảnh nghiên cứu (Bảng 1) Bảng giới thiệu cấu trúc quần Microarthropoda...
 • 7
 • 276
 • 0

Cấu trúc Quần chân khớp bé (microarthropoda: Oribatida, Collembola) liên quan đến loại đất ở vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam potx

Cấu trúc Quần xã chân khớp bé (microarthropoda: Oribatida, Collembola) liên quan đến loại đất ở vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam potx
... cấu trúc quần Microarthropoda liên quan đến loại đất (Bảng 1) Phân tích thay đổi cấu trúc mật độ quần Microarthropoda, liên quan đến loại đất vùng đồng sông Hồng cho thấy, tổng mật độ quần ... sinh thái đất Việt Nam [6, 10, 11, 12] Bài báo giới thiệu kết nghiên cứu nhóm Oribatida cấu trúc quần Microarthropoda, liên quan đến thay đổi loại đất, vùng đồng sông Hồng, Vệt Nam vật liệu ... chiếm ưu cấu trúc số lượng quần Microarthropoda loại đất nghiên cứu, đất phù sa cổ, đất phù sa sông Hồng, đất đỏ nâu đá vôi; tương ứng chiếm 49,60%, 45,24% 40,26% tổng số lượng Chỉ riêng đất phù...
 • 9
 • 165
 • 0

THÀNH PHẦN LOÀI CẤU TRÚC QUẦN THỰC VẬTVƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CẤU TRÚC QUẦN XÃ THỰC VẬTVƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC
... học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 30 (2014): 81-87  Cấu trúc thành phần loài phức tạp đa dạng, Kiền kiền Phú Quốc thường mọc thành đám, có số lượng cá ... loại 331 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 197 chi 80 họ ngành thực vật Kết nghiên cứu bổ sung 47 loài vào danh lục thực vật VQGPQ bao gồm loài thuộc ngành Thông đất (Lycopodiophyta), loài thuộc ... crassna) Kế tiếp Dựa vào Sách Đỏ Việt Nam (2007), thống loài lấy gỗ với 105 loài chiếm 31,72% số kê 13 loài chiếm 3,93% tổng số loài loài khảo sát, có nhiều loài cho khảo sát xếp vào mức độ nguy cấp...
 • 7
 • 258
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thực vật theo đai độ cao tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật theo đai độ cao tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
... tâm nghiên cứu - Về sở sinh thái cấu trúc rừng Trong nghiên cứu cấu trúc rừng, nhà khoa học chia ba dạng cấu trúc: cấu trúc sinh thái, cấu trúc hình thái cấu trúc thời gian Cấu trúc lớp thảm thực ... Nhìn chung nghiên cứu cấu trúc tổ thành quần thực vật tương đối nhiều, tương đối tập trung vào rừng rộng thường xanh Tuy nhiên, nghiên cứu cấu trúc quần thực vật theo đai độ cao chưa tập trung ... tỏ sở để nghiên cứu nhân tố cấu trúc bên quần thực vật rừng quan điểm sinh thái học - Về mô tả hình thái cấu trúc Hiện tượng hình thành tầng đặc trưng cấu trúc hình thái quần thực vật sở...
 • 86
 • 387
 • 0

Đặc điểm cấu trúc quần chân khớp bé (microarthropoda) ở sinh cảnh rừng tự nhiên của vườn quốc gia xuân sơn phú thọ

Đặc điểm cấu trúc quần xã chân khớp bé (microarthropoda) ở sinh cảnh rừng tự nhiên của vườn quốc gia xuân sơn  phú thọ
... tài nghiên cứu luận văn là: đặc điểm cấu trúc quần chân khớp (Microarthropoda) sinh cảnh rừng tự nhiên Vờn Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ Nguyễn Thị Nghiên K31C Khoa sinh - KTNN Trờng ĐHSP Hà ... học s phạm Hà Nội Khoa sinh - ktnn ZY Nguyễn thị nghiên đặc điểm cấu trúc quần x chân khớp (microarthropoda) sinh cảnh rừng tự nhiên vờn quốc gia xuân sơn - phú thọ Khoá luận tốt nghiệp ... đặc điểm cấu trúc mật độ tỷ lệ thành phần quần chân khớp bé, nhóm phân loại Acarina, Collembola, Microarthropoda khác theo tầng phân bố sinh cảnh rừng tự nhiên Vờn Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ...
 • 60
 • 92
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài, cấu trúc quần san hô cứng hình thái rạn san hô ven đảo phú quý tỉnh bình thuận

Nghiên cứu thành phần loài, cấu trúc quần xã san hô cứng và hình thái rạn san hô ven đảo phú quý tỉnh bình thuận
... “ Nghiên cứu thành phần loài, cấu trúc quần san cứng hình thái rạn san ven đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận với nội dung chính: - Xác định thành phần loài, cấu trúc quần san cứng ven ... cứng 3.2.1 Cấu trúc thành phần loài san cứng Kết nghiên cứu đa dạng thành phần loài quần san cứng vùng rạn xung quanh biển ven bờ đảo Phú Quý cho thấy, thành phần giống loài san ... NHIÊN Nguyễn Văn Hiếu NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI, CẤU TRÚC QUẦN XÃ SAN HÔ CỨNG VÀ HÌNH THÁI RẠN SAN VEN ĐẢO PHÚ QUÝ TỈNH BÌNH THUẬN Chuyên ngành: Thuỷ sinh vật học Mã số:...
 • 91
 • 100
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài, cấu trúc quần san hô cứng hình thái rạn san hô ven đảo phú quý tỉnh bình thuận

Nghiên cứu thành phần loài, cấu trúc quần xã san hô cứng và hình thái rạn san hô ven đảo phú quý tỉnh bình thuận
... tớch phõn b rn san hụ ven o Phỳ Quý 48 3.4.1 c im hỡnh thỏi rn san hụ ven o Phỳ Quý .48 3.4.2 Din tớch phõn b rn san hụ ven o Phỳ Quý .50 3.5 Hin trng phỏt trin ca qun xó rn san hụ cng ... loi san hụ ven o Phỳ Quý So sỏnh s liu nghiờn cu qun xó san hụ cng ven o Phỳ Quý vi cỏc khu vc rn san hụ in hỡnh thuc vựng bin ụng Nam B bng cho thy a dng thnh phn loi san hụ ven b Phỳ Quý cú ... loi cao thuc vựng rn Nam Phỳ Quý 50 Hỡnh 11 Phõn b rn san hụ theo hin trng ph san hụ ven o Phỳ Quý 52 Hỡnh 12 Bin ng ph san hụ sng, san hụ cht ven o 55 Phỳ Quý theo thi gian ...
 • 88
 • 87
 • 0

Thành phần cấu trúc quần ve giáp (acari oribatida) khu du lịch khoang xanh suối tiên thuộc vân hòa, huyện ba vì, thành phố hà nội

Thành phần và cấu trúc quần xã ve giáp (acari oribatida) khu du lịch khoang xanh  suối tiên thuộc xã vân hòa, huyện ba vì, thành phố hà nội
... tài Thành phần cấu trúc Quần Ve giáp (Acari: Oribatida) khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên thuộc Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Nội Mục đích nghiên cứu Xác định biến động thành phần ... lịch Khoang Xanh Suối Tiên 3.1.1 Thành phần loài đặc điểm phân bố quần Oribatìda khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên Nghiên cứu cấu trúc quàn Oribatida khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên ... sách thành phần loài Oribatida khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên Nghiên cứu cấu trúc quần Oribatida theo tầng sâu thẳng đứng khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên Nghiên cứu cấu trúc quần xã...
 • 75
 • 105
 • 0

BÁO CÁO " THÀNH PHẦN LOÀI CẤU TRÚC QUẦN VI TẢO TẠI VÙNG NUÔI TU HÀI – VÂN ĐỒN - QUẢNG NINH " potx

BÁO CÁO
... thủy vực nuôi II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: quần vi tảo vùng nuôi tu hài Vân Đồn Quảng Ninh 2.2 Địa điểm nghiên cứu: Mẫu quần vi tảo thu Vân Đồn Quảng Ninh Phân ... Khảo sát thành phần loài cấu trúc quần vi tảo Nhìn chung, quần vi tảo khu vực nghiên cứu phong phú thành phần loài sinh vật lượng Kết phân tích định tính thành phần loài quần vi tảo xác ... tích mẫu tại: Phòng thí nghiệm dự án Norad Trường Đại học Nha Trang 2.3 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát thành phần loài cấu trúc quần vi tảo - Khảo sát tính đa dạng quần vi tảo - Sơ đánh...
 • 8
 • 262
 • 0

Thành phần cấu trúc quần ve giáp (acari oribatida) ở rừng tự nhiên rừng nhân tác trong vườn quốc gia tam đảo, tỉnh vĩnh phúc

Thành phần và cấu trúc quần xã ve giáp (acari oribatida) ở rừng tự nhiên và rừng nhân tác trong vườn quốc gia tam đảo, tỉnh vĩnh phúc
... KTNN VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG NHÂN TÁC TRONG VƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... vƣờn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc 3.1.1 Thành phần loài phân bố quần Oribatida RTN RNT vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 3.1.1.1 .Thành phần loài Oribatida RTN RNT vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh ... quần Ve giáp (Acari: Oribatida) Rừng tự nhiên Rừng nhân tác Vƣờn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài nghiên cứu đa dạng thành phần loài cấu trúc quần xã...
 • 57
 • 109
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc quần xã thực vật rừngcấu trúc quần xãcấu trúc quần xã chân khớp bécấu trúc quần xã là gìcấu trúc quần thể sinh vậtcông thức tính cấu trúc quần xãcác công thức tính cấu trúc quần xãcấu trúc formant của nguyên âm tiếng việt trong kết hợp với âm tắc và thanh điệucấu trúc formant của nguyên âm tiếng việt trong kết hợp với âm tắc và thanh điệu trên cơ sở khảo sát thực nghiệmcấu trúc về quần xã sinh vậtcấu trúc của quần xã sinh vậtcấu trúc dinh dưỡng của quần xã sinh vậtcấu trúc phân tầng của quần xã sinh vậthinh 40 1 so do thanh phan cau truc cua quan xa sinh vatcấu trúc quản lý dự ánĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và sinh viên tốt nghiệp với chương trình đào tạo của trường Cao đẳng nghề Kinh tế - kỹ thuật VINATEXĐề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Gas Petrolimex trên thị trường Yên BáiĐề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch.Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện liên Việt chi nhánh Đông ĐôGiải pháp phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Công nghệ giao thông vận tảiduoi hinh bat chu tu tuong hcmHoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tâm Việt Phát đến năm 2006 và định hướng đến năm 2020Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực cho Công ty cổ phần Intimex Việt NamHoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bưu điện Hà NộiMột số đề xuất hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy nhuộm - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Địnhgiáo án thể dục lớp 1 tuần 6New business basics SBTrộn Phối Liệu Dùng PLC s7200Giáo dục pháp luật cho công chức hành chính ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nayĐổi mới tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy cấp xã ở nước ta hiên nay (tt)Đề cương ôn tập TLĐCIAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange RatesIAS 36 Impairment of AssetsIFRS 11 Joint Arrangementsgiáo án thể dục lớp 1 tuần 27
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập