bài tập ôn thi kế toán, kiểm toán (tài liệu ôn thi công chức)

Bài tập tổng hợp kế toán tài chính 2 (VFU)

Bài tập tổng hợp kế toán tài chính 2 (VFU)
... Quyết toán vốn đầu tư HMCT A biết chi phí XDCB khác chi nguồn vốn ĐTXDCB kế toán ĐTXDCB thực hệ thống sổ kế toán đơn vị sử dụng TSCĐ Xác định số dư cuối kỳ TK 24 12 BÀI TẬP SỐ Tại phòng kế toán ... nhân công trực tiếp Tính kết sản xuất kinh doanh kỳ kết chuyển tài khoản liên quan BÀI TẬP SỐ Tại DNXL XD công trình A với hai phận A1 A2 Giá dự toán A1: 1 42. 000.000đ, A2: 20 8.000.000đ, chi phí ... tư xây dựng Bộ phận kế toán XDCB hạch toán chung hệ thống sổ kế toán với bên sản xuất kinh doanh Số dư đầu tháng 10/N số TK sau: TK 331Cty B: 20 0.000.000đ (dư Nợ); TK 24 12: 120 .000.000đ; TK 341:...
 • 29
 • 3,025
 • 29

bài tập tự luận kế toán tài chính

bài tập tự luận kế toán tài chính
... phòng tổn thất khoản đầu tƣ tài Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào sơ đồ tài khoản kế toán Bài 5.1:Công ty M nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phƣơng ... nhận toán nhƣng vật tƣ chƣa nhập kho Yêu cầu: định khoản Bài 5.3: Cty M nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuế,hàng tồn kho pp kê khai thƣờng xuyên Trong tháng 1, phòng kế toán tài liệu ... 100.000.000 Kế toán đơn vị hạch toán công tác sữa chữa hoàn thành c Theo bạn doanh nghi ệp lại phân bổ dần trích trước chi phí sữa chữa lớn Câu 2: (6,5 điểm)Công ty Hoa Hồng hạch toán hàng tồn...
 • 11
 • 384
 • 1

Bài tập nhóm môn kế toán tài chính pps

Bài tập nhóm môn kế toán tài chính pps
... 4.500.000.000 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (211) 21.000.000.000 10 Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214) (8.800.000.000) 11 Phải thu khách hàng (131) 380.000.000 Tổng tài sản: 17.753.870.000 ... nhập doanh nghiệp 252.253.700 14 Lợi nhuận sau thuế 756.761.100 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CUỐI KỲ Đơn vị tính: đồng I Tài sản Nguyên vật liệu (1521) 108.710.000 Nguyên vật liệu phụ (1522) 22.000.000 ... giá tài sản cố định hữu hình (211) 20.762.000.000 10 Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214) (8.312.500.000) 11 Phải thu khách hàng (131) 396.000.000 12 Phế liệu thu hồi (1528) 5.000.000 Tổng tài...
 • 10
 • 305
 • 0

một số bài tập nguyên lý kế toán tại doanh nghiệp ppt

một số bài tập nguyên lý kế toán tại doanh nghiệp ppt
... Định khoản nghiệp vụ phát sinh kỳ 2.Định khoản xác định kết kinh doanh kết chuyển lợi nhuận kỳ 3.Phẩn ánh vào sơ đồ chữ T nghiệp vụ liên quan đến xác định KQKD Bài giải I Định khoản nghiệp vụ ... định kết kinh doanh kỳ Kết chuyển GVHB : Nợ TK 911 : 6.600.000 Có TK 632 ; 6.600.000 Kết chuyển CPBH : Nợ TK 911 ; 838.000 Có TK 641 ; 100.000+100.000+300.000+138.000+200.000 = 838.000 Kết chuyển ... 642 : 200.000 Có TK 331 : 800.000 Nợ TK 641 : 200.000 Nợ TK 642 : 300.000 Có TK 111 : 500.000 7.Kết chuyển CP sản xuất kỳ a K/c CPNVLTT Nợ TK 154 : 5.700.000 Có TK 621 : 5.700.000 Trong SPA :...
 • 4
 • 174
 • 0

Bài tập tổng hợp kế toán tài chính

Bài tập tổng hợp kế toán tài chính
... trưởng Bộ Tài ban hành chế độ kế toán ngân sách tài xã NXB Tài chính, Hà nội, 2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính, “Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành chế độ kế toán doanh ... MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ trưởng Bộ Tài chính, “Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành chế độ kế toán hành nghiệp NXB Tài chính, Hà nội, 2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính, ... số 172 ngày 20/12 21 Chứng từ kết chuyển số 48 , ngày 20/12 Tổng hợp khoản chi hoạt động nghiệp đơn vị cấp nộp lên 22 Chứng từ kết chuyển số 49, ngày 20/12 tổng hợp khoản chi hoạt động dự án...
 • 27
 • 97
 • 0

bài tập nguyên lý kế toán tài chính (đại học quốc gia hồ chí minh )

bài tập nguyên lý kế toán tài chính (đại học quốc gia hồ chí minh )
... cân đối kế tốn (4,5,6, 7) Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế tốn vào số liệu tập 1,2,3 Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản liệt kê sau: (đvt: đồng) Tài sản cố định hữ hình Hao mòn tài sản ... phẩm xác định kết kinh doanh Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm xác định kết kinh doanh Bài 21: Có tài liệu doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A B (ĐVT: đồng) Tài liệu1: Chi ... GTGT đầu vào) 11 Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh u cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh vào sơ đồ tài khoản xác định kết kinh doanh Bài 25: Tài sản danh...
 • 11
 • 359
 • 0

Bài tập định khoản KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bài tập định khoản KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
... xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ Ngày 31/12, kiểm kê phát thiếu tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 18.000.000đ, hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân Yêu cầu: Định khoản ... 1.000.000 Nợ TK 211: Có TK 111: 3.000.000 3.000.000 Bài 4: Tiếp theo 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ tháng định khoản nghiệp vụ trích khấu hao Tài liệu bổ sung: Công ty trích khấu hao theo ... đầu tư xây dựng Ngày 26/07 chyển khoản toán tiền mua phần mềm máy tính quản trị sản xuất 80.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói Bài giải Ngày 16/07 Nợ TK 2412: 55.000.000...
 • 7
 • 91
 • 0

Bài tập Trắc nghiệm kế toán tài chính: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN (Có đáp án)

Bài tập Trắc nghiệm kế toán tài chính: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN (Có đáp án)
... có nghĩa: a Tài khoản tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp tăng lên b Tài khoản tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp giảm c Tài khoản tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp bị thấu chi d Tài khoản tiền gửi ngân ... thụ hưởng d Cả câu 7.Chứng từ sử dụng kế toán vốn tiền gồm: a Bảng kiểm kê quỹ b Phiếu thu c Phiếu chi d Tất chứng từ 8.Cuối tháng, số dư cuối tháng TK vốn tiền có gốc ngoại tệ: a Được đánh giá ... thiểu 6 .Tiền chuyên gồm: a Tiền doanh nghiệp gửi vào ngân hàng chưa nhận giấy báo có b Tiền doanh nghiệp gửi vào Kho bạc, chưa nhận giấy báo Có c Tiền doanh nghiệp chuyển qua Bưu ddiejn để toán...
 • 6
 • 529
 • 0

BÀI TẬP NHÓM-LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN MÔN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

BÀI TẬP NHÓM-LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN MÔN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
... sản ghi kỳ - Kiểm tra chứng từ tăng TSCĐ bút toán sổ kế toán vào quy định hạch toán hệ thống kế toán hành - Kiểm tra nghiệp vụ tăng TSCĐ vào gần ngày lập Bảng cân đối kế toán để kiểm tra việc ... giai đoạn lập kế hoạch MỤC TIÊU Xác định mức trọng yếu (kế hoạch - thực tế) lập phê duyệt theo sách Công ty để thông báo với thành viên nhóm kiểm toán mức trọng yếu kế hoạch trước kiểm toán khách ... 4.4 Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả Mua hàng Thanh toán Số dư TK Phải trả người bán Thử nghiệm kiểm toán Thử nghiệm kiểm soát Thử nghiệm - Kiểm tra dấu vết - Xác minh xem hóa việc ghi nhận đơn toán...
 • 24
 • 225
 • 1

Bài tập thực hành kế toán 1.doc

Bài tập thực hành kế toán 1.doc
... Đơn giá thực tế Giá thực tế tồn ĐK + giá thực tế nhập TK bình quân = Số lượng tồn ĐK + Số lượng nhập TK Giá thực tế xuất kho = Số lượng vật liệu XK x Đơn giá thực tế ... liệu dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu sử dụng Kế toán theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu TK 1522 Khi xuất kho vật liệu kế toán viết phiếu xuất kho, xí nghiệp sử dụng phương ... TL% Số KH trích Luỹ kế số KH năm trước ghi giảm TSCĐ Giá trị lại TSCĐ kế hoạch 28 16/2 Máy thêu VN 2/2004 35.000.000 10% 19.163.319 46.966.938 66.130.257 dàn 26 Phần II: kế toán thu mua nguyên...
 • 74
 • 1,363
 • 7

Bài tập nguyên lý kế toán

 Bài tập nguyên lý kế toán
... học môn kế toán cụ thể Trân trọng giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt với sinh viên ngành kế toán, với sinh viên hệ đào tạo BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - - BÀI Những ... Giáo trình Nguyên kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa nội dung Giáo trình Trên tinh thần phục vụ giảng dạy học tập, góp phần ... lượng đào tạo, BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN nhóm giảng viên trẻ Khoa chuẩn bị chu đáo, thảo luận nhiều lần, sát với chuẩn mực kế toán, với tập từ đơn giản đến phức tạp Hi vọng Bài tập giúp cho sinh...
 • 85
 • 4,373
 • 22

Bài Tập Nguyên lý Kế toán

Bài Tập Nguyên lý Kế toán
... hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị cuối kỳ Bui Van / Nguyen Tan Binh / To Dinh Khoi 8/18/04 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập b Lập lại câu (a) ... / To Dinh Khoi 8/18/04 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập Câu Định khoản tài khoản báo cáo thu nhập Một cơng ty thể báo cáo thu nhập theo ba ... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập Câu Qui trình hạch tốn cho doanh nghiệp sản xuất Nhà máy “Softouch” Hồng Kơng chun...
 • 5
 • 2,151
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thực hành kế toán tài sản cố địnhbài tập tình huống kế toán tài chínhbài tập lý thuyết kế toán tài chínhbài tập tổng hợp kế toán tài chínhbài tập định khoản kế toán tài chínhbài tập có giải kế toán tài chính 1bài tập học phần kế toán tài chínhgiai bai tap chuong 2 ke toan tai chinhbai tap chuong 2 ke toan tai chinhbài tập nguyên lý kế toán tài chínhbài tập định khoản kế toán tài chính doanh nghiệpbài tập về môn kế toán tài chínhbài tập tổng hợp kế toán tài chính 3bài tập định khoản kế toán tài sản cố địnhbài tập trắc nghiệm kế toán tài chính 3SACH FX 570VN plus TOAN THPTGiai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casioThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the vietXây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng lotteria phạm ngọc thạchĐề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7Đề thi thử môn anh THPT chuyên ĐH lần 2Đề thi thử môn sinh THPT chuyên đh vinh lần 2SKKN: Một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng Anh cho học sinh khối lớp 323 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THIBáo cáo xử lý ảnh biến đổi ảnh tùy chỉnh (Free Transform),On tap mon hoa hoc chuan bi cho ky thi THPT quoc gia nguyen ngoc haUnit 10 our houses in the future lesson 1 getting startedBộ câu hỏi thi Rung chuông vàng dành cho học sinh tiểu học ( Khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5)Tuyet pham cong pha giai nhanh theo chu de vat ly chu van bien (tap 2 dien xoay chieu)Tái tạo bề mặt lưới giác đều dựa trên các phương pháp AFT và DelaunayTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Hóa chất xây dựng APT Việt Namhow to describe a chartgraph or table1 (1)1 ESTE LIPIT ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYEN NĂM 2017Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống trợ giúp phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường họcỨng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại Viễn thông Ninh Bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập