Đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 11

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI 2

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI 2
... below (2. 5 pts) -We/ have/ wonderful time/ Ha Noi/ now -Life/ Ha Noi/ be/ exciting -Ha Noi/ be/ large city -Vietnamese people/ be/ friendly/ hospitable -We/ see/ many beautiful places/ Ha Noi Dear ... Province A Phong Nha Cave B Sa Pa C.Da Lat D Ha Long Bay Answer: 1………… 2 …………3………… 4…………… 5………… II There is one mistake in the four underlined parts of each sentences Find the mistakes.(1,5 pts) I have ... in the city C.lived in the city D.will live in the city 2. This novel …………………by Longan A was written B.wrote C.writes D is writing I was walking home when I………………….Julia A.meet B.met C.was meeting...
 • 3
 • 63
 • 0

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN
... KI M TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TIẾNG ANH LỚP ĐÁP ÁN I Mỗi câu 0,25 đ a c c a b d b 10 a 11 d 12 a II Mỗi câu 0,5 đ They usually go skiing with their family in ... their family in the winter My favorite drink is orange juice Let’s play volleyball Her friend is from France III Mỗi câu 0,5 đ visit jog doesn’t want is driving IV Mỗi câu 0,5 đ b a c d V Đúng từ...
 • 2
 • 296
 • 2

Đề kiểm tra môn toán học 2 LỚP 11

Đề kiểm tra môn toán học kì 2 LỚP 11
... KIM TRA HC Kè NM HC 20 11 - 20 12 Mụn: Toỏn Lp 11 Thi gian lm bi: 90 phỳt P N V THANG IM (Gm trang) Ni Dung Cõu im lim 1a n + 2n 3n + 1+ n n = lim 3+ n = ( lim x3 x + 3x x 0 ,25 0 ,25 ) 0 ,25 nên ... ó cho liờn tc ti x = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 .25 y / 3a ( x 1) / ( x + ) ( x 1) ( x + ) / = ( x + 2) = 0 ,25 ( x + 2) ( ) ( ) = ( x x + 1) ( x 1) y ' = x2 x + x2 x + 3b y 3c / 0.5 ' ... = 3x + x 0 ,25 0 ,25 Do f ( ) f ( 1) < 0 ,25 Ta có f ( ) = 7, f ( 1) = Suy pt f ( x ) = có nghiệm x0 ( 1;0 ) 0 ,25 0,5 BC AB 6a 6b 0 ,25 BC SA 0 ,25 BC ( SAB ) 0 ,25 BD AC BD SA 0 ,25 BD ( SAC...
 • 4
 • 538
 • 14

kiem tra tieng anh hoc ki 2 hay lop 11

kiem tra tieng anh hoc ki 2 hay lop 11
... 3 I have just met Tuan Anh He is very friendly and helpful ( who) The man who is living next door invites ... questions: ( 3points) We need energy to live and work Our major source of enery is oil Oil is one kind of fossil fuel The amount of fossil fuels in the world is unlimited Therefore, we must save...
 • 2
 • 503
 • 7

Đề kiểm tra tiếng anh 7 2 chuẩn

Đề kiểm tra tiếng anh 7 kì 2 chuẩn
... died in 1910 21 A pen name B full name C surname D first name 22 A was B were C are D be 23 A near B near to C next to D behind 24 A makes B has C had D made 25 A At B when C in D while 26 A wanted ... canifornia he …( 27 ) …to write short … (28 )… under the name of Mark Twain Many professions gave him knowledge of life and people, and helped him find his true profession – the profession of a … (29 ) The ... when C in D while 26 A wanted B needed C hoped D decided 27 A began B begin C beginning D begins 28 A books B articles C stories D letters 29 A leader B sailor C novelist D writer 30 A much B many...
 • 2
 • 202
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN
... →She said ĐÁP ÁN D 11 C 21 C 31 A D 12 A 22 C 32 B D 13 D 23 D 33 A B 14 C 24 B 34 C D 15 D 25 B 35 B A 16 B 26 B 36 B B 17 A 27 B 37 B A 18 B 28 A 38 D D 19 A 29 A 39 D Helen told ... are held and traditional speacialities such as wrestling, buffalo fighting, or dragon or unicorn dancing may take place in different regions [extracted from english textbook grade 11 (advanced)] ... suggested dancing then She said that her father had not go to Paris the day before huuthien1 61@ gmail.com 10 A 20 A 30 C 40 A ...
 • 4
 • 342
 • 6

Đề thi Tiếng anh học 2 lớp 11

Đề thi Tiếng anh học kì 2 lớp 11
... 25 the song was interesting we listened to it last night  The song to 1.C 4.B 7.C 10.A 13.C 16.A 19.C ANSWER 2. B 5.C 8.C 11. B 14.D 17.D 20 .A 3.C 6.B 9.A 12. B 15.A 18.B 21 It was ... printed before it 21 the boy hit the dog in the garden  it was the boy 22 he met his wife in Britain  it was in Britain 23 Tom was late so was Ann  Both Tom 24 she didn't ... was the boy who hit the dog in the garden 22 .It was the Britain the he met his wife 23 both Tom and Ann were late 24 she neither wrote nor phoned 25 the song to which we listen last night...
 • 3
 • 1,524
 • 21

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA
... tác động mạnh mẽ đến phát triển ngành kinh tế khác.( Dẫn chứng) Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 - Thế mạnh khoáng sản: + Là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nước ta Với nhiều loại: ... hóa nảy sinh hậu như: ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội… - Vì: + Ngành có nguồn nguyên, nhiên liệu phong phú với trữ lượng lớn.( Dẫn chứng) + Ngành mang lại giá trị sản xuất lớn cho ... cấu kinh tế + Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vùng nước + Tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn, sử dụng lao động chuyên môn kĩ thuật… + Tạo nhiều việc làm thu nhập - Tiêu...
 • 3
 • 448
 • 0

Đề kiểm tra văn giữa học 2 lớp 7 trường THCS Cách mạng tháng tám

Đề kiểm tra văn giữa học kì 2 lớp 7 trường THCS Cách mạng tháng tám
... trọng cảm nhận (theo hướng tích cực)của học sinh —————————HẾT————————— Xem thêm: Đề thi học lớp 7: http://dethikiemtra.com/de-thi-giua-hoc-ki -2- lop -7 ... – Hình thức: Học sinh viết dược đoạn văn từ đến câu Các câu cần có liên kết – Nội dung: + Giới thiệu tên văn bản, tên tác giả, nhân vật cần cảm nhận vấn đề cảm nhận (theo yêu cầu đề) + Nêu mặt ... – Dòng văn học dân gian: ” 0,5 đ – Chủ đề: Con người xã hội ” 0,5 đ Câu 2. (1 điểm) – Phép tu từ : So sánh (0,5 đ), ẩn dụ (0,5 đ) Phần II: Câu 1.(1 điểm) – Nghĩa đen: Dù đói phải ăn (0 ,25 đ), dù...
 • 3
 • 215
 • 0

đề kiểm tra tiếng việt học kỳ 2 lớp 3

đề kiểm tra tiếng việt học kỳ 2 lớp 3
... câu “Cả lớp cuời lên câu thơ vô lý quá” (0,5đ) B Kiểm tra kĩ viết tả viết văn (viết đoạn, bài) B I/ Chính tả (nghe - viết) (2 điểm) - Bài viết: Ngôi nhà chung ( TV3 tập trang...
 • 3
 • 259
 • 1

Đề kiểm tra Vật lí học I lớp 11 - Cơ bản

Đề kiểm tra Vật lí học kì I lớp 11 - Cơ bản
... GD - T Ngh An Trng THPT Ngụ Trớ Ho Đáp án đề kiểm tra tiết môn vật lớp 11 Nm hc: 200 9-2 010 Thi gian 45 phỳt ========***======= CU NI DUNG a (3 i m) + áp dụng công thức tính cảm ứng từ i m ... cao gấp lần vật B' B F' A' a b 0,5đ A o B' + áp dụng công thức tính góc gi i hạn toàn phần giữâhi m i trờng ta có sin i gh = (2 i m) F 1đ n2 = = i gh = 45 n1 2 ta nhận thấy i = 450= igh bắt đầu ... d' = 0,5đ d' < nên ảnh ảnh ảo chiều vật c + độ phóng đ i k d = 75 (cm) d' d 150 = = 75 0,5đ k = ảnh cao gấp lần vật +Hình vẽ : B F' A F A' 0,5đ o B' + độ phóng đ i k d = 25 (cm) d' d 50 = =2...
 • 3
 • 275
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ HỌC II- LỚP 11 potx

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ HỌC KÌ II- LỚP 11 potx
... Hết Lưu ý: trình làm học sinh phải ghi mã đề, hết phải nộp đề kèm theo với làm lúc làm không hỏi thêm 3- Đáp án: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TRỜNG THPT CỜ ĐỎ II ... - - Môn Địa 10 - Thời gian: 45 - phút I – PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 ĐIỂM) Đề Câu B Câu A Câu Câu C C Câu D Câu A Câu A Câu 1C,2 A Nếu sai câu trừ 0,25đ II- PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM) ... hoá khu vực diễn chưa D Sự phát triển kinh tế phát triển chưa đồng nước khu vực vùng, địa phương nước Câu 11 Ngành kinh tế mà nước Đông Nam hướng vào khai thác là: A Công nghiệp B Nông nghiệp(do...
 • 5
 • 343
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 8đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 10đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 9đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 12đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 7đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 6đề kiểm tra tiếng anh học kỳ 2 lớp 11đề kiểm tra tiếng anh cuối kì 2 lớp 11bai kiem tra tieng anh hoc ki 2 lop 11đề kiểm tra tiếng anh học kì ii lớp 8đề kiểm tra tiếng việt học kì 2 lớp 9đề kiểm tra tiếng anh học kỳ 2 lớp 6đề kiểm tra tiếng anh học kỳ 2 lớp 10đề kiểm tra tiếng việt học kì 2 lớp 7đề kiểm tra tiếng anh học kì 1 lớp 10Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vô tuyến radtech ltdNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ, kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa PE 950 ccNghiên cứu bộ khuyếch đại raman trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóngNghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quangNghiên cứu các phương pháp tách tín hiệu trong hệ thống mimoNghiên cứu cấu trúc và tính chất huỳnh quang của vật liệu nano ZNOER3+ ứng dụng trong việc phát ánh sáng màu đỏNghiên cứu cố định chuỗi ADN sử dụng ống nano cacbon nhằm ứng dụng cho cảm biến sinh họcNghiên cứu công nghệ GMPLS và giải pháp áp dụng vào mạng truyền tải quangNghiên cứu công nghệ HSDPA và ứng dụng vào mạng mobifone1Nghiên cứu chất lượng trải nghiệm cho mạng IPTVNghiên cứu chuẩn nén h 264 và các ứng dụngNghiên cứu đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet việt namNghiên cứu điều khiển tốc độ video h264 thích ứng ở các mạng có băng thông hạn chếNghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóngNghiên cứu ích lợi của mạng toàn IP đối với mạng thông tin di độngNghiên cứu IPTV và giải pháp triển khai IPTV của siemensNghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ chính xác gia công khi tiện cao tốc vật liệu SUS304 trên máy tiện CNCNghiên cứu kiến trúc và dịch vụ IMS trong các mạng thế hệ mớiNghiên cứu kiến trúc và phát triển dịch vụ trên nền IMSNghiên cứu mạng lõi EPC và giải pháp quản lý di động trong mạng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập