Đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 11

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI 2

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI 2
... below (2. 5 pts) -We/ have/ wonderful time/ Ha Noi/ now -Life/ Ha Noi/ be/ exciting -Ha Noi/ be/ large city -Vietnamese people/ be/ friendly/ hospitable -We/ see/ many beautiful places/ Ha Noi Dear ... Province A Phong Nha Cave B Sa Pa C.Da Lat D Ha Long Bay Answer: 1………… 2 …………3………… 4…………… 5………… II There is one mistake in the four underlined parts of each sentences Find the mistakes.(1,5 pts) I have ... in the city C.lived in the city D.will live in the city 2. This novel …………………by Longan A was written B.wrote C.writes D is writing I was walking home when I………………….Julia A.meet B.met C.was meeting...
 • 3
 • 62
 • 0

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN

DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 CO DAP AN
... KI M TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TIẾNG ANH LỚP ĐÁP ÁN I Mỗi câu 0,25 đ a c c a b d b 10 a 11 d 12 a II Mỗi câu 0,5 đ They usually go skiing with their family in ... their family in the winter My favorite drink is orange juice Let’s play volleyball Her friend is from France III Mỗi câu 0,5 đ visit jog doesn’t want is driving IV Mỗi câu 0,5 đ b a c d V Đúng từ...
 • 2
 • 293
 • 2

Đề kiểm tra môn toán học 2 LỚP 11

Đề kiểm tra môn toán học kì 2 LỚP 11
... KIM TRA HC Kè NM HC 20 11 - 20 12 Mụn: Toỏn Lp 11 Thi gian lm bi: 90 phỳt P N V THANG IM (Gm trang) Ni Dung Cõu im lim 1a n + 2n 3n + 1+ n n = lim 3+ n = ( lim x3 x + 3x x 0 ,25 0 ,25 ) 0 ,25 nên ... ó cho liờn tc ti x = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 .25 y / 3a ( x 1) / ( x + ) ( x 1) ( x + ) / = ( x + 2) = 0 ,25 ( x + 2) ( ) ( ) = ( x x + 1) ( x 1) y ' = x2 x + x2 x + 3b y 3c / 0.5 ' ... = 3x + x 0 ,25 0 ,25 Do f ( ) f ( 1) < 0 ,25 Ta có f ( ) = 7, f ( 1) = Suy pt f ( x ) = có nghiệm x0 ( 1;0 ) 0 ,25 0,5 BC AB 6a 6b 0 ,25 BC SA 0 ,25 BC ( SAB ) 0 ,25 BD AC BD SA 0 ,25 BD ( SAC...
 • 4
 • 532
 • 14

kiem tra tieng anh hoc ki 2 hay lop 11

kiem tra tieng anh hoc ki 2 hay lop 11
... 3 I have just met Tuan Anh He is very friendly and helpful ( who) The man who is living next door invites ... questions: ( 3points) We need energy to live and work Our major source of enery is oil Oil is one kind of fossil fuel The amount of fossil fuels in the world is unlimited Therefore, we must save...
 • 2
 • 497
 • 7

Đề kiểm tra tiếng anh 7 2 chuẩn

Đề kiểm tra tiếng anh 7 kì 2 chuẩn
... died in 1910 21 A pen name B full name C surname D first name 22 A was B were C are D be 23 A near B near to C next to D behind 24 A makes B has C had D made 25 A At B when C in D while 26 A wanted ... canifornia he …( 27 ) …to write short … (28 )… under the name of Mark Twain Many professions gave him knowledge of life and people, and helped him find his true profession – the profession of a … (29 ) The ... when C in D while 26 A wanted B needed C hoped D decided 27 A began B begin C beginning D begins 28 A books B articles C stories D letters 29 A leader B sailor C novelist D writer 30 A much B many...
 • 2
 • 198
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN
... →She said ĐÁP ÁN D 11 C 21 C 31 A D 12 A 22 C 32 B D 13 D 23 D 33 A B 14 C 24 B 34 C D 15 D 25 B 35 B A 16 B 26 B 36 B B 17 A 27 B 37 B A 18 B 28 A 38 D D 19 A 29 A 39 D Helen told ... are held and traditional speacialities such as wrestling, buffalo fighting, or dragon or unicorn dancing may take place in different regions [extracted from english textbook grade 11 (advanced)] ... suggested dancing then She said that her father had not go to Paris the day before huuthien1 61@ gmail.com 10 A 20 A 30 C 40 A ...
 • 4
 • 339
 • 6

Đề thi Tiếng anh học 2 lớp 11

Đề thi Tiếng anh học kì 2 lớp 11
... 25 the song was interesting we listened to it last night  The song to 1.C 4.B 7.C 10.A 13.C 16.A 19.C ANSWER 2. B 5.C 8.C 11. B 14.D 17.D 20 .A 3.C 6.B 9.A 12. B 15.A 18.B 21 It was ... printed before it 21 the boy hit the dog in the garden  it was the boy 22 he met his wife in Britain  it was in Britain 23 Tom was late so was Ann  Both Tom 24 she didn't ... was the boy who hit the dog in the garden 22 .It was the Britain the he met his wife 23 both Tom and Ann were late 24 she neither wrote nor phoned 25 the song to which we listen last night...
 • 3
 • 1,502
 • 21

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA
... tác động mạnh mẽ đến phát triển ngành kinh tế khác.( Dẫn chứng) Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 - Thế mạnh khoáng sản: + Là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nước ta Với nhiều loại: ... hóa nảy sinh hậu như: ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội… - Vì: + Ngành có nguồn nguyên, nhiên liệu phong phú với trữ lượng lớn.( Dẫn chứng) + Ngành mang lại giá trị sản xuất lớn cho ... cấu kinh tế + Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vùng nước + Tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn, sử dụng lao động chuyên môn kĩ thuật… + Tạo nhiều việc làm thu nhập - Tiêu...
 • 3
 • 411
 • 0

Đề kiểm tra văn giữa học 2 lớp 7 trường THCS Cách mạng tháng tám

Đề kiểm tra văn giữa học kì 2 lớp 7 trường THCS Cách mạng tháng tám
... trọng cảm nhận (theo hướng tích cực)của học sinh —————————HẾT————————— Xem thêm: Đề thi học lớp 7: http://dethikiemtra.com/de-thi-giua-hoc-ki -2- lop -7 ... – Hình thức: Học sinh viết dược đoạn văn từ đến câu Các câu cần có liên kết – Nội dung: + Giới thiệu tên văn bản, tên tác giả, nhân vật cần cảm nhận vấn đề cảm nhận (theo yêu cầu đề) + Nêu mặt ... – Dòng văn học dân gian: ” 0,5 đ – Chủ đề: Con người xã hội ” 0,5 đ Câu 2. (1 điểm) – Phép tu từ : So sánh (0,5 đ), ẩn dụ (0,5 đ) Phần II: Câu 1.(1 điểm) – Nghĩa đen: Dù đói phải ăn (0 ,25 đ), dù...
 • 3
 • 195
 • 0

đề kiểm tra tiếng việt học kỳ 2 lớp 3

đề kiểm tra tiếng việt học kỳ 2 lớp 3
... câu “Cả lớp cuời lên câu thơ vô lý quá” (0,5đ) B Kiểm tra kĩ viết tả viết văn (viết đoạn, bài) B I/ Chính tả (nghe - viết) (2 điểm) - Bài viết: Ngôi nhà chung ( TV3 tập trang...
 • 3
 • 241
 • 1

Đề kiểm tra Vật lí học I lớp 11 - Cơ bản

Đề kiểm tra Vật lí học kì I lớp 11 - Cơ bản
... GD - T Ngh An Trng THPT Ngụ Trớ Ho Đáp án đề kiểm tra tiết môn vật lớp 11 Nm hc: 200 9-2 010 Thi gian 45 phỳt ========***======= CU NI DUNG a (3 i m) + áp dụng công thức tính cảm ứng từ i m ... cao gấp lần vật B' B F' A' a b 0,5đ A o B' + áp dụng công thức tính góc gi i hạn toàn phần giữâhi m i trờng ta có sin i gh = (2 i m) F 1đ n2 = = i gh = 45 n1 2 ta nhận thấy i = 450= igh bắt đầu ... d' = 0,5đ d' < nên ảnh ảnh ảo chiều vật c + độ phóng đ i k d = 75 (cm) d' d 150 = = 75 0,5đ k = ảnh cao gấp lần vật +Hình vẽ : B F' A F A' 0,5đ o B' + độ phóng đ i k d = 25 (cm) d' d 50 = =2...
 • 3
 • 272
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ HỌC II- LỚP 11 potx

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ HỌC KÌ II- LỚP 11 potx
... Hết Lưu ý: trình làm học sinh phải ghi mã đề, hết phải nộp đề kèm theo với làm lúc làm không hỏi thêm 3- Đáp án: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TRỜNG THPT CỜ ĐỎ II ... - - Môn Địa 10 - Thời gian: 45 - phút I – PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 ĐIỂM) Đề Câu B Câu A Câu Câu C C Câu D Câu A Câu A Câu 1C,2 A Nếu sai câu trừ 0,25đ II- PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM) ... hoá khu vực diễn chưa D Sự phát triển kinh tế phát triển chưa đồng nước khu vực vùng, địa phương nước Câu 11 Ngành kinh tế mà nước Đông Nam hướng vào khai thác là: A Công nghiệp B Nông nghiệp(do...
 • 5
 • 341
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 8đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 10đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 9đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 12đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 7đề kiểm tra tiếng anh học kì 2 lớp 6đề kiểm tra tiếng anh học kỳ 2 lớp 11đề kiểm tra tiếng anh cuối kì 2 lớp 11bai kiem tra tieng anh hoc ki 2 lop 11đề kiểm tra tiếng anh học kì ii lớp 8đề kiểm tra tiếng việt học kì 2 lớp 9đề kiểm tra tiếng anh học kỳ 2 lớp 6đề kiểm tra tiếng anh học kỳ 2 lớp 10đề kiểm tra tiếng việt học kì 2 lớp 7đề kiểm tra tiếng anh học kì 1 lớp 10Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolicCHIẾT XUẤT TINH DẦU CÂY SẢBài giảng quyền thừa kếCuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh (2001 2015)mác leenin , lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất file pptNguyên lý máy tập 1 (đinh gia tường tạ khánh lâm)Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy (ngô văn quyết)Giáo trình kỹ thuật hàn tâp 1Giáo trình máy và thiết bị chế biến lương thực (tôn thất minh)Tiểu luận Xã hội học quản lý: Quản lý chất lượng nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước phục vụ công tác cải cách hành chính tại cơ sởĐỀ THI CHÍNH THỨC kỳ THI TRUNG học PHỔ THÔNG QUỐC GIA năm 2017 môn TOÁNCấu tạo gầm ô tô tải ô tô buýt (PGS TS nguyễn khắc trai)TIỂU LUẬN XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ: SỰ THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY (KHẢO SÁT TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NEW HOWSING R4ROYAL CITY HÀ NỘI)CHỦ THỂ CỦA LUẬT DÂN SỰ CÁ NHÂNAnechoic Chambers, Past And PresentNghiên cứu phân tích hàm lượng 2,4,6 trinitrotoluen trong nước thải nhà máy sản xuất quốc phòng bằng phương pháp von ampeTô màu chó Snoopy Coloring Snoopy Free PrintableGIAO DỊCH DÂN SỰ ĐẠI DIỆNQUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTài liệu học tập môn luật dân sự 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập