Bài 2 Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, quy trình đấu thầu, Hợp đồng

Bài 2 HÌNH THỨC lựa CHỌN NHÀ THẦU, PHƯƠNG THỨC đấu THẦU, QUY TRÌNH đấu THẦU, hợp ĐỒNG

Bài 2 HÌNH THỨC lựa CHỌN NHÀ THẦU, PHƯƠNG THỨC đấu THẦU, QUY TRÌNH đấu THẦU, hợp ĐỒNG
... phần hợp đồng (Đ47NĐ) Văn hợp đồng (kèm Phụ lục: Biểu giá) Biên thơng thảo, hoàn thiện hợp đồng Quy t định phê duyệt kết lựa chọn NT Điều kiện cụ thể hợp đồng (nếu có) Điều kiện chung hợp đồng ... v iii Quy trình đấu thầu Quy trình tổng quát Chuẩn bị đấu thầu Tổ chức đấu thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu Thẩm định phê duyệt kết đấu thầu Thông báo kết đấu thầu Thơng thảo, hoàn thiện hợp đồng Ký ... Chng trỡnh o to Nghip v Thơng thảo, ký hợp đồng (đ42l) Cơ sở thơng thảo, hoàn thiện hợp đồng: - Kết đấu thầu đợc duyệt - Mẫu hợp đồng điền (dự thảo hợp đồng) - Các yêu cầu HSMT - Nội dung HSDT...
 • 24
 • 111
 • 0

Tài liệu Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ppt

Tài liệu Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ppt
... dự thầu (nếu có) Thư giảm giá (nếu có) Các tài liệu khác liên quan (Theo mẫu) Số lượng hồ sơ: 04 Thời hạn giải quyết: Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau năm ngày đấu thầu nước (hoặc bẩy ngày đấu thầu ... Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội Ngày có hiệu lực: 01/4/2006 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo ... ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu Thông báo kết đấu thầu; ký kết hợp đồng : thời gian có hiệu lực hồ sơ dự thầu quy định hồ sơ mời thầu (tối đa trăm tám...
 • 2
 • 435
 • 0

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp pptx

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp pptx
... mời thầu người có thẩm quyền phê duyệt phê duyệt, NHPTgửi thư mời thầu trực tiếp qua đường bưu cho nhà thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : Phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua ... mời thầu trực tiếp địa điểm bên mời thầu thông báo Báo đấu thầu trang thông tin điện tử đấu thầu Mô tả bước Tên bước Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu Trong trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nhà thầu ... kết đấu thầu : NHPT gửi văn thông báo kết đấu thầu cho tất nhà thầu tham gia đấu thầu Mô tả bước Tên bước Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu...
 • 5
 • 562
 • 0

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa pdf

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa pdf
... chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: NHPT gửi trực tiếp qua đường bưu hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu Tiếp nhận báo giá nhà thầu Sau đánh giá báo giá nhà thầu ... thương thảo trực tiếp với nhà thầu lựa chọn Ký kết hợp đồng: NHPT nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Báo giá Biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng Các tài liệu khác liên quan ... sơ yêu cầu chào hàng người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT thông báo mời chào hàng Báo đấu thầu (có thể đăng tờ báo khác) kỳ liên tiếp trang thông tin điện tử đấu thầu (đối với đấu thầu quốc tế,...
 • 4
 • 603
 • 0

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng pps

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng pps
... Hợp đồng Các bước Tên bước Mô tả bước Sau người thẩm quyền phê duyệt danh sách nhà thầu đề nghị định thầu, NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : Gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu ... nghị định thầu Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu đề nghị định thầu Ký kết hợp đồng: NHPT nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp sau kết định thầu ... kết định thầu người thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ Thành phần hồ sơ Dự thảo hợp đồng Biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng Các tài liệu khác liên quan Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu...
 • 3
 • 480
 • 2

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu từ 150 triệu đồng trở lên pptx

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu từ 150 triệu đồng trở lên pptx
... chào hàng cho nhà thầu Tiếp nhận hồ sơ đề xuất nhà thầu đề nghị định thầu NHPT tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhà thầu đàm phán đề xuất nhà thầu theo yêu cầu hồ sơ yêu cầu Sau kết định thầu phê duyệt, ... Không Kết việc thực TTHC: Hợp đồng Các bước Tên bước Mô tả bước Sau người thẩm quyền phê duyệt danh sách nhà thầu đề nghị định thầu, NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : Phát hành ... bước sau: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : đại diện NHPT thương thảo trực Tên bước Mô tả bước tiếp với nhà thầu định thầu Ký kết hợp đồng: NHPT nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp Hồ sơ Thành...
 • 4
 • 287
 • 1

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp pot

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp pot
... đề xuất nhà thầu phê duyệt kết mua sắm trực tiếp Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu Ký kết hợp đồng: NHPT nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp Hồ ... mời thầu NHPT tổ chức mua sắm trực trình tự sau : Phát hành hồ sơ yêu cầu: NHPT gửi trực tiếp qua đường bưu hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu thực gói thầu tương tự Tiếp nhận hồ sơ đề xuất nhà thầu ... ký kết trực tiếp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề xuất Biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng Các tài liệu khác liên quan Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 450
 • 0

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn potx

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn potx
... gửi thư mời thầu trực tiếp qua đường bưu Bước cho nhà thầu thực việc lựa chọn nhà thầu theo Mô tả bước Tên bước bước sau : Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn I: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực ... việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau: Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn II : NHPT bán Hồ sơ mời thầu giai đoạn II cho nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn I Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu ... mời thầu giai đoạn I, II: Sau năm ngày đấu thầu nước (hoặc bẩy ngày đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu - Thông báo kết đấu thầu; ...
 • 6
 • 184
 • 0

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn pps

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn pps
... NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : NHPT phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp địa điểm NHPT thông báo thư mời thầu Mô tả bước Tên bước Nhà thầu chuẩn ... sau kết đấu thầu phê duyệt, đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu Ký kết hợp đồng: NHPT nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hồ sơ dự thầu (nhà thầu ... bưu Mô tả bước Tên bước Thông báo kết đấu thầu : NHPT gửi văn thông báo kết đấu thầu cho tất nhà thầu tham gia đấu thầu Đàm phán hợp đồng: NHPT mời nhà thầu xếp thứ đến đàm phán trực tiếp Thương...
 • 5
 • 195
 • 0

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp pot

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp pot
... thầu trang thông tin điện tử đấu thầu Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I Giai đoạn IBước Trong trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I, nhà thầu muốn sửa đổi làm rõ hồ sơ mời thầu giai ... giai đoạn I thực việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : Mô tả bước Tên bước Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn II : NHPT bán Hồ sơ mời thầu giai đoạn II cho nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn ... thầu giai đoạn I Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II Trong trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II, nhà thầu Giai đoạn muốn sửa đổi làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn II nhà thầu II- Bước...
 • 6
 • 232
 • 0

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp potx

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp potx
... hành rộng rãi) , NHPT tổ Mô tả bước Tên bước chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : Phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp địa điểm bên mời thầu thông báo Báo đấu thầu ... tin điện tử đấu thầu Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu Trong trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nhà thầu muốn sửa đổi làm rõ hồ sơ mời thầu nhà thầu phải có văn đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu sửa đổi ... Thông báo kết đấu thầu : NHPT gửi văn thông báo kết đấu thầu cho tất nhà thầu tham gia đấu thầu Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu Ký kết...
 • 5
 • 181
 • 1

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ tư vấn docx

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ tư vấn docx
... Tên bước hành rộng rãi) , NHPT tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : NHPT phát hành hồ sơ mời thầu: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp địa điểm NHPT thông báo Báo đấu thầu trang thông ... tin điện tử đấu thầu Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu Trong trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu nhà thầu muốn sửa đổi làm rõ hồ sơ mời thầu nhà thầu phải có văn đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu sửa đổi ... kết đấu thầu phê duyệt, đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu Hồ sơ Ký kết hợp đồng: NHPT nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp Thành phần hồ sơ Hồ sơ dự thầu (nhà thầu...
 • 5
 • 185
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
... lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.1.3 Trình tự thực đấu thầu 7.1.4 Các hình thức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.1.5 Sơ tuyển nhà thầu 7.1.1 Các văn pháp quy có liên quan Luật Xây dựng ... ĐỀ: LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 7.1 Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.2 Lập kế hoạch đấu thầu xác định giá gói thầu kế hoạch đấu thầu 7.3 ... lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng a Các yêu cầu lực hoạt động xây dựng b Các yêu cầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch đấu thầu c Yêu cầu tiến độ dự án a Các yêu cầu lực hoạt động xây dựng( 1.5)...
 • 56
 • 139
 • 0

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
... nghip thụng tin di ng vi nh cung ng cỏc thit b thụng tin v vi khỏch hng: Thit b Dch v Tin Tin Nh sn xut - Ngi cung cp cỏc thit b thụng tin di ng Nh khai thỏc - Ngi cung cp dch v thụng tin di ng Ngi ... nghip thụng tin di ng v cỏc dch v thụng tin di ng Dch v thụng tin di ng l dch v thụng tin vụ tuyn hai chiu, cho phộp mỏy in thoi cú th nhn cuc gi n v chuyn cỏc cuc gi i ti bt k mỏy in thoi di ng hoc ... in thoi di ng m kốm theo nú l dch v thụng tin di ng l loi sn phm tng i xa x i vi ngi Vit Nam m nhng nm gn õy, s ngi s dng dch v thụng tin di ng ang cú xu hng tng mnh Cụng ty Thụng tin di ng hin...
 • 48
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hộ nông dân 3 2 2 pthức tổ chức cho vayphần 2chương 2tập 2máy mài 2 đálớp 2phần hệ thống 2kỹ thuật viên cấp 2giáo án lớp 2xây dựng số 2số 2trung ương 2cơ khí ô tô 3-2nhà số 2sông đà 2đề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1NOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GXử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự độngMở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà NamMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.PDFMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập