(Đề tài NCKH) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cao lương triển vọng ở Thái Nguyên phục vụ sản xuất Ethanol sinh học

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống đậu tương DT90 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống đậu tương DT90 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
... cần phải nghiên cứu đồng biện pháp kỹ thuật trồng trọt Vì tiến hành xây dựng thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống đậu tương DT90 huyện Đồng Văn, tỉnh Giang Mục tiêu đề tài Xác ... huyện Đồng Văn, tỉnh Giang - Xây dựng mô hình sản xuất thử áp dụng biện pháp kỹ thuật huyện Đồng Văn, tỉnh Giang 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm nghiên cứu ... lượng đậu tương huyện Đồng Văn 20062012: Theo kết điều tra tình hình sản xuất đậu tương huyện Đồng Văn, Giang thể qua bảng sau: Bảng 1.7 Tình hình sản xuất đậu tƣơng huyện Đồng Văn, tỉnh Giang...
 • 159
 • 288
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống địa lan trần mộng xuân(cymbidium lowianum) tại sapa - lào cai

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống địa lan trần mộng xuân(cymbidium lowianum) tại sapa - lào cai
... địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) Sa Pa - Lào Cai 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật ảnh hƣởng đến sinh trƣởng, phát triển hoa địa lan Trần Mộng ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HỮU HẠNH Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) Sa Pa- Lào Cai CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... Một số kỹ thuật trồng chăm sóc Địa lan nhân giống 32 phương pháp invitro Chƣơng 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP 42 NGHIÊN CỨU 2.1 42 Vật liệu, thời gian địa điểm nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên...
 • 130
 • 211
 • 1

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống địa lan trần mộng xuân(cymbidium lowianum) tại sapa - lào cai_luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống địa lan trần mộng xuân(cymbidium lowianum) tại sapa - lào cai_luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HỮU HẠNH Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) Sa Pa- Lào Cai CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 ... địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) Sa Pa - Lào Cai” 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật ảnh hƣởng đến sinh trƣởng, phát triển hoa địa lan Trần Mộng ... phương pháp in 29 vitro 1.4.1 Cơ sở khoa học biện pháp nhân giống vô tính 29 phương pháp in vitro 1.4.2 Một số kết nghiên cứu ứng dụng nhân giống in vitro 30 hoa lan 1.4.3 Quy trình kỹ thuật nhân giống...
 • 130
 • 412
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua tn386 tại lạng sơn

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua tn386 tại lạng sơn
... nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón hữu giống chua TN386 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng số biện pháp bảo vệ thực vật giống chua TN386 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN DŨNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG CÀ CHUA TN386 TẠI LẠNG SƠN Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành : 60 62 01 10 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC ... thiện quy trình quản lý chua tổng hợp - Intergrated Crop Management (ICM), Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống chua TN386 Lạng Sơn Mục đích yêu cầu 2.1...
 • 116
 • 148
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN386 tại thái nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN386 tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ HOA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG CÀ CHUA TN386 TẠI THÁI NGUYÊN Ngành Mã số ngành : Khoa học trồng ... tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống chua TN386 Thái Nguyên Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Xác định tổ hợp phân bón biện pháp bảo vệ thực vật hợp lý giống chua TN386 đạt suất ... nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón giống chua TN 386 Thái Nguyên Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại thuốc BVTV sinh học giống chua TN 386 Thái Nguyên 2.3 Phương pháp...
 • 120
 • 65
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN396 tại thái nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN396 tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ HOA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG CÀ CHUA TN386 TẠI THÁI NGUYÊN Ngành Mã số ngành : Khoa học trồng ... Lâm Thái Nguyên 2.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón giống chua TN 386 Thái Nguyên Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại thuốc BVTV sinh học giống chua ... đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống chua TN386 Thái Nguyên Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Xác định tổ hợp phân bón biện pháp bảo vệ thực vật hợp lý giống chua TN386 đạt...
 • 120
 • 92
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) tại Sa Pa, Lào Cai

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) tại Sa Pa, Lào Cai
... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HỮU HẠNH Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) Sa Pa- Lào Cai CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... người sản xuất địa phương 13 Từ yêu cầu thiết thực đó, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống hoa địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) Sa Pa - Lào Cai Mục đích, ... địa lan Trần Mộng Xuân 14 - Góp phần bổ sung số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng, kinh doanh hoa địa lan Trần Mộng Xuân - Là sở quan trọng việc xây dựng quy trình gây trồng chăm sóc giống hoa lan...
 • 89
 • 42
 • 0

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Đậu Tương DT90 Tại Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Đối Với Giống Đậu Tương DT90 Tại Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
... gian a im nghiên cu Error! Bookmark not defined 2.2 N&i dung nghiên c u Error! Bookmark not defined 2.3 Ph ng pháp nghiên c u Error! Bookmark not defined v 2.3.1 Phng pháp b trí ... defined Ch−ng 2: N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C UError! Bookmark not defined 2.1 V t li u, a im th%i gian nghiên c uError! Bookmark not defined 2.1.1 Vt liu nghiên cu Error! Bookmark ... dn t n tình v ph ng pháp nghiên c u, ph ng pháp c p nh t, tng h p x lý thông tin su t trình th c hi n tài hoàn thi n lu n v n Trong trình th c hi n tài hoàn thành lu n v n t t nghi...
 • 150
 • 88
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tây nuôi cấy mô tại Bắc Kạn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tây nuôi cấy mô tại Bắc Kạn
... áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào trồng chăm sóc chuối tây nuôi cấy vào sản xuất vấn đề cần thiết, đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chuối tây nuôi cấy Bắc Kạn vừa có sở khoa học ... dung nghiên cứu Nghiên cứu số biện pháp canh tác chuối tây nuôi cấy xã Nông Thượng thị xã Bắc Kạn Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng địa hình đến sinh trưởng, phát triển chuối nuôi cấy - ... gian nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Giống chuối tây nuôi cấy 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu: Các thí nghiệm bố trí xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 2.1.3 Thời gian nghiên cứu: ...
 • 68
 • 273
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây cam sành tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây cam sành tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
... Tình hình sản xuất cam quýt huyện Bắc Quang, tỉnh Giang 49 3.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang 62 Số hóa trung tâm học ... Mục tiêu nghiên cứu nâng cao suất, chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang Yêu cầu đề tài phát triển cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang - Tiến hành số thí nghiệm kỹ thuật sử dụng ... pháp phát triển cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 40 , chất lượng cam Sành huyện Bắc Quang, tỉnh Giang Sành Sành - Nghi Sành cam...
 • 153
 • 361
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
... LÂM HOÀNG VĂN TOÁN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÂY NA TẠI HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng ... định số biện pháp kỹ thuật để nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh tế trồng na huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu thực trạng yếu tố hạn chế sản xuất na Lục Nam - Nghiên cứu số ... sản xuất na Lục Nam * Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng suất na Lục Nam 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Đánh giá yếu tố hạn chế sản xuất na Lục Nam - Theo phương pháp thu...
 • 94
 • 106
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc huyện nông cống, tỉnh thanh hoá

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc ở huyện nông cống, tỉnh thanh hoá
... tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao suất lạc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Mục tiêu đề tài - Xác định yếu tố hạn chế lợi ảnh hởng đến suất lạc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh ... Sơn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Nghiên cứu ảnh hởng lợng lân kali bón đến suất lạc đất pha cát huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Trên ... cát, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1/2005 - 7/2005 Phơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Điều tra, xác định yếu tố hạn chế tiềm sản xuất lạc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh...
 • 94
 • 337
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc tại huyện tân yên bắc giang

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lạc tại huyện tân yên bắc giang
... bi n pháp k thu t nh m nâng cao su t l c t i Tân yên - B c Giang 3.4 Phương pháp nghiên c u 3.4.1 Phương pháp ñi u tra - Phương pháp ñi u tra có s tham gia c a nông dân (PRA), s d ng phương pháp ... d n c a PGS TS ðoàn Th Thanh Nhàn ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t góp ph n nâng cao su t l c t i huy n Tân Yên - B c Giang ’ 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 ... 3.3 N i dung nghiên c u - ði u tra th c tr ng s n xu t l c c a huy n Tân Yên - B c Giang - Nghiên c u xác ñinh m t s gi ng l c m i, tri n v ng ñi u ki n v thu v xuân ñ t Tân Yên - B c Giang Trư...
 • 137
 • 216
 • 0

Tài liệu Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm Yên Phú potx

Tài liệu Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm Yên Phú potx
... kg/cây giống Yên Phú Đề nghị Công nhận bổ sung kết nghiên cứu vào quy trình công nghệ sản xuất giống vải chín sớm Yên Phú TÀI LIỆU THAM KHẢO ghê Diệu guyên, gô Tố Phần (1998), Lệ chi tài bồi (tài liệu ... tố cấu thành suất, đặc biệt số chùm quả/ cây Trong đó, nồng độ phun Ethrel 600 ppm đạt suất cao 46,8 kg/cây IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ N GHN Kết luận - Giống vải chín sớm Yên Phú thích hợp với cắt tỉa lần, ... đậu quả, suất chất lượng - Xử lý số liệu: Các số liệu sau tập hợp xử lý thống kê theo phương pháp thông dụng Một số tiêu xử lý máy vi tính với phần mềm IRRISTAT EXCEL Thí nghiệm gồm công thức số...
 • 7
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêunghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộiluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây diệp hạ châugiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu 1 số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e08510 trong vụ đông năm 2011 tai thái nguyênTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200Thị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi FoneThiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt ĐứcThiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều ba phaThiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 phaThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha Roto lồng sócThiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCMThiết kế hệ thống điều chỉnh thyristor động cơ điện 1 chiều mạch vòngThiết kế hệ thống quảng cáo trong vi điều khiển họ 8051Thiết kế mạch điều khiển động cơ một chiềuTHIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP BA PHA DẦUThiết kế máy đánh tơi NPKThiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việcThiết kế máy nạp ăc quy tự độngThiết kế máy uốn ống cỡ lớnThiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kVThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGTHIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ – CÔNG TY TNHH HỒ PHƯỢNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG SUẤT 400 M3 NGÀY ĐÊM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập