TƯ TƯỞNG của mác ENGHEN về CHÍNH ĐẢNG của GIAI cấp CÔNG NHÂN

niềm tự hào của giai cấp công nhân

niềm tự hào của giai cấp công nhân
... đồn kết gắn bó giai cấp cơng nhân nhân dân lao động nước Cuộc bãi cơng cơng nhân Ba Son lãnh đạo tổ chức Cơng hội đỏ mở đầu cho giai đoạn đấu tranh giai cấp cơng nhân Việt Nam Giai đoạn đấu tranh ... lãnh đạo phong trào yêu nước giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam, đứng vào hàng ngũ chiến só tiên phong Đồng chí người công nhân Việt Nam hoạt động phong trào công nhân Pháp Đồng chí tham gia ... nghiệp cách mạng Việt Nam Là thợ máy công xưởng thực dân Pháp, Bác sớm có ý thức đấu tranh Từ đầu kỷ Bác xây dựng Công hội bí mật, lãnh đạo công nhân bãi công đòi tăng lương giảm làm Qua câu...
 • 2
 • 320
 • 18

QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 ppt

QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 ppt
... 1917 thâm nhập vào công nhân Việt Nam biến thành hành động giai cấp công nhân Việt Nam Nhận xét: Phong trào công nhân thời kỳ 1912 - 1925 diễn lẻ tẻ tự phát song ý thức giai cấp phát triển lên rõ ... 1926 - 1927, nước ta liên tiếp nổ nhiều bãi công công nhân, học sinh học nghề Lớn bãi công 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, tiếp đến bãi công công nhân ... cách mạng nhân dân Trung Quốc thuộc địa Pháp Châu Phi Sự kiện đó, đánh dấu bước tiến phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ bước đầu vào đấu tranh tự giác Qua bãi công thấy...
 • 6
 • 1,031
 • 4

QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 pot

QUÁ TRÌNH TỪ TỰ PHÁT ĐẾN TỰ GIÁC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1919 - 1930 pot
... 1917 thâm nhập vào công nhân Việt Nam biến thành hành động giai cấp công nhân Việt Nam Nhận xét: Phong trào công nhân thời kỳ 1912 - 1925 diễn lẻ tẻ tự phát song ý thức giai cấp phát triển lên rõ ... 1926 - 1927, nước ta liên tiếp nổ nhiều bãi công công nhân, học sinh học nghề Lớn bãi công 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, tiếp đến bãi công công nhân ... cách mạng nhân dân Trung Quốc thuộc địa Pháp Châu Phi Sự kiện đó, đánh dấu bước tiến phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ bước đầu vào đấu tranh tự giác Qua bãi công thấy...
 • 6
 • 586
 • 1

tưởng của Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay

tư tưởng của Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay
... vận dụng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam 2.1 Sự cần thiết phải phải tăng cờng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ chí Minh ... nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam Những t tởng V.I .Lênin Đảng kiểu nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản tất mặt trị, t tởng tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại ... Cộng sản Việt Nam, năm gần đây, đề phơng hớng, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta luôn nghiên cứu, quán triệt vận dụng đầy đủ nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu GCCN - học thuyết Đảng Cộng sản...
 • 21
 • 10,803
 • 133

TƯỞNG C.MÁC PH.ĂNGGHEN VỀ CHÍNG ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

TƯ TƯỞNG C.MÁC PH.ĂNGGHEN VỀ CHÍNG ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
... khẳng định: giai cấp sản hành động nh giai cấp, đợc tổ chức thành đảng trị đặc biệt, đảng phải đối lập với tất đảng giai cấp hữu sản Sứ mệnh lịch sử Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân Ph.Ăngghen ... cấp công nhân không tách rời giai cấp công nhân, Đảng tổ chức trị độc lập giai cấp công nhân, gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân Đảng đội tiền phong, tham mu chiến đấu giai cấp công nhân, song ... lớp nhân dân lao động nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản mang tinh thần quốc tế vô sản C.Mác - Ph.Ăngghen rõ: Đảng Cộng sản giai cấp công nhân, mang chất giai cấp công nhân, phải đứng lập trờng giai...
 • 17
 • 129
 • 0

Lý luận của mácenghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tác phẩm “tuyên ngôn đảng cộng sản” và ý nghĩa của nó trong xây dựng đội ngũ công nhân việt nam hiện nay

Lý luận của mác – enghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tác phẩm “tuyên ngôn đảng cộng sản” và ý nghĩa của nó trong xây dựng đội ngũ công nhân việt nam hiện nay
... CHƯƠNG Ý NGHĨA LÝ LUẬN CỦA MÁC ENGHEN VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Giai cấp công nhân Việt Nam sứ mệnh lịch sử giai cấp công ... 1.2 luận giai cấp công nhân - Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” 1.2.1 Giai cấp công nhân 1.2.1.1 Khái niệm giai cấp công nhân “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” ... công nhân Việt Nam nhằm thực thành công sứ mệnh lịch sử họ Nhiệm vụ - Làm rõ luận Mác Enghen “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Làm rõ luận...
 • 42
 • 722
 • 0

Các quan điểm về nhà nước của giai cấp công nhân của c mác và ph ăngghen trong các tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản, nội chiến ở pháp và phê phán cương lĩnh gôta

Các quan điểm về nhà nước của giai cấp công nhân của c mác và ph ăngghen trong các tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản, nội chiến ở pháp và phê phán cương lĩnh gôta
... h c ph n Ph ơng ph p luận nghiên c u khoa h c Tên đề tài C c quan điểm Nhà c GCCN C. M c Ph. Ăngghen t c ph m: Tuyên ngôn Đảng c ng sản, Nội chiến Ph p Ph ph n c ơng lĩnh Gôta Lý tính c p ... c GCCN C. M c Ph. Ăngghen ba t c ph m h c chương trình h c tập chuyên ngành: Tuyên ngôn Đảng C ng sản (1848) C. M c Ph. Ăngghen Nội chiến Ph p (1871) C M c Ph ph n c ơng lĩnh Gôta (1875) C. M c Bên ... này, t c giả sâu vào trình bày c c quan điểm C. M c Ph. Ăngghen Nhà c GCCN t c ph m: Tuyên ngôn Đảng c ng sản, Nội chiến Ph p, Ph ph n c ơng lĩnh Gôta M c tiêu, nhiệm vụ nghiên c u 5.1 M c tiêu...
 • 20
 • 706
 • 0

Những luận điểm cơ bản của V.I.Lenin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

Những luận điểm cơ bản của V.I.Lenin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân
... triệt để giai cấp công nhân Ở tác phẩm “Nội chiến Pháp” C.Mác làm rõ tính chất NNCCVS, công xã thể tính chất giai cấp công nhân, tính nhân dân tính quốc tế Tính chất công nhân thể chỗ công cụ ... phát triển đại công nghiệp Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vô sản thực cách mạng Các giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại công nghiệp Giai cấp vô sản, trái ... [19,45] Về xã hội: mâu thuẫn giai cấp công nhân với giai cấp tư sản, mâu thuẫn đối kháng điều hòa Hơn cách mạng diễn tự phát, kết trình đấu tranh lâu dài, gian khổ giai cấp công nhân nhân dân...
 • 50
 • 4,010
 • 15

Báo cáo khoa học:Cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hóa và đời sống của giai cấp công nhân doc

Báo cáo khoa học:Cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hóa và đời sống của giai cấp công nhân doc
... cdnh cua giai cap lao dong Anh mat ban dpc Ph Angghen cung di t6i nhan x6t cho rSng: Cung v6i qua trinh Qng dung khoa Rghien curu L|ch sit s6 5.2009 hoe vao san xua't cong nghiep, ban than giai ca'p ... thieu thdn; cac mSt the cha't, tri tue va dao dQc deu hi giai ca'p thong tri bo rdi, nhQng bang ehinh sQ trai nghiem thQc tiln cua minh, giai ca'p cong nhan Anh "vSn biet ra't ro Idi leh cua ban ... Idi leh cua toan d i n toe la the nao; ho eung biet Idi ich rieng ciia giai ca'p tQ san la gi va ho c6 the ddi dQdc gi giai ca'p a'y , ho khong hieu gi ve nhQng va'n de tren trdi ma cac cha eo...
 • 5
 • 283
 • 3

Lý luận của chủ nghĩa mác – lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Lý luận của chủ nghĩa mác – lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
... tỏ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam đặt trở nên thiết hết, hai phương diện luận thực tiễn Với tất em xin chọn đề tài luận chủ nghĩa Mác Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công ... công nhân vận dụng Đảng Cộng sản Việt Nam việc thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam nay” B Nội dung Chương luận Mác Lênin giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công ... trò giai cấp công nhân Việt Nam cách mạng việt nam qua thời kỳ lịch sử Chương Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam 2.1 Khái niệm, đặc điểm sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam “ Giai...
 • 22
 • 31
 • 0

Sự hình thành và phát triển những luận điểm cơ bản của mác – ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam

Sự hình thành và phát triển những luận điểm cơ bản của mác – ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam
... đổi với bạn bè Điều trở thành sở tảng vững giúp tác giả thực đề tài: “ Sự hình thành phát triển luận điểm Mác Ăngghen sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên hệ với sứ mệnh lịch sử giai cấp công ... thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân C .Mác Ph .Ăngghen sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Giới hạn khảo sát đề tài: Quá trình hình thành phát triển luận học thuyết sứ mệnh lịch ... nhân Việt Nam Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: Mục tiêu đề tài là: Những quan điểm C .Mác Ăng ghen giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử nó, liên hệ với sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam...
 • 35
 • 728
 • 0

I.Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và một số nét mới của giai cấp công nhân thế giới hiện nay

I.Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và một số nét mới của giai cấp công nhân thế giới hiện nay
... nhân tạo bị nhà tư chiếm đoạt Chính vào tiêu chí mà người công nhân chủ nghĩa tư gọi giai cấp vô sản  Sau cách mạng vô sản thành công, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền Người công ... mệnh lịch sử giai cấp công nhân Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân là: Xoá bỏ chế độ tư chủ nghĩa tiền tư chủ nghĩa; bước xây dựng xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa; xoá ... với giai cấp khác đâu tranh chống lại chủ nghĩa tư II Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam phương hướng phát triển Giai cấp công nhân Việt Nam nay: thực trạng nguyên nhân a Thực trạng giai cấp...
 • 10
 • 85
 • 0

Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC

Tìm hiểu sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay.DOC
... phát triển giai cấp công nhân Việt Nam từ 1986 đến nay” Bài tiểu luận em gồm phần: I Khái niệm giai cấp công nhân II Sự đời phát triển gia cấp công nhân III Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam ... mạnh công nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa II.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2.1 SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giai cấp công nhân Việt Nam thật hình thành từ ... Mác-Lênin vào Việt Nam Đông Dương sáng lập rèn luyện Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cáhc mạng Việt Nam từ có Đảng Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam thu nhiều...
 • 24
 • 5,114
 • 11

Những địa vị kinh tế -xã hội,đặc điểm chính trị-xã hội nào quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Những địa vị kinh tế -xã hội,đặc điểm chính trị-xã hội nào quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
... cấp công nhân: từ địa vị kinh tế hội giai cấp công nhân, điều quy định đặc điểm hội trị giai cấp công nhân, giai cấp công nhân có vai trò sứ mệnh cao Những đặc điểm là: Giai cấp công nhân ... Ph.Ăngghen sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân luận chứng khoa học địa vị kinh tế hội vai trò lịch sử giai cấp công nhân, mục tiêu đường để giai cấp hoàn thành sứ mệnh lịch sử Học thuyết chứng minh sứ ... tích sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân lý luận lẫn thực tiễn khẳng định tính khách quan sứ mệh lịch sử giai cấp công nhân, lời C.Mác nói Hiểu rõ giai cấp công nhân, đặc biệt hiểu sứ mệnh lịch sử...
 • 12
 • 1,439
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: quá trình từ tự phát đến tự giác của giai cấp công nhân việt nam 1919 1930 ppttư tưởng mác ăngghen về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhânlý luận của chủ nghĩa mác về chính đảng của giai cấp công nhântrò của trí thức trong nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn xây dựng hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhânhệ tư tưởng của giai cấp tư sản là gìhệ tư tưởng của giai cấp vô sảntư tưởng hồ chí minh về dân tộc và giai cấpnhững luận điểm cơ bản của v i lenin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhânly luan cua chu nghia mac le nin ve su menh lich su cua giai cap cong nhan va lien he thuc tien o viet namtieu luan mac lenin ve van de su menh lich su cua giai cap cong nhanluan van vai tro tu tuỏng ho chi minh ve dan toc va giai cápphần a lí luận của chủ nghĩa mác lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânniệm của chủ nghĩa mác lê nin về đăc trưng cơ bản của giai cấp công nhânđiểm của chủ nghĩa mác lê nin về nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânnêu các quan điểm của hcm về đcs vn phân tích quan điểm đcs vn là đảng của giai cấp công nhân của nhân dân lao động và của cả dân tộc vnBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng NgãiBiện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục THPT huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng NgãiBiện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn cơ sở thực hành mĩ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm GDTX-HN khu vực miền núi tỉnh Quảng NgãiBiện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức TríBiện pháp quản lý hoạt động dạy nghề tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng NgãiBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Hiền, Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - HànBiện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Trường Đại học Trà VinBiện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng bách khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayđề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 2MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢNđề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8617đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8716đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 8817đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9217
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập