Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin Chương 3

Bài thuyết trình những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương 1 chủ nghĩa duy vật biện chứng

Bài thuyết trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin  chương 1 chủ nghĩa duy vật biện chứng
... : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CHƯƠNG I : CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT ... GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa vật biện chứng – hình việc giải thức phát triển cao chủ vấn đề nghĩa vật ... đại • Chủ nghĩa vật siêu hình kỷ 17 -18 Chủ nghĩa vật biện chứng Mác Ănghen sáng lập QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Vật...
 • 31
 • 644
 • 0

Bài giảng những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương 2 TS ông văn nam

Bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin chương 2  TS ông văn nam
... chứng vật), công cụ để nhận thức cải tạo giới - Vai trò: + Giữ vai trò nội dung đặc biệt giới quan phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lênin + Tạo nên tính cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác Lênin + ... hóa vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm chủ nghĩa luận không gắn liền với thực tiễn luận suông, thực tiễn luận thực tiễn mù quáng 43 Chương II: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY ... luận chung hoạt động sáng tạo lĩnh vực nghiên cứu Chương II: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT II NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Nguyên gì? Là tư tưởng đơn giản vô quan trọng đóng vai...
 • 49
 • 658
 • 3

Bài giảng những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương 3 TS ông văn nam

Bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin chương 3  TS ông văn nam
... Việt Nam? 11 Phê phán luận điểm cho rằng: “đa nguyên trị, đa đảng đối lập dân chủ; nguyên trị, độc đảng lãnh đạo (chuyên vô sản) dân chủ 12 Anh (chị) hiểu cách mạng xã hội chủ nghĩa? 23 ... 19 Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ IV HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế xã ... quản trình SX PPSP sản xuất Có hai loại hình SHTLSX: tư hữu TLSX công hữu TLSX Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ + Vai trò QH tổ chức quản sản xuất Mặc dù QHSH định QH tổ chức quản lý...
 • 23
 • 382
 • 2

Bài giảng những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương 4 TS ông văn nam

Bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin chương 4  TS ông văn nam
... linh người - Thừa nhận hai nguyên nguồn gốc giới - nguyên tinh thần (Purusha) nguyên vật chất (Prakriti ) - Nguyên tinh thần động lực cho vận động nguyên vật chất Tư tưởng triết ... giáo (Buddhism) triết giải thốt: - Triết nhân sinh Phật tổ: Học thuyết Tứ diệu đế - Những vấn đề thể luận Nagarjuna (Long Thọ): Học thuyết Hư không (Sùnỳata Sutras) - Những vấn đề nhận ... Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình Quốc gia mơn Khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo trình Triết học Mác Lênin, nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 Nguyễn Hữu Vui, Lịch...
 • 36
 • 316
 • 1

Bài giảng những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương 4 phạm thị ly

Bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin chương 4  phạm thị ly
... -Các loại phân cơng lao động +Phân cơng công việc: phân cơng nội cơng xưởng +Phân cơng nội ngành: ngành lớn lại chia thành ngành nhỏ +Phân cơng chung : hình thành ngành kinh tế -Phân cơng lao động ... sản phẩm -Ngành SX chính: Thủ cơng nghiệp, cơng nghiệp, nơng nghiệp SX lớn, dịch vụ… 1.1.2 Điều kiện đời sản xuất hàng hóa a) Có phân cơng lao động xã hội: -Phân cơng lao động XH:là chun mơn hóa ... hàng hoa Những điều kiện SX bình thường XH, tức với kinh nghiệm lao động trung bình,một trình độ khéo léo trung bình cường độ lao động trung bình XH Những điều kiện đó, khối lượng chủ yếu Của loại...
 • 68
 • 216
 • 0

Bài giảng những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương 5 phạm thị ly

Bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin chương 5  phạm thị ly
... bình thường sức lao động cơng nhân gia đình họ chi phí cần thiết đào tạo cho nhu cầu xã hội 05/ 07/12 18 b TIỀN CƠNG DƯỚI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Bản chất tiền cơng CNTB -Tiền cơng biểu tiền giá trị hàng ... cơng nhân ngày 05/ 07/12 23 Tiền cơng danh nghĩa tiền cơng thực tế -Tiền cơng danh nghĩa: Là số tiền mà người cơng nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư - Tiền cơng thực tế:là tiền cơng biểu số lượng ... định 05/ 07/12 22 Tiền cơng tính theo sản phẩm :Mỗi đơn vị sản phẩm trả cơng theo đơn giá định gọi đơn giá tiền cơng Tiền cơng trung bình ngày cơng nhân Đơn giá tiền cơng = Số lượng sản phẩm cơng...
 • 203
 • 720
 • 2

Bài giảng những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương 6 phạm thị ly

Bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin chương 6  phạm thị ly
... giới phân chia lại lãnh thổ giới đước chia xong  Chủ nghĩa tư độc quyền chủ nghĩa đế quốc 37 II Chủ nghĩa tư độc quyền Nhà nước: Bản chất chủ nghĩa tư độc quyền Nhà nước -CNTB độc quyền Nhà nước ... Chương7 gồm phần Chương gồm phần: 1 .Chủ nghĩa tư độc quyền 2 .Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước CNTB phát triển qua giai đoạn: -CNTB ... bao gồm hàng loạt cơng ty cơng,thương nghiệp độc quyền hoạt động dựa vào nguồn tài chủ yếu số ngân hàng lớn cung cấp  chế thống trị: +chế độ tham dự + chế độ ủy thác + lập cơng ty mới, phát...
 • 60
 • 241
 • 0

Bài giảng những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin chương mở đầu nhập môn những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin

Bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin chương mở đầu  nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin
... – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Phần thứ ba: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN NHỮNG ... triển chủ nghĩa Mác Vai trò Lênin việc bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác điều kiện lịch sử Chủ nghĩa Mác- Lênin thực tiễn phong trào cách mạng giới   Chủ nghĩa Mác- Lênin với cách mạng vô sản Nga Chủ ... đáng” I Khái lược chủ nghĩa Mác- Lênin Chủ nghĩa Mác- Lênin ba phận luận cấu thành Chủ nghĩa Mác- Lênin “Là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học C Mác, Ph Ăngghen phát triển V.I .Lênin; kế thừa...
 • 144
 • 401
 • 0

NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN Ứng dụng công nghệ sinh học trên cây cao su..DOC

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN Ứng dụng công nghệ sinh học trên cây cao su..DOC
... 0918.775.368 nghệ enzym protein, công nghệ vi sinh vật, công nghệ lên men, công nghệ môi trường Ngày nay, công nghệ sinh học ứng dụng vào nhiều lĩnh vực sống: công nghiệp, nông nghiệp, y học Bằng ... chất sinh học khác có thị trường để nhằm nhanh chóng đưa vào ứng dụng cao su Cũng nên biết thành tựu công nghệ sinh học công nghệ vi sinh nấm men sản xuất nhiều chất dẫn xuất sinh học có tác dụng ... lượng mủ cao sau Thành tựu bật việc ứng dụng chất có hoạt tính sinh học có nguồn gốc hữu cao su việc sử dụng ETHEPHON việc tăng sản lượng mủ cao su Công nghệ áp dụng rộng rãi nước trồng cao su...
 • 6
 • 1,895
 • 7

Đề thi Những nguyên bản của chủ nghĩa Mac- Lenin 2

Đề thi Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lenin 2
... tư đó? câu 3: dân chủ nên dân chủ? cho ví dụ minh họa Đề mac - lenin ( Ngày 23 /6 /20 09 ) Câu 1) phân tích hai mặt lao động sản xuất hàng hóa? qua rút ý nghĩa thực tiễn? Câu 2) sức lao động có ... dân cm XHCN? Đề thi mác khoa B ngày 22 /6 Đề 10: câu 1: chất tiền tệ? nêu chức tiền tệ? câu 2: tư bất biến(TBBB), tư khả biến(TBKB), tư lưu động, tư cố định Trình bày sở phân chia ý nghĩa phân chia ... tiễn việt nam ? Đề 12 Câu : Tính tuần hoàn chu chuyển tư gì? Nêu tác dụng biện pháp để tăng tốc độ chu chuyển tư bản? Ý nghĩa thực tiến việc nghiên cứu vấn đề ??? Câu : Tại nói chủ nghĩa tư độc quyền...
 • 5
 • 16,423
 • 230

Đề thi Những nguyên bản của chủ nghĩa Mac-lenin 2

Đề thi Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-lenin 2
... Nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa tác dụng gì? Nguồn gốc thực chất giá trị thặng dư gì? Tại nói sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa bản? Trình bày thành tựu giới hạn chủ nghĩa tư Từ ... khoa học- công nghệ điều kiện Việt nam cần ý vấn đề gì? Nêu tiền đề cần thi t CNH, HĐH Theo anh (chị) cần có giải pháp để sớm có tiền đề Vai trò ý nghĩa CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Nêu quan điểm ... hạn chủ nghĩa tư Từ xu hướng vận động chủ nghĩa tư LOẠI 2: Tại thời kỳ độ lên CNXH nước ta tất yếu tồn nhiều thành phần kinh tế? Nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa hoạt động thực tiễn? Phân tích mối...
 • 5
 • 5,429
 • 59

Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
... Phân tích nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin việc giải vấn đề dân tộc 29 Nguyên nhân tồn tôn giáo? Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? ... mạng XHCN Ý nghĩa nghiên cứu 27 Phân tích tính tất yếu khách quan nội dung kinh tế thời kỳ độ lên CNXH Liên hệ thực tiễn Việt Nam 28 Dân tộc gì? Phân tích nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin việc ... tư CNTB đại Ý nghĩa nghiên cứu 12 Phân tích giai đoạn vận động tuần hoàn tư công nghiệp Ý nghĩa nghiên cứu 13 Chu chuyển tư bản? Những biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư Ý nghĩa thực tiễn...
 • 16
 • 811
 • 2

De cuong Nhung nguyen ly co ban cua chu nghia Mac-Lenin

De cuong Nhung nguyen ly co ban cua chu nghia Mac-Lenin
... riêng tồn mối quan hệ với chung; riêng tồn độc lập tuyệt đối tách rời chung - Cái riêng toàn bộ, phong phú, đa dạng chung; chung phận sâu sắc, chất riêng - Cái chung đơn chuyển hóa cho điều kiện ... riêng chung V.I Lenin khái quát ngắn gọn: “Như vậy, mặt đối lập đồng nhất: riêng tồn mối liên hệ đưa đến chung Cái chung tồn riêng, thông qua riêng Bất riêng chung Bất chung naò riêng Bất chung ... vận dụng chung để giải trường hợp cụ thể - Trong hoạt động nhận thức thực tiễn, cần phải biết vận dụng điều kiện thích hợp cho chuyển hóa đơn chung theo mục đích định, bới chung đơn chuyển hóa...
 • 21
 • 1,879
 • 141

NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
... gồm biểu mẫu sau: Mẫu số 01-LĐTL Mẫu số 02-LĐTL Mẫu số 03-LĐTL Mẫu số 04-LĐTL Mẫu số 05-LĐTL Mẫu số 06-LĐTL Mẫu số 07-LĐTL Mẫu số 08-LĐTL Mẫu số 09-LĐTL Bảng chấm công Bảng toán tiền lương Phiếu ... sổ sử dụng sổ tổng hợp chủ yếu sau: - Sổ chứng t - Ghi sổ – Sổ nhật ký tài khoản - Sổ đăng ký chứng từ ghi s - Nhật ký tổng quát - Sổ tài khoản- Sổ tổng hợp cho tài khoản -Sổ chi tiết cho số đối ... dụng lao động: Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 627 - Chi phí sán xuất chung Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 642 - chi phí quản doanh nghiệp Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác...
 • 71
 • 1,108
 • 3

Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Vân dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công cuộc công công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay
... nguyên vật liệu, lao động cần thiết trình sản xuất, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Các khoản chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Các khoản chi phí gọi chi phí ngoàI sản ... phơng tiện chủ yếu phục vụ trực tiếp trình Công ty kho bể phơng tiện vận tải tra nạp + Kho bể: Kho bể tài sản cố định có giá trị Công ty, chiếm khoảng 7% tổng giá trị tài sản cố định Công ty có ... vốn bỏ vào trình sản xuất kinh doanh thu đợc dồng doanh thu Kết tính đợc lớn tốt cho doanh nghiệp, cụ thể: Tổng doanh thu kỳ Doanh thu/đồng vốn sản xuất = Tổng vốn bỏ vào trình sản xuất Tại Công...
 • 73
 • 788
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tiểu luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninnhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lêninbài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêningiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninnhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac leninde cuong on tap nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac leninde cuong on tap nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin 2de cuong on tap nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin 1tai lieu môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninnhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin hp1đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninnhững nguyen lý co bản của chu nghia mac leninnhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 2những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 181 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác­lêninThiết kế ly hợp hộp số cầu chủ độngGiao trinh phay CNC b2Từ vựng tiếng anh thông dụng, dễ học, dễ tìm kiếmTiểu luận văn hóa đông nam á hôn nhân chăm bà la môntiêu chuẩn thiết kế xây dựng chợ Việt NamBỘ dẫn CHỨNG NGHỊ LUẬN xã hộiTiểu luận thực trạng và giải pháp khắc phục những hạn chế của việc trả hồ sơ vụ án hình sự giữa các cơ quan tố tụngThiết kế nhà máy sản xuất xúc xích tiệt trùngThiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty Hải sản 404Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Hai Bà Trưng, Hà Nội năm học 2016 2017Thiết kế bể lắng ngangTrắc nghiệm Quản lý bán hàng có đáp ánĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đông Anh, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 2016Đổi mới mô hình xây dựng văn hóa làm việc cá nhân và làm việc nhóm tại ngân hàng SHBDự án xây dựng và đổi mới văn hóa làm việc tại ngân hàng TM cổ phần mê kong qua ĐỘNG VIÊN và KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN làm VIỆCXây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên hành vi tổ chức và nhóm làm việcDạy học theo chủ đề "Kỹ thuật trồng Nhãn, Vải" - Công nghệ 9Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập