Luận văn hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

Công tác kế toán của Công ty Đầu Xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ.doc

Công tác kế toán của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ.doc
... cân đối phát sinh Bảng báo cáo tài BTH Chi Tiết Báo cáo tỏng hợp kế toán PHẦN II TÌNH HÌNH CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ Công ty ĐTXD ... 52.460.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) 37 Ghi Báo cáo tỏng hợp kế toán ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT ... 936.100 32.000.000 41.361.000 Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) 42 Ghi Báo cáo tỏng hợp kế toán ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 08 Ngày 10 tháng...
 • 134
 • 271
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
... dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Quá trình hình thành phát triển Công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật Hạ tầng Sơn công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Công ty đợc thành lập theo ... III Hoàn thiện hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn I Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty ... động Các đội sản xuất II Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Đặc điểm tổ chức máy kế toán Phòng Tài vụ công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ...
 • 53
 • 226
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
... TẾ KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ 2.1 Tổng quan công ty Đầu Xây Dựng Phát Triển Kỹ Thuật Hạ Tầng Sơn 2.1.1 Lịch ... tiền lương khoản trích theo lương công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, anh chị phòng kế toán công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ ... 5145236 Công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn (Công ty ĐTXD & PTKT Hạ tầng Sơn Vũ) công ty TNHH có hai thành viên trở lên, có tài khoản riêng, có dấu riêng, hoạt động theo Luật...
 • 98
 • 200
 • 1

“Hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

“Hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ ”
... TẾ KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ 1.1 Tổng quan công ty Đầu Xây Dựng Phát Triển Kỹ Thuật Hạ Tầng Sơn 1.1.1 Lịch ... tiền lương khoản trích theo lương công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, anh chị phòng kế toán công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ ... nhâ ̣n thức vâ ̣y nên thời gian thực tâ ̣p ta ̣i Công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn em đã cho ̣n đề tài: “Hoà n thiê ̣n công tác kế toán lương và các khoản...
 • 97
 • 185
 • 0

tình hình công tác hạch toán kế toán tại công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn

tình hình công tác hạch toán kế toán tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ
... TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ Công ty ĐTXD & PTKT Hạ tầng Sơn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho ... 2.200.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký) 40 (Ký) 40 Ghi Báo cáo tỏng hợp kế toán ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT ... 12.059.000 27.078.920 Người lập Kế toán trưởng (Ký) 45 Số tiền (Ký) 45 Ghi Báo cáo tỏng hợp kế toán ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ 02 14/10 Ban hành theo QĐ số...
 • 149
 • 71
 • 0

Hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty Đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
... Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Chức nhiệm vụ quyền hạn phận đợc thể nh sau: Ban Giám đốc Ban Giám đốc bao gồm ... máy quản lý công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn BAN GIM C Phũng k hoch Phũng k thut Phũng ti v Phũng t chc lao ng Cỏc i sn xut II C IM T CHC HCH TON K TON TI CễNG TY U T XY ... kinh tế công ty Phòng Kỹ thuật Phòng Kỹ thuật có nhiệm vụ tham mu giúp việc Giám đốc công tác kỹ thuật, chất lợng công trình, phụ trách công tác đấu thầu, dự án, kế hoạch kinh tế công ty, giúp...
 • 56
 • 225
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
... Đối ng hạch toán chi phí sản xuất Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 2.1.1.1 Sự cần thiết công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Trong ... cho đối ng phù hợp, lập dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, kế hoạch đầu XDCB - Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Tập hợp chi phí SXKD phát sinh kỳ, tính giá thành, giám sát ... 171 831 410 Kế toán trưởng Sau sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Sơ đồ 2.5: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty ĐTXD & PTKT Hạ tầng Sơn Nguyễn...
 • 67
 • 225
 • 1

196 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu xây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

196 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
... Đối ng hạch toán chi phí sản xuất Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 2.1.1.1 Sự cần thiết công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Trong ... cho đối ng phù hợp, lập dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, kế hoạch đầu XDCB - Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Tập hợp chi phí SXKD phát sinh kỳ, tính giá thành, giám sát ... 171 831 410 Kế toán trưởng Sau sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Sơ đồ 2.5: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty ĐTXD & PTKT Hạ tầng Sơn Nguyễn...
 • 67
 • 222
 • 0

190 Hạch toán kế toán tại Công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

190 Hạch toán kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
... đối phát sinh Bảng báo cáo tài BTH Chi Tiết Báo cáo tỏng hợp kế toán Phần II Tình hình công tác hạch toán kế toán công ty đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn Công ty ĐTXD & PTKT Hạ ... công ty - Quyết định giải thể công ty * Phòng Kế toán: Giúp Công ty thực toán toán theo phơng pháp lệnh kế toán thống kê điều lệ tổ chức kế toán Nhà nớc ban hành * Phòng nghiệp vụ: Gồm: cán kỹ ... 5.000.000 16.000.000 21.000.000 Ngời lập Kế toán trởng (Ký) (Ký) 45 Ghi Báo cáo tỏng hợp kế toán Đơn vị: công ty đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật sơn Chứng từ ghi sổ Số: 12 Ban hành theo...
 • 131
 • 169
 • 0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐTXD PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ
... 831 410 Kế toán trưởng Sau sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Sơ đồ 2.5: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty ĐTXD & PTKT Hạ tầng Sơn TK 621 TK ... toán trưởng 2.3 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 2.3.1 Nội dung chi phí Trong giá thành sản phẩm xây lắp, chi phí nhân công trực tiếp khoản mục chi phí chi m ... 2.7.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Do đặc điểm Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Công ty TNHH, công ty nhận thầu công trình, hạng mục công trình tự...
 • 35
 • 112
 • 0

hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn

hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ
... III Hoàn thiện hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn I Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty ... Phơng pháp hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn 3.1 Hạch toán tiền lơng: Tài khoản kế toán sử dụng tài khoản 334 tài khoản liên ... toán kế toán công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Đặc điểm tổ chức máy kế toán Phòng Tài vụ công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn thực chức thu nhận, xử...
 • 46
 • 230
 • 0

Phân tích hiệu quả sự dụng vốn tại công ty đầu xây dựng phát kiển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Phân tích hiệu quả sự dụng vốn tại công ty đầu tư xây dựng và phát kiển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
... dụng vốn Công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn - Chương III: Các kết luận đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn SVTH:Nguyễn ... luận vốn phân tích hiệu sử dụng vốn - Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ, từ thấy nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn - Đánh giá hiệu ... dụng vốn công ty ĐTXD PTKT hạ tầng Sơn 2.1.1 Tổng quan Công ty đầu xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty ĐTXD PTKT hạ tầng Sơn Tên công...
 • 59
 • 78
 • 0

Công tác quản lý vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68.DOC

Công tác quản lý vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68.DOC
... s lun v qun c nh doanh nghip Phn II : Thc trng cụng tỏc qun c nh ti Cụng ty c phn xõy lp v phỏt trin k thut h tng s 68 Phn III : nh hng v mt s gii phỏp hon thin qun c nh ti cụng ty ... khú khn cho cụng ty Tuy nhiờn , s cỏc ti sn cn , cú ti sn thuc phn ngõn sỏch cp trc õy, cụng ty khụng cú quyn ch ng vic b phn ti sn ny nhanh b phn ti sn ny , cụng ty phi tin hnh cỏc ... cụng tỏc qun c nh Hoàng Thị Trang Lớp : Quản công 48 Website: http://www.docs.vn Email 11 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.3 Mc tiờu: Qun c nh bao...
 • 60
 • 861
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũđặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũthực trạng marketing trong công ty đầu tư xây dựng mỹ phátxây dựng chiến lược marketing cho công ty đầu tư xây dựng mỹ phátphần i thực trạng công tác kế toán tại công ty đầu tư xây dựng hồng hà 3xây dựng mới khu cấp cứu bệnh viện nguyễn đình chiểu đến năm 2020 hoàn chỉnh quy mô 600 giường đầu tư xây dựng nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đáp ứng là trung tâm y tế cấp vùngcông ty đầu tư xây dựng hồng hàcông ty đầu tư xây dựng số 2 hà nộicông ty đầu tư xây dựng dân dụng hà nộitổng công ty đầu tư xây dựng nhà hà nộicông ty đầu tư xây dựng số 1 hà nộicông ty đầu tư xây dựng đô thị hà nộiNghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối GiảnMinna No Nihongo II Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ Vựngchuyên đề đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiếtSẢN XUẤT ENZYME CELLULASE TỪ BÃ SẮNHợp tác đa phương asean +3 vấn đề và triển vọng p2slide bài giảng luật lao động 2016kế hoạch hoạt động trạm y tế xãTiểu luận Kinh tế phát triểnMột số bài tập tương tự đề minh hoạ số 3 môn toán ôn thi THPT quốc giaTỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC VÀO MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ – VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGVÙNG BIỂN NAM BỘ TRONG CHÍNH SÁCH KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM (Từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỉ XX)QUÁ TRÌNH TĂNG CƯỜNG ẢNH HƯỞNG VỀ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY_QUA TRƯỜNG HỢP VỚI LÀO, CAMPUCHIA, VIỆT NAM VÀ MYANMARbồi dưỡng thường xuyên anh văn 2016 2017CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 27 ĐẾN 36 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ BẾN TREsáng kiến kinh nghiệm 2016 2017Doc1 giúp cho mõi người săn sàng vào trở ngại4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 20162017 THPT Nhân Chính (Có đáp án)Quan điểm của Xã hội học về Lệch lạc xã hộiĐề tài ngân hàng đặc biệtHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm minh nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập