Bài tập bổ sung tiếng anh 11 hoàng thị lệ

Bài tập bổ sung tiếng anh 10 (chương trình chuẩn)

Bài tập bổ sung tiếng anh 10 (chương trình chuẩn)
... B 39 D 40 C 41.C 42 D 43 A 44 A 45 B 46 C 47 B 48 C 49 A 50 D BÀI ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 6) ~ 35 PRACTICE TEST D A B C A A D D B 10 C 11 D 12 A 13 B 14 C 15 C 16 B 17 A 18 A 19 D 20 D 21.A 22 ... C Offer a comparable suite D Add an extra bed The End KEY BÀI ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 6) ~ 41 UNIT PRACTICE TEST 1 C A B A D B A B D 10 C 11 C 12 A 13 B 14 C 15 B 16 A 17 D 18 C 19 D 20 C 21 B ... 38 A 39 D 40 C 41 B 42 D 43! A 44 B 45 D 46 A 47 C 48 B 49 B 50 C ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit 7) ~ 47 SUMMER EXTRA COURSE 10 – 2 010 UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE PRACTICE TEST A PHONETICS I Pick...
 • 94
 • 1,934
 • 5

bài tập bổ sung tiếng anh 9

bài tập bổ sung tiếng anh 9
... moved to this area in 199 6 I have Many designers have introduced several styles of clothes in the last few years Several They bought their car in 199 0 Their car The ... went to Stan's holiday party last year, hadn't we ? a b c d 24 My family lived in Hue since 199 0 to 199 6, but we are now living in Sai Gon a b c d 25 Are you ready ? It's time we go a b c d 26 ... lesson Mr.Green is our English teacher He ( teach ) English since he ( leave ) London in 199 9 A Vietnamese boy ( name ) Tan ( live ) with the Parker family on a farm He ( stay ) ...
 • 143
 • 363
 • 4

Tài liệu BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 7 UNIT 11: docx

Tài liệu BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 7 UNIT 11: docx
... couching sneezing disease running nose III Em cho dạng động từ in hoa để hoàn thành câu sau Mrs Oanh’s daughter is having a ………………check – up MEDICINE We need to know your …………………… , Minh WEIGH ... intense, and stop your nose ………………… (6) for a while However, it can cure you cold So far, …………………… (7) no cure for the common cold and no medicine to prevent it ……………… (8) there is no cure or preventive...
 • 6
 • 1,128
 • 11

bài tập bổ trợ tiếng anh lớp 11 unit 10

bài tập bổ trợ tiếng anh lớp 11 unit 10
... developed countries to import wood and wood products More than 90 percent of the plywood used in the United States, for example, is (37) from, developing countries with tropical rain forests By the ... frozen continents alike are seriously threateneD And this despite the warnings of the scientific community and the deep concern of millions of ordinary people Despite the fact, too, that we can create...
 • 5
 • 1,963
 • 9

Bộ bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 cả năm

Bộ bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 cả năm
... growing tendency among singers to _ some famous singers a imitate b follow c reflect d pursue 11 An only child often creates an friend to play with a imagery b imaginable c imaginary d ... 10 We tried to make a _ of our situation, but it wasn't funny a joke b trick c tension d risk 11 They held a concert to mark the _ of Mozart's death a occasion b anniversary c situation d ... to get used to drive b to get used to driving c being used to drive d in getting used to driving 11 The factory is said in a fire two years ago a being destroyed b to have been destroyed c...
 • 65
 • 397
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11 - 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11 - 1
... realized members from other countries 22 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH • • PHAN BAI TAP 24 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 11 PHAN BAI TAP b I was very eager enough to prepare for my speech which ... others d together 31 next Saturday / 18 th birthday 14 The climax of the New Year _ was a firework display a Next Saturday is my 18 th birthday 28 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BAI TAP ... at the rate of 1. 14% 49 about 75 million people per year According to data from the CIA’s 200 5-2 ■! I 16 World Factbooks, the world 80 BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BA! TAP...
 • 58
 • 3,657
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11
... of the fact that  wildlife all over the     UNIT 10: NATURE IN DANGER  111 A B UNIT 10 NATURE IN DANGER 112  BAI TAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • P H A N  BAl TAP 32.         Any country that  has to cope with  ... c servant a that b which c. when d why 104 BAl TAP TRAC NGHI&M TIENG ANH 11 • PhAn BAl TAP 106 BAITAP TRAC NGHIEM TIENG ANH 11 • PHAN BAl TAP UNIT 9: THE POST OFFICE  105 the   most   important ... Yesterday I went to I had never been to before a. Thanh Ba Post Office, that b Thanh Ba Post Office where c Thanh Ba Post Office which d Thanh Ba Post Office, which 30 She has two grown children, both of...
 • 63
 • 2,845
 • 0

Bai tap trac nghiem tieng anh 11

Bai tap trac nghiem tieng anh 11
... number of children a person has, using various methods of contraception is called A family planning B birth control C population D A & B 11) When a person has an infectious disease, he is from ... pronounced differently from that of the other words 1) A attract B aquatic C added D facility 2) A gather B athletics C enthusiasm D through 3) A attracted B developed C competed D added II Circle the ... entertainment, from concerts and plays in the Theatre to local attractions like the Aquarium 39 The area of old houses known as The Lanes is a very attractive shopping centre, where visitors can buy souvenirs...
 • 49
 • 2,925
 • 7

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11
... Oxygen is necessary for life Water is necessary for life too (both … and…) Chanh is also absent-minded He left his book in class He also left his jacket in class (not only … ... 11 Modal verbs Revision Ability • We use can or be able to to express ability Hai can sing very ... A Choose the most appropriate reason for each of the following utterances – Do you think that Chanh will be employed? - He couldn’t be employed A He performed rather well in the interview B He...
 • 44
 • 1,366
 • 33

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 (có Keys)

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 (có Keys)
... (Dịch nhũg câu sau sang tiếng Anh) : Chị cô cao to cô Chúng bị lạc đường Xin vui lòng cho đường đến nhà g axe lửa Họ sống từ năm 1 986 Tôi học tiếng Anh năm Tommy có nhiều tiền, anh không giàu Martin ... enough IV Translate the following sentences into English (D ịch nh ững c âu sau sang tiếng Anh ) Anh sinh vào năm 19 68 Họ đến ăn nhà hàng cách hai ngày Bạn làm vào tối hôm qua Chúng chơi bóng đá trời ... Translate the following passage into English (Hãy dịch đoạn văn sau sang tiếng Anh) : ĐI THAM QUAN THƯ VIỆN QUỐC GIA Tuần với anh lớn tham quan thư viện quốc gia Chúng đến vào sáng sớm, thư viện đông...
 • 114
 • 4,309
 • 87

Xem thêm

Từ khóa: bài tập bổ sung tiếng anh 9bai tap bo sung tieng anh 10sách bài tập bổ sung tiếng anh 825 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 – nguyễn thị minh hươngbài tập bổ trợ tiếng anh lớp 11bai tap bo tro tieng anh 7 unit 11tài liệu bài tập bổ trợ tiếng anh 7 unit 11 docxbài tập bổ trợ tiếng anh 7 unit 11 có đáp ánbài tập ngữ pháp tiếng anh 11bài tập bổ trợ tiếng anhbài tập bổ trợ tiếng anh lớp 7bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 có đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 9bài tiểu luận triết 1tóm tắt PHẠM NGỌC THẢO VỚI CHÍNH SÁCH BÌNH ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở TỈNH BẾN TRE (1954 - 1962)“SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤUẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN SINH QUAN LÃO - TRANG TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊMBÀI TOÁN BIÊN CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN DẠNG TÍCH PHÂNBIỆN PHÁP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP BỐN THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN KHOA HỌCBIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔICÁC NHÓM ĐỒNG PHÔI TÔPÔ VÀ KHÔNG GIAN TÍCH CỦA NỬA – HÌNH HỘPtóm tắt CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 14 ĐẾN 24 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCAO BÁ QUÁT – LƯƠNG TÂM VÀ KHÍ PHÁCH QUA THƠ CHỮ HÁNCHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ TỈNH BÌNH PHƯỚCCHẤT LƯỢNG DÂN SỐ QUẬN BÌNH TÂN (TP. HỒ CHÍ MINH) TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓAtóm tắt CHÍNH SÁCH CỦA VUA MINH MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN TRUNGCHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG TƯƠNG TÁC QUYỀN LỰC KHU VỰC THẾ KỈ XVIII - XIXCỔ MẪU VÀ BIỂU TƯỢNG TRONG BỐN TIỂU THUYẾT ĐƯƠNG ĐẠI ẤN ĐỘĐẶC ĐIỂM THƠ VÀ TỪ ĐÀO TẤNDẠY HỌC CHƯƠNG HIĐROCACBON KHÔNG NO HÓA HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CÂY THUỐC Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT, TỈNH TÂY NINHĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN NÓN METRICĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƢƠNG CỦA MÔĐUN -MINIMAX
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập