Thiết kế phương án kỹ thuật bể chứa dầu thô nổi đáy hở sức chứa 25000 tấn phục vụ chứa và gom dầu thô ngoài khơi biển việt nam

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 9 docx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 9 docx
... Cờng N M 99 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật kNm 213.15 0 chơng 9: tính toán thi công kNm -3 09. 84 0 kN 438.67 -1 591 . 29 -1 373.08 97 0 .92 I.2 Chn tit din cỏc ca kt cu giỏo m rng tr - Thanh ... R0 = 190 000 kN/m2 Kt lun: Vy s t yờu cu v cng - Vi s 2: = =48 .91 6 Tra bng ta cú = 0.822 = 148343 kN/m2 Nguyễn Mạnh Cờng 101 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật R0 chơng 9: tính toán thi ... va ri : 2.0 KN/m2 - Ti trng nm ngang: + ỏp lc va + Lc giú tỏc dng lờn h thng chng Nguyễn Mạnh Cờng 103 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật chơng 9: tính toán thi công - Xỏc nh ỏp lc va lờn...
 • 11
 • 171
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 8 pptx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 8 pptx
... Gi -5 4.6033 -1 3.0544 -2 2. 681 4 101.00 58 -3 0.30 18 -2 32.729 ti trng Gia nhp TTGH -2 5.3 283 1.163 Nguyễn Mạnh Cờng -6 .05542 -1 0.521 95 18. 52164 5.556491 -1 7.49 68 SD Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ ... w (m) Gi (kNm/m) 2.3 686 75 1.050 288 82 M- 1.39740401 Hng 2.3 686 75 M+ 1.050 288 82 M- 1.39740401 Hng 2.3 686 75 M+ Hng M+ 1.2 MTK -5 .0403 -5 36.007673 2.7036 514 .83 22751 1.050 288 82 Gia nhp Nguyễn Mạnh ... com1 l t hp - - Gi 54.6033 Gia - nhp 25.3 283 1.163 MDC MDCrailing - ti trng 101.005 - 13.0544 22. 681 4 30.30 18 -3 75. 182 - 18. 5216 5.55649 6.05542 -1 0.521 MDW MPL Ghi chỳ MLL TTGH -1 6.3431 CD1...
 • 12
 • 211
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 7 doc

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 7 doc
... 163606.82 163606.82 163606.82 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 ... 22.05 15 .75 58.93 280.00 22.00 1.35 chơng 7: tính toán mố cầu -3 .6 -3 .6 -0 .35 -0 .35 -7 9.38 -5 6 .70 -1 54.04 0.00 -7 .70 -0 . 47 252 .72 -1 1 67. 83 -3 .85 119.88 -3 .85 540.43 -2 52 .72 -6 46.15 -4 61.54 -1 360.41 ... -0 .420392408 -0 .543483508 -0 .691436429 -0 .8 671 54 473 -1 . 073 574 36 -1 .31361182 -1 .905 676 489 -2 .66328 378 9 -3 .599904903 -4 .71 7522325 -5 .999842189 -9 .5442540 97 -1 1 .73 066 chơng 7: tính toán mố cầu 0.9 378 32951...
 • 44
 • 168
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 6 pdf

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 6 pdf
... K42 Thiết kế kỹ thuật chơng 6: tính toán trụ cầu H s nh hng t nn quanh cc kh H s ph kd -9 79.715 Chuyn v n v dHH 6. 08x1 0 -6 m -2 .37x1 0 -6 4.81x1 0 -6 m m -8 .52x1 0 -6 7.04x1 0 -6 -3 .90x1 0-7 -1 .58x1 0-1 1 ... II Cng III 362 .58 0.00 503.20 CHNG 6: TNH TON TR CU 264 52.98 264 52.98 264 52.98 OK OK OK 0.00 4132.17 742. 16 30979 .66 30979 .66 30979 .66 OK OK OK 6. 1.3 Kim tra nt : (theo iu 5.7.3.4) 6. 1.3.1 Lý thuyt ... Hy Mx Hx My 5285.3 67 718.97 61 835.54 66 374.18 KN 387.50 284.38 0.00 444.38 KNm 60 89. 56 4 468 .95 0.00 69 83.35 KN 1332.47 0.00 4132.17 742. 16 KNm 1 768 1.28 0.00 49511. 16 1 060 8. 26 Lp Cu ng St K42...
 • 34
 • 222
 • 2

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 4 doc

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 4 doc
... 0. 246 942 356225.1 at ỳc t K9 -1 92 149 . 04 16 0. 042 56 0. 349 1826026 0.281 643 40 48 34. 8 at ỳc t K10 -2 13 243 .89 18 0. 047 88 0.391 1821937 0.315537 45 2 941 .1 at ỳc t K11 -2 61 047 .10 20 0.05320 0 .43 4 1817751 ... 0.037 24 0.306 1830212 0. 246 942 356225.1 at Xong H -1 32960.00 16 0. 042 56 0. 349 1826026 0.281 643 40 48 34. 8 at HL nhp biờn -1 549 15.93 16 0. 042 56 0. 349 1826026 0.281 643 40 48 34. 8 at HL nhp gia -1 66578.70 ... Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật chơng 4: Kiểm toán bố trí cáp DUL HL nhp biờn -3 50033.13 24 0.063 84 0.518 18095 74 0 .41 8026 593903.5 at HL nhp gia -3 681 84. 88 24 0.063 84 0.518 18095 74 0 .41 8026 593903.5...
 • 14
 • 367
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT PHẦN 2 pptx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT PHẦN 2 pptx
... Thiết kế kỹ thuật chơng 1:giới thiệu chung CHNG GII THIU CHUNG V PHNG N Nguyễn Mạnh Cờng 138 Lớp Cầu Đờng Sắt K 42 Thiết kế kỹ thuật chơng 1:giới thiệu chung I.1 ... h= 2, 5 m - Cao ỏy dm thay i theo quy lut parabol m bo phự hp yờu cu chu lc v m quan kin trỳc - Mt ct hp dng thnh xiờn: mặt cắt ngang 125 0 50 150 25 400 400 25 150 50 25 2. 0% 25 2. 0% 300 150 25 0 ... sỏt: = 0 .25 H s ma sỏt lc trờn 1mm bú cỏp (5.9.5 .2. 2b): K = 6.6ì10-7 (mm-1) = 6.6ì10-4 (m-1) ng sut thộp ng sut kớch: fpj = 1448 (MPa) Nguyễn Mạnh Cờng 141 Lớp Cầu Đờng Sắt K 42 Thiết kế kỹ thuật...
 • 6
 • 241
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 10: Tổ chức thi công pptx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 10: Tổ chức thi công pptx
... Thi t kế kỹ thuật chơng 10 :tổ chức thi công I T CHC THI CễNG TNG TH I.1 Thi cụng m + Gt lp t yu ,t n cao thit k + Lp dng,a mỏy úng cc lờn o v ti hnh ... chụn sn thi cụng tr) Nguyễn Mạnh Cờng 111 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thi t kế kỹ thuật chơng 10 :tổ chức thi công + bờ tụng theo tng t + Cng kộo ct thộp DL, tin hnh bm va + Cng kộo DL 32 - Sau ú tin ... Sắt K42 Thi t kế kỹ thuật chơng 10 :tổ chức thi công + Cng kộo bú cỏp th hai n 50 % Pk - Cng kộo cỏc bú cỏp bn ỏy hp: Sau bờ tụng t cỏc cng yờu cu tin hnh cng kộo cỏc bú ct thộp cũn li - Sau cng...
 • 8
 • 196
 • 0

THIẾT kế PHƯƠNG án kỹ THUẬT chương 7

THIẾT kế PHƯƠNG án kỹ THUẬT  chương 7
... a^3*E*J 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 a 0.35 ... 30 .71 53 .75 T 19.44 34.02 T 59.29 129 .70 T 43.18 94. 47 T 109.45 2 17. 48 T 93.34 182.24 T 109.45 2 17. 48 T 181.93 2 27. 42 T 71 . 57 1 07. 36 T Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật chơng 7: tính toán ... 6.80 7. 36 7. 93 8.50 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật 3.5 -3.888 -1.55 chơng 7: tính toán mố cầu -9.5442540 97 -11 .73 066 -10.30603 27 - 17. 9186 -5.842 -15.08 163606.82 163606.82 577 62.38 577 62.38...
 • 41
 • 31
 • 0

THIẾT kế PHƯƠNG án kỹ THUẬT chương 10 tổ chức thi công

THIẾT kế PHƯƠNG án kỹ THUẬT  chương 10 tổ chức thi công
... (T), có tổng chiều dài xe 12 (m) chiều cao (m) có cấu tạo kiểu dàn thép Nguyễn Mạnh Cờng 111 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thi t kế kỹ thuật chơng 10: tổ chức thi công - Bộ ván khuôn dùng việc đúc ván khuôn ... bệ mố + Lắp dựng ván khuôn đổ bê tông tờng đỉnh tờng cánh Nguyễn Mạnh Cờng 109 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thi t kế kỹ thuật chơng 10: tổ chức thi công + Gia cố đất đắp hai bên đầu cầu, trớc đắp tiến ... biệt - Trình tự thi công trụ bao gồm bớc nh sau : + Tập kết thi t bị để đặt cẩu, búa, thi t bị chuyên dụng khác phục vụ cho thi công + Đóng cọc ván thép bao quanh khu vực thi công trụ + Đổ bêtông...
 • 7
 • 49
 • 0

THIẾT kế PHƯƠNG án kỹ THUẬT PHẦN 2

THIẾT kế PHƯƠNG án kỹ THUẬT PHẦN 2
... 31 .28 28 . 72 27.09 26 .39 26 .39 600 6 12 619 626 6 32 638 643 647 6 52 656 659 661 6 62 6 62 149 722 139459 133111 127 186 121 706 116689 1 121 53 108114 103 524 99870 97173 95449 94709 94709 5.02E+07 4 .26 E+07 ... Cầu Đờng Sắt K 42 Thiết kế kỹ thuật chơng 2: tính toán đặc trng hình học Bảng tính toán đặc trng hình học mặt cắt đầm chủ Tên x h MC (m) (cm) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 4.5 7.5 10.5 ... toán kích thớc mặt cắt dầm chủ Tên Th x MC ứ tự (m) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 6 10 11 12 13 4.5 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22 .5 26 .5 30.5 34.5 38.5 42. 5 44.5 Nguyễn Mạnh Cờng Y1 Y2...
 • 5
 • 32
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế kỹ thuật bể chứa trụ đứng V=45000m3

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế kỹ thuật bể chứa trụ đứng V=45000m3
... a cht ti ni xõy dng cụng trỡnh: ( Xem ph lc a cht ) a cht cụng trỡnh nh sau: 0,00 m -1,50 m sơ đồ mặt cắt địa chất Đất lấp , bêtông, cát nhỏ hạt thô lẫn nhiều sỏi Bùn sét màu xám xanh , xám đen ... chỗ xen kẽ mạch cát mịn, có N=4,2 -39,00 m Cát vàng mầu trắng đục lẫn sạn trạng thái bão hoà nớc kết cấu III N=36,8 Xõy dng phng ỏn nn múng SVTH: Nguyn Xuõn Thnh MSSV: 1132.51 Page 48 TRNG I HC...
 • 151
 • 295
 • 2

thiết kế các phương án kỹ thuật tổ hợp thiết bị kdt -1 khai thác vỉa dầy, dốc bằng công nghệ chia lớp ngang

thiết kế các phương án kỹ thuật tổ hợp thiết bị kdt -1 khai thác vỉa dầy, dốc bằng công nghệ chia lớp ngang
... cấp nhà nớc Chuyên đề: thiết kế phơng án kỹ thuật Tổ hợp thiết bị kDt- khai thác vỉa dầy, dốc công nghệ chia lớp ngang, gơng khấu ngắn, kết hợp thu hồi than điều kiện khoáng sàng than Việt Nam ... dùng cho công tác chuẩn bị, sửa chữa bảo hành thiết bị tổ hợp Bảng tổng hợp kết tính toán thời gian chu kỳ khấu công suất lò chợ xem bảng 15 Bảng TT 2.1 2.2 10 Tên gọi Khối lợng khai thác sau ... Viện Khoa học công nghệ Mỏ -&&& Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ giới hoá khai thác vỉa dày, dốc 45 mỏ than hầm lò vùng Quảng ninh Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài độc...
 • 23
 • 209
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện Địa chất công trình cho nhà chung cư cao tầng B4 Kim Liên Đống Đa Hà Nội. Thiết kế phương án khảo sát Địa chất công trình chi tiết phục vụ cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật lập bản vẽ thi công cho công trình. Thời gia

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện Địa chất công trình cho nhà chung cư cao tầng B4 Kim Liên Đống Đa Hà Nội. Thiết kế phương án khảo sát Địa chất công trình chi tiết phục vụ cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật và lập bản vẽ thi công cho công trình. Thời gia
... trọng công trình, điều kiện thi công Chơng III Dự báo vấn đề địa chất công trình Qua việc nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực xây dung nh chung c cao tng B4 Kim Liờn cho thấy ... tính toán thi t kế, khu vực Nội sử dụng vùng tơng đơng vùng 2b theo UBC, với gia tốc A = 0.17 (g) ) Theo tài liệu báo cáo Phân tích địa kỹ thuật móng công trình phục vụ thi t kế kỹ thuật Kỹ s ... Dựa vào mặt cắt địa chất công trình đồ bố trí công trình thăm dò giai đoạn khảo sát sơ bộ, chọn địa tầng lỗ khoan KB-1 để tính toán .Địa tầng lỗ khoan KB-2 đợc mô tả nh sau: Bảng mô tả lỗ khoan...
 • 94
 • 470
 • 0

Đồ án Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

Đồ án Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ
... hiện: - 47 - Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thị phú th - tỉnh phú thọ b Phơng pháp đờng đồng mức thiết kế Trên mặt khu đất có đờng đồng mức tự nhiên, ta vạch đờng đồng mức thiết kế ... chuẩn bị kỹ thuật thị 3.1 Mục tiêu nhiệm vụ đồ án - Lập phơng án quy hoạch chung chuẩn bị kỹ thuật thị Phú Thọ phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế hội cuả tỉnh Phú Thọ thị Phú Thọ - ... gần ga đờng sắt gần cảng Phú Thọ Sinh viên thực hiện: Thong mại, du lịch dịch vụ - 20 - Đồ án tốt nghiệp Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thị phú th - tỉnh phú thọ Thị Phú Thọ đợc xây dựng thành...
 • 82
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyen tac chung va phuong phap tinh toan thiet ke phuong an sua chua bo phan ket cau may bay de xuat phuong an thiet ke sua chua bo phan ket cauphương án kỹ thuậtphương pháp kỹ thuật sửa chữa ôtôthiết kế bản vẽ kỹ thuật thi côngthiết kế bản vẽ kỹ thuật công nghệ 11quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sátphương án kỹ thuật khảo sát địa hìnhtính toán thiết kế vải địa kỹ thuậtphê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựngthiết kế môn học kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thươngbài 8 thiết kế bản vẽ kỹ thuậtmẫu phương án kỹ thuật khảo sátphương án kỹ thuật khảo sát địa chấtphương án kỹ thuật khảo sátphương án kỹ thuật khảo sát xây dựngGiải pháp phát triển bền vững du lịch biển tỉnh Hải PhòngGiải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ LongNghiên cứu ứng dụng thể thao giải trí đối với người lao động trí óc nhằm nâng cao khả năng làm việc cho giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà NẵngXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Ứng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tớiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc