Journal of accounting, auditing finance, tập 26, số 03, 2011 7

Tài liệu Review of Accounting and Finance Volume 8 ppt

Tài liệu Review of Accounting and Finance Volume 8 ppt
... 13.27 11. 08 1.17 4.67 3.12 4.76 0.00 2.72 5. 58 8.00 8. 81 8. 39 6.35 4.03 2.17* 60. 18 66.77 69.01 79.13 82 .15 77. 58 95.45 82 .88 89 .27 82 .50 81 .61 78. 57 72.47 84 .97 1. 68* 26.55 22.15 29 .82 16.20 ... shares offered In 1 988 , the average price was at a similar level to 1 987 at Year 1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 Before crash 1 987 Post crash 1 988 1 989 1990 1991 1992 Average 1 982 to 10 October 1 987 ... fee as % of principal Underwriting Fee as % of principal Overallot amt sold as % of amount 8. 72 8. 16 8. 59 8. 29 7. 98 8.02 8. 47 7.91 8. 10 7.77 7.40 7.24 8. 29 7 .81 0 .84 2.30 1.74 1 .87 1. 68 1.56 1.64...
 • 94
 • 205
 • 0

Cognitive moral development theory and moral maturity of accounting and finance professionals

Cognitive moral development theory and moral maturity of accounting and finance professionals
... satisfaction in the nation’s financial institutions and markets Cognitive Moral Development Theory and Moral Maturity of Accounting and Finance Professionals by Phyllis N Rhodes M.B.A., Belhaven ... ABSTRACT Cognitive Moral Development Theory and Moral Maturity of Accounting and Finance Professionals by Phyllis N Rhodes M.B.A., Belhaven College, ... financial and accounting backgrounds The study provided a greater understanding of how gender, age, and ethical maturity may affect decision making and moral maturity levels of finance professionals...
 • 142
 • 135
 • 0

biddle et al - 2009 - how does financial reporting quality relate to inestment efficiency- journal of accounting and economics

biddle et al - 2009 - how does financial reporting quality relate to inestment efficiency- journal of accounting and economics
... LogAsset is the log of total assets Mkt -to- Book is the ratio of the market value to the book value of total assets σ(CFO) is the standard deviation of CFO σ(Sales) is the standard deviation of the ... the log of total assets Mkt -to- Book is the ratio of the market value to the book value of total assets σ(CFO) is the standard deviation of CFO σ(Sales) is the standard deviation of the sales σ(I) ... the log of total assets Mkt -to- Book is the ratio of the market value to the book value of total assets σ(CFO) is the standard deviation of CFO σ(Sales) is the standard deviation of the sales σ(I)...
 • 50
 • 102
 • 0

Quyết định số 03/2011/QĐ-KTNN potx

Quyết định số 03/2011/QĐ-KTNN potx
... KIỂM TOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-KTNN ngày 05/12/2011 Tổng Kiểm toán Nhà nước) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định việc Kiểm toán Nhà nước ... toán đăng ký, Hội đồng thẩm định doanh nghiệp kiểm toán xem xét, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước định tổ chức đấu thầu định thầu, theo quy định pháp luật Hội đồng thẩm định doanh nghiệp kiểm toán ... gây thiệt hại cho đơn vị kiểm toán theo quy định pháp luật e) Thực quyền khác theo quy định pháp luật Nghĩa vụ đơn vị kiểm toán a) Chấp hành Quyết định kiểm toán b) Lập gửi đầy đủ, kịp thời báo...
 • 12
 • 132
 • 0

Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND pdf

Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND pdf
... hiệu hoạt động hòa giải sở - Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ hoạt động hòa giải Tổ hòa giải Hiệu lực Chỉ thị: Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau ... sở; kịp thời khen thưởng cho công tác hòa giải sở; - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực triển khai Chỉ thị đến tổ dân phố Trong trình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, ... Tổ hòa giải hòa giải viên có thành tích xuất sắc địa phương; - Tổ chức thực nhiệm vụ Mục 1, 2, Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết thực UBND quận Phòng Tư pháp quận; - Khuyến khích Tổ hòa giải tích...
 • 3
 • 126
 • 0

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND potx

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND potx
... văn số 69 ngày 23 tháng năm 2011; QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Kinh tế quận Điều Quyết định có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành thay Quyết ... tỉnh, cấp huyện; Căn Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2008 Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Căn Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Đạt QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KINH TẾ QUẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30...
 • 15
 • 29
 • 0

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND doc

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND doc
... THÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định quy định việc quản lý hoạt ... hành kèm theo Quyết định Quy định hoạt động vận tải đường đô thị tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách xe buýt đáp ứng nhu cầu lại người khuyết tật địa bàn tỉnh Đồng Tháp Điều Quyết định có hiệu ... gian định Chương II QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ Điều Điều kiện chung Xe tham gia hoạt động vận tải đường đô thị quy định phải đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định...
 • 11
 • 42
 • 0

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND pptx

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND pptx
... QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua nội dung Tờ trình số 1655/TTr-UBND ngày 13 tháng năm 2011 Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh ... đường trạm thu phí Cầu Bình Triệu 2; theo quy định Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng năm 2004 Bộ Tài chính, sau: Đơn vị tính: Đồng Số PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ ĐƯỜNG thứ BỘ tự Mệnh giá Vé lượt ... hiện: Từ 01 tháng năm 2011 Điều Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Nghị Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để triển khai tổ chức thực Nghị Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông...
 • 4
 • 73
 • 1

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND docx

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND docx
... Việc miễn phí xây dựng theo quy định Điều định thực kể từ ngày 01/02/2011 Các khoản phí xây dựng thu, nộp ngân sách nhà nước kể từ ngày 01/02/2011 đến ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, hoàn ... 01/02/2011 đến ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, hoàn trả cho đối tượng nộp theo quy định hành Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc ... Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Chử ...
 • 2
 • 29
 • 0

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND pdf

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND pdf
... lại giá bán ghi hóa đơn thấp tính theo giá quy định Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký bổ sung cho Quyết định số: 21/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 ... Mức giá quy định Điều Quyết định mức giá tối thiểu làm để tính thuế tài nguyên Trường hợp thực tế giá bán ghi hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT) cao mức giá tối thiểu quy định Quyết định tính theo ... Quảng Bình; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Website tỉnh; - Lưu VT, TNMT, TM PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 31/03/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) STT Nhóm, loại tài nguyên...
 • 4
 • 24
 • 0

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ppsx

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ppsx
... QUYẾT ĐỊNH: Điều Miễn phí xây dựng quy định điểm 1, Mục I phần A Danh mục, mức thu phí (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 UBND ... Việc miễn phí xây dựng theo quy định Điều định thực kể từ ngày 01/02/2011 Các khoản phí xây dựng thu, nộp ngân sách nhà nước kể từ ngày 01/02/2011 đến ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, hoàn ... 01/02/2011 đến ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, hoàn trả cho đối tượng nộp theo quy định hành Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc...
 • 3
 • 27
 • 0

Nghị quuyết số 03/2011/NQ-HĐND pptx

Nghị quuyết số 03/2011/NQ-HĐND pptx
... QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua nội dung Tờ trình số 1655/TTr-UBND ngày 13 tháng năm 2011 Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh ... đường trạm thu phí Cầu Bình Triệu 2; theo quy định Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng năm 2004 Bộ Tài chính, sau: Đơn vị tính: Đồng Số PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ ĐƯỜNG thứ BỘ tự Mệnh giá Vé lượt ... hiện: Từ 01 tháng năm 2011 Điều Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Nghị Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để triển khai tổ chức thực Nghị Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông...
 • 3
 • 19
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: jenkins d s and velury u 2008 does auditor tenure influence the reporting of conservative earnings journal of accounting and public policy 27 2 pp 115 132bài tập làm số 6 lớp 7bai tap ve so sanh lop 7bai tap cau so sanh lop 7journal of ecology and the natural environment impact factor 2011báo cáo của tạp chí vietnam journal of mathematicsbáo cáo của tạp chí journal of operator theoryfinance and the sources of growth journal of financial economicstiết 26 số học 6 luyện tậptạp chí journal of oleo sciencefama e f 1991 efficient capital markets ii the journal of finance 46 1575 1617fama e f 1998 market efficiency long term returns and behavioral finance journal of finawelch i 1992 sequential sales learning and cascades the journal of finance 47 695 732e et allerheiligen r p co operation in channels of distribution physical distribution leads the ways international journal of physical distribution amp logistics management 1996 vol 26 n 5 49 63rocktäschel j uchino s ronco c bellomo r 2003 quot impact of continuous veno venous hemofiltration on acid base balance quot the international journal of artificial organs 26 1 tr 19 25Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lựcSKKN: Vận DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO NHÓM NHỎ để GIẢNG dạy môn TIN học 10 TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG học PHỔ THÔNGPhát triển bền vững môi trường làng nghề tại huyện Củ Chi - TpHCMTai lieu logo dành cho học sinh tiểu họcHoàn thiện kỹ thuật dạy học cho giảng viên đại học quân sựPhim của đạo diễn Hayao Miyazaki từ góc nhìn Sinh thái học (qua ba trường hợp My neighbor Totoro, Princess Mononoke và Spirited Away)Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 – 1954 trường trung học phổ thông tỉnh Nam ĐịnhTiêu chuẩn lựa chọn người yêu của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp học sinh Trường THPT Diễn Châu 4 và THPT Diễn Châu 1, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM GIAI ĐOẠN 2015 - 2025Chuyên Đề Chủ Trương, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn MớiKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐề Cương Lịch Sử Thế Giới Hiện ĐạiKế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Chương trình đào tạo ngành kĩ thuật y sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Vận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 202030 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO các EM mất gốcNgôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập