Tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại công ty cổ phần việt thịnh giai đoạn 2009 – 2011 qua các báo cáo tài chính của công ty

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại doanh nghiệp.doc

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại doanh nghiệp.doc
... SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP III NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung phân tích tình hình công nợ phải thu ... công nợ & Khả toán MỤC LỤC Trang Lời mở đầu PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP I Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG ... theo khả huy động ngay, huy động thời gian tới Phân tích Tình hình công nợ & Khả toán III NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP Phân tích tình hình công nợ phải thu Khoản nợ...
 • 52
 • 14,448
 • 80

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY
... 15.000.000 nm 2004 2.3 Nội dung phân tích tình hình công nợ khả toán Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm Tây 2.3.1 Ni dung phõn tớch tỡnh hỡnh cụng n Cụng ty: * Ni dung phõn tớch tỡnh hỡnh ... Cụng ty lm c s cho cỏc quy t nh qu n tr c a Giỏm c 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán khoản toán Công ty cổ phần liên hợp thực phẩm Tây 2.2.1 K toỏn cỏc nghip v toỏn vi khỏch hng Hin y mnh ... - Hin nay, Cụng ty ó chuyn i hỡnh th c s hu tr thnh cụng ty c phn v i tờn l Cụng ty c phn liờn hp thc phm H Tõy Thun li, khú khn, v xu hng phỏt trin: Trong nhng nm qua, Cụng ty ó chỳ trng o...
 • 39
 • 335
 • 1

phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại công ty kim khí vtth miền trung

phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại công ty kim khí và vtth miền trung
... chỉïc cäng tạc kãú toạn tải Cäng ty 3.1 Täø chỉïc bäü mạy kãú toạn åí Cäng ty Kim khê v Váût tỉ täøng håüp Miãưn Trung Cäng ty kim khê v Váût tỉ täøng håüp miãưn Trung cọ mảng lỉåïi kinh doanh ... doanh 1.1.Quạ trçnh hçnh thn h v phạt triãøn : Cäng ty kim khê v váût tỉ täøng håüp miãưn trung tiãưn thán l hai Cäng ty: Kim khê  Nàơng v Cäng ty Váût tỉ thỉï liãûu  Nàơng Do u cáưu kinh doanh ... säú 1065QÂ/TCCBÂT vãư viãûc sạp nháûp hai Cäng ty trãn thnh mäüt Cäng ty våïi tãn giao dëch l Cäng ty kim khê v váût tỉ täøn g håüp miãưn Trung Cäng ty chênh thỉïc âi vo hoảt âäüng ngy 1/1/1995...
 • 31
 • 49
 • 0

Tổ chức kế toán thanh toán, phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại Công ty TNHH Nhà nước MTV chế tạo điện Hà Nội

Tổ chức kế toán thanh toán, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Công ty TNHH Nhà nước MTV chế tạo điện cơ Hà Nội
... THC TRNG T CHC K TON CC NGHIP V THANH TON, PHN TCH TèNH HèNH CễNG N V KH NNG THANH TON TI CễNG TY TNHH NH NC MTV CH TO IN C H NI 2.1 Tng quan v cụng ty TNHH Nh nc MTV ch to in c H Ni: 2.1.1 Lch ... chuyn Cụng ty Ch to in c H Ni, doanh nhip thnh viờn hch toỏn c lp thuc Tng cụng ty Thit b k thut in thnh cụng ty TNHH Nh nc MTV ch to in c H Ni iu l ca Cụng ty hi ng qu tr Tng Cụng ty thit b in ... tỡnh hỡnh cụng n v kh nng toỏn Cụng ty TNHH Nh nc MTV ch to in H Ni Chng III: Phng hng hon thin k toỏn toỏn nhm gúp phn nõng cao kh nng toỏn Cụng ty TNHH Nh nc MTV ch to in c H Ni SV:Vũ Thị Lý...
 • 50
 • 60
 • 0

Tổ chức kế toán các nghiệp vụ thanh toán, phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại Công ty TNHH thương mại thiết bị văn phòng Việt Nhật

Tổ chức kế toán các nghiệp vụ thanh toán, phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại Công ty TNHH thương mại và thiết bị văn phòng Việt Nhật
... công ty, em nghiên cứu phần hành luận văn tốt nghiệp với nội dung “ Tổ chức kế toán nghiệp vụ toán toán, phân tích tình hình công nợ khả toán Công ty TNHH thương mại thiết bị văn phòng Việt Nhật ... tốt nghiệp GVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ VĂN ... nghiệp vụ toán, phân tích tình hình công nợ khả toán công ty TNHH thương mại thiết bị văn phòng Việt Nhật Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán toán nhằm góp phần nâng cao khả toán công ty TNHH...
 • 82
 • 77
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG nợ KHẢ NĂNG THANH TOÁN tại CÔNG TY XĂNG dầu tây NAM bộ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG nợ và KHẢ NĂNG THANH TOÁN tại CÔNG TY XĂNG dầu tây NAM bộ
... TRINH MSSV: 4107310 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Kế Toán Mã số ngành: 52340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN HỒ HỒNG ... ù ớ , ệ : “ Phân tích tình hình công nợ khả toán Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung X T ộ ộ ằ ệ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Mụ 1: T X T ộ tình hình ệ - Mụ 2: ... để phân tích tình hình công nợ khả toán ụ ụ ệ : thông ệ : … , , , ệ ệ -S ệ : ụ , ộ môt cách , ộ ệ … , ệ ệ , , é D ệ , - Vớ , , , , ộ ộ 2.1.5 Nội dung phân tích tình hình công nợ 2.1.5.1 Phân tích...
 • 92
 • 60
 • 0

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển thái bình dương

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển thái bình dương
... DịCH Vụ VậN TảI BIểN THáI BìNH DƯƠNG 2.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển Thái Bình Dơng Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển ... hiệu quy mô sản xuất công ty đợc mở rộng 2.2 Phân tích tình hình công nợ khả toán Công cổ phần dịch vụ vận tải biển Thái Bình Dơng Phân tích tình hình công nợ khả toán công ty cần sử dụng tài liệu ... khoản nợ đến hạn hạn toán Phân tích tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp 18 Sinh viên: Phạm Thị Thuận Lớp: KTDN 8A Chơng PHÂN TíCH TìNH HìNH CÔNG Nợ KHả NĂNG THANH TOáN TạI CÔNG TY Cổ PHầN DịCH...
 • 53
 • 29
 • 2

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán trong doanh nghiệp

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp
... SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP III NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung phân tích tình hình công nợ phải thu ... công nợ & Khả toán MỤC LỤC Trang Lời mở đầu PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP I Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG ... KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1 Sự cần thiết việc phân tích tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp .1 Ý nghĩa việc phân tích tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp ...
 • 52
 • 779
 • 1

phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán của công ty cpxd tân long

phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty cpxd tân long
... công nợ nâng cao khả toán công ty CPXD Tân Long 3.2.1 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý công nợ công ty CPXD Tân Long Nh phân tích chơng ta dã thấy tình hình công nợ công ty CPXD ... Mai Chơng 2: Phân tích tình hình công nợ khả toán công ty CPXD Tân Long qua năm 2008-2009-2010 2.1 Khái quát công ty CPXD Tân Long 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty CPXD Tân Long tự chủ ... cho thấy khả thu hồi công nợ doanh nghiệp cha cao nhìn tổng thể tình hình công nợ doanh nghiệp cha tốt 2.3 Thực trạng khả toán công ty CPXD Tân Long Để phân tích khả toán công ty CPXD Tân Long trớc...
 • 63
 • 429
 • 11

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 7 ppsx

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 7 ppsx
... vốn, tăng vòng quay nợ phải thu đảm bảo cân đối tài chính, hạn chế nợ hạn phát sinh, bước làm lành mạnh hoá tình hình công nợ đảm bảo hiệu cho hoạt động kinh doanh công ty Công ty áp dụng chế ... trạng nợ động kéo dài, nợ hạn tăng cao khách hàng khả trả nợ cho công ty  Có thể thuê đại diện đòi nợ thay cho doanh nghiệp  Tiến hành thủ tục pháp lý đòi nợ Đồng thời, khách hàng không trả nợ ... tiền vay ngân hàng Đối với nợ dài hạn: công ty áp dụng quy trình gồm giải pháp sau để thu nợ  Gửi biên xác nhận công nợ tới khách hàng, nhắc nhở tình trạng không trả nợ hạn  Liên hệ điện thoại...
 • 7
 • 154
 • 1

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 6 ppt

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 6 ppt
... trạng đông cứng khả tiếp nhận khoản vay nợ khó khăn công ty làm mạnh cấu trúc tài Tóm lại: Qua số tiêu phân tích tình hình công nợ phân tích khả toán công ty, phần nói lên tình hình tài năm qua ... cáo tình hình công nợ đơn vị công ty Đã làm cho định thiếu xác kịp thời Nhận xét công tác quản lý công nợ phải trả công ty Nguyên nhân làm phát sinh công nợ phải trả công ty Do vòng quay công nợ ... THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG Nhận xét công tác kế toán tài Ưu điểm: Với việc áp dụng mô hình kế toán tập trung phân tán Mỗi...
 • 8
 • 165
 • 0

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 5 ppt

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 5 ppt
... vốn mà công ty chiếm dụng tăng nhanh khoản vốn mà khách hàng chiếm dụng công ty III PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN Ở CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG Phân tích khả toán ngắn hạn Khả toán ... Tỷ lệ nợ 85, 1 85, 08 87 Nhận xét:Qua kết bảng phân tích ta thấy, tỷ lệ tự tài trợ có xu hướng giảm dần, tỷ lệ nợ có xu hướng ngày tăng Điều cho thấy công ty ngày phụ thuộc nhiều vào chủ nợ ( chủ ... công ty gặp gánh nặng cho việc toán khoản nợ đến hạn, lúc công ty không đủ khả để toán khoản nợ đó, tình trạng khả toán xảy 1.2.Tỷ lệ toán nhanh Chỉ tiêu STT 2001 2002 2003 212.233 246.086 359 .337...
 • 8
 • 154
 • 0

Phân tích tình hình công nợ khả năng thanh tóan - 4 ppt

Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh tóan - 4 ppt
... II .Nợ dài hạn 3.660 0 -3 .660 -1 00 - 1,6 - - III .Nợ khác 1.269 1.020 838 -2 49 -1 82 -1 9,62 -1 7,8 0,6 0 ,4 0,2 B.Vốn CSH 34. 273 39.182 49 .1 84 4.909 10.002 14, 32 25,52 1 ,42 14, 9 13 I.N.vốn, quỹ 34. 273 ... 12.772 -1 3.726 596, 24 -9 2, 04 11 D.p phải thu khó đòi -5 19 -4 76 43 47 6 -8 ,29 -1 00 161.959 171.099 211 .46 8 9. 145 40 .319 5, 64 23,56 Tổng cộng Qua bảng phân tích cho ta thấy rằng, khoản phải thu công ... 1.512 -4 1 -2 97 -2 ,2 -1 6 ,41 Chi phí trả trước 523 290 641 -1 33 251 -2 5 ,43 64, 38 C.phí chờ kết chuyển 0 0 0 T.sản thiếu chờ xử lý 313 115 109 -1 98 -6 -6 3,25 -5 ,22 10 T.chấp,ký cược n.hạn 2. 141 14. 913...
 • 8
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán tại doanh nghiệp docphân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệpphân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty xnk thiết bị điện ảnh truyền hìnhphân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán công nợ của công typhân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toánlập bảng phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 62tình hình tiền mặt amp khả năng thanh toán của công ty calithực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châu giai đoạn 2009 2011tình hình sử dụng tiền và khả năng thanh toán của công typhân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty3 phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công tytình hình và khả năng thanh toán của công typhân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệpphân tích tình hình triển khai và khả năng phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm an sinh giáo dục bh asgd ở công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộixem xét tình hình tài chính và khả năng thanh toán của người thuêẢnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencart48 đề kiểm tra 1tiết học kỳ 2 lý 8 tphcm 20152016Business analysis techniques 72 essential tools for successMẪU TRUYỆN NGẮN TIẾNG ANH HAY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦUtài liệu ôn tập sinh 11trắc nghiệm, tự luậnQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayHandbook of logistics and distribution management 2010CHỦ TRƯƠNG của ÐẢNG về xây DỰNG hợp tác xã NÔNG NGHIỆP từ năm 1958 đến năm 1965 (QUA NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TỈNH hà ÐÔNG)ĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014BÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%NGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”Kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhHoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênTăng cường thu hút FDI từ các nước ASEAN vào Việt Nam trong điều kiện hình thành AECTăng cường thu hút FDI vào ngành thông tin truyền thông của Việt NamVận động và sử dụng ODA của WB cho thành phố Hồ Chí Minhquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh
Đăng ký
Đăng nhập