Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316l có và không có màng titan nitrua (TT)

Nghiên cứu tổng hợp sắt NANO bằng phương pháp hóa học

Nghiên cứu tổng hợp sắt NANO bằng phương pháp hóa học
... tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tổng hợp hạt nano sắt sử dụng phương pháp hóa học u III Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cách thức, quy trình tổng hợp nano sắt phương pháp hóa học Nghiên cứu cách bảo ... - I TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tổng hợp sắt nano phương pháp hóa học II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: a-  Nghiên cứu cách thức, quy trình tổng hợp nano sắt phương pháp hóa học Nghiên cứu cách bảo quản ... khỏi oxy hóa trình tổng hợp, bảo quản IV Đối tượng nghiên cứu Tổng hợp sắt nano phương pháp hóa học a- V Phương pháp nghiên cứu Vũ ng Phân tích đặc tính thu sản phẩm tổng hợp Phương pháp lý thuyết:...
 • 50
 • 893
 • 2

nghiên cứu tổng hợp nano sắt bằng phương pháp hoá học

nghiên cứu tổng hợp nano sắt bằng phương pháp hoá học
... thể nano sắt ñược tạo thành 2.2 Phương pháp nghiên cứu nhanh, ñồng ñều tránh ñược oxy hoá sắt trình tổng hợp Nano sắt ñược tổng hợp sở phương pháp khử dung dịch FeCl3 6H2 O môi Quy trình tổng hợp ... ñại nano sắt ñược xác ñịnh cân hấp phụ Macbel (Trung Quốc) phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Môi trường Bộ Tư lệnh hoá học Kết thảo luận 3.1 Nghiên cứu quy trình tổng hợp nano sắt kim loại Nano ... tính chất ñặc trưng nano sắt kim loại ñược xác ñịnh phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) máy D8 Advance hãng Bruker (ðức) phòng thí nghiệm hoá Vật liệu, Khoa Hoá học, ðại học Khoa học Tự nhiên, ðHQGHN...
 • 5
 • 559
 • 3

nghiên cứu tổng hợp perovskit lafeo3 bằng phương pháp đốt cháy gel đánh giá khả năng xúc tác oxi hóa co, hấp phụ asen sắt mangan

nghiên cứu tổng hợp perovskit lafeo3 bằng phương pháp đốt cháy gel và đánh giá khả năng xúc tác oxi hóa co, hấp phụ asen sắt mangan
... TRUNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PEROVSKIT LaFeO3 BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC OXI HÓA CO, HẤP PHỤ ASEN, SẮT, MANGAN Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60.44.25 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA ... 1.2.2 Phương pháp đồng tạo phức 1.2.3 Phương pháp đồng kết tủa 1.2.4 Phương pháp Sol - Gel 1.2.5 Tổng hợp đốt cháy gel polyme 1.3 Một số kết nghiên cứu tổng hợp Perovskit ... hấp phụ Khi trình hấp phụ đạt trạng thái cân tốc độ hấp phụ tốc độ giải hấp 2.2.2.2 Hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học Hấp phụ vật lý gây nên lực VanderWalls, liên kết yếu, dễ bị phá vỡ Hấp phụ hóa...
 • 76
 • 257
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4, ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng

Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4, ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy và định hướng ứng dụng
... nhỏ vào hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu nano, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp ZnAl2O4 , ZnFe2O4 phương pháp đốt cháy định hướng ứng dụng. ” Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Một số phƣơng pháp ... pháp thủy phân ancolat nghiên cứu đầy đủ phương pháp sol-gel tạo phức nghiên cứu nhiều đưa vào thực tế sản xuất [27] 1.1.6 Phƣơng pháp tổng hợp đốt cháy Trong năm gần đây, phương pháp tổng hợp ... xác định phenol đỏ có dạng: y = 0,051x + 0,017 với độ hồi quy R2 = 0,9988 2.3 Tổng hợp oxit nano ZnAl2O4, ZnFe2O4 phƣơng pháp đốt cháy gel Oxit nano ZnAl2O4 , ZnFe2O4 tổng hợp phương pháp đốt cháy...
 • 67
 • 223
 • 2

NGHIÊN cứu TỔNG hợp POLYLACTIC AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÙNG NGƯNG LIÊN tục GIÁN đoạn AXIT LACTIC

NGHIÊN cứu TỔNG hợp POLYLACTIC AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÙNG NGƯNG LIÊN tục và GIÁN đoạn AXIT LACTIC
... III.2 Tổng hợp polylactic axit từ axit lactic phương pháp đa trùng ngưng liên tục : Mẫu polylactide tổng hợp theo phương pháp có trọng lượng phân tử khoảng 7000, độ đa phân tán 1,85, độ trùng hợp ... với axit lactic III.3 Tổng hợp polylactic axit từ axit lactic phương pháp đa trùng ngưng gián đoạn :Tương tự trên, có số khác biệt: 1.Việc tách hai pha oligolactide monome lactide tiến hành trùng ... kéo dài 10 Sản phẩm cuối polylactic axit (PLLA) có dạng rắn, ký hiệu M-1 II.3 Tổng hợp PLA phương pháp đa trùng ngưng gián đoạn : Qui trình thực hiện: Axít lactic cho vào thiết bi autoclave, tiến...
 • 6
 • 358
 • 12

Nghiên cứu tổng hợp spinel znfe2o4 bằng phương pháp đốt cháy thử kha quang xúc tác

Nghiên cứu tổng hợp spinel znfe2o4 bằng phương pháp đốt cháy và thử kha quang xúc tác
... tài: Nghiên cứu tổng hợp spinel ZnFe2O4 phương pháp đốt cháy thử khả quang xúc tác làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học Nhiệm vụ đề tài: • Tổng hợp spinel ZnFe2O4 phương pháp đốt cháy • ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN ANH QUỐC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP SPINEL ZnFe2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY VÀ THỬ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC Chuyên ngành: Hoá vô Mã số: ... phương pháp tổng hợp vật liệu nano [22,26] Cho đến nay, có nhiều phương pháp khác để tổng hợp vật liệu nano Ngoài phương pháp đơn giản phương pháp phản ứng pha rắn (phương pháp gốm), phương pháp...
 • 62
 • 128
 • 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT đề tài NGHIÊN cứu TỔNG hợp POLYMER SAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN NHƯỢNG NGUYÊN tử THUẬN NGHỊCH (ATRP)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT đề tài  NGHIÊN cứu TỔNG hợp POLYMER SAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN NHƯỢNG NGUYÊN tử THUẬN NGHỊCH (ATRP)
... mà ta chọn phương pháp điều chế polymer cho thích hợp IV Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu tổng hợp PMA ứng dụng V Phương pháp nghiên cứu V.1 Đối tượng nghiên cứu: Tổng hợp PMA theo chế ATRP V.2 Hóa ... tóc, đèn soi tử ngoại bước sóng 254 – 365nm, cân phân tích AB 265-S cân kỹ thuật PB 602-S V.3 Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp tổng hợp hữu tổng hợp polymer Dùng phương pháp phân tích ... Nhược điểm: - Phương pháp trùng hợp polymer sống chế ATRP chưa tạo polymer có phân tử lượng lớn phương pháp trùng hợp chế gốc tự thông thường - Đến thời điểm phương pháp áp dung polymer họ vinyl...
 • 9
 • 181
 • 1

NGHIÊN cứu TỔNG hợp POLYMER SAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN NHƯỢNG NGUYÊN tử THUẬN NGHỊCH (ATRP)

NGHIÊN cứu TỔNG hợp POLYMER SAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN NHƯỢNG NGUYÊN tử THUẬN NGHỊCH (ATRP)
... Nhược điểm: - Phương pháp trùng hợp polymer sống chế ATRP chưa tạo polymer có khối lượng phân tử lớn phương pháp trùng hợp chế gốc tự thông thường - Đến thời điểm phương pháp áp dụng có polymer họ ... sao, polymer khâu mạch, polymer dạng lược, nhánh cây… Dựa vào hình thái, đặc trưng sản phẩm, người ta phân loại polymer tổng hợp phương pháp ATRP hình 1.24 Hình 1.23: Những polymer tổng hợp từ phương ... từ phản ứng trùng hợp ion âm sống (Living Anionic Polymerization-LAP) 1.2.3.6 Đánh giá ưu - nhược điểm phương pháp trùng hợp polymer gốc tự sống chế ATRP Phương pháp trùng hợp polymer gốc tự sống...
 • 96
 • 256
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp poly metylmetacrylat bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương

Nghiên cứu tổng hợp poly metylmetacrylat bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương
... pesunfat MMA: Metylmetacrylat NP9: Nonyl phenol etoxylat NSAID: Thuc khỏng viờm khụng thuc dng steroid PEG : Poly( etylen glycol) PMMA: Poly( metylmetacrylat) PVA: Poly( vinyl ancol) PVP: Poly( vinyl ... conventional emulsion polymerization J Polym Sci Part A: Polym Chem, vol 44, p.16 3807, 2006 24 Bonfa A, Saito RSN, Francáa RFO, Fonseca BAL, Petri DFS Poly( ethylene glycol) decorated poly( methylmethacrylate) ... auf polymethylmethacrylatbasis Dissertation ETH Zurich, vol 14, p.5417, 1974 29 Bao J, Zhang A Poly( methyl methacrylate) nanoparticles prepared through microwave emulsion polymerization J Appl Polym...
 • 53
 • 208
 • 0

Luận văn nghiên cứu tổng hợp perovskite la1 x caxmno3 cấp hạt nano trên nền sio2 bằng phương pháp SOL GEL, khảo sát tính chất từ của chúng

Luận văn nghiên cứu tổng hợp perovskite la1 x caxmno3 cấp hạt nano trên nền sio2 bằng phương pháp SOL GEL, khảo sát tính chất từ của chúng
... phơng pháp sol- gel, khảo sát tính chất từ chúng Nhiệm vụ đề tài : - Tổng hợp mẫu vật liệu Perovskite La1- xCaxMnO3 cấp hạt nano SiO2 phơng pháp sol- gel - Nghiên cứu cấu trúc Perovskite phơng pháp ... CaxMnO Hình 2.1 : Sơ đồ tổng hợp mẫu vật liệu La1- x 140 C 3.nSiO2 Xerogel Nung La1- xCaxMnO3.nSiO2 2.2.2 Các yếu tố khảo sát Dựa vào liệu thu đợc từ phơng pháp nghiên cứu, phân tích cấu trúc tính ... liệu sắt từ yếu kèm theo với phản sắt từ Tại điểm Néel, x p phản sắt từ biến mất, từ độ giảm không 1.2.3 Tính chất từ hệ Ln1-xAxMnO3 Hợp chất LnAMnO3 thể tính chất phản sắt từ tính chất điện...
 • 97
 • 257
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt Ag / MCM-41

Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt và Ag / MCM-41
... Nghệ VN 2.5 Tổng hợp muối canxi gluconat trình oxi hóa glucozơ xúc tác Pt/ MCM-41 Ag/ MCM-41 2.5.1 Thực phản ứng a Hoá chất: - D -glucozơ - Xúc tác Pt/ MCM-41; Ag/ MCM-41 - Ca(OH)2 b Dụng cụ: - Máy ... luận văn Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt Ag / MCM-41 Website: http :// www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ... canxi gluconat, nghiên cứu nghiên cứu phản ứng điều kiện 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Ca(OH)2 Trong đề tài nghiên cứu điều chế canxi gluconat từ trình oxi hóa glucozơ sử dụng xúc tác Pt/ MCM-41...
 • 71
 • 690
 • 2

tổng hợp la1-xcexmno3 bằng phương pháp sol-gel citrate, xác định một số đặc trưng và nghiên cứu khả năng xúc tác cho các phản ứng xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường

tổng hợp la1-xcexmno3 bằng phương pháp sol-gel citrate, xác định một số đặc trưng và nghiên cứu khả năng xúc tác cho các phản ứng xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường
... Theo nghiên cứu perovskite La1-xCeMnO3 hứa hẹn có khả xúc tác phản ứng chuyển hoỏ cỏc chất khí độc hại Với lý định chọn đề tài : "Tổng hợp La1-xCexMnO3 phương pháp sol-gel citrate, xác định số đặc ... tập môn học Hóa học Nguyễn Thị Nhã - K55E Ô nhiễm khí Như ô nhiễm không khí kết thải không khí chất thải khí độc hại thể hơi, bụi, khí Làm tăng đột biến chất CO 2, NOX, SOX Hiện nay, ô nhiễm khí ... riêng nhỏ, độ xốp khả xúc tác không cao Vì vậy, sử dụng phương pháp sol-gel citrate để tổng hợp perovskite La1-xCexMnO3 Từ kết công bố khả hoạt tính xúc tác La 1-xSrxMnO3, CeO2 phản ứng chuyển hóa...
 • 39
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoaitổng hợp mạch kép bằng phương pháp giải tíchnghien cuu cong nghe san xuat ditionit bang phuong phap dien hoatổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp điện hóanghiên cứu phức chất pdame pdamm bằng phương pháp 1 h nmrchế tạo màng fept và copt bằng phương pháp điện hóa xung dòngxử lý nước thải bằng phương pháp điện hóađo ph bằng phương pháp điện hóasơ đồ nguyên lý xử lý nước thải bằng phương pháp điện hoáxác định asen bằng phương pháp điện hoá hoà tan anot 66xác định asen bằng phương pháp điện hoá hoà tan catôt 67nghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácphương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệuphương pháp nghiên cứu tổng hợpnghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơGiải pháp nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tƣ vấn của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECTGiải pháp thu hút và giữ gìn khách hàng VIP của ngân hàng TMCP quân đội trên địa bàn hà nộiHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng thành công iiiHiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty điện lực miền bắcHiệu quả xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn tín dụng ƣu đ i của ngân hàng chính sách x hội huyện nam sách, tỉnh hải dƣơngGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp lào sang thị trƣờng việt namChất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nộiPhát triển nghiệp vụ ngân hàng phục vụ thị trường chứng khoán tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hà thànhluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc ta hiện nayluận văn thạc sĩ hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông iluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản trị marketing mix đối với mặt hàng may mặc tại tổng công ty may 10 tại thị trƣờng việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện tứ kỳ tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp tƣ nhân may mặc và vận tải hoa việt (2) bài 2luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp tƣ nhân may mặc và vận tải hoa việtluận văn thạc sĩ hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng tổng cục hải quanluận văn thạc sĩ hoàn thiện quản lý hoạt động cứu trợ gạo tại tổng cục dự trữ nhà nƣớcluận văn thạc sĩ hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nƣớc tại huyện diễn châu, tỉnh nghệ anluận văn thạc sĩ hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng của chi cục thuế huyện thanh hà, hải dƣơngluận văn thạc shoàn thiện công tác định giá tài sản bảo đảm là bất động sản trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh nam thăng long
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập