Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo thường niên năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... 13/03/2008 Công ty Đầu Phát triển Xây dựng thức trở thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng với vốn Điều lệ 370 tỷ đồng, vốn Nhà nước chiếm 65,06% • Ngày 19/8/2009, Tổng Công ty CP Đầu ... lại niềm tin nhà đầu tư, khách hàng Trân trọng! Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thiện Tuấn Báo cáo thường niên 2010 Tổng quan DIC Corp Tổng Công ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng với tiền ... Nguyên) Tổng mức đầu phần đường: 4.785 tỷ đồng Thời gian đầu xây dựng dự kiến: từ Quý III/2011 đến năm 2013 Tổng mức đầu xây dựng sở hạ tầng: 10.465 tỷ đồng Thời gian đầu xây dựng...
 • 138
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo thường niên năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... phúc - - - - - *** - - - - - - - - - - *** - - - - - Vũng Tàu, ngày 19 tháng năm 2012 BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM ... lực để hoàn thành vượt kế hoạch đề Tổng Công ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng 27  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BAN KIỂM SOÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ... tỉnh Kiên Giang Tổng Công ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng 16  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Về đầu tài Năm 2011, vốn đầu giải ngân 200,466 tỷ đồng Tổng Công ty tiếp tục đầu vốn vào doanh...
 • 128
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo thường niên năm 2013 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... đòi hỏi Tổng Cơng ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng Trân trọng! Báo cáo thường niên 2013 Thơng tin chung Thơng tin khái qt Tên giao dịch Tổng Cơng ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng Số ... Đồng Đầu kinh doanh BĐS Nai Tổng Cơng ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng 14 Báo cáo thường niên 2013 Thơng tin chung Định hướng phát triển  Định hướng phát triển đến năm 2017 - Tiếp tục xây ... tổng tài sản thể báo cáo tài Q, Năm kiểm tốn pháp lý để nhà đầu tìm hiểu, so sánh, kỳ vọng tin ng đầu vào DIC Corp Tổng Cơng ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng 40 Báo cáo thường niên...
 • 70
 • 53
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo thường niên năm 2014 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... Nguyễn Thiện Tuấn Tổng Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng (DIC Corp) Báo cáo thường niên 2014 Thơng tin khái qt Tên giao dịch: Tổng Cơng ty cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng Số GCNĐKDN: ... Cơng ty mẹ -cơng ty con” 13/03/2008 Chính thức trở thành Tổng Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng với 370 tỷ đồng vốn điều lệ Tổng Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng (DIC Corp) Báo ... Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam Tổng Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng (DIC Corp) 14 Báo cáo thường niên 2014 Định hướng phát triển - Tiếp tục xây dựng phát triển DIC Group trở thành Tổ...
 • 110
 • 48
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo thường niên năm 2015 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... làm công tác điều dưỡng cho cán công nhân ngành Xây dựng Báo cáo thường niên 2015 2009 đến 01/09/2008: Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng thức đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu phát ... Nam 19/08/2009: Tổng Công ty Cổ phần Đầu phát triển Xây dựng thức niêm yết Sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) 24/06/2009: Tổng Công ty Cổ phần Đầu phát triển Xây dựng tăng vốn ... duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu Phát triển Xây dựng 02/01/2003: Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số: 01/2003/QĐ-BXD Vv: Tổ chức lại Công ty Đầu phát triển - Xây dựng (DIC) thành...
 • 165
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... 1l1. 211 l 10 3. 510 , 617 .208 94. 014 . 015 1.768 27 ~1. '15 .736 9UI4.4 51. 7" 17 .2 51. '15 .736 7-' lO.W9. 319 lUI9, 216 .34-l 11 .7~.UJ,OII M2 2-3 61. 347 1! .7~.I.-lJ.Oll H22 -1 6 U47 Il00 712 7,963 17 .997. 911 - 015 '9 ,12 6-4 41. 273 ... 2usn.I~. 6-' f H4.577 .15 U.1O 11 l.J7Ull.640 12 1.J7Ull. 6-> O 73.1lI,21l 244.!OJ.J~.427 7J.7ll, 213 24-l.5tJ.J95. 417 11 1 .1~ ,IJ6 12 1.~,4li7~ I1U~,I;'; 11 12'5.467.504 14 0.9 31. 70& 21' 1OJ.~UI7:lOS 14 0.9 31 1l1. 211 l ... 7.53O.6O'J 319 11 . )19 . 216 .34 -1 [lOO7,7l7,963 17 ,997. 911 . 013 6 '-7 l6.441J73 IO, 315 .JOHO'J 9.Zl9J39. 912 11 .634~.S'79 IO,3U.JOJ4O'! 9Zl9J39. 912 11 .63U53.379 lIU72. 614 19 ,11 6. 717 Zl9.,,".l97 W1 .17 0.1l:!7...
 • 24
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... 98.665.999,011 28 ,00 463.657. 629 .404 86.187.134.336 42. 345.000,000 49.161 .25 1.l08 22 ,50 22 ,50 38.6 72. 866.811 20 ,00 20 ,00 7.568.173 .21 6 28 ,00 45{1.800.000.000 86.llO.344.334 22 ,00 25 ,00 42. 345.000.000 75 .25 0.000.000 ... 31 .27 8.016.789 27 0.92U81.610 21 0,05l.919 .24 3 316.803.1 62. 301 (106.749 .24 3.058) 599.0 82. 545 736.05 '.844 (136.%9 .29 9) 22 .856.680.453 23 .8 02. 971.316 (946 .29 0.863) 37.414.599.369 9 82. %1.174.4119 S4-U71J ,22 1.330 ... 974.411.736.576 8 62. 234,673.949 li2,177.0 62. 621 44.837.1 42. 650 44.359.378 .27 6 6l. 920 .111.100 55, 423 .914.894 6. 021 .7645 72 474.4 42. 234 418,364.374 - 90.591.604 17.377.903.5 II 1.307 .25 6.139.886 J.664.5 02. 89J.061...
 • 23
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Xây dựng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
... 107.940.000,000 129.1 03. S55 .38 4 459.%2.724.581 39 3.590,550,468 32 . 034 .102.176 34 .33 8.071. 937 936 .3~ O. 539 .049 936 340.S39.M9 668.0 93. 6 63. 108 668.0 93. 6 63. 108 21.750.18lUI5 4.281.685.100 1.1 63. 399.552 32 .558.459.960 ... 65.[45.519.078 84 .35 7, 830 .4 43 38.094.999.504 59.505. 839 .012 10.6 53. 748 .33 3 3. 6 43. 300.676 51H 93. 732 .161 42 .33 4.574,826 48~.4112.~79.J78 6.525 .31 6,800 475.890.979.286 524.188515 2.515.294.577 ( 53. 200.000) ... (215. 831 .988) 22,592. 636 ,728 23, 802.971 .31 6 (1.210 .33 4.588) 49.744 .34 6. 436 2711.924.281.610 210.0 53. 919.2 43 16.8 03. 162 .30 1 (106.749.2 43. 058) 599.082.545 736 .051,844 ( 136 ,969.299) 22.856.680,4 53 23. 802.971 .31 6...
 • 23
 • 16
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Xây dựngThương mại Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2012 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
... Ban ch c 4.3 Các công ty con, công ty liên k t: - Công ty con: CTX hi n có công ty trình bày chi ti t t i trang 1 3-1 5 BCTC h p nh t) - Công ty liên k t: CTX hi n có 14 công ty liên k t (Trình ... k toán Công ty Đ u Xây d ng - T 8/2001 – 2/2002 XNK Vi t Nam (Constrexim) Trư ng phòng Qu n lý u Công ty Đ u Xây d ng XNK Vi t Nam (Constrexim) - T 3/2002 – 10/2003 Giám c Công ty s n ... ng công ty c ph n Đ u Xây d ng - T 11/2006 – 9/2008 - T 10/2008 Ch c v Thương m i Vi t Nam (Constrexim Holdings) n ang n m gi t i T ng giám Công ty c T ng công ty c ph n Đ u Xây d ng Thương...
 • 16
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu Xây dựngThương mại Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2013 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
... 18 tháng 04 năm 2014 Số: 228/BC-CTX-KHTC V/v CBTT Báo cáo thường niên năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty: Tổng công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thương mại Việt Nam Năm báo cáo: 2013 I Thông ... đầu số - Constrexim Holdings - Từ 04/201 1-1 0 /2013 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu Xây dựng Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) - Từ 11 /2013 đến Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần ... 13/4/2007 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc Điều chỉnh c phương án cổ phần hóa chuyển Công ty Đầu xây dựng Xuất nhập Việt Nam thành Công ty phần Đầu xây dựng Thương mại Việt Nam -tên vi t tắt C ế...
 • 15
 • 31
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại thủ đôkhái quát về công ty ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại thủ đôchƣơng 3 phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại thủ đô 94giới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tƣ phát triển xây dựng và thƣơng mại thủ đô 29về báo cáo tài chính năm 2010 của công ty cổ phần alphanam cơ điệnbáo cáo thưc tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại tngbáo cáo tổng hợp về tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển vinamax 12báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại miền bắcxây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây dựng việt nam techconvinatổng quan về công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà gia bảo và thực trạng công táctổng quan về công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà gia bảomột số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà gia bảo2 8 báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư xây dựng đạt phátcông ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng đô thị việt namcông ty cổ phần đầu tư phát triển bt việt namĐánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhLean python learn just enough python to build useful tools 1st edition (2016)WiFi hacking for beginners learn hacking by hacking wifi networks (2017)Tài hiệu hướng dẫn codeigniterSACH LOP 12 2SACH LOP 12 3SACH LOP 12 1Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương (LA tiến sĩ)Các đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMNâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)tu dien tieng anh bang hinh anhMột số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT CÔHNG TRÌNH BỜ BIỂNĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÌNH THÁI BỜ BIỂNĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ CẨM NHƯỢNG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHĐánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh HóaĐỀ CƯƠNG MÔN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂNBài giảng: hàn khí công nghiệpTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập