Đào tạo và nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt nam ở đại học quốc gia hà nội ( 1974 2014)

Đào tạo nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt nam đại học quốc gia nội ( 1974 2014)

Đào tạo và nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt nam ở đại học quốc gia hà nội ( 1974 2014)
... Lenin giai đoạn sau 40 Chƣơng 2: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (TỪ NĂM 1996 ĐẾN 2014) 2.1 Đào tạo nghiên cứu Lịch sử Đảng Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Đại học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ======================= NGUYỄN THANH HẢI ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (1 974 -2014) ... tác đào tạo, nghiên cứu Lịch sử Đảng Đại học Quốc gia Nội nói riêng Mục đích, nhiệm vụ đề tài * Mục đích Làm rõ trình đào tạo nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đại học Quốc gia Nội, ...
 • 144
 • 92
 • 0

626/ĐHQGHN-KHCN: Nguyên tắc xây dựng cổng thông tin điện tử phát triển ứng dụng công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Nội

626/ĐHQGHN-KHCN: Nguyên tắc xây dựng cổng thông tin điện tử và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin ở Đại học Quốc gia Hà Nội
... chuyển giao quyền tác giả quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ) “Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm”, “Quyền sở hữu công nghiệp”, "Chuyển giao ... 70 a) Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu máy móc, thiết bị kèm công trình xây dựng 30 b) Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu máy móc, thiết bị kèm công trình xây dựng 50 ... hãng chuyển phát nước ngoài; - Công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại nơi quỹ đầu tư chứng khoán tổ chức nước mở tài khoản đầu tư chứng khoán;...
 • 24
 • 353
 • 0

626/ĐHQGHN-KHCN: Nguyên tắc xây dựng cổng thông tin điện tử phát triển ứng dụng công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Nội

626/ĐHQGHN-KHCN: Nguyên tắc xây dựng cổng thông tin điện tử và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin ở Đại học Quốc gia Hà Nội
... để thể nội dung thông tin Khả tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng để trao đổi thông tin với phần mềm thư điện tử Khả tích hợp kênh thông tin dịch vụ ứng dụng cung cấp dịch vụ hành công theo ... thống thông tin toàn đại học quốc gia: - Phát triển hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin toàn ĐHQGHN môi trường mạng an toàn, hiệu quả; - Xây dựng chuẩn ... vụ công trực tuyến cho đơn vị, cán sinh viên c) Xây dựng mạng chuyên gia cung cấp thông tin cho cán sinh viên 3.2 Mục tiêu cụ thể a) Phát triển quản lý điện tử sở hạ tầng thông tin công nghệ đại...
 • 14
 • 400
 • 4

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐỊNH BIÊN NHÂN LỰC CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐỊNH BIÊN NHÂN LỰC CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... hoạch đào tạo đơn vị 4.3.3 Định mức biên chế đào tạo sau đại học đơn vị: a) Định biên nhân lực giảng dạy sau đại học đơn vị dạy đơn vị (NLGDSĐH1): Tổng số chuẩn đơn vị dạy cho đơn vị NLGDSĐH1 = Định ... chuẩn đơn vị dạy cho đơn vị khác Định mức chuẩn trung bình c) Định biên nhân lực hành cho đào tạo đại học quy đơn vị (NLHCĐHCQ1): NLHCĐHCQ1 = NLGDĐHCQ1 d) Định biên nhân lực hành cho đào tạo đại học ... Thẩm định, phê duyệt tổng tiêu nhân lực Sau nhận kết tính định biên nhân lực đơn vị, Ban Đào tạo, Ban Khoa học - Công nghệ Khoa Sau đại học phối hợp tổ chức thẩm định kết định biên nhân lực đơn vị; ...
 • 9
 • 52
 • 0

Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 32 câu hỏi trả lời về lịch sử đảng

Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 32 câu hỏi và trả lời về lịch sử đảng
... thưí ca Viïåt Nam Miïìn Bùỉc àậ hoân toân giẫi phống ÚÃ Miïìn Nam, M àậ hêët cùèng Phấp hông biïën miïìn Nam nûúác ta thânh thåc àõa kiïíu múái vâ cùn cûá qn sûå ca chng, lêåp phông tuën ngùn ... tiïn ca Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930 Phên tđch nưåi ... chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 23 Cêu 8:...
 • 94
 • 7,289
 • 21

Trắc nghiệm đáp án môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Trắc nghiệm và đáp án môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
... d) Nghệ An 58 Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào lúc nào? a) Tháng 10/1930 b) Tháng 11/1930 c) Tháng 12/1930 d) Tháng 3/1935 59 Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương ... thư chi cộng sản Việt Nam (thành lập vào tháng 3/1929 Hà Nội) ai? Ngô Gia Tự Nguyễn Đức Cảnh Trần Văn Cung Trònh Đình Cửu 57 Hội nghò hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930) ... nghóa Mác - Lênin vào phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam? a Đông dương Cộng sản Đảng b Hội Việt Nam cách mạng niên c Mặt trận Việt minh Trang 110 d 110 An Nam Cộng sản Đảng Tác giả...
 • 18
 • 261
 • 1

BỘ ĐỀ THI ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... Đề số 01 đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Cơng lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) ... thứ VI Đảng Đề số đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Luận cơng trị tháng 10 năm 1930 Đảng Cộng sản ... Phân tích ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm kháng chiến chống Pháp Đáp án đề thi lịch sử đảng cộng sảnviệt nam - đề số 01 nội dung kiến thức điểm Câu1(5đ): Hội nghị thành lập Đảng thông qua Chính...
 • 14
 • 344
 • 1

HƯỚNG dẫn ôn THI môn LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM môn KINH tế CHÍNH TRỊ

HƯỚNG dẫn ôn THI môn LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và môn KINH tế CHÍNH TRỊ
... àưåc quìn vïì kinh tïë àïí dïỵ bïì vú vết; àưåc quìn quan thụë vâ phất hânh giêëy bẩc; trò hònh thûác bốc lưåt phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam vông lẩc hêåu; lâm cho kinh tïë nûúác ... thưí ca Viïåt Nam Miïìn Bùỉc àậ hoân toân giẫi phống ÚÃ Miïìn Nam, M àậ hêët cùèng Phấp hông biïën miïìn Nam nûúác ta thânh thåc àõa kiïíu múái vâ cùn cûá qn sûå ca chng, lêåp phông tuën ngùn ... XẬ HƯÅI MIÏÌN NAM VÂ VẨCH RA ÀÛÚÂNG LƯËI CẤCH MẨNG MIÏÌN NAM NHÛ THÏË NÂO? 52 CÊU 20: QUẤ TRỊNH CHĨ ÀẨO CA ÀẪNG TRONG CẤC GIAI ÀOẨN PHẤT TRIÏÍN CA CẤCH MẨNG MIÏÌN NAM TÛÂ NÙM...
 • 188
 • 199
 • 0

Ôn tập lớp TCCT Câu hỏi trả lời về Đảng cộng sản lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Ôn tập lớp TCCT Câu hỏi và trả lời về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
... kỷ XX; sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam - Về chất Đảng Cộng sản Việt Nam, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai ... mạng Việt Nam Tư tưởng thể luận điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước; Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, ... thành thành lập Đảng cộng sản Pháp trở thành người sáng lập đảng Cộng sản Pháp cộng sản dân tộc Việt nam Từ đầu năm 20, Nguyễn Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân phong...
 • 23
 • 1,477
 • 21

Ôn tập lớp TCCT Những vấn đề về Đảng cộng sản lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Ôn tập lớp TCCT Những vấn đề về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
... vô sản, dẫn đến đời tổ chức cộng sản Việt Nam: Đông Dương cộng sản Đảng (6-1929), An Nam cộng sản Đảng (7-1929) Đông Dương cộng sản liên đoàn (9-1929) Yêu cầu thiết đặt lúc phải thống tổ chức Đảng ... Đảng cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đồng thời đảng dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng ta đảng giai cấp công nhân, đồng thời dân tộc, không riêng tư, không thiên vị” Đảng ... chức Đảng đồng chí phải làm gì, làm nào? • Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng nhà nước ta, nguyên tắc rỏ điều 9, điều lệ ĐẢNG CỘNG SẢN Việt Nam: “ĐẢNG CỘNG SẢN Việt Nam...
 • 23
 • 369
 • 5

MỘT số vấn đề cơ bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

MỘT số vấn đề cơ bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học và vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... Cộng sản Việt Nam Nội dung chi tiết học phần Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀPHƯƠNG PHÁPLUẬN SỬ HỌC 1.1 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC 1.1.1 Về khái niệm phương pháp phương pháp luận ... sâu vào vấn đề lịch sử Đảng mà trình bày cách toàn diện trình lịch sử phát triển dân tộc 2.2 CHỨC NĂNG CỦA KHOA HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG Cũng chuyên ngành khác khoa học lịch sử, lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... cứu lịch sử (nội dung khoa học phương pháp nghiên cứu) phương pháp dạy học lịch sử Không nắm phương pháp luận sử học, nhà nghiên cứu lịch sử phương hướng hoạt động, khả giải vấn đề lịch sử đặt...
 • 80
 • 73
 • 0

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc
... anh, suy nghĩ độc lập, trí tuệ thiên tài tạo cho Người chí hướng hoàn toàn khác với phong trào yêu nước đương thời Người sớm thấy hạn chế, sai lầm nhà cách mạng tiền bối nên chọn hướng sang Tây ... tranh hàng ngũ giai cấp công nhân nhân dân lao động nước để tìm đường cứu nước Đó lựa chọn sáng su t, đắn, mang tầm vóc lịch sử -Ngay từ thời trẻ Người bộc lộ phẩm chất giàu lòng nhân ái, ham ... Minh tìm thấy đường cứu nước đắn -Ngày 5-6-1911: Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước cho dân tộc Người sang Pháp , hướng nơi có tư tưởng tiến “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái” Người nhiều nước Châu Âu,...
 • 133
 • 4,083
 • 25

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf
... phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam vông lẩc hêåu; lâm cho kinh tïë nûúác ta ph thåc vâo kinh tïë Phấp - Vïì vùn hoấ xậ hưåi: Thi hânh chđnh sấch ngu dên, nư dõch, gêy têm l tûå ti vong ... àïë qëc vâ chưëng phong kiïën Song, nưíi bêåt lïn lâ nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ tay sai phẫn àưång, giânh àưåc lêåp, tûå cho dên tưåc - Lûåc lûúång àïí àấnh àưí àïë qëc vâ phong kiïën trûúác hïët ... Àẩi hưåi thânh lêåp Àẫng Hưåi nghõ àậ quy t toân bưå phong trâo cưng nhên vâ phong trâo u nûúác dûúái sûå lậnh àẩo ca mưåt àưåi tiïn phong nhêët ca cấch mẩng, vúái àûúâng lưëi cấch mẩng àng àùỉn,...
 • 94
 • 1,877
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: hỏi và đáp lịch sử đảng cộng sản việt namkhái quát lịch sử đàng cộng sản việt namgiáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nambài giảng lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi đáp môn lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi đáp lịch sử đảng cộng sản việt namsách lịch sử đảng cộng sản việt namtìm hiểu về lịch sử đảng cộng sản việt namgiáo án môn lịch sử đảng cộng sản việt namgiáo án lịch sử đảng cộng sản việt namtrắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt namcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt namôn thi môn lịch sử đảng cộng sản việt namsách giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt namgiáo trình môn lịch sử đảng cộng sản việt namKiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Châu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangĐánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh tỉnh cao bằngCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập