Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Xây dựng HUD101

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Xây dựng HUD101

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Xây dựng HUD101
... trả cổ tức cho cổ đông 5% /cổ phần /năm 530.000.000 Lợi nhuận lại trích lập quỹ - Quỹ dự phòng tài (5% LNST) 35.922.180 28.296.109 - Quỹ đầu tư phát triển (số lại) 7.626.071 - Quỹ khen thưởng - Quỹ ... Nguyễn Trung Hùng Ông Nguyễn Đăng Tuấn Bà Trần Kim Chi Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nội dung Nghị xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực ... cổ tức năm 2011 cho cổ đông 5% nên tỷ lệ cổ tức lại trả 0% Thông qua Báo cáo thẩm tra Ban kiểm soát tình hình hoạt động Công ty năm 2011 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm...
 • 3
 • 60
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - CTCP Xây dựng HUD101

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - CTCP Xây dựng HUD101
... đường - Dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hoá - Kinh doanh bất động sản - Cho thuê xe có động Điều 7: thay đổi danh sách cổ đông sáng lập Công ty HUD101 Nội dung cũ: Cổ đông sáng lập: Công ty cổ phần ... sau: - Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh - Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe đông - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét - Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước lắp đặt xây dựng - Vận ... người đại diện theo pháp luật Công ty Nội dung cũ: Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo Pháp luật Nay sửa lại: Giám đốc Công ty người đại diện theo pháp luật 10 Đại hội đồng cổ đông...
 • 4
 • 66
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2
... tổ chức hoạt động Công ty - Trên toàn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Nhà HUD2, tất cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ... 100% Điều 10: Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực nội dung Đại hội đồng cổ đông nghị sở tuân thủ luật pháp hành ... Công ty cổ phần Đầu Phát triển Nhà HUD2 cho năm tài 2012  Tỷ lệ biểu thông qua: 100% Trong trường hợp không thống với Công ty kiểm toán nêu tiến độ mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông uỷ...
 • 4
 • 26
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Cấp nước Long Khánh

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Cấp nước Long Khánh
... sách: 2.300.000.000 ñ - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10 % Trang 2/3 - Hình thức chia cổ tức xác ñịnh kỳ họp Hội ñồng Quản trị cuối năm 2012 trình ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2013 thông qua ... 2.500.000.000 ñ - Hình thức chia cổ tức: tiền mặt Thời gian chi trả cổ tức: tháng 04 năm 2012 Thông qua tiêu kế họach sản xuất- kinh doanh năm 2012: ðại hội ñã thảo luận góp ý biểu với 100% cổ ñông dự ... sản xuất kinh doanh thực năm 2012 Trong ñó số tiêu cụ thể sau: - Sản lượng nước sản xuất: 2.782.400 m3 - Sản lượng nước tiêu thụ: 2.142.500 m3 - Nước Thất thóat: 23,00 % - Doanh thu: Trong ñó:...
 • 4
 • 63
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
... thuS nam 2012 va Iqi nhu(in chua phflOphbi cua cac nam tmac * Trii thu lao clIO ;ONG C6PH ca tkc niim 2012 cb tlrc nam - Bpi dang quiin trj, Ban Kiim solit niim 2011 va ki IlOflclz niim 2012: ... hi~n nam 2012 * Ph lin ph6i I!li nhu{in 2011 va dl!' kiin Thong qua vi~c khong thvc hi~n chi a DOAN I.P 20 II .~ Thong qua kS ho,:!ch tra c6 tuc cua nam tai chinh kSt thuc vao 31/12 /2012 bing ... ty C6 ph~n T!ip doiln D~u tu I.P.A Lo"i trai phi~u phat hilnh: Trai phi~u chuy~n d6i hO(ic Trai phi~u thuang • Ten trai phi~u: Trai phi~u IPA • Ma trai phi~u: TP-IPA • Hinh thuc trai phi~u: ChUng...
 • 4
 • 13
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
... Xuan Phuong Garden - Ti~p tuc trien khai du an Dfru nr Khu van phong, nha (] va Dich vu cong cong Xuan Phuong Garden- - Dia diem: Phuong Phuong Canh - Quan Nam Tir Liem - Ha NQi - Uy quyen cho Chu ... phieu ciia Cong ty c6 phAn tir vAn cong ngh~, thi~t b] va 'ki~m d'inh tay dung - CONINCO giao djch tren th] truong UPCoM - Uy quyen cho HQi d6ng quan t~!hra chon thai diem thich hop va thuc hien ... toan van tai Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien 2015 cua Cong ty c6 phan ttr vdn cong nghe, thiet bi va kiem dinh xay dung CONINCO 05 thang 05 narn 2015 HQi d6ng quan tri va cac ca nhan c6 lien...
 • 2
 • 20
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á
... trị cổ phiếu phát hành thêm năm 2012: - 1.000.000.000.000đồng Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 100.000.000 cổ phần Mệnh giá: 10.000đ /cổ phần Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông Tổng giá ... cổ đông hữu Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần Giá bán: 10.000 đồng /cổ phần - Tỷ lệ thực quyền mua cổ đông hữu 5:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 01 quyền ... khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) PHẠM VĂN BỰ 3/3 ...
 • 3
 • 17
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2
... dOng/ngudilthfung lao HEQT, Ban ki6m so6t ndm 2015: nhiQm): - Thn lao uy vi6n HEQT (ki€m nhigm): - Thn lao Trucmg BKS (ki6m nhiQm): - Thr) lao uj'vi6n BKS (ki0m nhiQm): - Tht lao chri tich HDQT (ki€m 3.000.000 ... chimg khoiin: - Si5 luqng cd phitiu ni€m yi5t' Toan b0 c6 phi6u dd ph6t hdnh; - Lo4i cd phi6u: Cd phiiSu phO thOng z"Uy quy€n cho HQi ddng quan tri: - LVa chon thdi cli€m thich h-o p tl€ ni€m ... thi hanh Nghi quytit nAy Noi nh$n: - C6c C6 d6ng Cty; TV HDQT, BKS Cty; Luu FIDQT, TCHC.iraq- TM DAr H9r DoNG CO EoNG THIJONG NITN 2015 ffi,\ | C0NG TY , pgtA-ut cd cdpnAM \; ...
 • 5
 • 30
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2012báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2014đại hội cổ đông thường niên năm 2014báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2013biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2011đại hội cổ đông thường niênThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, haySÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)đề thi thử đại học chuyên vinh lần 3CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập