NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN NHÂN TẠO TỚI NHỆN BẮT MỒI AMBLYSEIUS SWIRSKII

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN NHÂN TẠO TỚI NHỆN BẮT MỒI AMBLYSEIUS SWIRSKII

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN NHÂN TẠO TỚI NHỆN BẮT MỒI AMBLYSEIUS SWIRSKII
... nhện bắt mồi Amblyseius swirskii hệ thứ nuôi thức ăn nhân tạo. Đánh giá khả ăn bọ trĩ nhện bắt mồi Amblyseius swirskii sau hệ nuôi thức ăn nhân tạo Để thực nội dung cần nhân nguồn nhện bắt mồi chuẩn ... thức ăn nhân tạo thao tác chế biến nhanh, thích hợp cho việc nhân nuôi công nghiệp nhện bắt mồi Vì cần nghiên cứu thêm điều kiện ảnh hưởng tới gia tăng quần thể nhện bắt mồi với thức ăn thức ăn nhân ... dung nghiên cứu Nuôi sinh học cá thể nhện bắt mồi Amblyseius swirskii thức ăn nhân tạo Theo dõi phát triển cá thể nhện bắt mồi Amblyseius swirskii Xác định sức đẻ trứng sức tăng quần thể nhện bắt...
 • 56
 • 220
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn,mật độ đến tỉ lệ sống và ăng trưởng của cá chạch sông mastacembelus armatus(lacépèđe,1800) từ giai đoạn cá bột lên cá giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn,mật độ đến tỉ lệ sống và ăng trưởng của cá chạch sông mastacembelus armatus(lacépèđe,1800) từ giai đoạn cá bột lên cá giống
... Synbranchiformes H Ch ch sông Gi ng Ch ch sông Loài Ch ch sông Mastacembelidae Mastacembelus M armatus (Lacépède, 1800) Tên thư ng g i Ch ch sông, Ch ch ch u, Ch ch l u Hình Ch ch sông ... Tăng trư ng chi u dài ương nuôi t hương lên gi ng v i m t ñ th c ăn khác 3.1.2.3 T l s ng c a Ch ch sông ương nuôi t giai ño n hương lên gi ng T l s ng c a ương nuôi t ... ño n ương nuôi hương lên gi ng 28 B ng 15 Tăng trư ng kh i lư ng c a Ch ch sông ương nuôi t hương lên gi ng 29 B ng 16 K t qu tăng trư ng kh i lư ng ương nuôi (30...
 • 70
 • 283
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thúc ăn và mật độ ương đến tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng tu hài (lutraria philippinarum reeve, 1858) giai đoạn sống trôi nổi

Nghiên cứu ảnh hưởng của thúc ăn và mật độ ương đến tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng tu hài (lutraria philippinarum reeve, 1858) giai đoạn sống trôi nổi
... dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hởng số loại thức ăn đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng Tu hài giai đoạn sống trôi Nghiên cứu ảnh hởng mật độ ơng đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng ... Thủy sản, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng thức ăn mật độ ơng đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng Tu hài (Lutraria philippinarum Reeve, 1858) giai đoạn sống trôi Mục tiêu đề ... trùng Tu hài giai đoạn sống trôi 2.4 Phơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phơng pháp bố trí thí nghiệm Thí nghiệm 1: ảnh hởng số loại thức ăn đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng Tu hài giai đoạn sống...
 • 28
 • 308
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng vẹm xanh ( perna viridislinnaeus ), từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thắng đến giai đoạn ấu trùng bám

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng vẹm xanh ( perna viridislinnaeus ), từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thắng đến giai đoạn ấu trùng bám
... tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thẳng đến giai đoạn ấu trùng bám Nghiên cứu ảnh hởng mật độ đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh từ giai ... ảnh hởng số loại thức ăn đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thẳng đến giai đoạn ấu trùng bám ấu trùng Vẹm xanh ngày tuổi Loại thức ăn (mỗi công thức ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng thức ăn mật độ ơng đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh (Perna viridis Linnaeus, 1758) từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thẳng đến giai đoạn...
 • 45
 • 263
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ nuôi đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của ấu trùng hầu bồ đào nha

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ nuôi đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của ấu trùng hầu bồ đào nha
... 36 3.1.3 Ảnh hưởng thức ăn đến tỷ lệ sống ấu trùng hầu Bồ Đào Nha (C angulata) 41 3.2 Ảnh hưởng mật độ nuôi đến tỷ lệ sống sinh trưởng ấu trùng hầu Bồ Đào Nha (C angulata) ... loại thức ăn mật độ nuôi phù hợp nhằm nâng cao tốc độ sinh trưởng tỷ lệ sống ấu trùng  Nội dung đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng loại tảo khác đến sinh trưởng tỷ lệ sống ấu trùng hầu Bồ Đào Nha (C ... ăn đến tỷ lệ sống ấu trùng hầu Bồ Đào Nha (C angulata) Kết thí nghiệm ảnh hưởng loại thức ăn khác đến tỷ lệ sống ấu trùng thể qua bảng 3.6 hình 3.7 Bảng 3.6 Tỷ lệ sống ấu trùng hầu Bồ Đào Nha...
 • 80
 • 153
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766) nuôi tại thừa thiên huế

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766) nuôi tại thừa thiên huế
... (Scatophagus argus) mật độ khác 47 3.4 Ảnh hưởng mức độ mặn lên sinh trưởng tỷ lệ sống nâu 50 3.4.1 Ảnh hưởng mức độ mặn khác lên sinh trưởng nâu 50 3.4.2 Ảnh hưởng mức độ mặn khác lên tỷ lệ sống ... mật độ nuôi lên sinh trưởng tỷ lệ sống nâu 42 3.3.1 Ảnh hưởng mức mật độ khác lên sinh trưởng nâu 42 3.3.2 Ảnh hưởng mức mật độ khác lên tỷ lệ sống nâu 46 3.3.3 Sự phân cỡ nâu (Scatophagus ... – Thừa Thiên Huế 24 2.4 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn, mật độ nuôi độ mặn lên sinh trưởng tỷ lệ sống nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) nuôi Thừa Thiên...
 • 79
 • 293
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ đến khả năng phát triển tuyến sinh dục của nghêu bến tre (meretrix lyrata sowerrby, 1851) trong điều kiện nuôi vỗ

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ đến khả năng phát triển tuyến sinh dục của nghêu bến tre (meretrix lyrata sowerrby, 1851) trong điều kiện nuôi vỗ
... nghêu B n Tre theo quy mô hàng hoá, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a th c ăn m t ñ ñ n kh phát tri n n sinh d c c a nghêu B n Tre (Meretrix lyrata Sowerby .1851) ñi u ki n nuôi ... ngh s n xu t gi ng nghêu B n Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) *M c tiêu c th : - Xác ñ nh ñư c th c ăn m t ñ nuôi v phù h p ñ i v i nghêu B n Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) nh m góp ph ... 1996), ð c ñi m sinh h c k thu t ương nuôi nghêu Meretrix lyrata (Nguy n H u Ph ng, 1996); Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c, sinh hoá k thu t nuôi nghêu (Meretrix lyrata Sowerby ,1851)) ñ t su...
 • 79
 • 87
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch sông mastacembelus armatus(lacépède, 1800) từ giai đoạn 20/25g con

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch sông mastacembelus armatus(lacépède, 1800) từ giai đoạn 20/25g con
... cho Ch ch sông giai ño n t 20-25g/ 1.3 N i dung nghiên c u - Xác ñ nh lo i th c ăn phù h p cho Ch ch sông giai ño n t 20 25g /con - Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ nuôi ñ n t l s ng sinh ... p xương: Oisteichthyes Phân l p vây tia: Actianopterygii B Ch ch sông: H Ch ch sông: Gi ng Ch ch sông: Loài: Sybranchiformes Mastacembelidae Mastacembelus M armatus (Lacépède, 1800) ... 1800) Tên thư ng g i Ch ch sông, Ch ch ch u Hình 2.1 Hình thái Ch ch sông 2.1.2 ð c ñi m sinh trư ng Ch ch sông loài tăng trư ng tương ñ i ch m, kích c trung bình khai thác thư...
 • 88
 • 93
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cá chiên bagarius rutilus (ng kottelat, 2000) giai đoạn cá bột lên cá giống (10 12cm)

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cá chiên bagarius rutilus (ng kottelat, 2000) giai đoạn cá bột lên cá giống (10 12cm)
... loài V i nh ng lý k nh ng thành công bư c ñ u c a Chiên, th c hi n ñ tài Nghiên c u nh hư ng c a th c ăn ñ n t l s ng sinh trư ng c a Chiên Bagarius rutilus (Ng & Kottelat, 2000) giai ... dung nghiên c u Nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i th c ăn ñ n t l s ng sinh trư ng c a Chiên t giai ño n b t lên hương Nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i th c ăn ñ n t l s ng sinh trư ... Theo Nguy n Văn H o (2005), Chiên thu c b (Siluriformers), h Chiên (Sisoridae) Nheo Vi t Nam, h Chiên g m gi ng ñó gi ng Bagarius bao g m loài Loài Chiên Bagarius rutilus có h...
 • 75
 • 117
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn có bổ sung enzyme đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm (acipenser baeri) giai đoạn thương phẩm

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn có bổ sung enzyme đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm (acipenser baeri) giai đoạn thương phẩm
... việc bổ sung enzyme vào thức ăn cho Tầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn bổ sung enzyme đến tăng trưởng tỷ lệ sống Tầm (Acipenser baeri) giai đoạn thương phẩm ... kinh tế việc bổ sung enzyme nuôi Tầm 1.3 Nội dung đề tài - Đánh giá ảnh hưởng bổ sung enzyme vào thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tầm giai đoạn thương phẩm - Sơ hoạch ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - LƯU CÔNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÓ BỔ SUNG ENZYME ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TẦM (ACIPENSER BAERI) GIAI...
 • 64
 • 176
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn tinh thô đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nghé giai đoạn 6-12 tháng tuổi

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn tinh thô đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nghé giai đoạn 6-12 tháng tuổi
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn tinh thô đến số tiêu kinh tế kỹ thuật nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi Mục tiêu đề tài Xác định ảnh hưởng tỷ lệ tinh thô phần đến tăng khối lượng khả sử dụng thức ... LÂM NGUYỄN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THỨC ĂN TINH THÔ ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGHÉ GIAI ĐOẠN - 12 THÁNG TUỔI Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... hình nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi .43 3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ tinh thô phần đến khả sử dụng thức ăn nghé giai đoạn - 12 tháng tuổi 49 3.2.1 Ảnh hưởng tỷ lệ thức ăn tinh thô phần đến...
 • 77
 • 80
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn bổ sung fructo – oligosaccharide (fos) lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và sức khỏe của tôm sú (penaeus monodon fabricius, 1798)

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn bổ sung fructo – oligosaccharide (fos) lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và sức khỏe của tôm sú (penaeus monodon fabricius, 1798)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐẶNG TRẦN TÚ TRÂM NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN BỔ SUNG FRUCTO OLIGOSACCHARIDE (FOS) LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ SỨC KHỎE CỦA TÔM SÚ (Penaeus monodon ... 0,1 Tăng tỷ lệ sống, tăng miễn Không thay đổi tốc độ tăng trưởng, tăng tỷ lệ sống miễn dịch không đặc hiệu Tăng tốc độ tăng trưởng, ảnh hưởng vi khuẩn đường ruột (Bacillus Vibrio) Tăng tỷ lệ sống, ... Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn bổ sung FOS thực tôm Penaeus monodon Fabricius, 1798 2.2 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn bổ sung fructooligosaccharide (FOS) lên tăng...
 • 52
 • 287
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn rong câu chỉ vàng khô lên quá trình sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của bào ngư (haliotis diversicolor reeve, 1846) nuôi tại bạch long vỹ - hải phòng

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn rong câu chỉ vàng khô lên quá trình sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt của bào ngư (haliotis diversicolor reeve, 1846) nuôi tại bạch long vỹ - hải phòng
... Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn rong câu vàng khô lên trình sinh trưởng, tỷ lệ sống chất lượng thịt bào ngư (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) nuôi Bạch Long Vỹ - Hải Phòng Mục tiêu: Nghiên cứu ... hưởng thức ăn rong câu vàng khô lên trình sinh trưởng, tỷ lệ sống chất lượng thịt bào ngư (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) nuôi Bạch Long Vỹ - Hải Phòng Theo dõi tỉ lệ sống, sức khỏe bào ngư ... vệ sinh thực phẩm cho ngư i tiêu dùng 33 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn rong câu vàng khô lên trình sinh trưởng, tỷ lệ sống chất lượng thịt bào ngư (Haliotis diversicolor...
 • 67
 • 136
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) giai đoạn sống nổi đến con giống 5 mm

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) giai đoạn sống nổi đến con giống 5 mm
... pháp nghiên cứu NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng thức ăn, chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống ấu trùng tu hài giai đoạn sống Ảnh hưởng thức ăn, chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống ấu trùng ... tu hài giai đoạn spat đến giống 5mm Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống ấu trùng tu hài giai đoạn sống Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống ấu trùng ... THƯƠNG HUYỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN, CHẾ ĐỘ CHO ĂN LÊN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TU HÀI (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) GIAI ĐOẠN SỐNG NỔI ĐẾN CON GIỐNG mm LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 81
 • 131
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của gây hạn nhân tạo đến sự biến đổi hàm lượng prolin và áp suất thẩm thấu trong lá một số giống cây khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng của thực vậtnghiên cứu ảnh hưởng của dự án đối với môi trường sinh tháinghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ s v tới khả năng tạo màng bc từ vi khuẩn acetobacter xylinum bhn2nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược quảng cáo tới hành vi mua của người tiêu dùng trường hợp công ty cổ phần sữa th true milknghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí tượng tới độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng tại vườn thực nghiệm tây bắc – thành phố sơn lamột số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến sản lượng và chất lượng sữa bònghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá hồng bạc lutjanus argentimaculatus forsskal 1775 và ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống ở giai đoạn cá bộtnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghien cuu anh huong cua anh sang den thuc vat invitrnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất của lợn nái và hiệu quả chăn nuôi lợn thịtnghien cuu anh huong cua thuoc bao ve thuc vatnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa của cỏ mulato ii tại huyện nghĩa đàn nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcđề án nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế của nước mỹ và brazilGiao an hoa 9 cả nămNGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHoạt động giám sát của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HóaHọc mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàngHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMô hình Markov ẩn và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nóiĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamNghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt NamNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọĐánh giá diễn biến môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn và đề xuất các biện pháp quản lýNghiên cứu vi khuẩn oxy hóa metan và tiềm năng ứng dụngSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập