Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... ntm Qur'l-2 016 Quil-2 015 Chi phi khic cOnc 15 ,1. 12: 616 646.i10 12 :1ll Ntm 2 016 16 l Nnm 2 015 1. 600 13 ,1. 611 1. 20:.r-l ";i it l.,il4 t1.i69.5 91 36 '13 . 411 .0 011 11 918 .9 91 8t6.2rl 91. 6 61. 406 lr6.E8i.5ll ... Thuelieu dru kd 2 .12 .3r-i.733 16 7 1. 658.ti76.2 41 1.0:3 856. 211 1. 0 21. tt6 6- 211 7.935.709.269 2.857.662 .14 5 9.59 .1. 385 1t3 tt,i ?ia a 715 .12 1€,7 91 u 7.t 51. 2t6.7 91 'lllilcTc l6 t \ 1, 1- Crc khoan ph:ii ... iOi 5gt < 61 nsu\'an lieu \ dl ljaLr diu nim | U 18 5.01l :.9{J1.6 _15 .1tl 3.: 9.-l-1t 069 i. ,13 4 i 81. 5 :10 |9:I 7E6. 011 )tn1, 1. 023.866. 211 E.t18. 611 .80i t09.iiir I _02 :1. 866. 211 3.t6 1. 90i.6::).lli...
 • 31
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... Ndm L599. 620 6- Thu nhip kh6c ( Me sii 31) 20 15 2. 114.950.014 |.619 .20 2. 429 0 t 'tliu nlm Lfrv li6 22 0.38s.3 92 2,173.9 02. 165 Nim Ndm 20 15 20 14 - Truy thu thu6 TNDN nim 20 08 0 21 2. 821 9 92 - 0 168.61 ... 34.435.097.550 - NhdL l6ng cho rau 7.s 89.646.869 26 3 22 4.7 46 7. 326 . 422 . 123 thit s.1s9 .20 6.180 150 .25 8. 120 5 .20 8.948.060 964.789. 020 175.1'71 .28 1 789.011 736 22 .036.431. 325 92s. 72] 1694 Nsuy6n ei6 - - Kho ... 20 15 Quf II- 20 14 Nnm 20 15 Nnm 20 14 1.645.00s.8e5 t.487.qqo.i50 2. q0r.7rq.8t6 1 .24 9.:65.848 1.645.005.895 1.,r87.990.3s0 2. 903.739.816 Qu;i II- 20 15 Quf II- 20 r4 Nnm 20 15 3 .21 9 .26 s.8.18 Nim 20 14...
 • 29
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 70,946,464 CÔNG TY C PH N TH a ch : 53/1D Lý Th Tel : 0838 915 294 NG M I HÓC MÔN Báo cáo tài ng Ki t, Th tr n Hóc Môn Fax : 0838 710 3630 Quý I n m 2 011 M u s : Q-02d DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ ... 1, 593 1, 150 1, 593 1, 150 c thu (50=30+40) 5,574,929,948 0 4,025,940,679 - (2,3 51, 914 ) 0 5,574,929,948 0 4,025,940,679 CÔNG TY C NG M I HÓC MÔN Báo cáo tài ng Ki t, Th tr n Hóc Môn Quý I n m 2 011 PH ... 1, 396,5 51, 615 2,065,943,665 1, 396,5 51, 615 30 7,0 31, 955,807 5, 012 ,19 2 ,14 1 7,0 31, 955,807 5, 012 ,19 2 ,14 1 - Trong đó: Chi phí l ãi vay 10 L i nhu n thu n t (24+25)} ho t đ ng kinh doanh{30=20+( 2 1- 22)...
 • 6
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 13.1 32. 051.563 Cd s6 ting 16ng cQng 26 .173.046 .27 3 16.413. 323 . 927 -1 08 ,22 6.091 26 .173.046 .27 3 16.473. 323 . 927 3,46 9-5 07 429 4 52. 987.1 32 2.064 .25 8.183 6.386.7s2.7 44 26 2.641.030 1 42. t64 a 22 186.915.438 ... vo nlnn 22 8 2s0 (390.840.000' 73.477.656.144 I 22 7 25 1 2. 369.768.ss3 20 .s 02. 3s6.58s 22 4 24 0 5.4499 02. }ss 2. 107.096.963 (21 8.100.000) 52. 020 .645 - NguyAn gid I ( 320 .050.000 15.008.000 5.8 - Gid ... iliu ndm 20 11 th:ing dnu nim 20 10 910 066 2. ',7)1. 921 .038 26 .014.900 23 .26 1.400 44.683.463 s.9 /2. 824 64t 64s 3',7.9s7 .28 0 - li doanh nghiep 2. 47 f- 6.6 24 "1 i nue pnt va le pht 62. 183. 425 - Chi...
 • 25
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 1 .2' /1.8',79.4 32 1 .22 3.453.8 02 2.' /28 .905 .29 t 1 .21 1-8 19.4 32 122 3.1$3n2 2. 728 .905 .29 1 2. 207.J53.3s0 2. 20',7 353 35A ben thu nhAp chiu thui: ndm hi6n hdnh - T6ng chi phi thue TNDN hiCn hanh 3 2- Chi phf ... 13.1 32. 051.563 7,10a .22 6,091 26 .113 ,046 .21 3 46.113. 323 . 921 r,1 0 0 *y 0 0 dr cr6i ki 13.1 32. 051,563 7,108 .22 6.091 26 .173,016 .27 3 46.413. 323 , 927 3.469.507. 429 8 52. 987.1 32 2.06{ .25 8.r Ir3 2. Tinglrong ... bdn 12 Qu! h6 trg sap x6p doanh nghiQp 31416_:0g0 g0g 3.0 62: 0 72: 0?l9 419 0 420 1r.703.4s6.r28 t9. 128 .23 3 810 421 0 2e .2: 7s:168.2se zi zaqi,ru ;i 29 .27 5.168.2s9 2s .28 4.737.sA1 ,] 422 k-hfc r-r,...
 • 19
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... Qui rv - 2010 r 2 94. 546 .1 64 90.aaa.aaa 33 .44 0 000 6AA 000 ) .47 8.7 94 336.1 74. 425 7 94. 419.105 1.5 14. 777.15A 1 .41 7.9i0.,122 3 64 Aa] 000 t5 | lJz 000.aaa 244 .321378 2351!6 t6J 1.022 777.t5A 2 .43 5.911.382 ... 3 .42 1 .4 I 5.532 1 .42 6 .44 1.206 I L47 4. 07 263.335.871 10 3,200 r 0t.s36 27.678.2 14 3 .42 1 .41 s.s32 L 163.105.335 50 8.9s8.867. 848 8.7 34. 6s3.266 817. 840 756 I 93l 228 34r 0 081.027 092 6.803 .42 4.925 ... 000.000 240 .000.000 40 . 949 943 45 1 34. 9681622 .49 39 544 .129.768 34. 031019 568 : * C4' Khllnh HAi s6p tiin dAlt ht cgng 2 0- 40 5.539.786 c0ng 1 8- 45 .670.071 ngin htn r rue rnu nnap ( Chiphj kh6c: 15-...
 • 19
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 40.7s5. 522 3 52. 643 .29 4 405.539.786 373.G3 .29 4 519 .29 5.308 t c0ng 1 7- Chi phi phrii 56 tIAu nin 23 2.499. 020 1.5 12. s83 1 .24 8 .24 7 803. 123 .26 6 s83. 728 .553 22 . 426 .22 8 1.080.000 1.080.000 1.038 .21 4.869 ... 3.486.000.000 20 .23 7.901.434 91. 023 .811.368 s2.s00.000.000 t4.799.909.934 3,486.000.000 20 .23 7.901.434 91. 023 .811.368 1.0 .22 7. 427 .643 1.093.000.870 11 320 . 428 .513 0 8. 622 .26 5 .21 8 8. 622 .26 s .21 8 0 0 0 12. 935.017 ... Nim 20 11 Quj II /20 12 Quf II /20 11 24 4.491.931 .23 6 3 72. 240.719.165 455.530.684.906 4.0 82. 517 6.960.838 6.417.480 20 12 , 01 vI .25 03 vt26 10 vt .27 184.873.063.950 24 4.487.848.719 3 72. 233.758 327 455. 524 .26 7. 426 ...
 • 20
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... han kh6 ddi U- Tii l- I sen c6 dinh al san co otnn nuu ntnn - Nguy€n gi6 (*) 70.000.000 21 9 22 0 33.8 12. 161 .24 4 33.530 .27 8. 321 0 52 12. 684 .29 2.457 18. 623 . 321 .21 0 18.381. 321 .21 0 22 1 22 2 v.08 1,1 97 ... (o.6.1,).1ili) 22 9 23 0 v.l 24 0 Chi phi x6.y dLmg co ban dd dang v. 12 2l 038 22 0 1 92 20.845.985.864 33.395.613.668 34.00r.385.974 24 1 3'7.945 .21 2.913 37.945 .21 2.913 24 2 (,1.549.599.145) (-l.91.1. 820 .c)jqJ 25 0 ... 13.469 721 910 8.635.490.166 -1 t) tli chinh 2l vt .29 2. 84s.588.880 2. 8 72. 0 62. 2s4 22 Doanh thu ho?t dong tdi chinh Chi phi 20 vI.30 7.406.115 28 .149.705 9.8 62. 400 4.931.166.666 3 .29 2.87s.573 39 .29 5.641...
 • 18
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... bdn hing vi 3. 545.490 3. 367 166 7.552.524 9. 034 .901 vt,21 130 .977.4 13. 835 248.556. 430 .1 93 348.445.E65.141 ?30 .1 13. 933 .902 121 .39 0 .39 3.611 233 .8s9.992.407 31 6.200 .35 1.609 687.s49.985. 531 9.5A1.n20.224 ... l S5 31 9 v.l8 32 0 33 0 L Phiii trd ddi han nguoi biin 33 1 Phdi trd ddi han n6i bd 33 2 Phdi trd ddi han kh6c 33 3 r v.19 74.400 33 1 v.20 33 5 y.21 0 33 6 rgs 550.596 196.',l21 796 13' 7 0 400 101.890.699.246 ... 10.112.017.218 9.598.815.557 25 7.294.248.2 83 11.612.992 .39 2 2 3- 2 13. 331 . 834 3t-425.6J1 122 30 3l 6.694.169 s0.000.0 93 11 .36 5.684 415.721 .36 6 0 1.612.940 1-9 49.108 32 40 Chi phi bin hlng Chi Phi quin...
 • 18
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 1.1J1.316.I76 2. 221 .22 9.0 42 7.353.331.707 26 2 61LA30 1Q t64. 522 166 8:16.968 571.651 520 4 .25 7.130.519 1 .27 9.t80.698 2. 388.076.010 di.u nnht 9.137.)6t.474 :.974.9A9.915 23 .21 0 .23 8-8 i7 38.318.46A.U6 ... rit 2l.868.617.188 11 Tl6r \a crc khorn tLong duorg tiin Phrlithu khnch hing 0ll l'10 L100.074.it0 t.:00.014 t.10 25 . 82' 1.5 02 0il 2t.868.637 .28 8 25 . 82. 1.i 02 0 \2 12. 215.950.888 D .23 3413.0 82 12 21 ... 357 47 4 .22 2,5 72 138.951 .21 9. 022 Ki niy K' trudc c0ng 6.3 Doanh thu hoat dong tii chinh Chiti6t gbff: = Lii lian glli, cho vay Lii ddu tu r r 32. 538.341 c6ng ty 3 92. 2',18 t 2. 514 013 331 22 5.649.545...
 • 34
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... tách rời với Báo cáo tài Cuối kỳ Đầu năm - - 25 .500.000 42. 000.000 25 .500.000 42. 000.000 21 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn Thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Cho giai đoạn tài từ ngày 01 ... theo TT45 /20 13/TT-BTC 321 .23 6.387 1.456.378.898 - 92. 873.435 1.870.488. 720 - - - - - 10.153.487 .20 7 8. 526 . 124 .031 1.975.104.358 76.507.040 20 .731 .22 2.636 5.543.388.189 5 .21 8.130. 024 1.714 .20 6.403 ... 7.633. 327 .066 2. 109 .25 5.380 25 .561.7 62. 041 48.788.135 .25 6 Tăng kỳ - - - - - Giảm kỳ - - - - - Số dư cuối kỳ 13.483.790.769 7.633. 327 .066 2. 109 .25 5.380 25 .561.7 62. 041 48.788.135 .25 6 Số dư đầu kỳ 4. 629 .434.830...
 • 36
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 15.050. 723 .22 8 5. 12 230 25 1 (t) 16.189. 625 .531 (t t 38.9 42. 346) - 26 2 :a 2. 145 ?50 000 ! hao han t4 kc Tai san c6 djnn rhu6lali chinh 22 8 L i3.638.6%.;3i u Nguyan lt 8-3 51.486. 622 cia khach hang 12' ,7 ... :f ;l -t 9.541.894.79l c0ng ).s1'7. 425 .146 426 .685.995. 820 405.750.853 .28 1 '7 821 1(,',748 52r 5 92 048 401 054. 822 011 8.815" 822 .6 42 8-? 59.sr8.043 2. 055.83 3-0 58 19.631 173.1 13 28 ) 1i',t 625 567.781.855 ... 7.633. 327 .n66 t3.387.110.375 cu6ik! ll iliu nnn 1.870.71s.085 7 92. 923 .7 92 2.900.8 52. 284 26 1.',I 42. 246 1 52. 666.5,14 r15.71r .28 4 173.066.03,1 s.399.46?.819 2. 023 .381. 629 968.695.076 3.073.9I 8-3 18 8 .25 5"i81.7-J2...
 • 35
 • 64
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... - Hio httt miit mdt hdng tin kho c0ns si /C 41.494. 233 445.5t0.255 1.712 .38 1.08? 20.885.9 43 -1 47,728. 032 35 8 ,30 7, 136 37 4. 234 .205 39 2.556. 438 432 . 231 .667 428,42s. 134 208. 238 .825.721 237 ,154. 736 .t25 ... h+n khlc I l-1 r U 1L 0 lt8 0 19. 131 .009.957 19.559.210.088 32 3 10.187.207.265 1t :61.?;9.125 33 0 101.95,{.762.51r 96.,{66. 739 .991 3: l 0 0 2.896.876. 833 186 876. 831 31 9 v.t8 3: 0 33 2 i 33 v.19 f,q ... ly 20 13 - 5 .33 1 j02.216.8t4 Ndm 2011 Nrm 20 13 2.106.99t .36 7 1 .36 8.790.282 3. 315.986 .38 2 2.601.805.965 9 .31 3.817.720 7.964.416.751 1.017.684.2 13 977.8t0. 238 3. 054.788.t37 2.99,7]80,95 931 .746.690...
 • 23
 • 62
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 33.Aa0 .40 4 33.0 04. 444 11) 0 04 000 132 .44 4.000 978. 646 .1 74 168 116.895 2.198.991.022 2. 64' .7 699 49 2 l.s 84. 866.086 2. 147 .699 .49 2 807.656. 748 1.708.506,782 10.381.222.353 8.120.892.968 ,t ,rii 3 5- Chi ... ( 140 .260.909) (586 .49 3.505) (168.21s .45 4) 093.506 .49 4) ( 140 .260.909) (s86 .49 3.s0s) (168.2rs.4s4) 201a Qut IV- 2013 Nnm 20 14 Nnrn 2013 33.6 Chi phi khac bing tian : c0nc li 60.602.219 544 .2 54. ss2 ... ti6i gdm - Chi phi vat lieu quan : NInr 2013 Q|lf IV- 201a Qui Iv - 2013 Nnm 20 14 ).6'7.921.217 2.'/52.'7 54. 1 34 2.2 74. 912. 644 4. 121. 545 .016 2.756.s12. 648 2 .45 0.879 .42 6 12.070.330.368 10 .41 5.296.180...
 • 23
 • 61
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... i64.S65 I I 2r0 v.17 sdn v.9 ngin h4n khdc 48.715.s61 I )19 22 0 ll3 2) 1 Tdi san c6 22 9 23 0 23 1 2, i2 24 0 I 24 1 24 2 25 0 g, 25 1 25 2 III 26 2 21 0 TONG 25 5 26 0 26 t 6.93s.s40.02r I r I 23 .24 0.109.667 ... (26 .22 2. 389.707) 88.46s.674.1I r v.l3 34.43s.097.550 62. t 72. 163.101 100.9 52. 869.7t7 81 ', 726 .887 490 88.465.674.1 I I 62 t 72. 163 lA l t3 22 5 9 82 221 v.2b V.2c 30. 528 .651.449 r.400.000.000 29 .000.000.000 ... v.r8 h4n 3.340 198.3 02 8.504.507.8, 12 43 87.7 02. 330 .29 9 59 945 | 90',/ 8', 72 2.830. 320 .948 727 23 8 47 1.166.i51.698 V.l9a 29 t.846.6', 72 4 82. 773.944 V .2( )a 49 .28 ',7 29 4. 7-8 0 49 23 3 t8 453 311 Phrii...
 • 51
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sách tiếng nga giáo khoa lop 9tiếng anh giao tiếpSinh Thái Học Quần ThểĐề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đại Lộc, Quảng Nam năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Quảng Nam năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây đào ngày tếtĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng Ađề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 3)Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 3: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng Việt Nam đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi quốc tếThuyết minh về thắng cảnh đà lạt bằng tiếng anhGIỚI THIỆU về THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI đà lạtĐề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2015 2016Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm IQ600 câu trắc nghiệm Tiếng anhsong co va su truyen song coxử lý tình huống đấu thayùaBáo cáo hóa hữu cơ điều chế NAPHTOL DA CAM
Đăng ký
Đăng nhập