Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1
... Nam 2 012 T! b(vo) 11 0.855.297.644 10 1. 919 .11 9. 917 10 9 243.930.258. 919 2t7. 416 .352.450 tt2 14 .4 31. 183.83 013 .855. 319 .476 10 3 70. 318 .t82 452.2 21. 615 15 14 .508 .10 2.0r2 14 .307.547.0 91 10r 10 .840 .18 0.044 ... Nam2 013 vdi KH (vo) 243.930.258. 919 1 , 234.975.934.923 ro2 14 .508 .10 2.0t2 10 0 10 .840 .18 0.044 99,7 11 .888.896.062 1 2.224 .11 2.O14 74 20 10 0 Sos6nh va2 012 J n (Vo) il J 11 2 \l 11 0 I \ 10 1 10 1 12 7 ... i\ Nam 2 013 Nam2 012 Ti'lc(Vol ,.'l 2, 21 2,24 99 ft 1, 15 r,og 1, 05 0,3 0,43 11 3 + H0 sd no / vdn chtr s6 hfu 0,34 0, 51 Chi fiAu vd ndng luc hoat dilng + Vdng cluayhing tdn kho 6,23 6 ,1 t02 Gi6...
 • 9
 • 3
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2011 - CTCP Khí cụ Điện 1
... Triệuđồng %/vốn Đ.Lệ /năm Năm 2 011 14 4.076 2 21. 040 217 .093 18 .345 13 .763 10 .373 13 .006 20 SS với TH năm 2 010 (%) 10 9 11 1 11 3 93 93 81 110 80 Những thay đổi chủ yếu năm : - Về công tác tổ chức, ... kỳ Ngày 31/ 12 /2 011 61. 772.465.905 Số đầu năm Ngày 1/ 1 /2 011 44.350 .19 1.297 25.044. 212 .826 21. 6 41. 409.860 0 8.678.986.039 7.046. 910 .953 27.990.508.882 15 .15 3.955.603 58.758 .15 8 507. 914 .8 81 44.697.983.937 ... Đồng Đồng % /năm Đồng Giá trị 16 0.000.000.000 230.000.000.000 230.000.000.000 16 .640.000.000 12 .480.000.000 20% 5.000.000.000 So sánh với TH 2 011 (%) 11 1 10 4 10 6 91 91 100 38 III Báo cáo Ban Tổng...
 • 12
 • 4
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Khí cụ Điện 1
... I 7o 11 0.855.297.644 10 039 11 1.283 .15 0.947 2$.%A.258. 919 L08,7SVo 265.280.8n.420 14 .437.783.830 lal,Tlvo 15 .550.762.298 3,3lVo 70. 318 .18 2 2.324.500 L072Vo 15 .553.086.798 4.508 .10 2. 012 12 .10 6.528.ffi 110 .840 .18 0.044 ... a- Tlnh htnh tdi chtnh Chi ti€u A - Tdnggrdtri tii san - Doanhthu thuCn - Lgi nhu{n ttlroqt dQngkinh - Loi nhudnkh6c - Lqi nhu4ntrudcthu6 - Loi nhutuisauthud - Ti K tri c6 trlc Tj tQVo) 3=I12 ... 15 .553.086.798 4.508 .10 2. 012 12 .10 6.528.ffi 110 .840 .18 0.044 Ltl,68Vo Nem2 013 Nrm 2 014 2O7o b Cdccht tiAufii chtnhchfiYdu C6cchi ti€u 2Q?o 70OVo Nem2 014 Nam2 013 Ti tQVo) l Chi tiAu vd khd ndng todn...
 • 9
 • 3
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2015 - CTCP Khí cụ Điện 1
... 20t 51 T KH t20r4 %J :r30.000.000000 285.286_602 .18 95 ? 41 26 20 2 015 r 00 0 0 315 .553.086.798 58 r03,2 500.000.000 8 51 20./ 20% 6.827.585 10 8 10 6 2.374.374 a 71 20v, 10 0 5.978.528 10 0 11 3.7 ... 12 t2 .18 8 l l Thep U 49.7 21 Thdpkh6ngg325.858 s; 51. 302 Sdluqng t9.428 l4.4ll 359 6.882 50_266 1. 4 71 4.266 ntrstuans ki'mttuettr6nsquas{ns ti6t cnc ki6tr "u"t'"tg' r,;"u ;11 'ou,i#o "r, Ndm2 015 loan ... m6i trumg theoticu ...
 • 9
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
... qn.tn' .-9 q=r -: .'r-.qqq !-: 'I F -: 4 z S -! -l;; z z r$= ff t, : rt, q - vt.1 - "iq - 1.1 +-idi...
 • 36
 • 6
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Bông Sen

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Bông Sen
... BÔNG SEN 11 7-1 23 DANH C I BÁO CÁO CÔNG TY ổ k Báo cáo k Tổ ăm 2014 k m k mp T p p T p p 10 T T Tổ ăm 2013 Qu ăm 2013 m T H k k U NIÊN 2013 BÔNG SEN ăm 2013 ổ " ux Quậ T HCM T: (8 4-8 ) 38294087 ... Bông Sen :1 1-1 - M HCM : 0 60 88 0-0 03 C - e S Gò Quậ T : 11 - 12 - M HCM : 0 60 88 0-0 06 C - xem x : 0 60 88 0-0 01 C - ổ : :1 1-1 - e ; ều ệ" C ục 4: C C ầ Bô Quậ T HCM : 0 60 88 0-0 07 ều ệ ổ p ... 03/2014/NQ- ĐQ H u C Cổ p ầ Se k u vệ iều - ổ " C C - M Cổ p ầ ố C Se : Quậ T Cổ p ầ : 56 - 66 - M ố C u Se Huệ Cổ p ầ ố C Se - C iều - Cổ p ầ ố ục 1: ố ố ều ệ Se Quậ T HCM Se - Nhà hàng Bông Sen...
 • 20
 • 7
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin
... tớnh Chỉ tiêu - Than sản xuất + Hầm lò + Lộ thiên - Đào lò + Mét lò CBSX + Mét lò XDCB - Bốc xúc đất đá - Tiêu thụ - Doanh thu - Lợi nhuận - Thu nhập BQ ĐVT Kế hoạch điều chỉnh năm 2013 Tấn Tấn ... THNG NIấN NM 2013 - Sa cha thit b khỏc; - Lp t mỏy múc v thit b cụng nghip; - Dch v n ung khỏc; - Dch v lu trỳ ngn ngy; - Khai thỏc v thu gom than non; - Sa cha mỏy múc, thit b; - Sa cha v bo ... yu nm 2013: - Nhng khon u t ln: + u t d ỏn khai thỏc phn di -5 0 BO CO THNG NIấN NM 2013 - Thay i chin lc kinh doanh: - Sn phm v th trng mi: Trin vng v k hoch tng lai: - Th trng d tớnh: - Mc...
 • 18
 • 3
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Phát triển Hàng hải

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Phát triển Hàng hải
... (10=0 1-0 2) 10 Gi5vdn hdngbdn L{i nhu$n gOpvE b5n hing vdr cung c6'pdlch vg (20=1 0-1 1) 6- nEA] ciiinh Doe-Rnrdh0Eid6 Chiphi tii chinh - - Trongd6: Chiphi l5i vay U 206149319811963 176,545,52L236 - ... 30,66 '-$ 67F70 222 L04,271,351,L97 108,782,302,140 - Git tri hao monluVk6 (*) 223 (78,424,738,566) (78,L20,434,770) 224 o - Nguyen gi5 725 0 - Gi6tri haomdnlui k6 (*) 226 0 227 5,277,774 - Nguy€n9i5 ... Th6ngtin khfi quft - Tdngiaod!ch:CONC TY C0 - Gi6ychimgnhancl6ngky / PHATTRIENHANGFIAI nghiQp s6:0200580975 \ - Vdndi€ul0:60.000.000.000 - Vdn ddutu criachrisd hfru:60 .000.000 tl6ng - Dia chi: Sd...
 • 18
 • 3
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIỂU LUẬN một số vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về xây DỰNG CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYChuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời trung đạicơ sở kinh tế của những biến động Tây Âu thời trung đạiđặc điểm thời đại tác động đến Việt Nam trong thời kì đổi mới đi lên CNXHXÂY DỰNG văn hóa đại học CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAITÌM HAI số KHI BIẾT TỔNG và HIỆU của HAI số đóTIỂU LUẬN NHỮNG HIỂU BIẾT SAU KHI học và NGHIÊN cứu môn TRIẾT họcTIỂU LUẬN NHỮNG LUẬN điểm của lê NIN về nền TẢNG tư TƯỞNG của ĐẢNG KIỂU mới ý NGHĨA đối với CÔNG tác tư TƯỞNG lý LUẬN của ĐẢNG TA TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY15 đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng việtTIỂU LUẬN PHƯƠNG CHÂM xây DỰNG bộ máy NHÀ nước THEO tư TƯỞNG THÀ ít mà tốt TRONG tác PHẨM THÀ ít mà tốt của lê NINTai lieu sinh hoạt chuyên đề Đoàn TNCS tháng 10Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Tiếng Anh THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh Lần 1 Có lời giải chi tiết File WORDTIỂU LUẬN QUÁN TRIỆT QUAN điểm độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo, ĐÚNG đắn của ĐẢNG, TIẾP tục sự NGHIỆP đổi mớiTIỂU LUẬN sự HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN và CHỈ đạo THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP bạo lực của CÁCH MẠNG VIỆT NAM THỜI kỳ 1930 1945Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Tiếng Anh THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu Lần 1 Có lời giải chi tiết File WORDTIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO CÁNH tả ở một số nước KHU vực mỹ LA TINH HIỆN NAYTIỂU LUẬN sự SÁNG tạo của NGUYỄN ái QUỐC TRONG TRUYỀN bá CHỦ NGHĨA mác lê NIN để THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMSản xuất axit nitric loãng3.1.Liên hệ thực tiễn công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Kuehne Nagel Hà Nộisinh hoạt ngoài giờ lên lớp tháng 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập