Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Khí cụ Điện 1
... Nam 2 012 T! b(vo) 11 0.855.297.644 10 1. 919 .11 9. 917 10 9 243.930.258. 919 2t7. 416 .352.450 tt2 14 .4 31. 183.83 013 .855. 319 .476 10 3 70. 318 .t82 452.2 21. 615 15 14 .508 .10 2.0r2 14 .307.547.0 91 10r 10 .840 .18 0.044 ... Nam2 013 vdi KH (vo) 243.930.258. 919 1 , 234.975.934.923 ro2 14 .508 .10 2.0t2 10 0 10 .840 .18 0.044 99,7 11 .888.896.062 1 2.224 .11 2.O14 74 20 10 0 Sos6nh va2 012 J n (Vo) il J 11 2 \l 11 0 I \ 10 1 10 1 12 7 ... i\ Nam 2 013 Nam2 012 Ti'lc(Vol ,.'l 2, 21 2,24 99 ft 1, 15 r,og 1, 05 0,3 0,43 11 3 + H0 sd no / vdn chtr s6 hfu 0,34 0, 51 Chi fiAu vd ndng luc hoat dilng + Vdng cluayhing tdn kho 6,23 6 ,1 t02 Gi6...
 • 9
 • 10
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2011 - CTCP Khí cụ Điện 1
... Triệuđồng %/vốn Đ.Lệ /năm Năm 2 011 14 4.076 2 21. 040 217 .093 18 .345 13 .763 10 .373 13 .006 20 SS với TH năm 2 010 (%) 10 9 11 1 11 3 93 93 81 110 80 Những thay đổi chủ yếu năm : - Về công tác tổ chức, ... kỳ Ngày 31/ 12 /2 011 61. 772.465.905 Số đầu năm Ngày 1/ 1 /2 011 44.350 .19 1.297 25.044. 212 .826 21. 6 41. 409.860 0 8.678.986.039 7.046. 910 .953 27.990.508.882 15 .15 3.955.603 58.758 .15 8 507. 914 .8 81 44.697.983.937 ... Đồng Đồng % /năm Đồng Giá trị 16 0.000.000.000 230.000.000.000 230.000.000.000 16 .640.000.000 12 .480.000.000 20% 5.000.000.000 So sánh với TH 2 011 (%) 11 1 10 4 10 6 91 91 100 38 III Báo cáo Ban Tổng...
 • 12
 • 12
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2014 - CTCP Khí cụ Điện 1
... I 7o 11 0.855.297.644 10 039 11 1.283 .15 0.947 2$.%A.258. 919 L08,7SVo 265.280.8n.420 14 .437.783.830 lal,Tlvo 15 .550.762.298 3,3lVo 70. 318 .18 2 2.324.500 L072Vo 15 .553.086.798 4.508 .10 2. 012 12 .10 6.528.ffi 110 .840 .18 0.044 ... a- Tlnh htnh tdi chtnh Chi ti€u A - Tdnggrdtri tii san - Doanhthu thuCn - Lgi nhu{n ttlroqt dQngkinh - Loi nhudnkh6c - Lqi nhu4ntrudcthu6 - Loi nhutuisauthud - Ti K tri c6 trlc Tj tQVo) 3=I12 ... 15 .553.086.798 4.508 .10 2. 012 12 .10 6.528.ffi 110 .840 .18 0.044 Ltl,68Vo Nem2 013 Nrm 2 014 2O7o b Cdccht tiAufii chtnhchfiYdu C6cchi ti€u 2Q?o 70OVo Nem2 014 Nam2 013 Ti tQVo) l Chi tiAu vd khd ndng todn...
 • 9
 • 17
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - CTCP Khí cụ Điện 1

Báo cáo thường niên năm 2015 - CTCP Khí cụ Điện 1
... 20t 51 T KH t20r4 %J :r30.000.000000 285.286_602 .18 95 ? 41 26 20 2 015 r 00 0 0 315 .553.086.798 58 r03,2 500.000.000 8 51 20./ 20% 6.827.585 10 8 10 6 2.374.374 a 71 20v, 10 0 5.978.528 10 0 11 3.7 ... 12 t2 .18 8 l l Thep U 49.7 21 Thdpkh6ngg325.858 s; 51. 302 Sdluqng t9.428 l4.4ll 359 6.882 50_266 1. 4 71 4.266 ntrstuans ki'mttuettr6nsquas{ns ti6t cnc ki6tr "u"t'"tg' r,;"u ;11 'ou,i#o "r, Ndm2 015 loan ... m6i trumg theoticu ...
 • 9
 • 39
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
... qn.tn' .-9 q=r -: .'r-.qqq !-: 'I F -: 4 z S -! -l;; z z r$= ff t, : rt, q - vt.1 - "iq - 1.1 +-idi...
 • 36
 • 12
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Bông Sen

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Bông Sen
... BÔNG SEN 11 7-1 23 DANH C I BÁO CÁO CÔNG TY ổ k Báo cáo k Tổ ăm 2014 k m k mp T p p T p p 10 T T Tổ ăm 2013 Qu ăm 2013 m T H k k U NIÊN 2013 BÔNG SEN ăm 2013 ổ " ux Quậ T HCM T: (8 4-8 ) 38294087 ... Bông Sen :1 1-1 - M HCM : 0 60 88 0-0 03 C - e S Gò Quậ T : 11 - 12 - M HCM : 0 60 88 0-0 06 C - xem x : 0 60 88 0-0 01 C - ổ : :1 1-1 - e ; ều ệ" C ục 4: C C ầ Bô Quậ T HCM : 0 60 88 0-0 07 ều ệ ổ p ... 03/2014/NQ- ĐQ H u C Cổ p ầ Se k u vệ iều - ổ " C C - M Cổ p ầ ố C Se : Quậ T Cổ p ầ : 56 - 66 - M ố C u Se Huệ Cổ p ầ ố C Se - C iều - Cổ p ầ ố ục 1: ố ố ều ệ Se Quậ T HCM Se - Nhà hàng Bông Sen...
 • 20
 • 16
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin
... tớnh Chỉ tiêu - Than sản xuất + Hầm lò + Lộ thiên - Đào lò + Mét lò CBSX + Mét lò XDCB - Bốc xúc đất đá - Tiêu thụ - Doanh thu - Lợi nhuận - Thu nhập BQ ĐVT Kế hoạch điều chỉnh năm 2013 Tấn Tấn ... THNG NIấN NM 2013 - Sa cha thit b khỏc; - Lp t mỏy múc v thit b cụng nghip; - Dch v n ung khỏc; - Dch v lu trỳ ngn ngy; - Khai thỏc v thu gom than non; - Sa cha mỏy múc, thit b; - Sa cha v bo ... yu nm 2013: - Nhng khon u t ln: + u t d ỏn khai thỏc phn di -5 0 BO CO THNG NIấN NM 2013 - Thay i chin lc kinh doanh: - Sn phm v th trng mi: Trin vng v k hoch tng lai: - Th trng d tớnh: - Mc...
 • 18
 • 11
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Phát triển Hàng hải

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Phát triển Hàng hải
... (10=0 1-0 2) 10 Gi5vdn hdngbdn L{i nhu$n gOpvE b5n hing vdr cung c6'pdlch vg (20=1 0-1 1) 6- nEA] ciiinh Doe-Rnrdh0Eid6 Chiphi tii chinh - - Trongd6: Chiphi l5i vay U 206149319811963 176,545,52L236 - ... 30,66 '-$ 67F70 222 L04,271,351,L97 108,782,302,140 - Git tri hao monluVk6 (*) 223 (78,424,738,566) (78,L20,434,770) 224 o - Nguyen gi5 725 0 - Gi6tri haomdnlui k6 (*) 226 0 227 5,277,774 - Nguy€n9i5 ... Th6ngtin khfi quft - Tdngiaod!ch:CONC TY C0 - Gi6ychimgnhancl6ngky / PHATTRIENHANGFIAI nghiQp s6:0200580975 \ - Vdndi€ul0:60.000.000.000 - Vdn ddutu criachrisd hfru:60 .000.000 tl6ng - Dia chi: Sd...
 • 18
 • 10
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng web bán hàng điện tử trực tuyến bằng opencart tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athenaSử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiChính tả hiệu danh tiếng việt22 đề THI THỬ vật lí GIẢI CHI TIẾT, CLB vật lýMo mường hòa bình một số vấn đề lý luận và thực tiễnNHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHCHỦ TRƯƠNG của ÐẢNG về xây DỰNG hợp tác xã NÔNG NGHIỆP từ năm 1958 đến năm 1965 (QUA NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TỈNH hà ÐÔNG)ĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênBÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộNGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%Giáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởĐầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápTăng cường thu hút FDI của Mỹ vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập TPPTăng cường thu hút FDI từ các nước ASEAN vào Việt Nam trong điều kiện hình thành AECThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012ĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập