Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 - CTCP Đầu Cảng Cái Lân

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 - CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân
... toán; Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2013 Công ty Cô phân Đâu Cảng Cái Lân lập ngày 28 tháng 02 năm 2014 lập sở Báo cáo tài riêng năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu Cảng Cái Lân ... PH ẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Số đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh _cho năm tài kẽt thúc ngày 31/12 /2013 - Doanh thu đưọc xác định ng đối chắn; - Có khả ... đốc Công ty cổ phần đầu cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2013 Công ty Công ty cổ phần đầu cảng Cái Lân thành lập theo...
 • 30
 • 70
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Quỹ đầu tăng trưởng Manulife

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife
... Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 14 /04 /2009 STT CHỈ TIÊU I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ (1+ 2) Thay đổi giá trị tài sản ... Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 14 /04 /2009 STT I CHỈ TIÊU Thu nhập từ hoạt động Đầu Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền thu từ việc phát hành chứng quỹ kỳ (quỹ mở) ... 5 71, 8 41, 445 2,6 01, 5 41, 065 525,942,080 2,390,685,700 45,899,365 210 ,855,365 558,929,7 41 434,347,688 14 ,2 61, 053 11 0,3 21, 000 12 , 911 ,704 (4,366,932,288) (3,328,005,548) (1, 038,926,740) 1, 183,067, 914 480,072,082...
 • 3
 • 17
 • 0

công ty cổ phần xi măng thái bình báo cáo tài chính quý iv từ 01 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2010 báo cáo của ban giám đốc bản thuyết minh báo cáo tài chính

công ty cổ phần xi măng thái bình báo cáo tài chính quý iv từ 01 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2010 báo cáo của ban giám đốc bản thuyết minh báo cáo tài chính
... 505 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Chúng tôi, thành viên Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình trình b ày Báo cáo Ban Giám đốc với Báo cáo tài quý IV cho kỳ hoạt động từ 01/ 10/ 2 010 đến 31/ 12/ 2 ... khoán Thay mặt Ban Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Tống Hải Đường Giám đốc Thái Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2011 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌN IV H Số 01 Quách Đình ... sổ lập Báo cáo tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌN IV H Số 01 Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, t cho kỳ hoạt động từ 01/ 10/ 2 010 đế n 31/ 12/ 2 010 hành phố Thái Bình Tel:...
 • 26
 • 163
 • 0

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính lũy kế năm 2013 cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc

công ty cổ phần sông đà 6 thuyết minh báo cáo tài chính lũy kế năm 2013 cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc
... 191,242.574 ,64 2 934.353,125.271 a2.s22 .61 1 ittt 2 16. 963 .245. 266 373.530. 466 444.590.151 112 5Ag Agg 41 , 269 ,942.513 71 ,65 3. 964 .023 61 794 5$ 558 66 8.747,1a1.143 L578-247 732 65 7, 168 ,933,411 418.811 ... 274.708.575 .61 3 60 . 065 .63 7.933 84_183.373 1T BIEU s60 5.774. 764 _457 10 .64 0.3 76. 0 06 550 KE TOAN TRUONG cUoIKY 275.743.493.421 1,153,853,195,1 46 ,574.247 132 2-5 46. 324 '60 3 274,205.245 ,64 9 1.151.3 16. 370.543 ... ,272,414,411 64 .481.052.583 6_ 242 .62 9.4 76 9,427,400.150 60 ,440.292323 46. 464 .701.1 86 12,021 ,0 t5,517 61 .3 36, 232.309 '17 317 77i. 062 44.319.00S.247 2,301 52.237 219.874 18,9 16, 5 36, 951 23.109.?21,949...
 • 20
 • 203
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
... -r CONGTY cO PHANMTI,IAvA M6I TRT'dNGXANHAN PH/IT 16CNll+CN12, cUmc6ngnghiep AnD6n& a thi t€n Nam S6ch,huy€nNam Sach,tinh Hei Duolg - MUCLUC Tt TRANG T- BAo cAo ctrA BANroNG GrAMD6c -' l BAocAo ... (ii) NganhdngTMCPxangdAuPetrolimex NgenhengTNHHMTV HSBCVi€tNam NganhdngTMCPC6ngthuongViCtNam(iii) NganhengTNHHMTV ANZ NganhangTNHHMTV ShinhanVN (iv) NganhangTMCPQu6ct6 Viet Nam(v) NganhangTMCPVi€t ... c6NG TY cO PHANNHIIA v,i MOr rRtrdNG XANHAN PHAT BAo cio r,ir cHiNH HgPM{dT Chondmtdi chinhk6tthtc 12nint 2013 Lo C\ | l-CN l 2- cumcongnghidpAn Ddng thi LrinNamSdch.huldnNamS6ih,r'nhHai BANGcAN...
 • 31
 • 94
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập