Những biện pháp kinh tế, tổ chức chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển các ngành trọng điểm, mũi nhọn ở việt nam

Thực trạng những giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển đổi cấu ngành trồng trọt huyện hương trà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành trồng trọt huyện hương trà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
... náng cao âỉåüc mỉïc säúng c vãư váût cháút v vàn họa cho näng dán, xáy dỉûng âỉåüc näng thän måïi vàn minh, hiãûn âải Chuøn âäøi cå cáúu ngnh träưng trt theo hỉåïng cäng nghiãûp họa, hiãûn âải họa ... träưng trt Theo thuút cáúu trục (Structuralism) v hc thuút täø chỉïc hỉỵu cå “Organism) thç cå cáúu cọ thãø hiãøu mäüt cå thãø âỉåüc hçnh thnh âiãưu kiãûn mäi trỉåìng nháút âënh (theo nghéa räüng) ... trt theo hỉåïng cäng nghiãûp họa, hiãûn âải họa, thỉûc cháút l mäüt näüi dung chênh úu ca quạ trçnh xáy dỉûng cå såí váût cháút k thût v chuøn dëch cå cáúu kinh tãú näng nghiãûp, näng thän theo...
 • 162
 • 196
 • 0

định hướng các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hòa

định hướng và các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hòa
... VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 1.1 Quan niệm chung công nghiệp, cấu công nghiệp cấu ngành công nghiệp 1.1.1 Công nghiệp – phận quan trọng cấu thành cấu kinh tế đòa bàn ... nghiệp 1.2 Chuyển dòch cấu ngành công nghiệp đòa bàn tỉnh Chuyển dòch cấu ngành công nghiệp đòa bàn tỉnh trình thay đổi tỷ trọng ngành công nghiệp tỉnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công ... tỉnh 1.1.4 cấu ngành công nghiệp đòa bàn tỉnh cấu ngành công nghiệp tỉnh tổng hợp ngành công nghiệp chuyên môn hóa hình thành đòa bàn tỉnh cấu phải hình thành phát triển dựa vào tiềm năng,...
 • 112
 • 103
 • 0

NHỮNG BIỆN PHÁP KINH TẾ-TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNHTIÊU THỤ SẢN PHẨM,TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CPTB

NHỮNG BIỆN PHÁP KINH TẾ-TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNHTIÊU THỤ SẢN PHẨM,TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CPTB
... hiệu kinh doanh cao 2.2.2.Tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty 2.2.2.1 .Những thu n lợi khó khăn sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm công ty Thu n lợi: - Về vốn: Là loại hình công ty cổ phần ,Công ... qua công ty lỗ lực công tác tiêu thụ sản phẩm công ty để góp phần làm tăng doanh thu. Có nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu công ty, đó giá bán,kết cấu sản phẩm sản lượng.Vì vậy,cần xem xét doanh thu ... kinh doanh doanh nghiệp đồng thời hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp.Trong kinh doanh doanh ,doanh thu doanh nghiệp thường bao gồm phận :doanh thu bán hàng doanh thu hoạt động tài Doanh thu có ý...
 • 80
 • 34
 • 0

Định hướng chuyển dịch cấu kinh tế ngành những giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế

Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và những giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
... vừa qua 25 III Định hớng chuyển dịch cấu kinh tế ngành giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế .26 Định hớng chuyển dịch cấu 26 Các giải pháp chủ yếu .27 ... thơng mại dịch vụ lộ rõ tồn tại, yếu cần phải khắc phục III Định hớng chuyển dịch cấu kinh tế ngành giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế ngành 1 .Định hớng chuyển dịch cấu 1.1Khuôn ... Thực trạng cấu kinh tế ngành nớc ta 1.Đánh giá chung thực trạng cấu ngành 1.1 Quan nệm cấu ngành, chuyển dịch cấu ngành yếu tố ảnh hởng a.Quan niệm cấu ngành cấu ngành kinh tế tổ hợp ngành, hợp...
 • 31
 • 251
 • 1

139 Cở sở khoa học giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

139 Cở sở khoa học và giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long
... pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long 10 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 1.1 Các khái niệm mối quan hệ chuyển dịch cấu kinh ... kết cấu thành ba chương: Chương l: sở lý luận chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Chương2: Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long Chương3: Phương hướng giải pháp ... công nghiệp hóa, đại hóa Tên kết cấu luận án Tên luận án: sở khoa học giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng sông Con Long Kết cấu luận án: phần mở đầu, kết...
 • 206
 • 560
 • 10

một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn huyện vân đồn đến năm 2020

một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện vân đồn đến năm 2020
... nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn huyện Vân Đồn từ năm 1995 đến số giải pháp thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn địa bàn huyện Vân Đồn đến năm 2020 theo hướng công ... VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN Những khái niệm 1.1 cấu kinh tế cấu kinh tế nông thôn 1.1.1 cấu kinh tế ... hướng đến năm 2020) 1.3 Quan điểm, định hướng mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn huyện Vân Đồn đến năm 2020 1.3.1 Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn huyện Vân Đồn đến năm 2020...
 • 69
 • 116
 • 0

Các giải pháp kinh tế tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu bán hàng công ty cổ phần dụng cụ hí xuất khẩu hà nội

Các giải pháp kinh tế  tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu bán hàng ở công ty cổ phần dụng cụ cơ hí xuất khẩu hà nội
... tập công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Nội, em sâu vào nghiên cứu đề tài Các giải pháp kinh tế - tài chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu bán hàng Công ty cổ phần dụng cụ ... phẩm doanh thu Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Nội Chương III: Các giải pháp kinh tế - tài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ tăng doanh thu Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Nội Bằng cách vận dụng ... hình tiêu thụ sản phẩm doanh thu Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Nội 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Nội : Tên công ty : Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Nội Tên...
 • 87
 • 49
 • 0

Phương hướng giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển kinh tế xã hội Đến năm 2015

Phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển kinh tế xã hội Đến năm 2015
... TỈNH PHÚ THỌ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2015 I Một số quan điểm chủ đạo chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp huyện Yên Lập- Phú Thọ Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp ... vào giải hạn chế nhằm đem lại kết cao chuyển dịch cấu kinh tế ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN LẬP TỈNH ... sâu vào nghiên cứu hoàn thành chuyên đề với đề tài sau : Phương hướng giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển kinh tế hội Đến năm 2015 ...
 • 95
 • 551
 • 1

Phương hướng giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển kinh tế xã hội Đến năm 2015

Phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển kinh tế xã hội Đến năm 2015
... thành chuyên đề với đề tài sau : Phương hướng giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển kinh tế hội Đến năm 2015 Trong chuyên đề nêu ... I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP I cấu ngành chuyển dịch cấu ngành Các khái niệm 1.1 cấu kinh tế cấu ngành kinh tế *Cơ cấu kinh tế Trên thực tế chưa có nhà khoa ... : sở lý luận chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp - Phần II : Thực trạng chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ 2001-2006 - Phần III : Phương hướng giải pháp thúc đẩy chuyển...
 • 27
 • 257
 • 0

quan điểm giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam hiện nay

quan điểm và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay
... Quá trình chuyển dịch cấu ngành Việt Nam trình đổi Phần III: Quan điểm giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam Phần I: Lý luận cấu kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh tế thời kỳ ... tăng II Những nhân tố ảnh hởng tới chuyển dịch cấu ngành kinh tế trình CNH góc độ chuyển dịch cấu ngành kinh tế vĩ mô, nhân tố tác động tới chuyển dịchcơ cấu ngành kinh tế đợc chia làm nhóm sau: ... cấu kinh tế biểu dới nhiều dạng khác cấu quan hệ sản xuất, cấu tái sản xuất xã hội, cấu tổ chức - quản lý kinh tế quốc dân, cấu vùng lãnh thổ, cấu thành phần kinh tế, cấu ngành Trong cấu ngành...
 • 18
 • 273
 • 3

Quan điểm giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam hiện nay

Quan điểm và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay
... mặt quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu t liệu sản xuất quan hệ xuất phát, quan hệ bản, đặc trng cho quan hệ sản xuất xã hội Quan hệ sở hữu t liệu sản xuất định quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, quan ... chức quản lý quan hệ sở hữu định phải thích ứng với quan hệ sở hữu Tuy nhiên có trờng hợp, quan hệ tổ chức quản lý không thích ứng với quan hệ sở hữu, làm biến dạng quan hệ sở hữu Quan hệ phân ... khách quan kinh tế có vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh Qua thời kỳ phát triển đất nớc, doanh nghiệp thơng mại có đóng góp đáng kể vào việc phục vụ sản xuất, đời sống, tăng trởng kinh tế ...
 • 13
 • 236
 • 0

Các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Ninh

Các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Ninh
... chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh? - Thực trạng cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh sao? - Giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh? 2.2 2.2.1 sở phương pháp luận sở phƣơng ... triển kinh tế tỉnh giải pháp chuyển dịch cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Ninh thời gian tới Đối với tỉnh Quảng Ninh công trình liên quan đến cấu kinh tế, cấu ngành là: “Phát triển công nghiệp Quảng Ninh ... nƣớc, tỉnh bạn thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác định giải pháp chuyển dịch cấu ngành kinh tế ngành tỉnh 3.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận cấu kinh tế, chuyển dịch...
 • 139
 • 272
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CẤU NGÀNH KINH TẾ VÙNG MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÙNG MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020
... chuyển dịch cấu kinh tế miền núi Nghệ An chậm, biện pháp nhằm chuyển dịch cấu kinh tế chưa khai thác hết tiềm năng, lợi vùng miền núi, để cấu ngành kinh tế vùng miền núi Nghệ An chuyển dịch bắt nhịp ... LUẬN Chuyển dịch cấu ngành kinh tế vấn đề xúc Nghệ An nói chung vùng miền núi nói riêng Những năm qua, Nghệ An có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm chuyển dịch cấu kinh tế Tuy nhiên, chuyển dịch cấu ... dựng cấu đầu tư hợp lý tạo ta khả chuyển dịch cấu kinh tế nhanh 2.3 Phát triển vùng để tạo động lực lan toả cho phát triển vùng miền núi Đầu tư có lựa chọn phát triển để tạo cực tăng trưởng vùng...
 • 6
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế cả nướcnhững giả pháp kinh tế xã hội chủ yếu phát triển làng nghề ở tỉnh thái bìnhnhững giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành hà nội theo hướng nông nghiệp sinh tháinhững chính sách và biện pháp đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnhnhững biện pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh cao bằnggiải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tếgiải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh thanh hóanhững kết luận được rút ra từ thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh thanh hóathúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cnh hđh bền vững và hội nhập quốc tế với việc hình thành những ngành trọng điểm và mũi nhọnđiều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo những lợi thế so sánh của vùng miền tây tỉnh nghệ anthực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tếnghiệp nhỏ và vừa góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tếđánh giá về ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của ngoại thành đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hưướng sinh tháinhững nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu ngành trồng trọt và sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọtnhững nhân tố tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọtKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài huy động vốn trong công ty cổ phần, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Đề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng (LA tiến sĩ)Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhBỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT HÓA HOC 12 CÓ ĐÁP ÁNBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoCân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)CÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Quỹ tích không Cohen- Macaulay và quỹ tích không cohen-macaulay suy rộngPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhQuản lý công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mầm non ở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập