Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... Nguyễn Thanh Hải BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa Tel: 037 3.724.892 Fax: 037 3.855.750 BÁO CÁO ... với Báo cáo tài 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/ 2014 13 Đầu tư vào công ty liên ... 19,910,274 ,33 7 V.7 3, 338 ,37 9,940 91 ,30 5,402 3, 077,221,809 58,641,745 13, 376,714 3, 247,074, 538 31 ,33 1,159,544 3, 005,2 03, 350 33 ,006,971,404 4,722,624, 030 1,542,802,6 83 8 ,30 9,701,045 (6,766,898 ,36 2) 5,478,427,588...
 • 24
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... 169,457,45 5- JJJ 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 Y.22 33 9 ntlu 400 35 ,812 ,33 4,719 35 ,175,596,01g 35 ,912 ,33 4,719 35 ,175,596,019 30 ,000,000,000 30 ,000,000,000 417 2 ,32 6, 135 ,950 2,276, 135 ,950 4r8 1,201,259,060 1,0 13, 259,060 ... dgng cg quin If Nguy6n gi6 2.t37.816.649 2.747.284.668 5.57t .36 7.756 546.420.3t0 11.002.889 .38 3 S5 dAu nam Ting ky - 22 .36 3. 636 22 .36 3. 636 - (2 .34 e.886.000) - (2 .34 e.856.000) mua m6i Gi6m kj, ... rD uD I t35.66t. 132 phAn loai lai k} WW M WW t92. 433 .0t8 r72.495.081 = - lf Gi-{m 265.1r2 .38 3 ffi (Ll(Qlt\t=.-t:(L\ (1.s00.s 03. 269) -W 78.864.471 479. 637 .986 6.472.700. 933 1.108.426. 733 74.s1o.Bsz...
 • 16
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... NGUỒN VỐN 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 1a 42 1b 42 2 42 9 43 0 43 1 43 2 44 0 (2,162,020,000) 4, 272,3 94, 010 3,172,292,665 3,172,292,665 75,071,520, 347 - CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa ... 3 24 330 331 332 333 3 34 335 336 337 338 339 340 341 342 343 40 0 41 0 41 1 41 1a 41 1b V.8 V.6 V.9 24, 922,196,019 32,3 54, 818,563 (7 ,43 2,622, 544 ) 3,255,5 64, 437 3,255,5 64, 437 144 ,505,261 144 ,505,261 - ... Lê Lợi - P Lam Sơn - TP Thanh Hóa Tel: 0373.7 248 92 Fax: 0373.855750 Báo cáo tài Quý năm tài 2015 DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minhđầu năm đến cuối quý I...
 • 5
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... ,271,2t8 249,01 r,144 38 ,150, 033 ,000 38 ,677,9r 633 8 v t9 v:20 v.21 33 ',7 33 8 400 410 !GV J 492 '-1 , 1r2 s , t 33 ! 133 33 ! 33 1 3? 6 J> v.22 36 ,37 2,05s 36 .3' ,72,055 6,s50.9 53, 317 7,078.816.655 20,82 ... 2J3,t3:],824 ,35 7 30 0 31 0 1ll 8,440,882,927 207 ,39 9,876,3ss 1 93, 864,861 ,447 169,249,8 43, 355 155,t86,951,t09 v.15 32 , 638 ,194, 739 28.569.5 43, 1,12 3t2 29,001, 833 ,686 49,001,516,479 1 13 314 31 5 31 6 ... 9.d.1.c-$rs.9L?. 9-' . 1-" -i.!I49 r.i.'e.-d.9 1-' -i.IIi.e 25 l,.Tiisrli.lig-tr.-ci.p yit ginJv.clp-y-6.r.rig.f9 1-' -i.l'.L".r 26 Tiir.t9.1 .-. -i 442 .34 0.767 27 435 .688.682 i-,.Tiir.$r.10.i.11i.Y3.v-,.99-tle-r-'.lsi.l}.I'119.1.9...
 • 15
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... nguồn vốn Lập biểu 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 430 Kế toán trởng Thuyết ... chớnh 22 - - - - 23 - - - - - Trong ú: Chi phớ lói vay 285 ,33 4,769 1,184 ,36 3,929 Chi phớ bỏn hng 24 500,2 93, 592 433 ,727,651 1,507,9 83, 311 1 ,37 8,186, 835 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 617,927,2 53 866,0 43, 800 ... cáo ti Quý 3/ 2011 Công ty CP xi măng Sông Đ CN Cty CP Sông Đà 229.500.000 Cộng 260.500.000 Các khoản phải trả 3. 500.000 Công ty may xuất Sông Đà Công ty Sông Đà 12 XNKD VTVT Quảng Ninh 838 .270.864...
 • 16
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... 421 430 431 432 433 Mã số V. 23 12, 433 ,511,481 734 ,556,794 12, 433 ,511,481 734 ,556,794 5,908,195,491 4,192,701,940 512 ,39 0 ,30 9 512 ,39 0 ,30 9 660,090 ,30 9 660,090 ,30 9 200,022,966,901 204, 137 ,889,274 ... III) 49,249,6 83, 049 587,7 93, 455 Luỹ kế từ đầu năm 209 ,34 5 ,34 3,620 587,7 93, 455 587,7 93, 455 587,7 93, 455 48,661,889,594 51,991,108,068 -3 , 329,218,474 10,621,014,876 3, 196 ,39 8,658 3, 196 ,39 8,658 450,996,626 ... 1,7 03, 735 ,081 1,459,207,6 83 244,527 ,39 8 1,806,745,676 90 ,33 7,284 208,757,550,165 201,656,948,286 7,100,601,879 10,6 83, 501 ,34 7 3, 859,909,1 73 3,859,909,1 73 1,781,987,115 6,040,686, 535 6,101,520,403...
 • 2
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... cộng nguồn vốn 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 430 Thuyết minh ... cổ phần Sông đà Công ty đầu t 12 .34 2.8 53. 921 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 2.419.699.884 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 12.475.004.494 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty đầu t 13. 177. 631 .8 53 ... đầu t 7.6 23. 902. 432 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 5 .31 5.097.942 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty đầu t 50.420.0 73. 910 Công ty cổ phần Sông đà 11 Công ty đầu t 19.711.274 .32 7 Chi phí...
 • 16
 • 23
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhInternet of things with arduino cookbook (2016)Đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng chịu nóng của một số tổ hợp lai cà chua ở vụ xuân hè sớm và xuân hè muộn tại vĩnh phúc tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá quản lý chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thanh trì, hà nội tài liệu, ebook, giáo trìnhWiFi hacking for beginners learn hacking by hacking wifi networks (2017)Nghiên cứu phổ hấp thụ và phổ tán sắc của môi trường khí nguyên tử 85Rb khi có mặt hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngCác đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMNghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT CÔHNG TRÌNH BỜ BIỂNTHIẾT kế bể KEO tụ tạo BÔNG xử lý nước SÔNG vàm cỏ ĐÔNG CÔNG SUẤT 2000m3 NGÀY đêmKỹ năng giám sát, kỹ năng giảng dạy và năng lực chuyên môn của giảng viên các trường Cao đẳng nghề tại tỉnh Nghệ An Cơ sở xây dựng chương trình tăng cường (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÌNH THÁI BỜ BIỂNĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA Dự án: Xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphanlt công suất 120 tấnh – Công ty TNHH Hòa HiệpĐánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh HóaBài giảng: hàn khí công nghiệpBài giảng:Chế tạo phôi HànTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập