Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... Nguyễn Thanh Hải BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa Tel: 037 3.724.892 Fax: 037 3.855.750 BÁO CÁO ... với Báo cáo tài 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/ 2014 13 Đầu tư vào công ty liên ... 19,910,274 ,33 7 V.7 3, 338 ,37 9,940 91 ,30 5,402 3, 077,221,809 58,641,745 13, 376,714 3, 247,074, 538 31 ,33 1,159,544 3, 005,2 03, 350 33 ,006,971,404 4,722,624, 030 1,542,802,6 83 8 ,30 9,701,045 (6,766,898 ,36 2) 5,478,427,588...
 • 24
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... 169,457,45 5- JJJ 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 Y.22 33 9 ntlu 400 35 ,812 ,33 4,719 35 ,175,596,01g 35 ,912 ,33 4,719 35 ,175,596,019 30 ,000,000,000 30 ,000,000,000 417 2 ,32 6, 135 ,950 2,276, 135 ,950 4r8 1,201,259,060 1,0 13, 259,060 ... dgng cg quin If Nguy6n gi6 2.t37.816.649 2.747.284.668 5.57t .36 7.756 546.420.3t0 11.002.889 .38 3 S5 dAu nam Ting ky - 22 .36 3. 636 22 .36 3. 636 - (2 .34 e.886.000) - (2 .34 e.856.000) mua m6i Gi6m kj, ... rD uD I t35.66t. 132 phAn loai lai k} WW M WW t92. 433 .0t8 r72.495.081 = - lf Gi-{m 265.1r2 .38 3 ffi (Ll(Qlt\t=.-t:(L\ (1.s00.s 03. 269) -W 78.864.471 479. 637 .986 6.472.700. 933 1.108.426. 733 74.s1o.Bsz...
 • 16
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... NGUỒN VỐN 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 1a 42 1b 42 2 42 9 43 0 43 1 43 2 44 0 (2,162,020,000) 4, 272,3 94, 010 3,172,292,665 3,172,292,665 75,071,520, 347 - CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa ... 3 24 330 331 332 333 3 34 335 336 337 338 339 340 341 342 343 40 0 41 0 41 1 41 1a 41 1b V.8 V.6 V.9 24, 922,196,019 32,3 54, 818,563 (7 ,43 2,622, 544 ) 3,255,5 64, 437 3,255,5 64, 437 144 ,505,261 144 ,505,261 - ... Lê Lợi - P Lam Sơn - TP Thanh Hóa Tel: 0373.7 248 92 Fax: 0373.855750 Báo cáo tài Quý năm tài 2015 DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minhđầu năm đến cuối quý I...
 • 5
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... ,271,2t8 249,01 r,144 38 ,150, 033 ,000 38 ,677,9r 633 8 v t9 v:20 v.21 33 ',7 33 8 400 410 !GV J 492 '-1 , 1r2 s , t 33 ! 133 33 ! 33 1 3? 6 J> v.22 36 ,37 2,05s 36 .3' ,72,055 6,s50.9 53, 317 7,078.816.655 20,82 ... 2J3,t3:],824 ,35 7 30 0 31 0 1ll 8,440,882,927 207 ,39 9,876,3ss 1 93, 864,861 ,447 169,249,8 43, 355 155,t86,951,t09 v.15 32 , 638 ,194, 739 28.569.5 43, 1,12 3t2 29,001, 833 ,686 49,001,516,479 1 13 314 31 5 31 6 ... 9.d.1.c-$rs.9L?. 9-' . 1-" -i.!I49 r.i.'e.-d.9 1-' -i.IIi.e 25 l,.Tiisrli.lig-tr.-ci.p yit ginJv.clp-y-6.r.rig.f9 1-' -i.l'.L".r 26 Tiir.t9.1 .-. -i 442 .34 0.767 27 435 .688.682 i-,.Tiir.$r.10.i.11i.Y3.v-,.99-tle-r-'.lsi.l}.I'119.1.9...
 • 15
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... nguồn vốn Lập biểu 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 430 Kế toán trởng Thuyết ... chớnh 22 - - - - 23 - - - - - Trong ú: Chi phớ lói vay 285 ,33 4,769 1,184 ,36 3,929 Chi phớ bỏn hng 24 500,2 93, 592 433 ,727,651 1,507,9 83, 311 1 ,37 8,186, 835 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 617,927,2 53 866,0 43, 800 ... cáo ti Quý 3/ 2011 Công ty CP xi măng Sông Đ CN Cty CP Sông Đà 229.500.000 Cộng 260.500.000 Các khoản phải trả 3. 500.000 Công ty may xuất Sông Đà Công ty Sông Đà 12 XNKD VTVT Quảng Ninh 838 .270.864...
 • 16
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... 421 430 431 432 433 Mã số V. 23 12, 433 ,511,481 734 ,556,794 12, 433 ,511,481 734 ,556,794 5,908,195,491 4,192,701,940 512 ,39 0 ,30 9 512 ,39 0 ,30 9 660,090 ,30 9 660,090 ,30 9 200,022,966,901 204, 137 ,889,274 ... III) 49,249,6 83, 049 587,7 93, 455 Luỹ kế từ đầu năm 209 ,34 5 ,34 3,620 587,7 93, 455 587,7 93, 455 587,7 93, 455 48,661,889,594 51,991,108,068 -3 , 329,218,474 10,621,014,876 3, 196 ,39 8,658 3, 196 ,39 8,658 450,996,626 ... 1,7 03, 735 ,081 1,459,207,6 83 244,527 ,39 8 1,806,745,676 90 ,33 7,284 208,757,550,165 201,656,948,286 7,100,601,879 10,6 83, 501 ,34 7 3, 859,909,1 73 3,859,909,1 73 1,781,987,115 6,040,686, 535 6,101,520,403...
 • 2
 • 37
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... cộng nguồn vốn 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 430 Thuyết minh ... cổ phần Sông đà Công ty đầu t 12 .34 2.8 53. 921 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 2.419.699.884 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 12.475.004.494 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty đầu t 13. 177. 631 .8 53 ... đầu t 7.6 23. 902. 432 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 5 .31 5.097.942 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty đầu t 50.420.0 73. 910 Công ty cổ phần Sông đà 11 Công ty đầu t 19.711.274 .32 7 Chi phí...
 • 16
 • 13
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Dự Án Xây Dựng Vùng Sản Xuất Lúa Chất Lượng Cao Tại Đông Triều Và Quảng YênNhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và chăm sóc người bệnh đột quỵ não tại khoa thần kinh Bệnh viện tỉnh Nam ĐịnhThông Tin Thị Trường Da Giầy, Túi Xách Hoa KỳSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Bản Đồ Tư Duy Trong Dạy Học Lịch Sử 7Bảng gốc hôn nhân thân chủBát trạch hợp hôn định cuộc (1)Phân tích ba tác phẩm cho đàn Bầu hoà tấu cùng Dàn nhạc giao hưởngTiểu luận: Ẩm thực trung quốc hương vị đậm chất phương đôngGiảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn Tam thập lục hệ cao đẳng tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà NộiĐề cương chi tiết học phần Thực hành công nghệ CAD ngành may (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành thiết kế nón, túi xách (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Giảng dạy các tác phẩm mới cho Sáo trúc hệ trung cấp tại trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà NộiNGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIMETHYL ETHER (DME) CHO ĐỘNG CƠ DIESEL CỠ NHỎĐề cương chi tiết học phần Thực hành Thiết kế trang phục nam nâng cao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Ô nhiễm không khí bởi dioxins và furansTÌM HIỂU TỔNG QUAN hệ THỐNG và PHƯƠNG PHÁP xây DỰNG điều HÀNH WEBSITE của CTY CP HÃNG HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC ARELINESTổng hợp đề thi công chức Thuế năm 2012Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập