Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M
... phải trả dài hạn 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430 ) 400 I 10 11 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân ... 2,6 83, 540 ,33 6 2,6 83, 540 ,33 6 274,885,8 23 274,885,8 23 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 35 0,947,911, 433 219,257,106,221 169, 138 ,266,689 68,2 43, 5 73, 437 1 43, 010,202, 039 53, 209,564,160 19,192, 932 ,974 ... 19,192, 932 ,974 66,2 03, 725, 937 20 ,36 7 ,31 0,828 20,612 ,33 2,825 VI.2 6,609,095,492 661,596,000 - 4,089, 737 ,872 942,189 ,30 0 38 7,8 93, 681 VI.2 63, 337 ,0 13, 4 13 19,804,261, 431 26,128,064,650 2, 039 ,847,500 26,128,064,650...
 • 4
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 102 ,33 3. 7-1 -1 ,761 7 ,32 9 55,298 33 S,nO .-. 7.· -1 ,(179 26 I, 02,7l).j.5J3 03 Vil 4,772 8-1 8,2 77 13, 789,8 93. 7 43 17.S IS, 791 171 -1 ,8 53, 1 5-1 .865 10 V 1.\ 97.560.896.484 73, 539 ,561.555 32 0.18,.9 ,3, 508 ... 581,3S9, L,O 13 1, 135 ,77U,2% 1,187 ,3S3,JO~ 1 43, 795,78 :-, 6 7~ 133 915, 85.G 7-1 Jl)7 ,35 7 ,J6t.J,6.:12 j()9,525•.:I3G, I ()~ 40 ,32 3,459, I II 35 ,150,7 0-1 OliO I ,-. n 430 ,0 43 1,571 ,U41 ,787 521,07-t,292,920 ... UO:lnh 30 16 91, 32 . 3- 15 31 39 .215,158 \el )/ll'rlltill1: !Iro/it II TI1I1 IIh~r OtIIL'1' 12 1,I1:i(' J7 :'25,: 30 1 1-1 ,0 IO.')l\-I 3- 1,099 .31 3 1,077. 539 [70.Gl) ,9 23 112,9JJ,·1-I5 (33 ,5 1-1 .066)...
 • 34
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 32 2.194.149 - - 32 2.194.149 35 .0 63. 227.400 - - 35 .0 63. 227.400 227 .32 1.490.571 - - 227 .32 1.490.571 39 .199 .39 5.288 - - 149.911.196.269 - - 149.911.196.269 1.914.247.796 - - 1.914.247.796 682 .38 4.140 - - ... Cộng Total Quý III -2 012 Quarter III - 2012 3. 511.070.641 5. 933 . 936 .546 2.868.025 5 .39 3.704 3. 5 13. 938 .666 5. 939 .33 0.250 Chi phí tài Financial expenses Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 Chi phí ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 I...
 • 36
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M
... Interest income Quý III -2 014 Quarter III - 2014 Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 135 .37 2.7 73. 717 95.218.749.420 436 .36 3. 635 436 .36 3. 635 - - 137 .744.789 184.206.985 Trang 28 S.P.M CORPORATION ... 188.6 43. 128. 839 41.7 73. 634 .750 - 230 .416.7 63. 589 26.911 .37 3.520 - - 157.254.2 83. 109 - - 157.254.2 83. 109 43. 872.220.116 - - 228. 037 .876.745 - - 228. 037 .876.745 46.512.780.460 26.911 .37 3.520 43. 872.220.116 ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 2014 - Quarter III - 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - FINANCIAL HIGHLIGHT QUÝ III - 2014 - QUARTER III - 2014 Đơn vị tính: VNĐ - Unit:...
 • 38
 • 65
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 2 63 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 TAng cQng nguBn ... 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) ... (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - .SD 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC . -...
 • 21
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... tư Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 0 3- DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Báo cáo ... 262 3 .Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V. 13 - 908. 031 .490 V.14 - - V.21 - 908. 031 .490 268 - - 270 35 8.515.1 73. 180 33 1 .33 6. 238 .36 4 ... (440 = 30 0 + 400) 440 0,00 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 0,00 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011...
 • 25
 • 58
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
... ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 2 63 268 269 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 35 9 400 410 411 412 4 13 ... tháng 10 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Báo cáo tài Năm tài chính: Quý năm 2011 ... TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Báo cáo tài Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Mẫu số: Q-03c CK - BÁO...
 • 15
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BÀI TẬP MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN LÝ THPT CÓ GIẢI CHI TIẾTThiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Ứng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Giáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhất90 ngày thiết lập sự thịnh vượngNHẬT KÝ CỦA DZUĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢngay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000Đề cương sơ bộ đề tài phương pháp ncisothermal designs review compatibility mode
Đăng ký
Đăng nhập