Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M
... phải trả dài hạn 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430 ) 400 I 10 11 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân ... 2,6 83, 540 ,33 6 2,6 83, 540 ,33 6 274,885,8 23 274,885,8 23 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 35 0,947,911, 433 219,257,106,221 169, 138 ,266,689 68,2 43, 5 73, 437 1 43, 010,202, 039 53, 209,564,160 19,192, 932 ,974 ... 19,192, 932 ,974 66,2 03, 725, 937 20 ,36 7 ,31 0,828 20,612 ,33 2,825 VI.2 6,609,095,492 661,596,000 - 4,089, 737 ,872 942,189 ,30 0 38 7,8 93, 681 VI.2 63, 337 ,0 13, 4 13 19,804,261, 431 26,128,064,650 2, 039 ,847,500 26,128,064,650...
 • 4
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 102 ,33 3. 7-1 -1 ,761 7 ,32 9 55,298 33 S,nO .-. 7.· -1 ,(179 26 I, 02,7l).j.5J3 03 Vil 4,772 8-1 8,2 77 13, 789,8 93. 7 43 17.S IS, 791 171 -1 ,8 53, 1 5-1 .865 10 V 1.\ 97.560.896.484 73, 539 ,561.555 32 0.18,.9 ,3, 508 ... 581,3S9, L,O 13 1, 135 ,77U,2% 1,187 ,3S3,JO~ 1 43, 795,78 :-, 6 7~ 133 915, 85.G 7-1 Jl)7 ,35 7 ,J6t.J,6.:12 j()9,525•.:I3G, I ()~ 40 ,32 3,459, I II 35 ,150,7 0-1 OliO I ,-. n 430 ,0 43 1,571 ,U41 ,787 521,07-t,292,920 ... UO:lnh 30 16 91, 32 . 3- 15 31 39 .215,158 \el )/ll'rlltill1: !Iro/it II TI1I1 IIh~r OtIIL'1' 12 1,I1:i(' J7 :'25,: 30 1 1-1 ,0 IO.')l\-I 3- 1,099 .31 3 1,077. 539 [70.Gl) ,9 23 112,9JJ,·1-I5 (33 ,5 1-1 .066)...
 • 34
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 32 2.194.149 - - 32 2.194.149 35 .0 63. 227.400 - - 35 .0 63. 227.400 227 .32 1.490.571 - - 227 .32 1.490.571 39 .199 .39 5.288 - - 149.911.196.269 - - 149.911.196.269 1.914.247.796 - - 1.914.247.796 682 .38 4.140 - - ... Cộng Total Quý III -2 012 Quarter III - 2012 3. 511.070.641 5. 933 . 936 .546 2.868.025 5 .39 3.704 3. 5 13. 938 .666 5. 939 .33 0.250 Chi phí tài Financial expenses Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 Chi phí ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 I...
 • 36
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M
... Interest income Quý III -2 014 Quarter III - 2014 Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 135 .37 2.7 73. 717 95.218.749.420 436 .36 3. 635 436 .36 3. 635 - - 137 .744.789 184.206.985 Trang 28 S.P.M CORPORATION ... 188.6 43. 128. 839 41.7 73. 634 .750 - 230 .416.7 63. 589 26.911 .37 3.520 - - 157.254.2 83. 109 - - 157.254.2 83. 109 43. 872.220.116 - - 228. 037 .876.745 - - 228. 037 .876.745 46.512.780.460 26.911 .37 3.520 43. 872.220.116 ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 2014 - Quarter III - 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - FINANCIAL HIGHLIGHT QUÝ III - 2014 - QUARTER III - 2014 Đơn vị tính: VNĐ - Unit:...
 • 38
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 2 63 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 TAng cQng nguBn ... 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) ... (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - .SD 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC . -...
 • 21
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... tư Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 0 3- DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Báo cáo ... 262 3 .Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V. 13 - 908. 031 .490 V.14 - - V.21 - 908. 031 .490 268 - - 270 35 8.515.1 73. 180 33 1 .33 6. 238 .36 4 ... (440 = 30 0 + 400) 440 0,00 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 0,00 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011...
 • 25
 • 55
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
... ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 2 63 268 269 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 35 9 400 410 411 412 4 13 ... tháng 10 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Báo cáo tài Năm tài chính: Quý năm 2011 ... TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Báo cáo tài Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Mẫu số: Q-03c CK - BÁO...
 • 15
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề ôn tập Phôi thai học Y14 Y khoa HộiCác mặt cắt cơ bản ở bụngBài giảng Cơ quan tiền đình ốc tai ThS.BS. Lê Quang TuyềnEbook Dược lâm sàng Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị (Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng tái bản lần thứ nhất) Phần 1Ebook Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản Phần 1Bài giảng Nội Xơ gan BS. Hà VũBài giảng Tai biến mạch máu não PGS.TS. Cao Phi PhongBài giảng Thuốc tim mạch DS. Lê Thanh BìnhBài giảng Chuẩn đoán các u gan thuộc đường giữa ThS.BS. Lê Tuấn LinhGIÁO TRÌNH SINH LÝ BỆNHMedical assisting Administrative and clinical procedures (5e) Chapter 50 Diagnostic imagingMedical assisting Administrative and clinical procedures (5e) Chapter 54 Physical therapy and rehabilitationMedical assisting Administrative and clinical procedures (5e) Chapter 55 Nutrition and healthMedical assisting Administrative and clinical procedures (5e) Chapter 57 Emergency preparednessEbook Ngộ độc và xử trí ngộ độc Phần 1Ebook Ngộ độc và xử trí ngộ độc Phần 2Ebook Các chất có hoạt tính chống lao từ các loài thực vật của vườn quốc gia Cúc Phương Phần 1Ebook Hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) Phần 1Ebook Hóa lý dược (Sách đào tạo dược sỹ đại học) Phần 2Giáo trình Hóa lý dược (Sách đào tạo dược sỹ đại học) Phần 1 PGS.TS Đỗ Minh Quang
Đăng ký
Đăng nhập