Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M
... phải trả dài hạn 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430 ) 400 I 10 11 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân ... 2,6 83, 540 ,33 6 2,6 83, 540 ,33 6 274,885,8 23 274,885,8 23 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 35 0,947,911, 433 219,257,106,221 169, 138 ,266,689 68,2 43, 5 73, 437 1 43, 010,202, 039 53, 209,564,160 19,192, 932 ,974 ... 19,192, 932 ,974 66,2 03, 725, 937 20 ,36 7 ,31 0,828 20,612 ,33 2,825 VI.2 6,609,095,492 661,596,000 - 4,089, 737 ,872 942,189 ,30 0 38 7,8 93, 681 VI.2 63, 337 ,0 13, 4 13 19,804,261, 431 26,128,064,650 2, 039 ,847,500 26,128,064,650...
 • 4
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 102 ,33 3. 7-1 -1 ,761 7 ,32 9 55,298 33 S,nO .-. 7.· -1 ,(179 26 I, 02,7l).j.5J3 03 Vil 4,772 8-1 8,2 77 13, 789,8 93. 7 43 17.S IS, 791 171 -1 ,8 53, 1 5-1 .865 10 V 1.\ 97.560.896.484 73, 539 ,561.555 32 0.18,.9 ,3, 508 ... 581,3S9, L,O 13 1, 135 ,77U,2% 1,187 ,3S3,JO~ 1 43, 795,78 :-, 6 7~ 133 915, 85.G 7-1 Jl)7 ,35 7 ,J6t.J,6.:12 j()9,525•.:I3G, I ()~ 40 ,32 3,459, I II 35 ,150,7 0-1 OliO I ,-. n 430 ,0 43 1,571 ,U41 ,787 521,07-t,292,920 ... UO:lnh 30 16 91, 32 . 3- 15 31 39 .215,158 \el )/ll'rlltill1: !Iro/it II TI1I1 IIh~r OtIIL'1' 12 1,I1:i(' J7 :'25,: 30 1 1-1 ,0 IO.')l\-I 3- 1,099 .31 3 1,077. 539 [70.Gl) ,9 23 112,9JJ,·1-I5 (33 ,5 1-1 .066)...
 • 34
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 32 2.194.149 - - 32 2.194.149 35 .0 63. 227.400 - - 35 .0 63. 227.400 227 .32 1.490.571 - - 227 .32 1.490.571 39 .199 .39 5.288 - - 149.911.196.269 - - 149.911.196.269 1.914.247.796 - - 1.914.247.796 682 .38 4.140 - - ... Cộng Total Quý III -2 012 Quarter III - 2012 3. 511.070.641 5. 933 . 936 .546 2.868.025 5 .39 3.704 3. 5 13. 938 .666 5. 939 .33 0.250 Chi phí tài Financial expenses Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 Chi phí ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 I...
 • 36
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M
... Interest income Quý III -2 014 Quarter III - 2014 Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 135 .37 2.7 73. 717 95.218.749.420 436 .36 3. 635 436 .36 3. 635 - - 137 .744.789 184.206.985 Trang 28 S.P.M CORPORATION ... 188.6 43. 128. 839 41.7 73. 634 .750 - 230 .416.7 63. 589 26.911 .37 3.520 - - 157.254.2 83. 109 - - 157.254.2 83. 109 43. 872.220.116 - - 228. 037 .876.745 - - 228. 037 .876.745 46.512.780.460 26.911 .37 3.520 43. 872.220.116 ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 2014 - Quarter III - 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - FINANCIAL HIGHLIGHT QUÝ III - 2014 - QUARTER III - 2014 Đơn vị tính: VNĐ - Unit:...
 • 38
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 2 63 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 TAng cQng nguBn ... 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) ... (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - .SD 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC . -...
 • 21
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... tư Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 0 3- DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Báo cáo ... 262 3 .Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V. 13 - 908. 031 .490 V.14 - - V.21 - 908. 031 .490 268 - - 270 35 8.515.1 73. 180 33 1 .33 6. 238 .36 4 ... (440 = 30 0 + 400) 440 0,00 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 0,00 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011...
 • 25
 • 49
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
... ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 2 63 268 269 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 35 9 400 410 411 412 4 13 ... tháng 10 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Báo cáo tài Năm tài chính: Quý năm 2011 ... TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Báo cáo tài Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Mẫu số: Q-03c CK - BÁO...
 • 15
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU VISSAN50 câu hỏi chọn lọc và trả lời môn Triết HọcQuản trị chiến lược AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG)Ảnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcQuản trị nhân sự prudentialĐề cương môn QLHCNNGiáo án địa lý lớp 9 đầy đủ cả nămCông tác quản lý trường VNENLuận văn thạc sỹ: Tuyển chọn và phát triển một số dòng giống lúa nếp mới có năng suất, chất lượng tốt cho huyện Quế Võ – tỉnh Bắc NinhLuận văn thạc sỹ: Hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênSử dụng phép rời hình để giải một số dạng toán hình họcGIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHUẨN CỰC HAY CẢ NĂMlinking words tu noi trong tieng anhXây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap ToolsXây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA để đánh giá năng lực học tập Sinh học của học sinh lớp 10Ứng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế trò chơi trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH du lịch intrepid việt namTóm tắt các chiến lược đế quốc mỹ đã sử dụng ở chiến tranh việt nam (1954 1975)Xây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cây hoa cúc (trắng tuyết, mai vàng, lan tím, chi đỏ và đỏ cờ) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtThực trạng biểu hiện lo âu của học sinh Trung học phổ thông huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội
Đăng ký
Đăng nhập