Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần S.P.M
... phải trả dài hạn 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430 ) 400 I 10 11 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân ... 2,6 83, 540 ,33 6 2,6 83, 540 ,33 6 274,885,8 23 274,885,8 23 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 35 0,947,911, 433 219,257,106,221 169, 138 ,266,689 68,2 43, 5 73, 437 1 43, 010,202, 039 53, 209,564,160 19,192, 932 ,974 ... 19,192, 932 ,974 66,2 03, 725, 937 20 ,36 7 ,31 0,828 20,612 ,33 2,825 VI.2 6,609,095,492 661,596,000 - 4,089, 737 ,872 942,189 ,30 0 38 7,8 93, 681 VI.2 63, 337 ,0 13, 4 13 19,804,261, 431 26,128,064,650 2, 039 ,847,500 26,128,064,650...
 • 4
 • 1
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 102 ,33 3. 7-1 -1 ,761 7 ,32 9 55,298 33 S,nO .-. 7.· -1 ,(179 26 I, 02,7l).j.5J3 03 Vil 4,772 8-1 8,2 77 13, 789,8 93. 7 43 17.S IS, 791 171 -1 ,8 53, 1 5-1 .865 10 V 1.\ 97.560.896.484 73, 539 ,561.555 32 0.18,.9 ,3, 508 ... 581,3S9, L,O 13 1, 135 ,77U,2% 1,187 ,3S3,JO~ 1 43, 795,78 :-, 6 7~ 133 915, 85.G 7-1 Jl)7 ,35 7 ,J6t.J,6.:12 j()9,525•.:I3G, I ()~ 40 ,32 3,459, I II 35 ,150,7 0-1 OliO I ,-. n 430 ,0 43 1,571 ,U41 ,787 521,07-t,292,920 ... UO:lnh 30 16 91, 32 . 3- 15 31 39 .215,158 \el )/ll'rlltill1: !Iro/it II TI1I1 IIh~r OtIIL'1' 12 1,I1:i(' J7 :'25,: 30 1 1-1 ,0 IO.')l\-I 3- 1,099 .31 3 1,077. 539 [70.Gl) ,9 23 112,9JJ,·1-I5 (33 ,5 1-1 .066)...
 • 34
 • 1
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần S.P.M
... 32 2.194.149 - - 32 2.194.149 35 .0 63. 227.400 - - 35 .0 63. 227.400 227 .32 1.490.571 - - 227 .32 1.490.571 39 .199 .39 5.288 - - 149.911.196.269 - - 149.911.196.269 1.914.247.796 - - 1.914.247.796 682 .38 4.140 - - ... Cộng Total Quý III -2 012 Quarter III - 2012 3. 511.070.641 5. 933 . 936 .546 2.868.025 5 .39 3.704 3. 5 13. 938 .666 5. 939 .33 0.250 Chi phí tài Financial expenses Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 Chi phí ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 20 13 – Quarter III - 20 13 I...
 • 36
 • 2
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần S.P.M
... Interest income Quý III -2 014 Quarter III - 2014 Quý III -2 0 13 Quarter III - 20 13 135 .37 2.7 73. 717 95.218.749.420 436 .36 3. 635 436 .36 3. 635 - - 137 .744.789 184.206.985 Trang 28 S.P.M CORPORATION ... 188.6 43. 128. 839 41.7 73. 634 .750 - 230 .416.7 63. 589 26.911 .37 3.520 - - 157.254.2 83. 109 - - 157.254.2 83. 109 43. 872.220.116 - - 228. 037 .876.745 - - 228. 037 .876.745 46.512.780.460 26.911 .37 3.520 43. 872.220.116 ... HCMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCIAL STATEMENTS Quý III năm 2014 - Quarter III - 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - FINANCIAL HIGHLIGHT QUÝ III - 2014 - QUARTER III - 2014 Đơn vị tính: VNĐ - Unit:...
 • 38
 • 30
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 2 63 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 TAng cQng nguBn ... 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) ... (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - .SD 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC . -...
 • 21
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... tư Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 0 3- DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Báo cáo ... 262 3 .Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V. 13 - 908. 031 .490 V.14 - - V.21 - 908. 031 .490 268 - - 270 35 8.515.1 73. 180 33 1 .33 6. 238 .36 4 ... (440 = 30 0 + 400) 440 0,00 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 0,00 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011...
 • 25
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
... ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 2 63 268 269 270 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 35 9 400 410 411 412 4 13 ... tháng 10 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Báo cáo tài Năm tài chính: Quý năm 2011 ... TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Báo cáo tài Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội Năm tài chính: Quý năm 2011 Tel: 0 43 57 730 200 Fax: 04 35 771969 Mẫu số: Q-03c CK - BÁO...
 • 15
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam.PDFHoàn thiện chính sách huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình ĐịnhHoàn thiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các Tỉnh miền núi phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua thực tiễn tại Tỉnh Xiêng Khoảng.PDFSÁCH KINH điển tập 39 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện cơ chế phân phối thu nhập cá nhân trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (Lấy bệnh viện mắt Trung ương làm ví dụ)Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách huyện ở Việt Nam ( Lấy ví dụ huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình)Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần phát triển hạ tầng và khoa học kỹ thuật Hà nộiHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Viễn Thông Nghệ AnHoàn thiện cơ chế thanh tra đối với người nộp thuế tự khai, tự nộp ở Việt NamHoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam.PDFHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Thăng LongHoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà NộiHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Sơn Hải PhòngHoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 36Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamHoàn thiện công tác kiểm soát các khoản chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tây HồHoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản HapulicoHoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hải DươngHoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp Đồng ThápEnabling DevicetoDevice Communications in MillimeterWave 5G Cellular Networks
Đăng ký
Đăng nhập