Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
... rlọm nọY c - Ld nọm 29 8.466.480.00( 12. 234.693 - 32. 915.901 .23 C - 32. 919.940.841 -2 9 .846.648.00C -2 9 .846.648.000 -l. 023 .084.41( - 023 084.4 -2 . 046.168. 82( -2 . 046.168.82C 44.107.943 .28 6 3 42. 586.657.979 ... bọn - 322 .685.3 32 - 322 .685.3 32 - Giọm khọc 124 . 821 .451.t27 513.897.737.187 3.678.304.650 3 .22 5.375.0 02 645. 622 .867.966 Sử du dọu nọm 8.875.697.4 52 41.741 .23 7.070 975.339.089 934.073.9 12 52. 526 .347. 523 ... 6.897 44 .26 5 1 .23 4. 421 .22 1 933 .20 1.865 57 .24 8.000 28 .680.000 I 1.607.706.000 s. 920 .576 .20 0 10.300.500 1s .28 6 .20 0 16.189 .23 8.088 10 .21 2.006.689 1 .29 7. 123 .483 2. 8 12. A91.909 1.309.109. 426 40 s00.000...
 • 33
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
... 6.54t.852.0t4 32 0 32 3 r05.770.617 -8 5. 739 .870 33 0 596.417.0 93. 890 577. 631 .211.115 33 1 0 v"19 Phâi trâ dài han nơi bơ 33 2 Phâi rrâ dài han khâc 33 3 Vay nÇ dài han 33 4 v.20 Thudthu nhflp hồn lai phâi trâ 33 5 ... 4.547.907 .35 6 2.979.1 43. 961 ?3. 438 .UL .30 s 20.214.967.211 2.594.5U.167 99.9t1.900.454 -2 . 734 .042 .36 8 3. 6 93. ?/,0.s 33 11 rHU msÂp xru(c 31 627 .32 9.8L9 12 CHI PHi KHÂC LOI NHN KIrÂc (40=3L -3 2 ) rơNc ... viec làm 33 6 6t2 .39 3.4 93 536 .919.O24 7.DUphơng phâi trâ dài han 33 7 0 Doanh thu chrla thrlc hiên O phât tridn khoa hoc cơns nshê 33 8 37 9.06r.604. 732 31 8.944.442.s08 37 9.061.604. 732 31 8.944"442.s08...
 • 6
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
... 79.497 .33 0. 036 2l (39 1.55s.816) (2 43. 346.971 22 83. 117.159 70.044 .36 2 2'l t71.28r. 939 30 ( 137 .156.718) 211.700.241 38 .39 7. 632 434 .31 7.788.6 53 (506.190 .33 1.258') 464.s68.997.540 (528. 639 .33 0.6 23' (7r.872.s42.605\ ... 160.712.727 3. 04t 001.9s6 112 .34 1.206 12 .36 3. 636 r12 .34 1.2_06 12 .36 3. 636 Nim 6.722.2 63. ss6 r45.3r1. 536 .492 Nim trudc 4 .30 1. 632 .34 0 167.566.s97.69r 1.5 83. 7 53. 5 83 1.484.9 03. 877 21.0 63. 681 2r.0 63. 68r ... |.249 647 461 r .31 6.s 23. 246 VI.14 8.6 03. 333 56.478.948 533 .7 63. 318.971 s 83. 407.496.ts9 475.787.879 .30 1 475.004.1t9.297 t.1 03. 618.747 025 s30 .33 8.182.889 529.462. 832 .888 1.092.271.2 93. 638 (562.808.460.750...
 • 32
 • 40
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
... c0.c l 615 56 94t 21. 214 ,.1n8.449 17 .35s. 514 .947 96 445 9 713 20 6ll 80 18 8 12 3 6t3 16 .62r 3 :17 .984 22.707 5 41. 711 224J1 314 4 51 1 :1. 079.504.498 10 . 212 918 .420 10 11 2.652.232 4 .19 2 .15 t264 13 7.35t.450.7t7 ... cnlg ty 559.095.874 | 2 215 5? i00 464.79 217 3 11 4 217 .16 0 81t.ti0.052 1. 358.228.873 1. 052 955 632 3. 917 095.985 5 .19 3. 014 ,0r8 393.l]t.032 2956.7 91. t56 1. 1 21. 119 ,tl3 702 .14 t.533 ,16 362 918 1 12 .10 ,1. 986 ... 18 4 218 79r ,15 5 14 0 tu1 11 6.209 15 0.55r.r74. 216 1. 324.902 2365.94r .10 8 11 2. 712 127 91. 586.3 61 d!$ chi 12 i 229.402 loonh thu 3 81 23.605,030 lhuog nai; 10 8.6.25 6 ,17 Gin v6n cna heg hda da bdni -...
 • 33
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn
... - (20 ,24 2,4 62, 8 52) 2, 966 ,21 1,349 1,660,485, 526 441,637,495 22 ,8 02, 865,965 Số dư đầu năm 29 7, 420 ,20 0,000 21 1,9 92, 135,400 - (20 ,24 2,4 62, 8 52) 2, 966 ,21 1,349 1,660,485, 526 441,637,495 22 ,8 02, 865,965 ... - Cổ tức, lợi nhuận chia 22 .5 Cổ phiếu - Số cuối kỳ - Số đầu năm - Số lượng Cổ phiếu đăng ký phát hành 29 ,7 42, 020 29 ,7 42, 020 - Số lượng Cổ phiếu bán công chúng 29 ,7 42, 020 29 ,7 42, 020 29 ,7 42, 020 ... thời với Báo cáo tài chính) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý II /20 10 Bản thuyết minh báo cáo tài phận tách rời đọc chung với báo cáo tài báo cáo riêng Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn I Đặc...
 • 20
 • 61
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn
... 211,992,13s .40 0 211,992,IlS ,40 0 (33,217 ,47 9.850) (20, 242 ,46 2,852) - " (Ul,793,.S96) 4, 671 .49 7, 047 2.966.211~ 149 ],36j,171,2 24 1.66O ,48 S,j26 44 1,637 ,49 5 _J,219.012,309 36,938.761 .45 0 22.802,865,965 ... '71,100,911,9J') 149 ,5 34, 808,~5 149 J 54, B08,955 SI7,OU,07Z,lII3 ~7,~I,On.88l _~ .42 0.200.lXKI 211~2,1l5 ,40 0 _( ~42 ,46 2.s~2) SlI, 546 ,l0J,9 84 521. 546 ,ll!l,~ ~ .42 0.ZOO,OOQ 211,992,ll',«10 -l-ll,271 ,47 9,150) (84l.79l.596J ... 1.898. 641 .202 S.109.n8.~~ 3.913.766 .48 8 9.97o.~ 20.2 04, 080,707 41 ,2S1,038.6:l1 14, 345 , 049 SO,983.l!3 14. J.4S. 049 33.~,jS8_ 17,04PSS 2o.218 .4~ .7S6 1,516.383.9 84 l8,7p]. 041 .112 "" 41 ,285,979.215 4, 383,217,765...
 • 22
 • 58
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn
... 76,334, 721 , 428 - 861,1 12, 956 - ~ - - 328 ,598,496 ~ -_ ._' ,- - 10 12 _-' - ~- - 11 V\l 20 ,637,709,0 02 - - - _ 3, 920 ,115,965 _ 9,763,700 ,20 5 - 126 ,865,496 _' -' _._ .-. _ 159, 025 ,496 ... vl,I (20 =1 0-1 1) - - -_ 82, 594,030,385 _ - 1,067,088,676 7,564,465,388 - -_ . ,-, - 21 - _ _ _ _ - - 7,837,097, 426 9,689,138,547 VI .28 328 ,598,496 2, 8 62, 3 02, 8 52 ,-, -' , - Trong ... - - (1,813 ,28 1,1 32) 7,837,097, 426 1,067,088,676 - ,' ' 2, 089,448,111 - _ - 2, 744,656,731 . - - - -. - 15,488,741,3 52 -_ _ -' 3 92, 901,368 -_ _2, 479,1 12, 490 - - 76,334, 721 , 428 ...
 • 24
 • 10
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tóm tắt công thức vật lí 12Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)bài tập nâng cao sinh học 9 hayVấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của Vinamilktiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchBài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực TiễnDạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập