Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 21-6-2011 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn rDONG QUAN Noi nhdn: - HDQT, BKS; ACBS; Nhu Diiu 2; UBCKNN, SGDCKHN; P QTTHETH @i CBTT); Lnu: VP HDQT, Ph lt4 \k^i-;5i rN@ ... kho6n ACB 10 Gi6 + Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P Da Kao, Qupn l, Tp H6 Ch( Minh + DiQn thoai: (8 4-8 ) 38 234 160 + Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001 Didu Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi ... Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring kho6n He NQi (khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng l TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim ...
 • 2
 • 70
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
... CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM EXIMBANK DQc IQp - Tl.,Jdo - HQnh phuc TP.HCM, TOng 8, VOn I'hOrlQ S6l 8-0 1.11 16100 rNl Virlcom Center 56 7'2Le Th~nhTon 8...
 • 3
 • 58
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-04-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-04-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... tham dự Đại hội VII Thông qua nghị Đại hội cổ đông: Nghị có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2009 Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể ... lập: Cơ cấu vốn Công ty dự kiến sau Công ty TNHH đầu t quốc tế Khải Tiệp trở thành cổ đông sáng lập nớc nh sau: Cổ đông Số lợng Giá trị theo mệnh Tỷ lệ cổ phần giá (VNĐ) (%) Cổ đông sáng lập 37.282.449 ... chức triển khai theo tinh thần Nghị Đại hội cổ đông thờng niên 2009 biểu thông qua Nghị Đại hội với số phiếu 40.264.222, 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội ...
 • 3
 • 16
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 04-08-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 04-08-2009 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... tiếp Cổ phiếu RIC Sàn Giao dịch TP Hồ chí Minh, chiết khấu khoảng từ 3% - 8% Cơ cấu vốn dự kiến Công ty sau phát hành thêm: Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị theo mệnh giá (VNĐ) Tỷ lệ % Cổ đông ... - Vốn điều lệ sau tăng: 432.319.760.000 VNĐ - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần - Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 2.200.000 Cổ phiếu - ... đương 5.092.712 USD Việc chi trả cổ tức cổ phiếu thưởng công ty chi trả cho Cổ đông cổ phiếu năm 2008 Việc chốt danh sách chi trả cổ tức cổ phiếu thưởng dự kiến vào ngày 20/07/2008 sau hoàn tất thủ...
 • 4
 • 15
 • 0

Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh

Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh
... Kiên Giám đốc Thông tin hoạt động hội đồng quản trị 3.1 Giám sát tình hình thực sản xuất kinh doanh Thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát ... Giám đốc cán quản Công ty 3.3 Kết giám sát giám đốc cán quản Công ty Trong năm qua, Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình lãnh đạo, điều hành Giám đốc Công ty việc thực ... góp phần nâng cao vị doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu Cáp treo Núi đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà Tuy nhiên, trình quản lý, đạo thực nghị Đại hội đồng cổ đông,...
 • 6
 • 258
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần PVI

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần PVI
... hoạt động kể từ ngày 01/08 /2011 với Công ty mẹ Công ty cổ phần PVI 02 công ty dƣới hình thức công ty TNHH Một thành viên: Tổng công ty Bảo hiểm PVI Công ty Tái bảo hiểm PVI Việc tái ... hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế Sau tái cấu trúc, chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty mẹ - công ty con, PVI xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hai cấp, bao gồm: (1) quản trị doanh ... (corporate governance) đƣợc thực công ty mẹ, (2) quản trị kinh doanh (business administration) công ty thực Mô hình quản trị doanh nghiệp này, hoạt động quản trị kiểm soát đƣợc tập trung, nguồn...
 • 4
 • 159
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
... (21.236) 1.696.4s6 36.042.904.176 -7 .201.940 -1 53.012.417.240 -s.s06.984 -1 17.001.382.064 - Trich l4p crlc qu! 0 - Thn lao FDQT 0 1.500 31.869.000 0 -5 .508.484 -1 17.033.251.064 3.Tdng lgi nhufn ... Ty KIEM ToAN BAo CAO rAI CHINH CUA cONC rY NAM 2015 Dai hQi dA bi6u quy6t th6ng qua viQc lpa chen C6ng ty TNHH Deloitte ViQt.Nam ldm' c6ng ty ki6m toan 86o c6o tdi chinh ctra C6ng ty n4m iOt-S,v6i ... c6 d6ng giao cho HQi d6ng quin tri vq Ban gi6m d6c C6ng ty ti0p tsc ldm, viQc v6i co quan nna nuOc, UBND tinh Quang Ninh dO c6 phucmg 6n d6n birth6a d6ng vd t6i uu cho iOng ty Hodng Gia, v6i...
 • 3
 • 10
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Pháp luật việt nam về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệmXây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thép tấm lá thống nhất giai đoạn 2016 2020Hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật việt namĐa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước tại vùng cửa đại, tỉnh quảng namHoàn thiện hoạt động marketing 7p trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh đồng naiHoàn thiện vị trí việc làm tại sở nội vụ tỉnh cà mau đến năm 2020Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt namChất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng phân tích thực nghiệm tại việt namNâng cao năng lực cạnh tranh của cụm ngành du lịch tỉnh bình địnhĐầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chất lượng thể chế bằng chứng thực nghiệm tại các nước thuộc khu vực châu á thái bình dươngNăng lực lãnh đạo cấp cao tác động đến kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng toàn diện công trình xây dựngPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng .Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường Cao đẳng nghề Dầu khíPhân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH dược Hanvet.Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế bưu chính viễn thông (PCC)Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải trên lưới điện của Công ty truyền tải điện 112 bài thí nghiệm vật lí 10, 11, 12 file wordGIÁO án vật lí 10 từ TUẦN 13 đền 17Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền BắcĐề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam giai đoạn từ 2012 đến 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập