Nghiên cứu xác định nồng độ thuốc giảm đau trong nước thải bằng phương pháp điện di mao quản

Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc160530

Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc160530
... nhiễm asen ngời dân sử dụng nguồn nớc ngầm bị ô nhiễm asen Với đề tài Nghiên cứu xác định dạng asen nớc ngầm phơng pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc, luận án chủ ... Phơng pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Nguyên tắc detector độ dẫn 36 2.2.2 Detector độ dẫn kiểu tiếp xúc 36 2.2.3 Detector độ dẫn kiểu không tiếp xúc 37 2.2.2 Detector độ dẫn không tiếp xúc dùng cho mao quản ... phơng pháp điện di mao quản Ngay sau có đời phơng pháp phân tích điện di mao quản năm 1980, việc ứng dụng phân tích dạng asen đợc thực Nghiên cứu phân tích dạng asen phơng pháp điện di mao quản...
 • 171
 • 916
 • 0

Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc tt160546

Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc tt160546
... quản 1.1.3 Độ điện di, tốc độ điện di thời gian điện di 1.1.4 Mao quản (cột tách) phơng pháp điện di mao quản 1.1.5 Lớp điện kép thành mao quản dòng điện di thẩm thấu phơng pháp điện di mao quản ... nhiễm asen ngời dân sử dụng nguồn nớc ngầm bị ô nhiễm asen Với đề tài Nghiên cứu xác định dạng asen nớc ngầm phơng pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc, luận án chủ yếu ... Detector độ dẫn kiểu không tiếp xúc 37 2.2.2 Detector độ dẫn không tiếp xúc dùng cho mao quản 38 2.3 Trang thiết bị hóa chất 2.3.1 Thiết bị 2.3.1.1 Thiết bị điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không...
 • 32
 • 552
 • 0

nghiên cứu quy trình phân tích hợp phần as iii trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc

nghiên cứu quy trình phân tích hợp phần as iii trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc
... cứu quy trình phân tích hợp phần asen III nước ngầm phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc với mong muốn phân tích đƣợc trực tiếp hợp phần As( III) nƣớc ngầm với ... NHIÊN - Nguyễn Kim Di m Mai NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HỢP PHẦN AS III TRONG NƢỚC NGẦM BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC Chuyên ngành: Hóa Môi ... thấy phƣơng pháp điện di mao quản sử dụng đetectơ đo độ dẫn không tiếp xúc áp dụng để phân tích As( III) As( V) nƣớc ngầm Tuy nhiên, công trình xây dựng đƣợc quy trình phân tích trực tiếp As( V) với...
 • 101
 • 548
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Cơ sở lý thuyết và khả năng xác định nồng độ ôxy hòa tan trong nước biển bằng phương trình thực nghiệm " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... (24) phương trình tổng quát tính nồng độ ôxy hòa tan nước biển, F biểu P diễn Vì nồng độ ôxy ( Co ) xác định đơn vị khối lượng nước biển nên m Như vậy, v s ko, s T , S , Pwv T , S , F S o T xác ... dương học, trường Đại học KHTN, tính toán thử nghiệm nồng độ ôxy hòa tan nước biển tầng mặt vịnh Bắc Bộ từ tháng đến tháng 12 Kết thu cho thấy nồng độ DO trung bình qua năm nước biển tầng mặt vào ... Setschenow ôxy có biến thiên theo nhiệt độ xác định bởi: 0,0225034 13,6083 / T 2.565,68 / T Phương trình thực nghiệm để xác định số Henry hàm nhiệt độ độ muối phương trình sử dụng để tính giá trị nồng...
 • 8
 • 555
 • 0

Nghiên cứu xử lý một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tăng cường

Nghiên cứu xử lý một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tăng cường
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI PHẢM NHUỘM TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA TĂNG CƯỜNG M ã số: Q T - 09 - 22 C h u trì đề tài: T h S Đ o Sỹ ... nhiên Trong phư ng pháp oxy hóa, phương pháp Fenton photoKenton có nhiều ưu điêm nhât vê kinh tê so với phương pháp khác phương pháp phương pháp đòi hỏi giá thành cao Vì ta có thê áp dụng phương ... tính cao, chưa bi loại bo hoàn toan bơi trình hóa khác khôntĩ bị oxy hóa bơi chát oxy hóa thỏ ne thường, trình sinh học, có nước thai dệt nhuộm Các phươim pháp oxy hoa tăng cường đa phần sinh...
 • 71
 • 916
 • 1

Nghiên cứu xác định một số chất tạo ngọt trong mẫu thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng Detector đo độ dẫn không tiếp xúc

Nghiên cứu xác định một số chất tạo ngọt trong mẫu thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng Detector đo độ dẫn không tiếp xúc
... mao qun, chiu cao chờnh lch t 10-30 cm khong thi gian t vi giõy n vi phỳt tựy nng cht phõn tớch 1.4.3 Cỏc i lng phng phỏp in di mao qun: in di, tc in di v thi gian din di Tc in di: tc di ... phn v pH ca dung dch m in di Trong phng phỏp in di mao qun, pH v thnh phn ca dung dch m in di nh hng rt nhiu n dũng in di thm thu (EOF) v quỏ trỡnh di chuyn ca cỏc cht mao qun, t ú nh hng trc tip ... b mt mao qun Dũng EOF di chuyn t cc dng sang cc õm Di tỏc dng ca in trng, cỏc cation di chuyn cựng chiu vi dũng EOF ú di chuyn nhanh hn, ngc li cỏc anion di chuyn ngc chiu vi dũng EOF ú di chuyn...
 • 73
 • 762
 • 3

Nghiên cứu xác định dư lượng một số cephalosporin trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng phương pháp LC và MS MS

Nghiên cứu xác định dư lượng một số cephalosporin trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng phương pháp LC và MS MS
... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THUẬN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ CEPHALOSPORIN TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC/ MS- MS LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC ... tượng nước thải từ sở sản xuất c bước đầu nghiên cứu nghiên cứu lượng cefixim công bố [20] Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định lượng số cephalosporin nước thải ... nước thải từ sở sản xuất c kỹ thuật LC/ MS- MS nồng độ ppb Thẩm định phương pháp phân tích lượng kháng sinh bước đầu ứng dụng phương pháp để đánh giá lượng kháng sinh nước thải nhà máy...
 • 102
 • 638
 • 5

Xây dựng quy trình xác định nồng độ thấp của hơi hữu cơ Cyclohexan bằng phương pháp sắc khí, ứng dụng cho hệ thống đánh giá phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp

Xây dựng quy trình xác định nồng độ thấp của hơi hữu cơ Cyclohexan bằng phương pháp sắc khí, ứng dụng cho hệ thống đánh giá phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp
... cua Cyclohexan xdc djnh dupe eac miu cd ndng dd td 20 ^ 200 mg/m^, dudng chuan xac Nghien cdu xdy dUng quy trinh phdn tfch ndng dinh dupe cdc miu ed ndng dd td 200-7000 mg/m^ Ket dd hoi Cyclohexan ... khdo sdt, da xdc dinh dupe cdc didu Dinh li/Ong ndng dd Cyclohexan ban dau kidn dd phdn tfch ndng dd Cyclohexan trdn thidt bi sac ky Bdng cho ta thdy dd Idch giffa hai phuong phdp xac khf Shimadzu ... Ndng dd Cyclohexan - Ndng dd Cyclohexan Nhdm nghidn cUu da tap trung vdo vide Dieu kidn dau vdo: 3620 mg/m^ dau vdo: 3702 mg/m^ ddnh gid thd nghidm khd nang bdo vd cua hdp ddnh gid Ndng dd Cyclohexan...
 • 4
 • 444
 • 0

Nghiên cứu phân hủy thuốc trừ sâu Fenobucarb trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực Titan

Nghiên cứu phân hủy thuốc trừ sâu Fenobucarb trong nước thải bằng phương pháp điện hóa dùng điện cực Titan
... vài nghiên cứu xúc tác quang hóa UV ozone, nghiên cứu oxi hóa điện hóa hạn chế Trước tình hình đó, đề tài luận văn: Nghiên cứu phân hủy số thuốc trừ sâu nước thải phương pháp điện hóa dùng điện ... DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KỸ THUẬT PHÂN TÍCH 2.1.1 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Bằng phương pháp điện hóa phân hủy thuốc trừ sâu fenobucarb nước Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả xử lý thuốc trừ sâu nước phương ... cứu phân hủy fenobucarb nước phương pháp điện hóa với điều kiện khác Cách bố trí điện cực Nghiên cứu ảnh hưởng chất liệu làm điện cực Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thuốc trừ sâu Nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 82
 • 891
 • 4

Nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời betamethason và dexclorpheniramin maleat trong viên nén cedesfarmin bằng phương pháp điện di mao quản

Nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời betamethason và dexclorpheniramin maleat trong viên nén cedesfarmin bằng phương pháp điện di mao quản
... BETHAMETHASON 1.2.3 Các phương pháp định lượng 6 7 8 10 1.3 VÀI NÉT VỀ ĐIỆN DI MAO QUẢN 10 1.3.1 Cơ chế trình điện di mao quản 10 1.3.2 Điện di mao quản vùng 1.3.3 Một số ưu điểm điện di mao quản 19 20 PHẦN ... Nghiên cứu định tính định lượng đồng thời Betamethason Dexclorpheniramin maleat viên nén Cédesfarnin phương pháp điện di mao quản Đề tài có mục tiêu cụ thể sau: - - Xây dựng chương trình điện ... Dexclorpheniramin maleat điện di mao quản - Áp dụng phương pháp xây dựng để định tính định lượng thành phần viên nén 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu: - Chọn bước sóng điều kiện định lượng thích hợp - Chọn...
 • 38
 • 402
 • 0

Nghiên cứu phân hủy sinh học dầu trong nước thải bằng phương pháp trọng lượng và sắc ký khí

Nghiên cứu phân hủy sinh học dầu trong nước thải bằng phương pháp trọng lượng và sắc ký khí
... ớc thải khu sửa chữa - M2: Mẫu dầu phân hủy vi sinh đ ợc phân lập từ n ớc thải tr ớc xử lý tách dầu - M3: Mẫu dầu phân hủy vi sinh đ ợc phân lập từ cống thải sau xử lý tách dầu - M4: Mẫu dầu phân ... suất trình phân hủy sinh học ph ơng pháp trọng l ợng v ph ơng pháp sắc khí đ ợc trình b y bảng Hình (a, b, c, d, e): Sắc đồ sắc khí mẫu dầu đối chứng v mẫu dầu qua xử lý chủng vi sinh khác ... hoạt tính sinh học với dầu thải nh ng Diện tích pic sắc ký, pA Hiệu suất phân hủy, % mức độ hoạt động khác - Kết xác định hiệu suất phân hủy sinh học sắc khí phù hợp với kết phân tích trọng l...
 • 5
 • 654
 • 4

Tách và xác định β-Lactam trong đối tượng sinh học bằng phương pháp điện di mao quản

Tách và xác định β-Lactam trong đối tượng sinh học bằng phương pháp điện di mao quản
... 3.1.3 Chọn phương pháp bơm mẫu Trong kỹ thuật điện di mao quản đưa vào mao quản ba phương pháp phương pháp điện động học (electrokinetic), phương pháp thủy động học (hydrodynamic) phương pháp Xiphong ... 2.2.5 Phương pháp điện di mao quản điện động học kiểu Mixen (MEKC) Phương pháp điện di mao quản điện động học kiểu Mixen ( MCEK, hay viết ngắn gọn MEKC) kiểu kỹ thuật tách theo chất điện di có ... dịch vụ Vì định chọn đề tài “ Tách xác định β-Lactam đối tượng sinh học phương pháp điện di mao quản CHƯƠNG - TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chất kháng sinh β-lactam [1,2,10,25] Là kháng sinh mà phân...
 • 71
 • 797
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định công thức luân canh cây trồng thích hợp trên đất hai vụ lúa ở huyệnnghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăknghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nónghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortatjacob điều trị ung thư biểu mô tế bào gannghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtnồng độ oxy hòa tan trong nước thảinghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thủy sảntài liệu nghiên cứu khả năng hấp thu kim loại nặng trong nước thải của xơ dừa hoạt hóa potxnghiên cứu sự tạo phức giữa bi với xilen da cam xo bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu phân tích hàm lượng p và mntrong gang và thép bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu thực nghiệm xử lý màu hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm bằng mô hình công nghệ sinh học kỵ khí hai giai đoạnnghiên cứu nhân nhanh giống địa lan hồng hoàng sapa cymbidium iridioides bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàonghiên cứu chiết phlorotannin chống oxy hóa từ rong mơ sargassum mcclurei bằng phương pháp hồi lưu gia nhiệtxác định nitrite trong cải bắp và nước thải bằng phương pháp phân tích dòng chảyluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ