Cương lĩnh năm 1991 đã được đại hội X bổ xung và phát triển về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nà DOC

Cương lĩnh năm 1991 đã được đại hội X bổ xung phát triển về chủ nghĩa hội con đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam như thế nà.DOC

Cương lĩnh năm 1991 đã được đại hội X bổ xung và phát triển về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nà.DOC
... hỏi: Cơng lĩnh năm 1991 đã đợc đại hội X bổ xung phát triển về chủ nghĩa x hội con đờng lên chủ nghĩa x hội Việt Nam nh thế nào? Đồng chí nêu rõ ý nghĩa của những vấn đề bổ sung đó. ... rút ra, Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cơng lĩnh năm 1991 nh sau:a) Nhận thức về chủ nghĩa x hội ại hội X của Đảng đã bổ sung x c định x hội x hội chủ nghĩa mà nhân dân ta x y dựng ... mạnh, x hội công bằng, văn minh. Đến đại hội IX đã bổ sung thêm từ dân chủ, thành Dân giàu, nớc mạnh, x hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội X đã x c định đó là một đặc trngcủa x hội x hội...
 • 11
 • 691
 • 3

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kì quá độ Việt Nam .DOC

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kì quá độ ở Việt Nam .DOC
. kinh tế "mở cửa". Năm 1987 Nhà nước đã ban hành và thực thi luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều này xuất phát từ nhu cầu về vốn trong tình. hỗ trợ x y dựng và thực hiện Kế hoạch 5 năm 2006-2010 nhằm đạt được các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế x hội thời kỳ 2001-2010; (iii) X y dựng...
 • 21
 • 1,176
 • 0

Nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển trong hệ thống phân phối bán lẻ của các Doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.doc

Nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển trong hệ thống phân phối bán lẻ của các Doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.doc
... II Xu hướng phát triển hệ thống phân phối bán lẻ tại thị trường Việt Nam. 11 Thị trường bán lẻ tại Việt Nam xuất hiện những xu hướng mới đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập vào WTO mở cửa ... cao. Việt Nam hình thức này mới bắt đầu hình thành nhưng được dự đoán là xu hướng phát triển mới của nghành phân phối Việt Nam nói chung hệ thống bán lẻ Việt Nam nói riêng. Hình thức này ... độ tăng trưởng cao qua các năm, GDP năm 2006 là 8,17% tăng lên 8,48 % vào năm 2007. Cuối năm 2008, thế giới đã phải chứng kiến cơn bão suy thoái kéo theo sự sụt giảm về mức tăng trưởng kinh...
 • 23
 • 546
 • 2

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2005

Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2005
. cơ hội cho hoạt động vận tải biển nói chung và vận tải x ng dầu nói riêng phát triển. Xuất phát từ nhu cầu phát triển ngành vận tải x ng dầu ở Việt Nam. ty x ng dầu Việt Nam. 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do việc đầu tư phát triển tàu vận tải x ng dầu tại Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, phát triển...
 • 123
 • 443
 • 0

1 Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015

1 Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015
. cơ hội cho hoạt động vận tải biển nói chung và vận tải x ng dầu nói riêng phát triển. Xuất phát từ nhu cầu phát triển ngành vận tải x ng dầu ở Việt Nam. ty x ng dầu Việt Nam. 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do việc đầu tư phát triển tàu vận tải x ng dầu tại Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, phát triển...
 • 123
 • 417
 • 1

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỄN DƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VẬN TẢI XĂNG DẦU VIỄN DƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
... là cơ hội cho hoạt động vận tải biển nói chung vận tải x ng dầu nói riêng phát triển. Xuất phát từ nhu cầu phát triển ngành vận tải x ng dầu Việt Nam để là m nền tảng cho việc phát triển ... tải x ng dầu bằng đường biển của tổng công ty x ng dầu Việt Nam. 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do việc đầu tư phát triển tàu vận tải x ng dầu tại Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, phát triển ... sản xuất khác nhau. Ngành vận tải biển thế giới vận tải biển Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với d iện tích đại dương chiếm 75% diện tích bề mặt hành tinh, từ thuở xa x a con...
 • 123
 • 472
 • 1

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Việt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng  sản  xuất  với  việc  phân tích  tính tất yếu của quá  trình  phát  triển  nền  kinh  tế  hàng  hoá  nhiều  thành  phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
... Việt Nam là sự phát triển lực lợng sản xuất, phát triển kinh tế để x y dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa x hội, nâng cao đời sống nhân dân phát triển lực lợng sản xuất. Phát triển ... bản chủ nghĩa, song cũng ch a phải là nền kinh tế thị trờng x hội chủ nghĩa. Đất nớc ta đang thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa x hội, cha có đầy đủ các yếu tố của chủ nghĩa x hội. Vì vậy về ... quan điểm lý luạn về chủ nghĩa x hội con đờng đi lên chủ nghĩa x hội Việt Nam Từng bớc một, qua thực tiễn đổi mới kinh tế, nhất là với những nhận thức mới về tình hình thế giới trong...
 • 20
 • 1,468
 • 1

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kì quá độ Việt Nam

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kì quá độ ở Việt Nam
... hợp phần này là:1. Tổng quan về tình hình ODA trên thế giới Việt Nam trong thời gian qua; 2. Phân tích đánh giá tác động của nguồn vốn ODA đối với phát triển kinh tế x hội Việt Nam; 3. ... tiêu phát triển kinh tế x hội cũng như nêu lên những nguyên nhân làm giảm hiệu quả của nguồn vốn quan trọng này. Trong số nhiều nguyên nhân được chỉ ra, báo cáo đã x c định một nguyên nhân chủ ... tích đánh giá tác động của nguồn vốn ODA đối với phát triển kinh tế x hội Việt Nam; 3. Phân tích đánh giá tác động của ODA đối với sự phát triển của một số ngành; 4. Phân tích đánh...
 • 21
 • 360
 • 1

BIỆN CHỨNG SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VIỆT NAM

BIỆN CHỨNG SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM
... kỳ quá độ Việt Nam. a.Khái niệm về x hội chủ nghĩa. 2 Tại đại hội Đảng lần thứ VIII vào tháng 6-1996 đã x c định x hội chủ nghĩa Việt Nam là một x hội do nhân dân lao động làm chủ, có nền ... tế cha phát triển, còn nghèo nàn lạc hậu. Do vậy Đảng nhà nớc đã đề ra đờng lối x y dựng kinh tế x hội chủ nghĩa để Việt Nam theo kịp các nớc phát triển trên thế giới. b.Việc phát triển nền ... chính quyền bớc vào con đờng x y dựng x hội chủ nghĩa thì một đòi hỏi khách quan là phải từng bớc x y dựng cơ sở kinh tế -x hội của chế độ mới - chế độ sở hữu XHCN về t liệu sản xuất, với...
 • 12
 • 464
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích khả năng phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tiền điện tử ở việt namnhận thức của đảng ta từ cương lĩnh năm 1991cương lĩnh năm 1991 của đảng cộng sản việt namhãy nêu và làm rõ đảng ta đã nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng việt nam như thế nàoso sánh cương lĩnh năm 1991 và cương lĩnh năm 2011trinh bai tam dat trung ve chu nghia xa hoi o viet nam dong chi hay cho biet nhung noi dung moi so voi cung linh nam 1991mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồiđại hội người việt nam ở nước ngoàiưu đãi xã hội ở việt namưu đãi xã hội o viet namcác chính sách ưu đãi xã hội ở việt namchính sách ưu đãi xã hội ở việt namđại hội đảng việt nam lần thứ 12thực trạng ưu đãi xã hội ở việt namcương lĩnh chính trị của đồng minh hộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật