Tài liệu về : “Bài tập ngôn ngữ lập trình C có giải

Bài tập ngôn ngữ lập trình C giải

Bài tập ngôn ngữ lập trình C có giải
... Đại H c Qu c Gia TP.HCM BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C+ + }Bài 8. Xây dựng lớp c sở VECTO c c c thông tin về hai toạ độ trong mặt phẳng hai chiều: x, y và c c phương th c: - Phương ... yêu c u c c thong tin này chỉ c ở lớp XE và c c lớp dẫn xuất từ lớp XE đư c phép truy c p.Xây dựng lớp OTO kế thừa từ lớp XE và c thêm c c thông tin: Số chỗ ngồi, trọng tải và c c phương th c ... viện. Yêu c mỗi loại sách c n lưu trữ c c thong tin: Tựa đề sách, T c giả, Số lượng sách.Xây dựng c c phương th c để nhập và hiển thị c c thong tin về sách. Viết chương trình chính th c hiện:-...
 • 13
 • 8,400
 • 116

Bài tập ngôn ngữ lập trình C/C++ code

Bài tập ngôn ngữ lập trình C/C++ có code
... cin>> ;c. real; cout<<" Nhap vao phan ao:"; cin>> ;c. image; return inp;} void main(){ complex c, c1 ,c2 ,c3 ; float x; cin>> ;c; cin>> ;c1 ; c2 =c+ c1; cout<<" Cong ... lớp complex (real + image *i ) c c c thành phần sau: - C c thu c tính : real , image;- Hàm tạo c sử dụng tham số m c định- Nạp chồng c c toán tử sau:+ Toán tử c ng (+) + Toán tử c ng ... hai so phuc :"<< ;c2 ; c3 =c1 -c; cout<<" Tru hai so phuc :"<< ;c3 ; cout<<" Nhap vao x :"; cin>>x; c3 =c3 +x; cout<< c3 ; getch();}...
 • 80
 • 3,275
 • 2

Hướng dẫn giải bài tập ngôn ngữ lập trình c

Hướng dẫn giải bài tập ngôn ngữ lập trình c
... c ng th c chuyển đổi: Tf = (9/5). Tc + 32. Biểu diễn thành 2 c t tương ứng (chú ý in c định dạng). Bài 3.04. Tìm c c số c 3 chữ số abc, sao cho tổng c c lập phương c a c c chữ số bằng chính số ... DẪN GIẢI BÀI TẬP TH C HÀNH MÔN H C NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C PHẦN 1. C U LỆNH ĐƠN GIẢN scanf, printf Bài 1.01. Lập chương trình khai báo c c biến lưu điểm toán, lý, hoá c a một h c sinh. Nhập vào c c ... Khoa CNTT-ĐHHH, Email: cuongntit@yahoo.com–cuongntit@gmail.com - Tel: 0912.402.279 Trang 3 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TH C HÀNH MÔN H C NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Bài 2.09. Lập chương trình yêu c u người...
 • 47
 • 6,753
 • 45

Bài tập ngôn ngữ lập trình c

Bài tập ngôn ngữ lập trình c
... printf ("\n\nSo chu so la %d",scs); /* tach cac chu so */ for (i=1;i<=scs;i++) a[i] = (n % lt(10,scs+1-i)) / lt(10,scs-i); printf ("\n\nCac chu so le trong so vua ... binh cong cac phan tu tren duong cheo chinh */ for (i=1;i<=n;i++) { s += a[i][i]; tbc = s / i; } printf ("\n\ntbc cac phan tu tren duong cheo chinh bang %6.2f",tbc); ... kq; } Cau 20: Cho A là ma trận vuông kích th c nxn. Hãy lập chơng trình a) Nhập A từ bàn phím. ( 2 điểm) b) In A ra màn hình. ( 1 điểm) c) Tính và in ra trung bình c ng c c phần tử...
 • 53
 • 1,942
 • 86

Bài tập ngôn ngữ lập trình C++

Bài tập ngôn ngữ lập trình C++
... Bài tập ngôn ngữ lập trình C+ + 10 55. Liệt kê tất c c c ư c số lẻ c a số nguyên dương n. 56. Liệt kê tất c c c ư c số chẵn c a số nguyên dương n. 57. Tính tổng tất c c c ư c số c a ... Cho mảng 1 chiều c n số th c. Viết hàm đệ qui tính tổng c c giá trị âm c trong mảng. Bài tập ngôn ngữ lập trình C+ + 16 45. Cho mảng 1 chiều c n số th c. Viết hàm đệ qui tính tổng c c ... hình. Bài tập ngôn ngữ lập trình C+ + 8 24. Một số nguyên dương chia hết cho 3 nếu tổng c c chữ số c a nó chia hết cho 3. Viết chương trình nhập vào một số c 3 chữ số, kiểm tra số đó c chia...
 • 23
 • 1,257
 • 0

Bài giảng ngôn ngữ lập trình C - Hàm

Bài giảng ngôn ngữ lập trình C - Hàm
... quản lý chương trình ban đầu©2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU5Chương 3.3.2 C c thành phần c a chương trình C+ +• C c module: c c hàm(function) và lớp(class) C c chương trình sử dụng c c module ... Minh Châu. FOTECH. VNU1Chương 3 .Ngôn ngữ lập trình C+ +Chương 3 – Hàm©2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU2Chương 3.Chương 3 - HàmĐề m c3 .1 Giới thiệu3.2 C c thành phần c a chương trình C+ +3.3 C c hàm ... th c tại ngo c phải }•chỉ c thể đư c dùng trong khoảng này C c biến địa phương, c c tham số hàm– c c biến static c ng c phạm vi khối•loại lưu trữ đ c lập với phạm vi• Function-prototype scope–...
 • 43
 • 1,462
 • 8

Bài giảng ngôn ngữ lập trình C

Bài giảng ngôn ngữ lập trình C
... NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Giảng viên: TS. Nguyễn Viễn Qu c Email: vienquoc@gmail.comNội dungChương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C Chương 2: C c thành phần c bản và c c kiểu dữ liệu c a C Chương ... language). C kết hợp c c tính năng c a ngôn ngữ b c cao với ngôn ngữ b c thấp, nên một số tài liệu xếp ngôn ngữ C thu c loại ngôn ngữ b c trung (middle level language) → cho phép lập trình linh ... giữ c c biến lặp ở hàng trên c ng. Do đó khi viếtchương trình c c c vòng lặp lồng nhau, sử dụng vòng lặp for thìchương trình sẽ dễ đ c. VD: Viết chương trình liệt kê c c bộ 3 số nguyên c tổng...
 • 83
 • 682
 • 0

Tài liệu Bài giảng: Ngôn ngữ lập trình C/C++ pdf

Tài liệu Bài giảng: Ngôn ngữ lập trình C/C++ pdf
... nên c n phải viết c c dấu ngo c đúng c ch. b. Địa chỉ c a c c thành phần c a c u tr c C c thành phần c a một c u tr c cũng giống như c c biến, do vậy c ch lấy địa chỉ c a c c thành phần này c ng ... dung c c tệp đã c kh c vào chương trình trư c khi dịch. C c tệp c n ghép thêm vào chương trình thường là c c tệp chứa khai báo nguyên mẫu c a c c hằng, biến, hàm … c sẵn trong C ho c c c hàm ... con trỏ c u tr c cũng giống như con trỏ trỏ đến c c kiểu dữ liệu kh c, c nghĩa nó chứa địa chỉ c a một biến c u tr c ho c một vùng nhớ c kiểu c u tr c nào đó. Một con trỏ c u tr c đư c khởi...
 • 230
 • 601
 • 16

Tài liệu Bài giảng NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ ppt

Tài liệu Bài giảng NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ ppt
... thường chúng ta c n: 1. X c định yêu c u c a chương trình. Nghĩa là x c định dữ liệu đầu vào (input) cung c p cho chương trình tập c c dữ liệu c n đạt đư c t c đầu ra (output). C c tập hợp ... bản chương trình và đưa vào bộ nhớ c a máy. Văn bản chương trình c n đư c trình bày sáng sủa, rõ ràng. C c câu lệnh c n gióng thẳng c t theo c u tr c của lệnh (c c lệnh chứa trong một lệnh c u ... đầu tập hợp c c câu lệnh c a mình bởi dấu { và kết th c bởi dấu }. Tập c c lệnh bất kỳ bên trong c p dấu này đư c gọi là khối lệnh. Khối lệnh là một c pháp c n thiết trong c c câu lệnh c c u...
 • 308
 • 1,919
 • 10

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP