Phương pháp tựa tuyến tính hoá giải xấp xỉ một lớp bài toán biên đối với hệ phương trình vi phân thường phi tuyến

Bài giảng phương trình vi phân cấp hai tuyến tính

Bài giảng phương trình vi phân cấp hai tuyến tính
... Bảng tóm tắt về nghiệm tổng quát của phương trình y’’ + py’ + qy = 0 (11.30)Nghiệm của phương trình đặc trưngr2 + pr + q = 0 (11.31)Nghiệm của phương trình (11.30)!/0!1 230!/4!1!/-!1-!!/0!1-5670507 ... Jx xy Ce C e x= + + + Kiểm tra bài cũ  !"#$%&'(()*'(+,'-. Bảng tóm tắt về dạng của nghiệm riêng của phương trình (11.32) theo dạng của vế phải ... !"#$%&/R'((+'()1'-/>U1R'(()d'(+'-8U9U+1:R'(()1'+'-UR8U 1Gv TRẦN XUÂN THIỆNToán cao cấp 2Ngày 03/11/2008 Kiểm tra bài cũ  !"#$%&'(()*'(+,'-.Giải :...
 • 19
 • 2,877
 • 16

Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính

Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính
... khiển như: điều khiển được hệ phương trình vi phân ẩn tuyến tính dừng và không dừng có hạn chế trên biến điều khiển, điều khiển được hệ phương trình vi phân và sai phân ẩn tuyến tính có chậm, ... Chƣơng 1 PHƢƠNG TRÌNH VI PHN I S TUYN TNH VI H S HNG Đ1 TÍNH GIẢI ĐƢỢC CỦA HỆ PHƢƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VỚI HỆ SỐ HẰNG 1.1 Hệ phƣơng trình vi phân đại số tuyến tính với ma trận ... C P i. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 30 1.3.6 Nghiệm của hệ phƣơng trình vi phân đại số Xét hệ phương trình vi phân đại số ( ( )) (...
 • 67
 • 562
 • 0

Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính ( Cao Dang)

Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính ( Cao Dang)
... ( )xy C C x= +1 2 ( cos sin )xy e C x C xαβ β= + Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính 3.4 Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính không thuần nhất với hệ số không đổi.3.4.1. f(x) ... dụng giải phương trình vi phân bằng phần mềm MapleãCỳ Phỏp: dsolve(ODE) : gii phng trỡnh vi phõn ODE. dsolve(ODE, var) : giải phương trình vi phân ODE theo biến var. dsolve({ODE, ICs}, ... 1BÀI 3PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP HAI TUYẾN TÍNHGv TRẦN XUÂN THIỆNToán cao cấp 2Ngày 03/11/2008 Vớ dãGii cỏc phng trỡnh sau : 1. y + y’ - 2y = 1 – x 2. y’’ - 4y’ +3y = ex ( x+2 ) 3....
 • 18
 • 714
 • 5

ử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo để nhẩm nhanh một số bài toán hóa học

ử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo để nhẩm nhanh một số bài toán hóa học
... phong phú mà còn thông qua đó để ôn tập, rèn luyện một số kỹ năng cần thiết về hóa häc. Sử dụng phương pháp đồ đường chéo để nhẩm nhanh một số bài toán hóa học để qua đó rèn tính tích cực, ... có thểsử dụng phương pháp đồ đường chéo để nhẩm tính.Dạng 1: Tính toán hàm lượng các đồng vịVD1: Nguyên tử khối trung bình của Brom (kí hiệu hóa học là: Br) là 79,91. Brom có 2 đồngvị ... Sử dụng phương pháp đồ đường chéo để nhẩm nhanh mt s bi toỏn húa hc Trơng Thị Thúy Vân - Phó Chánh Thanh tra, Sở GD&ĐTHoá học một môn khoa học thực nghiệm đề cập...
 • 3
 • 577
 • 6

Phương pháp sai phân giải xấp xỉ bài toán biến đổi với phương trình truyền nhiệt hệ số biến đổi pdf

Phương pháp sai phân giải xấp xỉ bài toán biến đổi với phương trình truyền nhiệt hệ số biến đổi pdf
... Sam arski A. A., Nhq.p mon Ly thuyet Lucreao sai phiin, Nha xuat bin Khoa hoc, Moskva, 1971(tieng Nga).[4] Sam arski A. A., Ly thuyet Lucreao sai phan, Nha xuat bin Khoa hoc, Moskva, 1983 ... optimalcomputation.1.MO'DAUNgayd.nhimg trircng hop don gian nhat, vi~c toiU'Uh6a hroc do sai phandoi v6i. phirongtrlnh truyen nhiet cap 2 ciing khOng dcrn gian. Lircc do hien 5n dinh ... tuy~t doi song doi hoi ma tr~n phai co nghich dao.Bai baonay la trlnh bay m9t lapcachrcc do sai phanxap xibai toanbien doi vai phircrng trlnhtruyen nhiet cap 2 trong khong gianH.Cac...
 • 7
 • 752
 • 6

Phương pháp lặp giải một bài toán biến đổi với phương trình kiểu song điều hòa. docx

Phương pháp lặp giải một bài toán biến đổi với phương trình kiểu song điều hòa. docx
... m´o.idˆay, mˆo.tphu.o.ng ph´ap l˘a.p gia’i mˆo.t b`ai to´an biˆen cho phu.o.ng tr`ınh song kiˆe’udiˆe`u h`oa d˜a du.o..cdˆe`xuˆa´t. Su..hˆo.i tu.nhanh cu’a phu.o.ng...
 • 6
 • 359
 • 0

Một số phương pháp giải bài toán biên đối với phương trình song điều hoà và kiểu song điều hoà

Một số phương pháp giải bài toán biên đối với phương trình song điều hoà và kiểu song điều hoà
... trình bày các kết quả nghiên cứu về một phương pháp số giải một số bài toán biên đối với phương trình song điều hoà phương trình kiểu song điều hoà với điều kiện biên không hỗn hợp điều ... thực nghiệm tính toán của phương pháp tìm nghiệm cho một số bài toán biên đối với phương trình song điều hoà phương trình kiểu song điều hoà nhờ công cụ hỗ trợ là toán tử biên hoặc toán ... nghiệm của bài toán (2.1) qua dãy các hàm riêng vừa tìm được. 2.2. Nghiệm giải tích của một bài toán biên đối với phương trình song điều hoà Xét bài toán biên đối với phương trình song điều hòa...
 • 14
 • 755
 • 0

Phương pháp lặp giải bài toán biên elliptic với hệ số gián đoạn

Phương pháp lặp giải bài toán biên elliptic với hệ số gián đoạn
... NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNGPHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN ELLIPTIC VỚI HỆ SỐ GIÁN ĐOẠNLUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN - NĂM 2011 1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại ... đồng nhất, mối quan hệ giữacác mô hình, khái niệm nghiệm yếu của bài toán với hệ số gián đoạn. Trêncơ sở các kết quả trong chương 2 và mô hình bài toán elliptic với hệ số gián đoạn đã được đưa ... lặp quan trọng làm cơ sở cho việcmở rộng các kết quả tương ứng trong trường hợp khi hệ số gián đoạn. Chương 3: Luận văn đưa ra mô hình toán học của bài toán biên elliptic với hệ số gián đoạn...
 • 79
 • 490
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một cách giải hệ phương trình vi phân thường phi tuyến tính trong mô hình phần tử hữu hạn sóng động học một chiều " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... chính xác cao đối với vi c giải hệ phương trình vi phân thường phi tuyến tính trong hình phần tử hữu hạn sóng động học một chiều. Mở đầu hình phần tử hữu hạn xuất phát từ vi c xấp xỉ các biến ... pháp giải hệ phương trình vi phân phi tuyến tính trong hình phần tử hữu hạn sóng động học 1 chiều (i) Sơ đồ sai phân hiện và phương pháp khử Gaus: Hệ phương trình (6) là hệ phương trình vi phân ... 1 Một cách giải hệ phương trình vi phân thường phi tuyến tính trong hình phần tử hữu hạn sóng động học một chiều Lương Tuấn Anh, Vi n Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trườngNguyễn...
 • 7
 • 944
 • 3

Luận án tiến sĩ toán học: Sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin trong bài tóan biên phi tuyến

Luận án tiến sĩ toán học: Sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin trong bài tóan biên phi tuyến
... TRẦN NGỌC DIỄM SỬ DỤNG PHệễNG PHAP XAP Xặ GALERKIN VAỉO MOT SO BAỉI TOAN BIÊN PHI TUYẾN Chuyên ngành: Toán Giải tích Mã số : 1. 01. 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI ... HỌC TỰ NHIÊN TRẦN NGỌC DIỄM SỬ DUẽNG PHệễNG PHAP XAP Xặ GALERKIN VAỉO MOT SO BAỉI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Thaønh phoá Hoà ... nhớt. Trong [9], N.T. Long, T.N. Diễm, đã xét bài toán (0.1)-(0.3) với ,0)()(10==tgtg (0.23) và ).),0[]1,0([31IRCf ×+∞×∈ Trong trường hợp nầy, chúng tôi sử dụng một sơ đồ xấp xỉ tuyến...
 • 110
 • 469
 • 0

phương pháp toán tử đơn điệu và ứng dụng nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bải toán biến đổi với phương trình elliptic không tuyến tính

phương pháp toán tử đơn điệu và ứng dụng nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bải toán biến đổi với phương trình elliptic không tuyến tính
... NHIÊNNGUYỄN THỊ DUYÊNPHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNGNGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁNBIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNHTÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌCHà Nội ... NHIÊNNGUYỄN THỊ DUYÊNPHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNGNGHIÊN CỨU SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁNBIÊN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNHChuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCHMã số ... điệu ứng dụng nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình elliptic không tuyến tính. Luận văn gồm hai chương:Chương 1 bao gồm các kiến thức cơ bản về toán tử đơn điệu...
 • 65
 • 442
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp sai phân giải xấp xỉ bài toán biến đổi với phương trình truyền nhiệt hệ số biến đổi pdfphương pháp thứ nhất lyapunov nghiên cứu ổn định nghiệm hệ phương trình vi phân thường tuyến tínhphương pháp số giải phương trình vi phân thườngphương pháp tách biến fourier giải bài toán biên đối với phương trình laplace hai chiềugiải các bài toán biên đối với phương trình laplace poisson bằng phương pháp tách biến fourierphương pháp sai phân giải bài toán cauchy đối với hệ phương trình vi phân cấp mộtphương pháp newton kantorovich giải bài toán cauchy đối với hệ phương trình vi phân cấp mộtphương pháp euler và euler cải biên giải phương trình hệ phương trình vi phân thườngsử dụng ngôn ngữ lập trình c giải gần đúng phương trình vi phân thườnggiải gần đúng phương trình vi phân thường4 giải gần dúng các phương trình vi phân thườngch­¬ng 8 giải gần đúng phương trình vi phân thườngbài toán 5 giải gần đúng phương trình vi phân thườngáp dụng khai triển tiệm cận giải phương trình vi phân thườngphương trình vi phân thường cấp ichuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam