Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa luận thực tiễn

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
... tưởng Hồ Chí Minh ra đời từ những nhu cầu thực tiễn, đây cũng chính là sự thể hiện thống nhất giữa luận thực tiễn trong tưởng của người. Thực tiễn đặt racho sự ra đời tưởng triết ... điểm luận của người đều thấm đượm nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn. 1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về luận thực tiễn 1.2.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về luận Theo Hồ Chí ... người. Hồ Chí Minh đãchỉ ra vai trò của luận cũng như thực tiễn, quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn. Từ việc hiểu rõ nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn, Hồ Chí Minh đãlấy...
 • 21
 • 540
 • 2

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN docx

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN docx
... TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Thống nhất giữa luận thực tiễn là một trong những tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thống nhất giữa luận ... tưởng Hồ Chí Minh, thống nhất giữa luận thực tiễn, học đi đôi với hành, nói làm: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh, thống nhất giữa luận thực tiễn, học đi đôi với hành, nói ... điểm tưởng Hồ Chí Minh. luận thực tiễn là một trong những vấn đề cơ bản của khoa học mácxít nói chung của nhận thức luận mácxít nói riêng. Hồ Chí Minh coi luận thực tiễn...
 • 14
 • 605
 • 5

Vận dụng tưởng hồ chí minh về sự thống nhất giữaluận thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước
... tởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa luận thực tiễn. 1. Sự thống nhất giữa luận thực tiễn trong quá trình lÃnh đạocách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1.1. Sự thống nhất giữa luận ... tởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa luận thực tiễn. 1. Sự thống nhất giữa luận thực tiễn trong qúa trình hoạt động cáchmạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1.1. Sự thống nhất giữa luận ... dung chủ yếu của t tởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa luận thực tiễn, - Làm rõ sự vận dụng t tởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa luận thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nớc....
 • 47
 • 699
 • 2

tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay
... !""J9!%?%8C<.>]"?%$K-#,#N#CG3"''KDETư ng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng củaĐảng ta hiện nayS1"B91%C@-!b/!G..I-$K+)-h1#-Gr%$(,#]8Y5%-7<%,1"$soNN-7<%D-G5%81]<t;<-JYBK##:9EA5S#+)E/--89- ... &B3-M!-#-%+-@,.,MNL-,MJJ,B,"$7?%8,#!1""K &##N"K &,"#%,MN,'P1.2.2 tưởng xã hội chủ nghĩa phương Đông$.4BC#4-0F(BKJBO-0J‰=7,N+)(T-M..I-F(-05UBI.U-3-Gd-1"$-H--%+-@5%F,8.I-4?%!" ... !"#5J-%OpM$*Cuộc cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã ảnh hưởngrất mạnh m đến tình hình xã hội Việt Nam, làm cho sự phân hóa giaicấp diễn ra sâu sắc, mạnh mẻ.i5JB#$*8-6J,x*M*9MMCBJ$s$!DO%,$%-#'*,9"5@*M*J58...
 • 76
 • 817
 • 2

tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa luận thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm , bệnh giáo điều

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm , bệnh giáo điều
... hệ với thực tiễn luận suông, tức luận để mà luận, luận trở thành trò chơi của tính trí. Người còn ví không có luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi; luận kinh ... không phải để triết lý, triết phải dẫn đến làm, đến hành động. Đó cũng là triết hành động. Triết hành động là triết hành động, nói làm, luận thực tiễn liên hệ mật thiết ... phải nằm trong tưởng mà phải ở trong hoạt động thực tiễn. Chính thực tiễn, suy cho cùng là cái duy nhất kiểm tra tính đúng đắn của tưởng, là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn được tổng...
 • 6
 • 1,113
 • 18

Tài liệu tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa luận thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều pptx

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều pptx
... tiễn mù quáng. luận mà không có liên hệ với thực tiễn luận suông" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 496). Như vậy, thống nhất giữa luận thực tiễn được Hồ Chí Minh hiểu trên ... đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 497). " ;Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa luận ... lại cho chúng ta là tưởng về sự thống nhất giữa luận thực tiễn như một biện pháp cơ bản nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều. Hồ Chí Minh dùng nhiều cách diễn...
 • 6
 • 522
 • 5

tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa “đức trị” với “pháp trị” potx

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa “đức trị” với “pháp trị” potx
... tham2 tưởng Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa “đức trị” với “pháp trị”PGS. TS Bùi Đình Phong Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Bài viết đề cập đến quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự ... hành quản bằng pháp luật kết hợp chặtchẽ với việc giáo dục đạo đức. Quan niệm về sự thống nhất giữa “đức trị” với “pháp trị” trong tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống ... khoa học nghiêm minh của pháp luật. tưởng Hồ Chí Minh là nặng về giáo dục, nhẹ về xử phạt, nhưngcái gì cũng không dùng đến xử phạt thì không nên, sẽ mất cả kỷ luật. Trọn đời Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 182
 • 0

Thống nhất giữa luận thực tiễn trong tưởng Hồ Chí Minh ppt

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh ppt
... đạo thực tiễn. Đồng thời, khi vận dụng luận vào thực tiễn thì phải phù hợp điều kiện thực tiễn. Rõ ràng, thống nhất giữa luận thực tiễn Hồ Chí Minh phải được hiểu là, thực tiễn - luận, ... với cách là vòng khâu đặt mục đích của hoạt4 Thống nhất giữa luận thực tiễn trong tưởng Hồ Chí Minh Trần Văn PhòngTC. Khoa học xã hộiMột trong những di sản luận Hồ Chí Minh ... tiễn mù quáng. luận mà không có liên hệ với thực tiễn luận suông" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 496). Như vậy, thống nhất giữa luận thực tiễn được Hồ Chí Minh hiểu trên tinh...
 • 14
 • 578
 • 6

Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh:Thống nhất giữa luận thực tiễn ppsx

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn ppsx
... ậ ố ế trong tình hình hi n nay theo t t ng H Chí Minh. ệ ư ưở ồ Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh: Thống nhất giữa luận thực tiễn ... đ a cu c s ng vàoướ ế ả ế ấ ề ư ộ ố trong ngh quy t, chính sách c a Đ ng Nhà n c đ a ngh quy t,ị ế ủ ả ướ ư ị ế chính sách c a Đ ng Nhà n c vào trong cu c s ng. Đây chính là haiủ ả ... ể ố ệ th c ti n có tác đ ng quy t đ nh lu n, đ n l t nó, l i ph n ánh vàoự ễ ộ ế ị ậ ế ượ ạ ả th c ti n. Theo quan đi m c a H Chí Minh, lu n chính là nh ng kinhự ễ ể ủ ồ ậ ữ nghi m...
 • 10
 • 233
 • 2

triết học Mác-lênin:mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễnQuan pot

triết học Mác-lênin:mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễnQuan pot
... của hoạt động thực tiễn. Song, sự đối lập tuyệt đối đó không có nghĩa là không có sự đối lập tuyệt đối giữa luận thực tiễn. luận do thực tiên chế định phục vụ thực tiễn, song chúng ... thân khoa triết học Mác-lênin: mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn Quan hệ giữa thực tiễn luận là một quá trình mang tính lịch sử - xã hội cụ thể. Quan hệ giữa chúng là ... mối liên hệ giữa chúng luôn mang tính lịch sử - cụ thể - đó là khâu nhận thức luận (sản xuất ra tri thức) khâu thực tiễn (cải tạo hiện thực ). Mối quan hệ giữa thực tiễn luận, ...
 • 11
 • 977
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng triết học hồ chí minh về con ngườiluận văn tư tưởng triết học hồ chí minh về vấn đề dân tộc và giai cấptư tưởng triết học hồ chí minh về mối quan hệ biện chứng dân tộc và giai cấp tư  tưởng hồ chí minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nướcquan điểm của hồ chí minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước tr 215co so ly luan cua nguyen tac thong nhat giua ly luan va thuc tien cua triet hoc macnguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lêninchuyên đề nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lêninnguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học mác lênin phê phán bệnh kinh nghiệm vànâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụctiểu luận nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vào dạy họcnguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy hoá họcnguyen tac thong nhat giua ly luan va thuc tien trong dao tao dai hoctắc 2 dạy học đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễncâu 9 trình bày nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa mác lênin vận dụng nguyên tắc này người làm cán bộ khoa học kỹ thuật phải làm gì14 bộ đề thi thử đại học 2017 có lời giảiĐề thi thử đại học Lương Thế Vinh Hà Nội lần 3 (có đáp án)Đề thi thử môn Toán Tỉnh Phú Yên 2017 (Có đáp án)Chuẩn bị gì khi trước ngày thi đại họcKinh nghiệm luyện thi đại học khối aĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần đông áTÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HÓA VÔ CƠ (LUYỆN THI THPTQG)SÁCH BÍ QUYẾT VẬT LÝ 12 CHU VĂN BIÊN TẬP 2 (BẢN 2017)Giáo án văn 11 bài ngữ cảnhskkn định hướng phát triển năng lực mở bài, kết bài cho học sinh qua bài “rèn kĩ năng mở bài, kết bài”Chi dan ky thuat thu tinh tai cocHoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH Phú Mỹ An Hà NộiThủ thuật casio giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12Bộ 10 đề luyện tập môn hoá 2017 có đáp ánTuyển chọn phân loại câu hỏi thi trắc nghiệm môn hoá từ các đề thi thửThủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luậtTiền lương (luật lao động)Chấm dứt hđlđ và hậu quả pháp lýTác động của BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Đề xuất giải pháp thích ứng BĐKH trong hoạt động sản xuất Nông Nghiệp.Nghiên cứu quá trình hấp phụ asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng laterit biến tính với la
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập