Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1

Nghiên cứu điều kiện thành tạo quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1

Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1
... Mu DL -1 020 a. Nicon (+). 23 2nh 4 .10 . Quan h Fsp – Pl. Mu DL -10 16. Nicon (+). 23 3nh 4 .11 . Magnetit trong Mu DL -10 18. Nicon (-). 23 3nh 4. 12 . Rim tôi cng có K-Fsp. Mu DL -1 029 /2. Nicon ... NCNGHIÊN CU U KIN THÀNH TOVÀ QUY LUT PHÂN BKHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊNMã s: L -20 03/07PHN IQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TIN ... Tây Nguyên. 25 6Hình 4 .20 . Tng quan ng v 20 8Pb/ 20 4Pb – 20 6Pb/ 20 4Pb ca các á xâm nhp trung tính – axit tui J3-K 1 min Trung Tây Nguyên. 25 7Hình 4 . 21 . Tng quan ng v 20 7Pb/ 20 4Pb...
 • 386
 • 716
 • 0

Nghiên cứu điều kiện thành tạo quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2

Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2
... 11 5,6±0,6DL -10 6 Au-Bng Miêu 15 o 2402, 110 8o 24 55,8Sericit 1 12 , 7 1, 3DL- 31 32 Au-Tà Nng Sericit 12 9 ,3±5,6Ghi chú: Phân tích ti trung tâm phân tích Vin LH C-VL-KVH, Phân vin Siberi-Vin ... BKHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊNMã s: L -20 03/07PHN IIIU KIN HÌNH THÀNH, QUY LUT PHÂN BVÀ TRIN VNG KHOÁNG SN QUÝ HIM KHU ... (%tl) 24 2Bng 8.9. Kt qu phân tích microzond ca cromspinel (%tl) khu vc Tây Nguyên 24 5Bng 8 .10 . Kt qu phân tích microzond ca pyroxen (%tl) khu vc Tây Nguyên 25 0viiiBng 8 .11 . Thành...
 • 319
 • 725
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở sahana để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thiên tai cho khu vực miền trung

Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở sahana để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thiên tai cho khu vực miền trung
... 10 còn ở vùng duyên hải Nam Trung bộ thường xảy ra từ tháng 10 ñến tháng 12 . Những trận lũ lụt lớn ñã xảy ra ở miền Trung vào các năm: 19 52, 19 64, 19 80, 19 83, 19 90, 19 96, 19 98, 19 99, 20 01, ... Hình 2. 1. Biểu ñồ chức năng của chương trình Sahana - 16 - 2. 2 .2. Biểu ñồ luồng dữ liệu 2. 2 .2. 1. Biểu ñồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 2. 2 .2. 2. Biểu ñồ luồng dữ liệu mức ñỉnh 2. 2.3. Cấu ... 20 01, 20 03, có lúc xảy ra lũ chồng như các ñợt lũ tháng 11 , 12 năm 19 99, tháng 10 , 11 năm 20 10 . Tuy nhiên, hiện nay chưa có một hệ thống phần mềm quản lý thống nhất các hoạt ñộng cứu trợ, cứu...
 • 26
 • 473
 • 0

Tài liệu 02B/KHCN Số người hoạt động trong khu vực khoa học công nghệ, số người có học vị, chức danh pdf

Tài liệu 02B/KHCN Số người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ, số người có học vị, chức danh pdf
... 3 02 3 02 Biểu số: 02B/KHCN Ban hành theo Quy t định số QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: ngày 31 tháng 3 năm sau Số NGƯờI HOạT ĐộNG TRONG KHU VựC KHOA HọC CÔNG ... TRONG KHU VựC KHOA HọC CÔNG NGHệ, Số NGƯờI Có HọC Vị, CHứC DANH (Có đến 31/ 12 / năm ) Đơn vị báo cáo: Bộ Khoa học Công nghệ Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê n v tớnh: Ngi Trong ... lm nghiờn cu v phỏt trin i hc Thc s Tin s Phú Giỏo s Giỏo s A B 1 2 3 4 5 6 7 Tng s 01 Chia theo gii tớnh - Nam 02 - N 03 Chia theo dõn tc - Dõn tc Kinh 04 - Dõn tc ớt ngi 05...
 • 2
 • 355
 • 0

Báo cáo " Thực trạng giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên tập sự ở các trường trung học phổ thông trung cấp chuyên nghiệp ở các khu vực miền Trung Tây Nguyên" doc

Báo cáo
... Ba Dinh, Hd Noi, dem ngay 21 /2/ 2009 TAP CHI TAM LV HOC. SO 10 ( 12 7 ). 10 - 20 09 Ghi chir. Pho Phan Ke Binh la nai tiep giap vai tru sd Quan Uy, UBND quan Ba Dinh, noi CO tru ... tii nam 19 83 - 19 94 la 13 .17 6 ha, binh quan 1. 300 ha/nam, trong do 69% dot rirng de tr6ng trot. Tai tinh Gia Lai, tir nam 19 87 - 19 97 dien tich rung giam tir 8 81. 500 ha xuong con 705 .10 0 ha, ... Giang (Ha Noi) da bi 6 nhiem nang han cac khu khac tii 10 - 20 Ian. TAP CHI'TAM LY HOC. SO 10 ( 12 7 ), 10 - 20 09 Hoat dong cua cac khu cong nghiep thai ra chat thai lam 6 nhilm...
 • 10
 • 822
 • 0

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quýquỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an - phụ lục

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an - phụ lục
... L .14 /2 2,44 5 ,27 3 ,22 379 10 0 25 9 17 ,9 3,47 42, 2 3586 24 ,5 7,93 96 ,2 1 12 1, 15 7 L .18 /1 2, 01 8, 51 7,33 324 17 9 24 1 15,0 3 ,28 43,4 36 32 42, 9 6 71 154 15 8 1 ,27 8 L .18 /2 2,65 7 ,22 3, 61 26 1 189 21 1 ... 14 ,1 3 ,29 45,8 329 7 2, 7 837 12 2 12 2 1 ,25 18 L. 41 2, 33 3,53 9,66 429 23 2 77,9 9 ,19 4,83 28 ,1 27 83 33,9 323 13 4 17 6 1, 51 19 HS .13 0, 82 17 ,9 1, 50 386 12 7 11 1 26 ,0 5 ,16 53,7 3765 29 ,8 21 3 14 6 1 32 ... 406 17 4 18 3 5,83 4,70 88,7 3360 26 ,8 23 3 11 4 18 0 2, 24 23 Tu .1 2, 22 26 ,2 6,30 27 4 13 4 379 8 ,15 2, 89 32, 4 26 00 21 ,1 4 32 74,6 17 6 1, 70 24 Tu .1/ 3 2, 55 22 ,5 5, 02 314 12 0 399 7,34 3 , 21 43,0 26 29 29 ,3...
 • 30
 • 454
 • 0

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu
... 11 , 02 IIc C 10 H7 67 21 4- 21 5 3458 324 5 16 48 11 ,93; s 11 ,11 ; s Ii o-OCH3 82 16 1- 1 62 319 7 319 7 16 40, 1 625 11 ,76 11 ,07 IId C 14 H9 58 24 2- 24 4 3445 33 01 16 42 12 , 01; ... 51 18 6- 18 8 3 327 17 64 17 18 11 ,35 4,69 IVk 42 12 1 - 12 2 328 6 17 66 16 64 11 ,35 5, 01; d; 3J=7,0 p-IIIl 50 18 6-3 311 17 76 17 15 10 , 92 4,66 IVl 50 1 72- 3 327 17 64 17 18 10 ,90 ... COOCH3 17 6 s s Ic o-Cl 78 22 6- 22 8 3408, 31 72 3408, 31 72 16 42, 1 626 11 , 91 11 ,13 Il p-COOCH3 83 27 0- 27 2 3444, 3058 324 8 16 19 11 ,13 ; s 10 , 82; s Id p-Cl 83 25 4- 25 6...
 • 55
 • 558
 • 1

nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC

nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC
... 8,4 7,5Vùng ĐBSH 9,4 11 ,1 11, 0 11 ,1 11, 7 10 ,9Tỉnh Hải Dương 8 ,2 12 , 2 12 , 9 9 ,2 11 ,5 10 ,8Tốc độ tăng GDP của cả nước, vùng ĐBSH tỉnh Hải Dương 5 năm (20 01 -20 01) Tổng sản phẩm trong tỉnh ... những tình hình sự kiện đặc biệt. 1. 1 Điều kiện về tài nguyên du lịchNếu như chúng ta coi các điều kiện chung như là các điều kiện đủ để phát triển du lịch, thì các điều kiện về tài nguyên ... của khu vực công nghiệp xây dựng không ngừng tăng lên; từ năm 20 01 đến 20 05 lần lượt là 37,8%, 39,6%, 41, 5%, 42, 4%, 43 ,2% . Tỷ trọng các ngành dịch vụ tăng từ 28 ,0% năm 20 00 lên 29 ,6% năm 20 05....
 • 36
 • 970
 • 6

Nghiên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại tương lai sau này

Nghiên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này
... 1: Lời mở đầu 2 Phần 2: Nội dung chính 3 Chương 1: Cơ sở lý luận 3 1 .Các điều kiện về tài nguyên du lịch 3 1. 1 Tài nguyên thiên nhiên: 3 1 .2 Tài nguyên nhân văn 4 2. Điều kiện về sự sẵn ... vững du lịch Hạ Long: 8 2. 2.Tài nguyên nhân văn: 21 2. 3.Thực trạng về điều kiện sẵn sàng phục vụ khách du lịch: 27 2. 4.Thực về điều kiện kinh tế cơ sở hạ tầng: 29 3.Giải pháp phát triển ... với đường bờ biển dài 12 0 km, được giới hạn từ 10 6o58' - 10 7o 22 ' kinh độ Ðông 20 o45' - 20 o50' vĩ độ Bắc với tổng diện tích 15 53 km 2 gồm 19 69 hòn đảo lớn nhỏ,...
 • 38
 • 664
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu điều kiện giao nhận và phương thức thanh toánđánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên huyện ba vì phục vụ mục đích du lịchhoàn thiện cơ chế quy chế liên quan đến hoạt động thanh tra ngân hàngcác quy định khác có liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoàinghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt namnghiên cứu điều kiện lao động những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh tật sức khoẻ công nhân thi công hầm đường bộ hải vân và đánh giá hiệu quả can thiệpnghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâukhao sat nghien cuu dieu kien vo co hoa mau xay dung quy trinh dinh luong selen bang cac phuong phap khac nhaunghiên cứu điều kiện nuôi cấynghiên cứu điều kiện lao độngnghiên cứu điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông banghien cuu dieu kien luu giunghiên cứu điều kiện kinh tế xã hộiđiều kiện thành lập và hoạt động của htxtt60 2006 tt btc hýớng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ