Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2

319 757 1
  • Loading ...
1/319 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2014, 16:42

 KHOA HC CÔNG NGH •4œ VIN KHOA HC CÔNG NGH VIT NAM VIN A CHT •&œ BÁO CÁO TNG KT  TÀI C LP CP NHÀ NC NGHIÊN CU U KIN THÀNH TO QUY LUT PHÂN B KHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN Mã s: L-2003/07 PHN II IU KIN HÌNH THÀNH, QUY LUT PHÂN B TRIN VNG KHOÁNG SN QUÝ HIM KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN TS. Trn Trng Hoà Hà Ni – 2005  KHOA HC CÔNG NGH •4œ VIN KHOA HC CÔNG NGH VIT NAM VIN A CHT •&œ BÁO CÁO TNG KT  TÀI C LP CP NHÀ NC NGHIÊN CU U KIN THÀNH TO QUY LUT PHÂN B KHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN Mã s: L-2003/07 TS. Trn Trng Hoà Hà Ni – 2005 Báo cáo này c xây dng trên c s kt qu thc hin  tài c lp cp Nhà c, mã s: L-2003/07  KHOA HC CÔNG NGH •4œ VIN KHOA HC CÔNG NGH VIT NAM VIN A CHT •&œ BÁO CÁO TNG KT  TÀI C LP CP NHÀ NC NGHIÊN CU U KIN THÀNH TO QUY LUT PHÂN B KHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN Mã s: L-2003/07 Nhng ngi tham gia Vin a cht – Vin KHCN Vit Nam: TS Trn Trng Hòa - Ch nhim TS Ngô Th Phng TS Trn Tun Anh - Th ký KH TS V Vn Vn PGS TS Nguyn Vit Ý TS Nguyn Hoàng TS Hoàng Hu Thành TS Phan Lu Anh TS Bùi n Niên PGS TSKH Trn Quc Hùng CN Phm Th Dung KS Trn Hng Lam KS Hoàng Vit Hng ThS Trn Vit Anh PGS TS Vn c Chng TS Phm Vn Hùng PGS.TS. inh Vn Toàn Vin a cht Khoáng vt hc (Phân vin Siberi-Vin HLKH Nga): TSKH Borisenko A.C. GS TSKH Izokh A.E. TSKH Smirnov S.Z. Vin KH Vt liu – Vin KHCN Vit Nam TS V Minh Quân Trng i hc KHTN-HQG Hà Ni: GS TSKH Phan Trng Th TS Nguyn Vn Vng TS V Vn Tích TS. Nguyn Ngc Khôi Liên oàn BC min Nam ThS. Mai Kim Vinh ThS. Nguyn Kim Hoàng  vn khoa hc: GS TS Nguyn Trng Yêm GS TS Võ Nng Lc GS TS Tô Linh.  quan ch trì  tài VIN A CHT-VIN KH&CN VN Ch nhim  tài Hà Ni – 2005 i cám n p th cán b khoa hc thc hin  tài xin bày t lòng chân thành cám n: B Khoa hc Công ngh; Lãnh o các ban chc ng Vin KHCNVN, Vin a cht ã to nhng u kin thun li cho vic trin khai  tài; UBND các s KH, TN&MT a phng các nh Qung Nam, Gia Lai, Kon Tum, k Lk, k Nông, Lâm ng, ng Nai, Bình Thun, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình nh, Qung Ngãi; Công ty vàng Bng Miêu (NVM), Công ty vàng á quý Lâm ng, oàn a cht 506 nhiu n v khác ã nhit tình hp tác giúp  trong quá trình trin khai  tài này. Tp th cán b khoa hc thc hin  tài xin trân trng cám n GS Nguyn Trng Yêm, GS Tô Linh, GS Võ ng Lc, các nhà khoa hc trong ngoài Vin a cht ã óng góp nhiu ý kin quý báu. i C LC Trang Chng VI. IU KIN HÌNH THÀNH QUY LUT PHÂN B VÀNG 1 VI.1. CÁC KIU M VÀNG C M PHÂN B 1 VI.1.1. Vn phân chia h thng hóa các m khoáng sn vàng. 1 VI.2. CÁC KIU M GIAI ON SINH KHOÁNG VÀNG KHU VC MT&TN. 12 VI.2.1. Kiu m phân chia các kiu m 12 VI.2.2. Giai on sinh khoáng vàng. 14 VI.2.3. Các kiu m vàng c phân chia trong  tài. 17 V.2.4. Bn  phân b các kiu m vàng khu vc MT&TN. 21 VI.3. CÁC KIU M VÀNG PERMI - TRIAS 22 VI.3.1. Nút qung Khâmc. 24 V.3.2. Nút qung ak Tô -c m a cht thành phn vt cht qung 40 VI.3.3. iu kin hình thành mi liên quan vi hot ng magma 53 V.3.3. Nút qung Sa Thày. 56 VI.4. CÁC KIU QUNG HÓA VÀNG KRETA 66 VI.4.1. Nút qung vàng Bng Miêu 66 VI.4.2. Nút qung vàng Kon ChRo. 75 VI.4.3. Nút qung vàng Tà Nng 90 VI.4.4. Nút qung Trng Sim 103 VI.4.5. im khoáng hóa Tuy Hòa 107 VI.4.6. im khoáng hóa Hòn Sn (Nha Trang) 110 VI.5. NHN NH CHUNG V QUNG HÓA VÀNG TRONG MI TNG QUAN VI KHOÁNG SN NI SINH KHU VC. 112 VI.6. ÁNH GIÁ D BÁO TRIN VNG, PHÂN VÙNG TRIN VNG 116 VI.6.1. Các kiu m vàng-thch anh-sulfur. 117 VI.6.2. Kiu m vàng-thch-anh ít sulfur 118 VI.6.3. Kiu m vàng-antimon 118 VI.6.4. Kiu m vàng-skarn 118 ii VI.6.5. Kiu m Cu-Mo-(Au) porphyr. 119 VI.6.6. Tng hp v tài nguyên vàng MT&TN. 121 VI.7.  XUT KIN NGH V CÔNG TÁC TÌM KIM TÌM KIM ÁNH GIÁ 122 VI.7.1.  quykhu vc: 122 VI.7.2.  xut công tác tìm kim tìm kim-ánh giá cho nhng nút qung c th các din tích có trin vng: 123 Chng VII. NGUN GC IU KIN THÀNH TO Á QUÝ (SAPHIR- RUBY) 128 VII.1. CÁC LOI HÌNH Á QUÝ KHU VC MT&TN 128 VII.1.1. S lc v tình hình nghiên cu 128 VII.1.2. V mt s khoáng sn á quý bán quý  MT&TN 130 VII.2. SAPHIR LIÊN QUAN TI BAZAN KIM 140 VII.2.1. Mt s vn  chung 140 VII.2.2. Phng pháp nghiên cu 142 VII.2.3. Saphir liên quan n basalt kim trong sa khoáng 143 VII.2.4. Thành phn ca saphir. 147 VII.2.4. Bao th trong saphir ak Nông 156 VII.3. SAPHIR TRONG PEGMATIT 178 VII.3.1. c m a cht qung hóa 178 VII.3.2. Bn cht màu ca saphir pegmatit 182 VII.3.3. Thành phn ca saphir pegmatit 182 VII.3.4. Bao th trong saphir pegmatit. 183 VII.4. MT S NGHIÊN CU V RUBY 185 VII.4.1. Ruby trong sa khoáng ak Long 185 VII.4.2. Ruby trong á bin cht saphirin+fasait+corindon. 186 VII.5. NHN NH CHUNG VU KIN HÌNH THÀNH CA SAPHIR RUBY 189 VII.6. TRIN VNG TIM NNG Á QUÝ (SAPHIR-RUBY) KHU VC MT&TN. 190 iii VII.6.1. V phng din a cht-thch hc 190 VII.6.2. Hot ng kin to-bin cht 192 VII.6.3. Yu ta mo-v phong hóa. 193 VII.6.4. Trin vng tim nng saphir, ruby 194 Chng VIII. VN  TRIN VNG KIM CNG LÃNH TH MT&TN 198 VIII.1. CÁC KIU NGUN GC KIM CNG. 198 VIII.1.1. M kim cng liên quan ti kimberlit 198 VIII.1.2. M kim cng liên quan vi lamproit 200 VIII.1.3. Kiu m kim cng liên quan n các thành to impactit. 201 VIII.1.4. M kim cng liên quan ti các á bin cht 201 VIII.1.5. Kim cng liên quan ti các á magma không kimberlit lamproit.201 VIII.2. VN  KIM CNG NGUN GC KIMBERLIT LAMPROIT  MT&TN. 204 VIII.2.1. Phân tích tin  cu trúc a cht MT&TN 204 VIII.2.2. Các thông tin v s có mt ca kim cng khoáng vt ch th. 207 VII.2.3. Kt quãi mu trng sa nghiên cu khoáng vt trng sa. 210 VII.2.4. ánh giá chung v trin vng kim cng ngun gc kimberlit lamproit. 264 VIII.3.VN  KIM CNG NGUN GC MAGMA KHÔNG KIMBERLIT LAMPROIT. 265 VIII.3.1. Kh nng kim cng liên quan n lamprophyr kim  Vit Nam 266 VII.3.2. Kh nng kim cng liên quan ti các basalt kim 270 VIII.3. V KH NNG KIM CNG NGUN GC SA KHOÁNG C 273 VIII.4. V KH NNG KIM CNG NGUN GC BIN CHT KIU KOCHETAV 275 VIII.5. ÁNH GIÁ TNG HP V TRIN VNG KIM CNG LÃNH TH MT-TN. 277 VIII.5.1. Kim cng ngun gc kimberlit lamproit 277 5.2. Kh nng cha kim cng ca các á mafic kim 278 iv 5.3. Kh nng kim cng ngun gc bin cht, sa khoáng c sa khoáng Ti-Zr. 278 ÁNH GIÁ KT QUà THU C 280 1. V CÁC NI DUNG à THC HIN SO VI  CNG THUYT MINH BAN U 280 1.1. Mc tiêu: 280 1.2. Các i tng ã nghiên cu: 280 1.3. Ni dung phng pháp nghiên cu ã trin khai: 280 2. V TIN CY CA CÁC KT QU PHÂN TÍCH: 280 3. KT QUÀO TO: 280 4. BÁO CÁO KHOA HC TNG KT  TÀI: 281 KT LUN KIN NGH 282 I. Kt lun 282 II. Kin ngh: 285 TÀI LIU THAM KHO 286 DANH MC CÁC CHUYÊN  KHOA HC LIÊN QUAN N NI DUNG CA  TÀI 299 DANH MC CÁC BÀI BÁO KHOA HC LIÊN QUAN N NI DUNG CA  TÀI 302 v DANH MC CÁC BNG TRONG BÁO CÁO (PHN II) Trang Bng 6.1. Tui ng v (Ar-Ar) ca qung hóa vàng khu vc MT&TN 15 Bng 6.2. Bng tng hp các kiu m vàng khu vc MT&TN 20 Bng 6.3. Thành phn khoáng vt trong qung khu mak Sa 30 Bng 6.4. Thành phn hóa hc (%tl) ca khoáng vt qung khu mak Sa 32 Bng 6.5. Kt qu phân tích QFHTNT EMS (ppm) tinh qung khu mak Sa 33 Bng 6.6. Thành phn hóa hc (%) ca vàng khu vc mak Sa 34 Bng 6.7. Kt qu nghiên cu a hóa- nhit áp bao th fluid trong qung khu mak Sa 36 Bng 6.8. Thành phn ng v ca S 37 Bng 6.9. Thành phn ng v C, O trong sulfur khu mak Sa 37 Bng 6.10. Thành phn khoáng vt qung trong các m nút qung ak Tô 44 Bng 6.11. Thành phn hóa hc (%tl) ca khoáng vt qung nút qung ak Tô 45 Bng 6.12. Kt qu phân tích QFHTNT EMS (ppm) tinh qung nút qung ak Tô 47 Bng 6.13. Thành phn ca Ikunolit Rosvietit (%) trong qung mak Ri Pen 49 Bng 6.14. Hàm lng Au (g/t) trong vàng t sinh mak Ri Pen, nút qung ak Tô 49 Bng 6.15. Thành phn ng v ca S trong sulfur khu mak Tô 54 Bng 6.16. T lng v Sr/Sr trong các khoáng vt mak Ri Pen Ngc T 55 Bng 6.17. Kt qu nghiên cu a hóa-nhit áp mu qung khu vc ak Tô 55 Bng 6.18. Thành phn khoáng vt ca qung Cu-Mo porphyr i khoáng hóa Sa Thày 60 Bng 6.19. Kt qu phân tích QFHTNT (ppm) i sulfur hóa khu vc Sa Thày 62 Bng 6.20. c m ng v S trong qung sulfur khu vc Sa Thày 63 Bng 6.21. Hàm lng Au (%) trong vàng t sinh khu vc Sa Thày 65 Bng 6.22. Thành phn khoáng vt nút qung vàng Bng Miêu 69 Bng 6.23. Hàm lng các nguyên t trong qung vàng (ppm) nút qung Bng Miêu 70 Bng 6.24. Thành phn hóa hc ca khoáng vt qung (%) nút qung Bng Miêu 70 vi Bng 6.25. Thành phn ng v ca S trong sulphur  nút qung Bng Miêu 74 Bng 6.26. Thành phn khoáng vt qung ca m qung Kon Fam 78 Bng 6.27. Thành phn ca telurid Ag Pb (%) m Kon Fam (DL-3120) 78 Bng 6.28. Kt qu phân tích QPHTNT EMS ca nút qung Kon ChRo 79 Bng 6.29. Kt qu phân tích pha bng rnghen trong các lamprophyr 86 Bng 6.30. Thành phn ng v S ca sulfur trong các m m nút qung Kon ChRo 93 Bng 6.31. Thành phn khoáng vt qung nút qungTà Nng 96 Bng 6.32. Hàm lng các nguyên t (ppm) trong qung nút qung Tà Nng 98 Bng 6.33. Hàm lng vàng (%) nút qung vàng Tà Nng 99 Bng 6.34. Thành phn ng v S trong qung sulfur m vàng Tà Nng (‰) 101 Bng 6.35. Thành phn ng v C ca các vt cht than m Tà Nng (‰) 103 Bng 6.36. Hàm lng các nguyên t trong qung (Cu, Pb, Zn-%, còn li-ppm) 105 Bng 6.37. Hàm lng vàng (%) trong vàng gc ti m Trng Sim 105 Bng 6.38. Kt qu phân tích thành phn hoá hc qung (%) 105 Bng 6.39. Hàm lng các nguyên t trong qung hóa Hòn Sn (ppm) 111 Bng 6.40.c trng qung hóa giai n Mesozoi sm-mun lãnh th MT&TN 114 Bng 6.41. Tr lng vàng gc sa khoáng (tn) ti các m vàng 121 Bng 6.42. Tng hp quy mô qung hóa vàng gc trong các nút qung ch yu 122 Bng 7.1. Kt qu phân tích microzond ca saphir (%tl) trong sa khoáng ak Tôn.148 Bng 7.2. Thành phn hoá hc ca saphir nhóm BGY 152 Bng 7.3. So sánh hàm lng các nguyên t Ti, Cr, Fe trong saphir 154 Bng 7.4. Kt qu phân tích Ga, Nb, Ta trong saphir sa khoáng (ppm) ak Nông 155 Bng 7.5. Kt qu phân tích REE (ppm) trong saphir sa khoáng ak Nông 155 Bng 7.6. Kt qu phân tích microzond các tinh th dng tm không thu quang 156 Bng 7.7. Thành phn bao th plagiocla 158 Bng 7.8. Thành phn bao th zircon (%) (microzond) trong saphir ak Nông 159 Bng 7.9. Hàm lng nguyên t him, vt (ppm) saphir ak Nông ruby Yên Bái. 160 Bng 7.10. Kt qu phân tích microzond ca ferocolumbit (%) 162 Bng 7.11. Kt qu phân tích vi nhit ca các bao th dung th 166 [...]... ng sa các khu v c 25 4 Hình 8.7 T ng quan MgO-TiO2 trong ilmenit trong các khu v c .25 5 Hình 8.8 ng quan Al2O3-TiO2 trong ilmenit trong các khu v c .25 6 Hình 8.9 T ng quan Al2O3-MgO trong ilmenit trong các khu v c .25 7 Hình 8.10 T ng quan Cr2O3-MgO trong ilmenit trong các khu v c 25 8 Hình 8.11 Bi u Cr2O3 trong cromspinel tr ng sa các khu v c 25 9 Hình 8. 12 T ng quan TiO2-Cr2O3 trong... tr ng sa các khu v c 26 0 Hình 8.13 T ng quan MgO-Cr2O3 trong cromspinel tr ng sa các khu v c 26 1 Hình 8.14 T ng quan Al2O3-Cr2O3 trong cromspinel tr ng sa các khu v c 26 2 Hình 8.15 Thành ph n pyroxen khu v c III, IX trong h to Cr2O3-Al2O3 .26 3 Hình 8.16 Thành ph n pyroxen khu v c III, IX trong h to Na2O - Al2O3 .26 3 Hình 8.17 Thành ph n pyroxen khu v c III, IX trong h to FeO- Al2O3 .26 4 x DANH M... (19 82) Theo các tác gi này các thành t o vàng có th chia ra các ki u ngu n g c công nghi p chính sau ây: - Các thành t o nhi t d ch nhi t cao, trung bình th p, trong ó phân bi t m t lo t thành h - Các thành t o cu i k t vàng bi n ch t 9 - Các thành t o vàng m s t - Các thành t o vàng sa khoáng c hi n Các thành t o vàng nhi t Vàng nhi t cao i cao: c phân chia ra hai thành h : vàng skarn và. .. vi c phân tích vàng cho t t c các quan tr ng này s it i trà ng nghiên c u Hy v ng, trong t i v i tu i c a qu ng hóa ng lai, v n h ts c c quan tâm nghiên c u h n VI .2. 3 Các ki u m vàng c phân chia trong tài Th ng kê các i m khoáng s n vàng khu v c MT&TN cho th y, cho ã ghi nh n n nay c 28 3 m , i m qu ng i m khoáng hóa vàng g c sa khoáng, trong ó vàng g c có 22 m , 115 i m qu ng 146 i m khoáng. .. TN-36, khu v c mi ng núi l a Hàm R ngPleiku-Gia Lai 22 5 nh 8.5 Các thành t o bi n ch t (eclogit?) m t c t V n Lem 27 9 nh 8.6 c m th ch h c c a eclogit (?) xii V n Lem 27 9 Ch ng VI U KI N HÌNH THÀNH QUY LU T PHÂN B VI.1 CÁC KI U M VÀNG VI.1.1 V n VÀNG C I M PHÂN B phân chia h th ng hóa các m vàng Trong nghiên c u sinh khoáng, vi c phân chia h th ng hóa các m khoáng. .. ng l c ó xu t hi n các quan i m phân lo i khác nhau phân lo i các thành t o vàng, s b có th phân ra ba nhóm quan i m: - Phân lo i d a trên c i m c a môi tr ng ki n t o k t h p v i c i m thành ph n khoáng v t qu ng - Phân lo i d a trên thành ph n các á vây quanh - Phân lo i d a vào thành ph n khoáng v t ho c nguyên t c ng sinh i u ki n nhi t áp su t c a quá trình thành t o vàng ghép trong m i ki... Nam”, khoáng s n nói chung khoáng s n vàng nói riêng phân chia theo ki u m v i các tiêu chí: chung v thành ph n khoáng v t, v á vây quanh bi n c c i m i á vây quanh, v hình thái thân qu ng thành t o trong 12 nh ng i u ki n a ch t nh t nh [Nguy n Xuân Bao, 20 01] V i nguyên t c này, các t khoáng vàng thu c khu v c MT&TN c chia thành các ki u m sau: 1 Ki u m vàng-th ch anh- sulfur d ng m ch; 2 Ki... 24 2 B ng 8.9 K t qu phân tích microzond c a cromspinel (%tl) khu v c Tây Nguyên 24 5 B ng 8.10 K t qu phân tích microzond c a pyroxen (%tl) khu v c Tây Nguyên 25 0 vii B ng 8.11 Thành ph n hóa h c các khoáng v t trong shokinit camtonit-monchikit 26 7 B ng 8. 12 Thành ph n hoá h c c a d m k t basaltoid ki m 27 3 B ng 8.13 K t qu phân tích microzond c a pyroxen (%tl) V n Lem 27 6... t ch th cho kimberlit lamproit 21 9 B ng 8.4 Thành ph n hoá h c c a cromspinel trong kimberlit, lamproit .22 0 B ng 8.5 c m ph n n ng các m u ãi tr ng sa Tây Nguyên 22 2 B ng 8.6 Thành ph n hoá h c c a pyrop - amadin trong mãu ãi tr ng sa 22 8 B ng 8.7 K t qu phân tích microzond khoáng v t granat (%tl) khu v c Tây Nguyên 23 1 B ng 8.8 K t qu phân tích microzond c... t ph c m t vài s trong s hàng ch c s a ch t trong ngoài n c phân lo i ngu n g c các thành t o vàng ng Tây Trung Qu c áp d ng là s c nhi u nhà c a Robert Kerrich, Richard Goldfarb, David Groves Steven Garwin (20 00) B n tác gi này phân chia các thành t o vàng ra 6 ki u khác nhau: 1- Các thành t o vàng t o núi rìa h i t 2- Các thành t o vàng ki u Carlin rìa l c 3- Các thành t o vàng - b c nhi . LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN Mã s: L -20 03/07 PHN II IU KIN HÌNH THÀNH, QUY LUT PHÂN B VÀ TRIN VNG KHOÁNG SN QUÝ HIM KHU VC MIN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TS Vn phân chia và h thng hóa các m khoáng sn vàng. 1 VI .2. CÁC KIU M VÀ GIAI ON SINH KHOÁNG VÀNG KHU VC MT&TN. 12 VI .2. 1. Kiu m và phân chia các kiu m 12 VI .2. 2. Giai on sinh khoáng. cu 128 VII.1 .2. V mt s khoáng sn á quý và bán quý  MT&TN 130 VII .2. SAPHIR LIÊN QUAN TI BAZAN KIM 140 VII .2. 1. Mt s vn  chung 140 VII .2. 2. Phng pháp nghiên cu 1 42 VII .2. 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2, Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2, Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn