Tài liệu về : “100 bài tập turbo pascal lớp 8

100 bài tập Turbo Pascal - Bài tập tin học lớp 8 pot

100 bài tập Turbo Pascal - Bài tập tin học lớp 8 pot
... ok:=true; write('Nhap n: ');readln(n);Trang 19 100 bài tập Turbo Pascal 100 bài tập Turbo Pascal Trang 1 100 bài tập Turbo Pascal for i:= 2 to n - 1 do if n mod i = 0 then ok :=ok ... x1=',(-b+sqrt(delta))/(2*a),'x2=',(-b+sqrt(delta))/(2*a));end;{ }Trang 29 100 bài tập Turbo Pascal BÀI TẬP TURBO PASCAL I. Làm quen với chương trình Pascal – Khai báo, sử dụng biến – Các thủ tục vào ra. Bài tập 1.1:Viết chương trình tính ... readlnend. Bài tập 3.7In bảng cửu chương n (Với n nhập từ bàn phím)a.Hướng dẫn :b. Mã chương trình:Program Cuu_Chuong_1;uses crt;var n, i : integer;Trang 18 100 bài tập Turbo Pascal begin...
  • 55
  • 4,045
  • 14

300 câu bài tập ngữ âm lớp 8

300 câu bài tập ngữ âm lớp 8
... d. find 83 . a. great b. stream c. seaside d. beach 84 . a. airport b. offshore c. corn d. front 85 . a. price b. magnificent c. exciting d. oceanic 86 . a. bag b. sandal c. waste d. matter 87 . a. ... d. help 183 . a. folk b. hold c. photo d. neighbor 184 . a. fairy b. train c. afraid d. wait 185 . a. excited b. prince c. once d. escape 186 . a. beneath b. destroy c. upset d. planet 187 . a. tiger ... stationery 283 . a. mobile b. telephone c. hold d. commerce 284 . a. much b. club c. furniture d. introduction 285 . a. countless b. cousin c. about d. outside 286 . a. answer b. always c. wrong d. write 287 ....
  • 7
  • 1,711
  • 181

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP