Tài liệu về : “Tổng quan về tình hình bệnh lao

Tổng quan về tình hình bệnh lao

Tổng quan về tình hình bệnh lao
... nhân lao tỉnh Hưng yên được phân tích bằng kỹ thuật spoligotyping.Khoa Công nghệ sinh học2Khoá luận tốt nghiệpNguyễn Văn QuyếtCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH BỆNH LAO1 .1.1 ... nghiệpNguyễn Văn Quyết1.1.1.2 Tình hình bệnh lao kháng thuốcTheo TCYTTG, hiện nay bệnh lao kháng thuốc là một vấn đề toàn cầu, đặc biệt nghiêm trọng là tình hình kháng đa thuốc. Bệnh lao kháng thuốc xuất ... chủng lao kháng thuốc [2].Trước tình hình đó, việc nghiên cứu sâu về bệnh lao cũng như tác nhân gây bệnh lao, đặc biệt là ở mức độ phân tử của chủng vi khuẩn sẽ giúp tìm hiểu được các vấn đề quan...
 • 52
 • 1,995
 • 23

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ.DOC

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ.DOC
... cho em có cơ sở ban đầu làm bản báo cáo tổng hợp này.1I. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty Vật liệu điện và Dụng cụ cơ khí1. Quá trình hình thành và phát triển công ty: ... chi nhánh gửi lên để lập kế hoạch tổng hợp giúp ban giám đốc có kế hoạch chỉ đạo chung hợp lý. Đó là những kế hoạch về sản xuất, về xuất nhập khẩu, về mặt hàng ,về thị trờng ,để thực hiện mục tiêu ... nguồn vay ngắn hạn cao mà ta đã đề cặp đến ở phần trớc. Trong bảng về tình hình tăng giảm về vốn và nguồn vốn thấy rõ nhu cầu về tài sản lu động qua các năm tăng lên là hoàn toàn phù hợp với mục...
 • 26
 • 182
 • 0

Thực trạng, Tổng quan về tình hình phát triển mỹ phẩm

Thực trạng, Tổng quan về tình hình phát triển mỹ phẩm
... nâng cao.Mối quan tâm của cả hai giới tới ngoại hình ngày càng lớn do đó mỹ phẩm dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc.Không những thế,ngày nay nó đã trở thành một loại hình sản phẩm ... có nhiều ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn.Trước hết,việc nghiên cứu sẽ đưa ra nhiều thông tin chính xác, cần thiết, giúp người đọc có hiểu biết đúng đắn hơn về loại hình sản phẩm thông ... doanh mặt hàng này rất khả quan. Bên cạnh nhu cầu kinh doanh,lấy mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu thi việc quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng là vấn đề hết sức quan trọng.Trong khi đó đại...
 • 54
 • 1,165
 • 9

báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Hàng Hải

báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Hàng Hải
... dẫn, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ hướng dẫn thực tập, em đã từng bước hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này. Đây là bản báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động ... cấu tổ chức của Ngân Hàng Hàng Hải. Bản báo cáo tổng quan gồm sáu phần: Phần I: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Phần II: Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. ... quả thu hoạch qua giai đoạn thực tập tổng quan SV: Nguyễn Thu Phương Lớp: K2-NH2 1 Báo cáo tổng quan Viện Đại học Mở Hà Nội PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM...
 • 55
 • 292
 • 3

báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã Từ Sơn

báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã Từ Sơn
... Bảng 2: Tình hình cho vay tại Agribank Từ Sơn Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh 11/10 So sánh 12/11 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng dư ... chế độ quy định. Về nghiệp vụ ngân quỹ: Sv. Nguyễn Đức Hoài trang 13 Tổng thu chi tiền mặt năm 2012 đạt 22,920 tỷ đồng, giảm 4,261 tỷ đồng so với năm 2011. Trong đó: + Tổng thu tiền mặt ... nhập nhằm giúp Người lao động hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của Agribank, hiểu rõ môi trường làm việc, các sản phẩm của Agribank và được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ liên...
 • 26
 • 204
 • 2

báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của NH NN&PTNT Vĩnh Phúc

báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của NH NN&PTNT Vĩnh Phúc
... Vĩnh Phúc, em đã hoàn thành báo cáo tổng hợp này. Báo cáo tổng hợp của em gồm 8 phần chính như sau: Phần 1: Giới thiệu về cơ sở thực tập Phần 2: Khái quát tình hình kinh doanh của Ngân hàng Phần ... thực tập tổng quan GVHD: Ths. Trần Hải Yến VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ---------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN Giáo ... K2-NH1 Báo cáo thực tập tổng quan GVHD: Ths. Trần Hải Yến BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN Lời nói đầu…………………………………………………………………...2...
 • 33
 • 155
 • 3

cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Hàng Hải

cáo tổng quan về tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Hàng Hải
... dẫn, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ hướng dẫn thực tập, em đã từng bước hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này. Đây là bản báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động ... cáo về tình hình tại chính ( tháng, quý, năm ) của Maritime Bank11Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3688. Thực hiện theo sự uỷ quyền của Tổng giám đốc về phân ... các Giấy phép về xây dựng, môi trường , Dự toán, thiết kế; Duyệt dự toán, thiết kế * Nhận xét về Hồ sơ của Dự án:3. Tổng vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư: Đơn vị tính: trđ, USDA. Tổng giá trị...
 • 39
 • 132
 • 0

Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty Ngọc Bích

Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty Ngọc Bích
... rÊt nhiỊu quan ®iĨm kh¸c nhau vỊ gi¸. “Theo häc thut gi¸ trÞ th× gi¸ lµ biĨu hiƯn b»ng tiỊn cđa gi¸ trÞ hµng ho¸, ®ång thêi biĨu hiƯn nhiỊu mèi quan hƯ lín trong nỊn kinh tÕ. Theo quan niƯm ... nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì vµ h−íng dÉn tËn t×nh cđa thµy gi¸o, Th¹c sü Ngun Trung Kiªn vµ c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì hỵp t¸c cđa «ng Ng« Ngäc BÝch – gi¸m ... theo quan ®iĨm cđa ng−êi b¸n th× gi¸ c¶ lµ phÇn thu nhËp hay doanh thu mµ hä nhËn ®−ỵc khi tiªu thơ mét ®¬n vÞ hay sè l−ỵng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Nh÷ng qut ®Þnh vỊ gi¸ lu«n gi÷ vai trß quan träng...
 • 33
 • 301
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP