Tài liệu về : “Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương DOC

Một số biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản tiền lương tại Cảng Khuyến Lương.DOC

Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương.DOC
... thời gian thực tập tốt nghiệp tại Cảng Khuyến Lơng tôi đã chọn đề tài:" ;Một số biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản tiền lơng tại Cảng Khuyến Lơng".Trớc hết tôi ... phẩm lũy tiến.+ Tiền lơng khoán.+ Tiền lơng theo sản phẩm có thởng .Tổ chức nó là một bộ phận của tổ chức lao động quản trị nhân sự. Nhà quản dùng tiền lơng làm đòn bẩy để khuyến khích ngời ... bộ công nhân viên Cảng Khuyến Lơng.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phần I .Lý luận chung về tiền lơngI. Các quan điểm về tiền lơng tổ chức quản tiền...
 • 46
 • 124
 • 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NHƯ THANH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NHƯ THANH
... tâm huyết với công việc chịu về làm việc tại thanh hoá. Đây thật sự là một vấn đề hết sứcnan giải đối với công ty.3 Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao công tác công tác chuẩn bị ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCCHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰCPHẨM XUẤT KHẨU NHƯ ... việc cụ thể mức tiền công từng công việc.Tăng cường công tác thanh tra lao động. Nhất là thanh tra công tác tuyểndụng.KẾT LUẬNNói tóm lại, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực là cả một quá trình...
 • 7
 • 83
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NHƯ THANH - DÂY CHUYỀN NƯỚC GIẢI KHÁT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NHƯ THANH - DÂY CHUYỀN NƯỚC GIẢI KHÁT
... tâm huyết với công việc chịu về làm việc tại thanh hoá. Đây thật sự là một vấn đề hết sức nan giải đối với công ty.3 Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao công tác công tác chuẩn bị ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ... cụ thể mức tiền công từng công việc.Tăng cường công tác thanh tra lao động. Nhất là thanh tra công tác tuyển dụng.55KẾT LUẬNNói tóm lại, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực là cả một quá...
 • 9
 • 83
 • 1

Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
... ĐOANc2\6$g;Bj[P`\e-B/')@3+\ptP92\0eptLtp_@+\@"e-'R[/');U\+S@"eJ*/c++)VJ%=$kLsakLk"krsakLk&9$2 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngânhàng TMCP Kỹ thương Việt Nam”. :$2)V$'!"7-8+7<2K<)g7-B/')3)%%32,O)V'/e-'R* ... nghiệp0>4akku&;H+!+)%,<fO5*0:6E333)8+;H+!&2!$"!0:6Eo3'/*/#@n7+/"$"J&;H+!?TS"-%K!ZHU/8+SS$2/#:2-$"U&=Lsakkt&;H+!+23-+-$";H+!0+H8+$-:-P)8+$••6/2/U/8++#;8+,<$'p#rrW[#;H+!)'/2*CT'D$0:6ETS-$$2/-!Q*C*BC43K!ZHJJfUo31;H+!#c%TS*CU9D-&!%&3"8&8&%&;H+!?),54&o,'+o*#Pf&6/8/2&/+!"K&!F4oo5BU&NX++-A*BCKJ,58+!#Pf!&;H+!JDfK2[*†/2&QS++!3+SJ'()7-'R'D&7-B"'DX;J!3+S4pM&_uƒ=auL'2paM#;'D0:6ED4rt&aaƒ=l#_rL'2LL#M_L#0*4ruƒ'2M&lpW[#03V$v'[/')3-O'"!"7--N!*+#643)+$'/)<!"7-!*+433"#jfJ'2"/)+TA$&fN"/)+!9#Nguyễn Thị Hồng Minh Quản trị nhân lực 48ppChuyên đề thực tập tốt nghiệpII. THỰC TRẠNG CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI NGÂNHÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT1. Quan điểm nhận thức của lãnh ... tác h07-'R)"NHNd2*$%@"+$kLhkr57R_7RL4h07-'R)"'kL-@"&kL-$'V!"kL-$Y?e`6c$krhLk57R_7RL4#Nguyễn Thị Hồng Minh Quản trị nhân lực 48pMChuyên đề thực tập tốt nghiệpIII. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦUĐỐI VỚI MỘT HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ1. Các yếu tố...
 • 96
 • 109
 • 1

Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN
. 2.3.2. Những vấn đề tồn tại. 2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu. Chơng 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN. 3.1.. 3.2.10.Tăng cờng công tác thông tin, quảng cáo. 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Công thơng Việt Nam. 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng...
 • 74
 • 78
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
... cùng với thựctrạng công tác chấm điểm tín dụng của SGD I- NHCT VN, chuyên đề đã kiến nghị một số giải pháp sát thực khả thi nhằm hoàn thiện công tác chấm điểmtín dụng xếp hạng tín nhiệm ... đề đã đề xuất một số giải pháp cótính khả thi để hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng qua đó nâng cao chấtlượng tín dụng tại Sở. Bên cạnh đó, chương 3cũng đã đưa ra một số kiến nghị Trần Thị ... chung. để các công ty xếp hạng tín nhiệmhoạt động được đảm bảo về mặt pháp lý, cần phải cấp giấy phép cho các công tynày.•Có quy định về mức vốn số cổ đông tối thiểu (15 hoặc 20 cổ đông) với...
 • 104
 • 99
 • 0

Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản chất lượng tại Công ty tư vấn công nghệ thiết bị kiểm định xây dựng (CONINCO) - Bộ Xây dựng.

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) - Bộ Xây dựng.
... III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản chất lượng tại Công ty tư vấn công nghệ thiết bị kiểm định xây dựng (CONINCO) - Bộ Xây dựng. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ ... Nguyên nhân những khó khăn, tồn tại. 68 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (CONINCO) ... nhiệm vụ phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2006. 70 1. Mục tiêu chung 70 2. Phương hướng đảm bảo chất lượng 74 II. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản chất...
 • 95
 • 125
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP